Endeksler

	    ANTİ -  PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ,
		ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN YASAKLANMASI VE
BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  
Kanun Numarası	: 4824
Kabul Tarihi	: 12/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/03/2003 Sayı : 25049
 
  

  Madde 1 -  4 Aralık 1997 tarihinde imzaya açılan “Anti -  Personel Mayınların Kullanımının, 
Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili 
Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.

  Madde 2 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
ANTİ -  PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMININ, DEPOLANMASININ,
ÜRETİMİNİN VE DEVREDİLMESİNİN YASAKLANMASI VE
BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME
Giriş
  Taraf Devletler,
  Her hafta çoğu masum ve korunmasız sivillerden ve özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce 
kişiyi öldüren veya sakat bırakan, ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılanmayı engelleyen, 
mültecilerin ve iç göçe maruz kalmış kişilerin yurtlarına dönmelerine manî olan ve 
yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticeler yaratan anti -  personel mayınların neden 
olduğu acılara ve kayıplara son vermeye kararlı olarak,
  Dünyanın her tarafında yerleştirilmiş bulunan anti -  personel mayınların kaldırılması 
mücadelesine etkili şekilde ve eşgüdüm içerisinde katkıda bulunmak için ellerinden gelen 
azamî gayreti göstermenin ve bunların imhasını sağlamanın gerekli olduğuna inanarak,
  Mayın kurbanlarının, sosyal ve ekonomik bakımlardan yeniden uyum sağlamaları dahil, 
bakım ve rehabilitasyonlarına yardım etmek için ellerinden gelen azamî çabayı harcamayı 
arzu ederek,
  Anti -  personel mayınların tamamen yasaklanmasının aynı zamanda önemli bir güven 
artırıcı önlem olacağını kabul ederek,
  Aşırı Derecede Yaralayıcı ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel 
Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Kısıtlanması Sözleşmesinin 3 Mayıs 1996 
tarihinde tadil edilen Mayınlar, Bubi Tuzakları ve Diğer Teçhizatın Kullanımının 
Yasaklanması veya Kısıtlanması hakkındaki Ek Protokolünün kabul edilmesini memnuniyetle 
karşılayarak ve henüz onaylamamış bulunan bütün Devletlere en erken zamanda bu Protokolü 
onaylamaları için çağrıda bulunarak,
  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, bütün Devletleri anti -  personel kara mayınlarının 
kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanması için etkin, hukukî 
bağlayıcılığı olan uluslararası bir anlaşmayı gayretli bir şekilde takibe teşvik eden, 10 Aralık 
1996 tarihli ve 51/45 S. sayılı Kararını da memnuniyetle karşılayarak,
  Anti -  personel mayınların kullanımını, depolanmasını, üretimini ve devredilmesini 
yasaklamak, sınırlamak, veya askıya almak amacıyla geçmiş yıllarda alınan tek ve çok taraflı 
önlemlerden ayrıca memnuniyet duyarak,
  Anti -  personel mayınların bütünüyle yasaklanması için yapılan çağrının da kanıtladığı gibi, 
kamu vicdanının insanî ilkelerin daha ileriye götürülmesindeki rolünü vurgulayarak ve 
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin, Kara Mayınlarının Yasaklanması Uluslararası 
Kampanyasının ve dünyanın her yerindeki çok sayıdaki diğer hükümet dışı kuruluşların bu 
amaçla gösterdiği çabaları tanıyarak,
  Uluslararası topluluğu anti -  personel mayınların kullanımını, depolanmasını, üretimini ve 
devredilmesini yasaklayan, hukukî bağlayıcı olan uluslararası bir anlaşma müzakere etmeye 
çağıran 5 Ekim 1996 tarihli Ottava Deklarasyonunu ve 27 Haziran 1997 tarihli Brüksel 
Deklarasyonunu anımsayarak,
  Bütün Devletlerin bu Sözleşmeye katılmaya özendirilmeleri arzusunu vurgulayarak ve bu 
Sözleşmenin evrenselleştirilmesinin teşviki yönünde, diğerlerinin yanı sıra, Birleşmiş 
Milletler, Silahsızlanma Konferansı, bölgesel kuruluş ve gruplar ve Aşırı Derecede Yaralayıcı 
ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının 
Yasaklanması veya Kısıtlanması Sözleşmesi gözden geçirme konferansları dahil, konuyla 
ilgili bütün forumlarda büyük bir gayretle çalışmaya kararlı olarak,
  Silahlı çatışmalarda tarafların savaş yöntem ya da araçlarını seçme haklarının sınırsız 
olmadığına dair uluslararası insanî hukuk ilkesini, silahlı çatışmalarda aşırı yaralanmaya veya 
gereksiz acıya yol açabilecek nitelikteki silahların, fırlatma vasıtalarının ve diğer savaş 
araçlarının ve yöntemlerinin kullanılmasını yasaklayan ilkeyi ve siviller ile savaşanlar 
arasında bir ayırım yapılması gerektiğine ilişkin ilkeyi kendilerine esas alarak,
  Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır :
Madde 1
Genel yükümlülükler
  1. Taraf Devletlerden her biri, hangi koşullar altında olursa olsun, hiçbir zaman :
  a) Anti -  personel mayın kullanmamayı;
  b) Anti -  personel mayın geliştirmemeyi, üretmemeyi, bir başka şekilde edinmemeyi; 
depolamamayı, elde tutmamayı veya doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan bir başkasına 
devretmemeyi;
  c) Bu Sözleşme çerçevesinde bir Taraf Devlete yasaklanmış bulunan herhangi bir 
faaliyetle iştigal etmekte olan herhangi bir kimseye, hiçbir şekilde yardımcı olmamayı, cesaret 
vermemeyi veya bunları teşvik etmemeyi,
  taahhüt eder.
