Endeksler

	İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
	 KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


Kanun Numarası	: 4825
Kabul Tarihi	: 15/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 20/03/2003 Sayı : 25054
 
 

  Madde 1 -  14.2.1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesine (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiş ve mevcut (e) bendi (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
  e) Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus 
cüzdanlarının üretiminde uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek,

  Madde 2 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.