Endeksler

İŞ KANUNU, SENDİKALAR KANUNU İLE BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA
    ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA
  KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
Kanun Numarası	: 4828
Kabul Tarihi	: 16/03/2003
 

   Madde 1 -   9.8.2002 tarihli ve 4773 sayılı İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda  
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesindeki "15 Mart 2003" tarihi, "30 
Haziran 2003" olarak değiştirilmiştir.

   	Madde 2 -   Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 3 -   Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.