  2. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, bütün anti -  
personel mayınları imha etmeyi ya da bunların imha edilmesini sağlamayı taahhüt eder.
Madde 2
Tanımlar
  1. “Anti -  Personel Mayın (APM)”, bir kişinin mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile 
infilak edecek biçimde tasarımlanan ve bir veya birden fazla kişiyi etkisiz hale getirecek, 
yaralayacak veya öldürecek mayındır. Şahıslara yönelik olmayıp, araçların yaklaşması, 
üzerine basması veya dokunması ile patlayacak şekilde tasarımlanmış ve bunların yerinden 
sökülmesini engelleyen sistemlerle teçhiz edilmiş mayınlar, bu şekilde teçhiz edilmiş olmaları 
nedeniyle, anti -  personel mayın olarak telakki edilmezler.
  2. “Mayın”, toprağın veya başka bir yüzey alanının altına, üstüne ya da yakınına 
yerleştirilmek ve bir kişinin veya aracın mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile infilak 
etmek üzere tasarlanmış mühimmattır.
  3. “Mayın tuzaklama cihazı” bir mayının korunmasını amaçlayan ve mayının parçası, 
mayına bağlı, iliştirilmiş veya mayının altına yerleştirilmiş ve mayına dokunulmaya teşebbüs 
edildiğinde veya mayın bir başka biçimde kasten kurcalandığında faaliyete geçen bir aygıttır.
  4. “Devir”, anti -  personel mayınların ulusal topraklardan içeri veya dışarı fiziksel olarak 
nakledilmesine ilaveten, mayınlar üzerindeki hak ve denetimin devredilmesini de içerir, ancak 
döşenmiş anti -  personel mayınları içeren toprakların devredilmesini kapsamaz.
  5. “Mayınlı alan”, mayınların mevcudiyeti veya mevcudiyetinden kuşkulanılması 
nedeniyle tehlikeli olan alandır.
Madde 3
İstisnalar
  1. Madde 1’de belirtilen genel yükümlülüklere karşın, mayın tespit, mayın temizleme veya 
mayın imha tekniklerinin geliştirilmesi veya bu teknikler hakkında eğitim verilmesi için bir 
miktar anti -  personel mayının bulundurulması veya devredilmesi mümkündür. Bu tür 
mayınların miktarı yukarıda sözü edilen amaçlar için kesinlikle gerekli olan asgarî sayıyı 
geçmeyecektir.
  2. Anti -  personel mayınların imha amacıyla devri yapılabilir.
Madde 4
Depolanmış anti -  personel mayınların imhası
  Madde 3’te belirtilen durumlar dışında, Taraf Devletlerin her biri, sahip olduğu veya 
tasarrufunda bulunan, ya da yetkisi veya kontrolü altında olan depolanmış bütün anti -  personel 
mayınları, mümkün olan en kısa zamanda, ancak bu Sözleşmenin söz konusu Taraf Devlet 
için yürürlüğe girmesinden sonra dört yıldan daha geç olmamak şartıyla, imha etmek veya 
imha edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
Madde 5
Mayınlı alanlardaki anti -  personel mayınların imhası
  1. Taraf Devletlerden her biri, yetkisi ya da denetimi altında olan mayınlı alanlardaki 
bütün anti -  personel mayınları bu Sözleşmenin söz konusu Taraf Devlet için yürürlüğe 
girmesinden sonra on yıldan daha geç olmamak şartıyla mümkün olan en kısa zamanda imha 
etmek ya da imha edilmesini sağlamakla yükümlüdür.
  2. Taraf Devletlerden her biri, anti -  personel mayın bulunduğu bilinen veya döşenmiş 
bulunduğundan kuşkulanılan, yetkisi ya da denetimi altındaki bütün alanları belirlemek için 
elinden gelen her çabayı gösterecek ve bu alanlarda bulunan bütün anti -  personel mayınlar 
imha edilinceye kadar sivillerin etkili bir biçimde bu alanların dışında tutulmalarını temin 
etmek için, yetkisi ya da denetimi altında bulunan mayınlı alanlardaki bütün anti -  personel 
mayınların, en kısa zamanda, çevreleri işaretli, gözetim altında ve çitler ya da başka 
yöntemlerle korunuyor olmalarını sağlayacaktır. İşaretleme, en azından, Aşırı Derecede 
Yaralayıcı ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların 
Kullanımının Yasaklanması veya Kısıtlanması Sözleşmesinin, Mayınların, Bubi Tuzaklarının 
ve Diğer Aletlerin Kullanımlarının Yasaklanması ya da Kısıtlanmasına ilişkin Ek 
Protokolünün 3 Mayıs 1996 tarihinde değiştirilen şeklinde belirlenen standartlarda olmalıdır.
