Endeksler

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4823
Kabul Tarihi	: 12/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/03/2003 Sayı : 25049
   

   Madde 1 - 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

   Geçici Madde 38 -  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını tamamladıkları yılın 
sonuna kadar dövizle askerlik hizmeti yapmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları hâlde 
döviz ödemeleri veya temel eğitimlerini süresi içinde yapmadıkları için dövizle askerlik 
hizmeti kapsamından çıkartılanlar, ek 1 inci maddedeki şartları taşımaları hâlinde, iki yıl 
içinde durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik 
şubelerine başvurmaları ve 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında 
def’aten ödemeleri ve bir ay süreli temel askerlik eğitimini yapmaları hâlinde askerlik 
hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
   Birinci fıkra kapsamında bulunan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını 
tamamlamış olanlar, 10.224 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında 
def’aten ödemeleri hâlinde temel askerlik eğitimine tâbi tutulmadan askerlik hizmetini yerine 
getirmiş sayılırlar.
   403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesine göre Türk vatandaşlığından 
çıkmalarına Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olanlar ile aynı Kanunun 25 inci maddesine 
istinaden Türk vatandaşlığını kaybettirilmelerine Bakanlar Kurulunca karar verilmiş 
olanlardan, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere 
yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihini müteakip bir 
yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
   Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında; saklı, yoklama kaçağı veya 
bakaya suçlarından adlî takibat yapılmaz.

   Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.