  3. Bir Taraf Devlet, 1 inci fıkrada söz konusu anti -  personel mayınların hepsini belirtilen 
zaman zarfında imha edemeyeceği veya imha edilmesini sağlayamayacağı kanaatine varırsa, 
Taraf Devletler Toplantısına veya Gözden Geçirme Konferansına, bu tür anti -  personel 
mayınların imhasını tamamlamak için son mühletin 10 yıla kadar uzatılması talebinde 
bulunabilir.
  4. Her talep,
  a) Önerilen ek mühletin süresini;
  b) Önerilen ek mühletin,
  (i) Mayınlardan arındırma ulusal programları çerçevesinde yürütülen çalışmaların 
hazırlıklarını ve mevcut durumunu,
  (ii) Taraf Devletin bütün anti -  personel mayınların imha edilmesi için kullanabileceği malî 
ve teknik araçları ve 
  (iii) Taraf Devletin, mayınlı alanlardaki bütün anti -  personel mayınları imha etmesine 
engel olan koşulları da kapsayan nedenlerinin ayrıntılı bir açıklamasını;
  c) Ek mühletin insanî, toplumsal, ekonomik, ve çevresel açılardan getireceği sonuçları ve 
  d) Önerilen ek mühlet talebiyle bağlantılı diğer bilgileri içermelidir.
  5. Taraf Devletler Toplantısı veya Gözden Geçirme Konferansı, 4 üncü fıkra kapsamına 
giren hususları göz önünde bulundurarak talebi değerlendirecek ve mevcut Taraf Devletlerin 
oy çokluğuyla ek mühlet talebinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecektir.
  6. Bu Maddenin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkralarına uygun olarak yeni bir taleple 
başvurulması halinde söz konusu uzatma yenilenebilecektir. Daha fazla uzatma süresi talep 
eden Taraf Devlet, bir önceki uzatma döneminde bu Madde uyarınca neler yapıldığına ilişkin 
ek bilgi verecektir.
Madde 6
Uluslararası işbirliği ve yardım
  1. Taraf Devletlerin her biri bu Sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirirken, 
mümkün olan durumlarda, diğer Taraf Devletlerden imkânlar dahilinde yardım isteme ve 
alma hakkına sahiptir.
  2. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili teçhizat, malzeme ve 
bilimsel ve teknolojik bilgi alışverişini kolaylaştırmakla yükümlüdür ve bu alışverişe mümkün 
olan en geniş şekilde katılmak hakkına sahiptir. Taraf Devletler, insancıl amaçlar için 
kullanılacak mayın temizleme teçhizatının ve ilgili teknolojik bilginin tedarikine gereksiz 
kısıtlamalar getirmeyeceklerdir.
  3. İmkânı olan her Taraf Devlet mayın kurbanlarının bakımına ve rehabilitasyonuna, 
sosyal ve ekonomik uyumuna ve mayınlar konusundaki bilinçlendirme programlarına yardım 
sağlayacaktır. Bu yardım, diğerleri meyanında, Birleşmiş Milletler sistemi, uluslararası, 
bölgesel ya da ulusal örgütler veya kuruluşlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ulusal 
Kızılhaç ve Kızılay kurumları ve bunların Uluslararası Federasyonu, hükümet dışı örgütler 
aracılığıyla veya ikili düzeyde sağlanabilecektir.
  4. İmkânı olan her Taraf Devlet mayın temizliğine ve bağlantılı faaliyetlere yardım 
sağlayacaktır. Bu yardım, diğerleri meyanında, Birleşmiş Milletler sistemi, uluslararası veya 
bölgesel örgüt ya da kuruluşlar, hükümet dışı örgüt veya kuruluşlar aracılığıyla ya da ikili 
düzeyde veya Birleşmiş Milletler Mayın Temizlemeye Yardım Gönüllü Vakıf Fonuna ya da 
mayınlardan arındırmayla uğraşan diğer bölgesel fonlara katkıda bulunarak sağlanabilecektir.
  5. İmkânı olan her Taraf Devlet depolanmış anti -  personel mayınların imha edilmesi için 
yardım sağlayacaktır.
  6. Taraf Devletlerden her biri, Birleşmiş Milletler sistemi içinde kurulmuş olan mayın 
temizlemeyle ilgili veri tabanına, özellikle mayın temizlemenin çeşitli yöntem ve 
teknolojilerine ilişkin bilgileri ve mayın temizlemeyle ilgili uzmanların, uzman kurumlarının 
veya ulusal temas noktalarının listelerini sağlamayı taahhüt eder.
  7. Taraf Devletler, bir ulusal mayınlardan arındırma programının geliştirilmesinde :
  a) Anti -  personel mayın sorununun boyutunun ve kapsamının;
  b) Programın uygulanması için gerekli olan malî, teknolojik kaynakların ve insan 
kaynaklarının;
  c) İlgili Taraf Devletin yetkisi veya kontrolü altında bulunan mayınlı alanlardaki bütün 
anti -  personel mayınları imha etmek için gerekli olan tahmini yıl sayısının;
  d) Mayından kaynaklanan yaralanma veya ölüm olaylarını azaltmak için mayınlar 
konusundaki bilinçlendirme faaliyetlerinin;
  f) Mayın kurbanlarına yardımın; ve 
  g) İlgili Taraf Devletin Hükümeti ile programın uygulanmasında çalışacak, konuyla ilgili 
hükümet, hükümetlerarası veya hükümet dışı kuruluşlar arasındaki ilişkinin;
  belirlenmesi için Birleşmiş Milletler, bölgesel örgütler, diğer Taraf Devletler veya diğer 
yetkili hükümetlerarası ya da hükümet dışı kuruluşlardan kendi yetkililerine yardımcı 
olmalarını talep edebileceklerdir.
  8. Bu Maddenin hükümleri uyarınca yardım alan ve veren Taraf Devletlerden her biri, 
kararlaştırılmış yardım programlarının bütünüyle ve seri bir biçimde uygulanmasını teminen 
işbirliği yapacaktır.
Madde 7
Şeffaflık önlemleri
  1. Taraf Devletlerden her biri, mümkün olduğunda, ancak her halükârda bu Sözleşme söz 
konusu Taraf Devlet için yürürlüğe girdikten sonra en fazla 180 gün içerisinde :
  a) Madde 9’da değinilen ulusal uygulama önlemleri;
  b) Sahip olduğu ya da yetkisi veya denetimi altında bulunan depolanmış bütün anti -  
personel mayınlarının, türü, miktarı ve mümkünse depolanmış her anti -  personel mayın türü 
için seri numarasını da içerecek biçimde sınıflandırılmış, toplam sayısı;
  c) İmkânlar ölçüsünde, her mayınlı alanda bulunan anti -  personel mayınların türüne ve her 
tür anti -  personel mayının sayısına ve ne zaman döşendiklerine ilişkin mümkün olduğunca 
ayrıntılı bilgileri içerecek şekilde, anti -  personel mayın bulunan ya da bulunduğundan 
kuşkulanılan yetkisi veya denetimi altındaki bütün mayınlı alanların yerleri;
  d) Mayın tespit, mayın temizleme veya mayın imha etme tekniklerinin geliştirilmesi ve bu 
tekniklerle eğitim vermek amacıyla bulundurulan veya devredilen, ya da imha edilmek üzere 
devredilen bütün anti -  personel mayınların türleri, miktarları ve mümkünse seri numaraları ile 
bir Taraf Devlet tarafından anti -  personel mayınları bulundurmak ya da devretmek üzere 
Madde 3 uyarınca yetkili kılınmış kurumlar;
  e) Anti -  personel mayın üreten işletmelerinin başka amaçlı kullanım için 
dönüştürülmelerine ya da hizmet dışı bırakılmalarına ilişkin programların durumu;
  f) İmha için kullanılacak yöntemler, imha alanlarının yerleri ve güvenlikle ve çevreyle 
ilgili izlenilecek uygulanabilir standartların ayrıntılarını içerecek şekilde, anti -  personel 
mayınların imha edilmesine ilişkin Madde 4 ve 5 uyarınca yürütülen programların durumu;
  g) Bu Sözleşmenin söz konusu Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden sonra imha edilen 
tüm anti -  personel mayınların, sırasıyla 4 üncü ve 5 inci Maddeler uyarınca imha edilen her bir 
türdeki anti -  personel mayının miktarının dökümünü içerecek şekilde, türleri ve miktarları, 
bunun yanısıra, mümkünse, 4 üncü Madde uyarınca imha edilen her bir türdeki anti -  personel 
mayının seri numaraları;
  h) Bir Taraf Devlet tarafından üretilen ve o Taraf Devletin halen sahip olduğu veya 
tasarrufunda bulundurduğu herbir türdeki anti -  personel mayının, makul olan hallerde söz 
konusu mayınların teşhisi ve temizlenmesini kolaylaştıracak kategorilerde bilgi verilecek 
şekilde -  bu bilgi asgarî olarak, mayının boyutlarını, fünye cinsini, patlayıcı Madde cinsini, 
metal Madde cinsini, renkli fotoğraflarını ve mayın temizlemeyi kolaylaştıracak diğer bilgileri 
içerecektir -  bilindiği ölçüde teknik özellikleri; ve
  i) Maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan bütün alanlarla ilgili olarak, halka derhal ve etkili 
bir uyarıda bulunulmasını sağlamak için alınan önlemler
  hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine rapor verecektir.
  2. Bu Madde uyarınca sağlanan bilgiler, son takvim yılını kapsayacak şekilde Taraf 
Devletlerce yıllık olarak güncelleştirilecek ve her yıl en geç 30 Nisan’da Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine sunulacaktır.
  3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, aldığı bütün bu tür raporları Taraf Devletlere 
iletecektir.
Madde 8
Sözleşmeye uymanın kolaylaştırılması ve açıklık kazanması
  1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak birbirlerine 
danışmayı ve birbirleriyle işbirliği yapmayı ve Taraf Devletlerin Sözleşmeden kaynaklanan 
yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için işbirliği ruhu içerisinde birlikte 
çalışmayı kabul ederler.
  2. Bir veya daha fazla Taraf Devlet başka bir Taraf Devletin bu Sözleşmenin hükümlerine 
uymasına ilişkin soruları açıklığa kavuşturmak ve çözmek istiyorsa, bu konu hakkında söz 
konusu Taraf Devlete Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla Açıklama Talebi 
sunabilir. Bu tür bir talep, bütün gerekli bilgilerle birlikte yapılmalıdır. Taraf Devletlerden her 
biri dayanağı olmayan Açıklama Taleplerinden kaçınmalı, suiistimale meydan verilmemesine 
özen gösterilmelidir. Bir Açıklama Talebi alan Taraf Devlet, bu konunun açıklığa 
kavuşmasına yardımcı olacak bütün bilgileri 28 gün içinde Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri aracılığıyla talepte bulunan Taraf Devlete ulaştıracaktır.
  3. Talepte bulunan Taraf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla belirtilen 
süre zarfında bir yanıt almaz veya Açıklama Talebine aldığı yanıtı tatmin edici bulmazsa, 
konuyu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri vasıtasıyla bir sonraki Taraf Devletler 
Toplantısına sunabilecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Açıklama Talebine ait bütün 
gerekli bilgilerle birlikte konuyu bütün Taraf Devletlere iletecektir. Bütün bu bilgiler, yanıt 
verme hakkı olan, talepte bulunulan Taraf Devlete de sunulacaktır.
  4. Bir Taraf Devletler Toplantısı gerçekleşinceye kadar, endişe duyan Taraf Devletlerden 
herhangi birisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden, talep edilen açıklamayı 
kolaylaştırmak için dostça girişimde bulunmasını isteyebilir.
  5. Talepte bulunan Taraf Devlet, konunun ele alınmasını teminen, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri aracılığıyla bir Taraf Devletler Özel Toplantısı düzenlenmesini önerebilir. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu doğrultuda, konuyu ele almak amacıyla bir Taraf 
Devletler Özel Toplantısı düzenlenmesinden yana olup olmadıklarını belirtmeleri talebiyle 
birlikte, söz konusu öneriyi ve ilgili Taraf Devletlerce teslim edilen tüm bilgileri bütün Taraf 
Devletlere iletecektir. Bu tür bir duyuruyu izleyen 14 gün içerisinde Taraf Devletlerin en 
azından üçte birinin Özel Toplantıyı onaylaması halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Taraf Devletlerin Özel Toplantısını bir sonraki 14 gün içinde toplayacaktır. Toplantı yeterlilik 
sayısını Taraf Devletlerin çoğunluğu oluşturacaktır.
  6. Taraf Devletler Toplantısı veya duruma göre Taraf Devletler Özel Toplantısı, önce ilgili 
Taraf Devletlerin sundukları bütün bilgileri dikkate alarak konuyu daha fazla inceleyip 
incelemeyeceğini belirleyecektir. Taraf Devletler Toplantısı veya Taraf Devletler Özel 
Toplantısı, oydaşma ile bir karara varmak için her türlü çabayı gösterecektir. Bu yöndeki 
bütün çabalara karşın mutabakat sağlanamadığı takdirde, bu kararı katılan ve oy kullanan 
Taraf Devletlerin çoğunluğu ile alacaktır.
  7. Bütün Taraf Devletler, konunun gözden geçirilmesinin sağlanmasını teminen Taraf 
Devletler Toplantısı veya Taraf Devletler Özel Toplantısı ile, 8 inci fıkra uyarınca veri 
toplama heyetlerinin yetkilendirilmesi hususu dahil, bütünüyle işbirliği yapacaklardır.
  8. Konuya daha fazla açıklık getirilmesine gerek duyulduğu takdirde, Taraf Devletler 
Toplantısı veya Taraf Devletler Özel Toplantısı bir veri toplama heyeti yetkilendirecek ve 
katılan ve oy kullanan Taraf Devletlerin çoğunluğu ile görev yönergesini kararlaştıracaktır. 
Açıklama istenen Taraf Devlet, istediği zaman ülkesine bir veri toplama heyeti davet 
edebilecektir. Bu görev Taraf Devletler Toplantısının veya Taraf Devletler Özel Toplantısının 
böyle bir görev için yetki veren kararı olmadan gerçekleşecektir. 9 uncu ve 10 uncu fıkralar 
uyarınca tespit edilen ve onaylanan en fazla 9 uzmandan oluşan heyet, ihlal iddiasına konu 
olan noktada veya açıklama istenen Taraf Devletin yetkisi veya denetimi altında bulunan ihlal 
iddiasıyla doğrudan ilgili diğer mahallerde ek bilgi toplayabilecektir.
  9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Taraf Devletlerin sağladıkları nitelikli uzmanların 
isim, milliyet ve alakalı diğer bilgileri içeren listesini hazırlayıp güncelleştirerek bütün Taraf 
Devletlere iletecektir. Bir Taraf Devlet kabul etmediği yazılı olarak bildirmediği sürece, bu 
listeye dahil olan herhangi bir nitelikli uzmanın bütün veri toplama heyetlerinde yer alacağı 
varsayılacaktır. Kabul edilmeyen uzman, kabul edilmediği bu göreve atanmasından önce 
bildirilmiş olduğu takdirde, karşı çıkan Taraf Devletin topraklarında veya yetkisi ya da 
denetimi altındaki başka bir yerde görevli veri toplama heyetlerine katılmayacaktır.
  10. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Taraf Devletler Toplantısının veya Taraf Devletler 
Özel Toplantısının talebini aldığında, açıklama talep edilen Taraf Devlete de danıştıktan 
sonra, heyet üyelerini ve başkanını atayacaktır. Araştırma görevini talep eden ya da bu 
talepten doğrudan etkilenen Taraf Devletlerin vatandaşları bu göreve tayin edilmeyeceklerdir. 
Veri toplama heyetinin üyeleri 13 Şubat 1946 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletlerin 
Ayrıcalık ve Bağışıklıkları Sözleşmesinin VI. Maddesinde yer alan ayrıcalık ve 
bağışıklıklardan yararlanacaklardır.
  11. Veri toplama heyeti üyeleri, en az 72 saat önceden haber vermek suretiyle, en erken 
zamanda açıklama istenen Taraf Devletin topraklarına ulaşacaklardır. Açıklama istenen Taraf 
Devlet, heyeti kabul etmek, ulaşımını ve ibatesini sağlamak için gerekli idarî önlemleri alacak 
ve denetimi altındaki topraklarda bulunduğu süre boyunca heyetin güvenliğini mümkün olan 
en yüksek düzeyde sağlamaktan sorumlu olacaktır.
  12. Veri Toplama heyeti, açıklama istenen Taraf Devletin egemenlik haklarına halel 
getirmeden, sadece ihlal iddiası hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılmak üzere gerekli 
olan teçhizatı söz konusu Taraf Devletin topraklarına sokabilecektir. Heyet, hakkında 
açıklama istenen Taraf Devlete, inceleme görevi sırasında kullanmayı öngördüğü teçhizatı 
varışından önce bildirecektir.
  13. Açıklama istenen Taraf Devlet, veri toplama heyetinin iddia edilen ihlal konusuna 
ilişkin bilgi verebilecek bütün ilgili kişilerle görüşmesine imkân verilmesini sağlamak için 
bütün çabayı gösterecektir.
  14. Açıklama istenen Taraf Devlet, veri toplama heyetinin iddia edilen ihlal konusuyla 
ilgili bilgi toplanması ihtimali bulunan, denetimi altındaki bütün alanlarla ve tesislere 
girmesine izin verecektir. Bu uygulama, açıklama istenen Taraf Devletin;
  a) Hassas teçhizatın, bilginin ve alanların korunması,
  b) Taraf Devletin mülkiyet haklarına, aramalara ve el koymalara ilişkin anayasal 
yükümlülüklerinin veya diğer anayasal hakların korunması ya da,
  c) Veri toplama heyeti üyelerinin fiziksel korunması ve güvenliği için gerekli göreceği 
düzenlemelere tabi olacaktır.
  Hakkında araştırma istenen Taraf Devlet bu tür düzenlemeler yaptığı takdirde, bu 
Sözleşmeye uyduğunu göstermek için makul olan her türlü çabayı sarfedecektir.
  15. Aksine anlaşmaya varılmadığı takdirde, veri toplama heyeti ilgili Taraf Devletin 
topraklarında 14 günden ve herhangi belirli bir yerde 7 günden fazla kalamayacaktır.
  16. Gizlilik esasına göre sağlanan ve veri toplama heyetinin göreviyle bağlantılı olmayan 
tüm bilgiler gizli tutulacaktır.
  17. Veri toplama heyeti, bulgularının sonuçlarını Taraf Devletler Toplantısına veya Taraf 
Devletler Özel Toplantısına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla bildirecektir.
  18. Taraf Devletler Toplantısı veya Taraf Devletler Özel Toplantısı, veri toplama heyeti 
tarafından sunulan rapor da dahil olmak üzere, konuya ilişkin bütün bilgileri değerlendirecek 
ve araştırma istenen Taraf Devletten ihlal konusuna yönelik olarak belirli bir zaman zarfında 
önlemler almasını talep edebilecektir. Araştırma istenen Taraf Devlet bu talep doğrultusunda 
alınan bütün önlemler hakkında rapor verecektir.
  19. Taraf Devletler Toplantısı veya Taraf Devletler Özel Toplantısı, incelenmekte olan 
konunun daha fazla açıklığa ya da çözüme kavuşturulmasını teminen, uluslararası hukuka 
dayanan gerekli işlemlerin başlatılması da dahil, ilgili Taraf Devletlere yol ve yöntemler 
önerebilecektir. Taraf Devletler Toplantısı veya Taraf Devletler Özel Toplantısı, incelenen 
konunun araştırma istenen Taraf Devletin denetimini aşan koşullardan kaynaklandığının 
belirlendiği durumlarda, 6 ncı Maddede atıfta bulunulan işbirliği önlemlerine başvurulması 
dahil, uygun önlemler tavsiye edebilecektir.
  20. Taraf Devletler Toplantısı veya Taraf Devletler Özel Toplantısı, 18 inci ve 19 uncu 
fıkralarda değinilen kararları oydaşmayla, aksi takdirde mevcut ve oy kullanan Taraf 
Devletlerin üçte iki çoğunluğuyla almak için her türlü çabayı gösterecektir.
Madde 9
Ulusal uygulama önlemleri
  Taraf Devletlerin her biri, yetkisi veya denetimi altındaki kişiler tarafından veya 
bölgelerde yapılan, bu Sözleşmeye tabi olan Taraf Devletlere yasaklanmış olan faaliyetleri 
engellemek ve ortadan kaldırmak için, cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere, gerekli bütün 
yasal, idarî ve diğer önlemleri alacaktır.
Madde 10
Uyuşmazlıkların çözülmesi
  1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin olarak 
ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı çözmek için birbirlerine danışacak ve işbirliği 
yapacaklardır. Taraf Devletlerin her biri, bu tür herhangi bir anlaşmazlığı Taraf Devletler 
Toplantısına sunabilecektir.
  2. Taraf Devletler Toplantısı, dostça girişim önermek, bir uyuşmazlığa taraf olan 
Devletleri kendi tercih edecekleri bir uzlaşma sürecini başlatmaya davet etmek ve üzerinde 
mutabakata varılacak herhangi bir yöntem için bir zaman sınırlaması koymak dahil, uygun 
gördüğü herhangi bir şekilde uyuşmazlığın çözülmesine katkıda bulunabilecektir.
  3. İşbu Madde, bu Sözleşmeye riayetin kolaylaştırılması ve açıklığa kavuşturulmasına 
ilişkin diğer hükümlerine halel getirmeyecektir.
Madde 11
Taraf Devletler toplantıları
  1. Taraf Devletler, Sözleşmenin yürütülmesiyle ve uygulanmasıyla ilgili olarak:
  a) Sözleşmenin işleyişi ve statüsü;
  b) Sözleşmenin hükümleri uyarınca sunulan raporlardan kaynaklanan konular;
  c) 6 ncı Madde uyarınca yapılan uluslararası işbirliği ve yardımlaşma;
  d) Anti -  personel mayınların temizlenmesi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi;
  e) Taraf Devletlerin 8 inci Madde uyarınca yaptıkları sunuşlar; ve
  f) Taraf Devletlerin 5 inci Madde uyarınca yaptıkları sunuşlara ilişkin kararlar,
  dahil bütün konuları değerlendirmek amacıyla düzenli olarak toplanacaktır.
  2. İlk Taraf Devletler toplantısı, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bir yıl 
içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından düzenlenecektir. İzleyen toplantılar, 
birinci Gözden Geçirme Konferansına kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 
yıllık olarak düzenlenecektir.
  3. 8 inci Maddede belirtilen koşullarda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir Taraf 
Devletler Özel Toplantısı düzenleyecektir.
  4. Kararlaştırılan Usul Kurallarına uygun olarak, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerin 
yanı sıra, Birleşmiş Milletler, diğer ilgili ulaslararası örgütler ve kuruluşlar, yerel örgütler, 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ilgili hükümet dışı örgütler, bu toplantılara gözlemci olarak 
katılmaya davet edilebileceklerdir.
Madde 12
Gözden Geçirme Konferansları
  1. Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra beş yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri tarafından bir Gözden Geçirme Konferansı düzenlenecektir. Sonraki Gözden 
Geçirme Konferansları, bir ya da daha çok Taraf Devlet tarafından talep edildiği takdirde, iki 
konferans arası hiçbir şekilde beş yıldan daha az olmamak kaydıyla, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri tarafından toplanacaktır. Sözleşmeye Taraf Devletlerin hepsi her Gözden Geçirme 
Konferansına çağırılacaklardır.
  2. Gözden Geçirme Konferansının amacı:
  a) Sözleşmenin işleyişini ve statüsünü gözden geçirmek,
  b) 11 inci Maddenin 2 nci fıkrasında atıfta bulunulan Taraf Devletler Toplantılarına ilave 
toplantıların gerekliliğini ve aralıklarını kararlaştırmak,
  c) Taraf Devletlerin 5 inci Madde uyarınca yaptıkları sunuşlara ilişkin kararlar almak ve 
  d) Gerektiği takdirde, kapanış raporunda Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili kararlara yer 
vermek olacaktır.
  3. Kararlaştırılan Usul Kurallarına uygun olarak, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerin 
yanı sıra, Birleşmiş Milletler, diğer ilgili uluslararası örgütler ve kuruluşlar, yerel örgütler, 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ilgili hükümet dışı örgütler, her Gözden Geçirme 
Konferansına gözlemci olarak katılmaya davet edilebileceklerdir.
Madde 13
Değişiklikler
  1. Taraf Devletlerin her biri Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir tarihte 
Sözleşmede değişiklikler önerebilecektir. Her değişiklik önerisi Sözleşmenin Saklayıcısına 
iletilecek, o da bunu bütün Taraf Devletlere duyuracak ve önerinin ele alınması için bir 
Değişiklik Konferansı toplanması konusundaki görüşlerini soracaktır. Taraf Devletlerin 
çoğunluğunun duyurudan sonra 30 gün içerisinde önerinin ele alınmasını desteklediklerini 
Saklayıcıyla bildirmeleri halinde, Saklayıcı bütün Taraf Devletlerin davet edileceği bir 
Değişiklik Konferansı toplayacaktır.
  2. Kararlaştırılan Usul Kurallarına uygun olarak, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletlerin 
yanı sıra, Birleşmiş Milletler, diğer ilgili uluslararası örgütler ve kuruluşlar, yerel örgütler, 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ilgili hükümet dışı örgütler, Değişiklik Konferanslarının 
her birine gözlemci olarak katılmaya davet edilebileceklerdir.
  3. Taraf Devletlerin çoğunluğu daha önce yapılmasını talep etmediği takdirde, Değişiklik 
Konferansı, Taraf Devletler Toplantısının veya Gözden Geçirme Konferansının hemen 
ardından toplanacaktır.
  4. Değişiklikler, Değişiklik Konferansında hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin 
üçte ikilik çoğunluğu tarafından kabul edilecektir. Saklayıcı bu şekilde kabul edilen bütün 
değişiklikleri Taraf Devletlere duyuracaktır.
  5. Bu Sözleşmede yapılan bir değişiklik, kabul eden Taraf Devletler için, Taraf Devletlerin 
çoğunluğunun kabul ettiklerine dair belgeleri Saklayıcıya teslim etmeleriyle yürürlüğe 
girecektir. Bundan sonra, diğer Taraf Devletler için değişiklik, kabul etme belgelerini teslim 
ettikleri tarihte yürürlüğe girecektir.
Madde 14
Masraflar
  1. Taraf Devletler Toplantılarının, Taraf Devletler Özel Toplantılarının, Gözden Geçirme 
Konferanslarının ve Değişiklik Konferanslarının masrafları, Birleşmiş Milletler katkı payı 
oranlarına göre uyarlanarak, Sözleşmeye Taraf Devletler ile Sözleşmeye taraf olmayan 
katılımcı Devletler tarafından karşılanacaktır.
  2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 7 nci ve 8 inci Maddeler çerçevesinde belirlediği 
masraflar ile veri toplama heyetlerinin masrafları, Birleşmiş Milletler katkı payı oranlarına 
göre uyarlanarak Taraf Devletler tarafından karşılanacaktır.
Madde 15
İmza
  18 Eylül 1997 tarihinde Oslo, Norveç’te hazırlanan bu Sözleşme, 3 Aralık 1997 tarihinden 
4 Aralık 1997 tarihine kadar Ottava, Kanada’da ve 5 Aralık 1997 tarihinden yürürlüğe 
girmesine kadar New York’taki Birleşmiş Milletler Merkezinde bütün Devletler için imzaya 
açık olacaktır.
Madde 16
Onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma
  1. Bu Sözleşme, imzacıların onayına, kabul etmelerine veya uygun bulmalarına tâbi 
olacaktır.
  2. Sözleşme, imzalamamış olan her Devletin katılımına açık olacaktır.
  3. Onaylamaya, kabul etmeye, uygun bulmaya veya katılmaya ilişkin belgeler Saklayıcıda 
toplanacaktır.
Madde 17
Yürürlüğe girme
  1. Bu Sözleşme, onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgelerinin 
kırkıncısının tevdi edildiği aydan sonraki altıncı ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
  2. Bu Sözleşme, onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesini kırkıncı 
onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden sonra veren 
her Devlet için, sözkonusu Devletin onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma 
belgesini verdiği tarihten sonraki altıncı ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
Madde 18
Geçici uygulama
  Devletlerin her biri, Sözleşmeyle ilgili onaylama, kabul etme, uygun bulma veya katılma 
işlemi sırasında, 1 inci Maddenin 1 inci fıkrasını Sözleşme yürürlüğe girinceye kadar geçici 
olarak uygulayacağını açıklayabilecektir.
Madde 19
Çekinceler
  Bu Sözleşmenin Maddeleri çekincelere tâbi olmayacaktır.
Madde 20
Yürürlük süresi ve çekilme
  1. Bu Sözleşmenin yürürlük süresi sınırsız olacaktır.
  2. Taraf Devletlerin her biri, ulusal egemenlik hakkını kullanarak bu Sözleşmeden çekilme 
hakkına sahiptir. Bu durumda çekildiğini bütün diğer Taraf Devletlere, Saklayıcıya ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirecektir. Sözkonusu çekilme kararıyla ilgili 
belgelerde çekilmeye yol açan sebeplerin tam bir açıklamasına yer verilecektir.
  3. Çekilme, ancak çekilmeyle ilgili belgelerin Saklayıcı tarafından alınmasından altı ay 
sonra yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte, altı aylık süre dolduğunda çekilen Taraf Devletin 
bir silahlı çatışmanın içinde bulunması halinde, çekilme silahlı çatışma sonuçlanmadan önce 
yürürlüğe girmeyecektir.
  4. Bir Taraf Devletin Sözleşmeden çekilmesi, Devletlerin ilgili uluslararası hukuk 
kurallarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürme sorumluluklarını 
hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Madde 21
Saklayıcı
  Bu Sözleşmenin Saklayıcısı olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri görevlendirilmiştir.
Madde 22
Geçerli metinler
  Bu Sözleşmenin her biri eşit derecede geçerli olan Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, 
Rusça ve İspanyolca orijinal metinleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 
saklanacaklardır.