Endeksler

	TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA
	     DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4822
Kabul Tarihi	: 06/03/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 14/03/2003 Sayı : 25048

  

  Madde 1 - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun    
1 inci maddesinde yer alan "ekonominin gereklerine ve" ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

  Madde 2 - 4077 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "hukukî işlemi" ibaresi 
"tüketici işlemini" olarak değiştirilmiştir.

  Madde 3 - 4077 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 3 - Bu Kanunun uygulamasında;
  a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
  b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
  c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve 
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi 
malları,
  d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü 
faaliyeti,
  e) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan 
veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  f) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri 
kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  g) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri 
kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  h) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında 
yapılan her türlü hukuki işlemi,
  ı) İmalatçı-Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal 
veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler 
ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa 
sunanları,   
  j) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya 
hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından 
getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
  k) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, 
özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
  l) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını 
artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da 
mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla 
sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
  m) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda 
hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek 
ya da tüzel kişiyi,
  n) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya 
da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
  o ) Teknik düzenleme: Bir ürünün ve hizmetin, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, 
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, 
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirilmesi işlemleri hususlarından biri veya 
birkaçını belirten ilgili Bakanlık tarafından Resmi Gazetede yayımlanarak mecburi 
uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulması zorunlu olan her türlü 
düzenlemeyi,
  p) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların 
üst kuruluşlarını, 
  İfade eder.

  Madde 4 - 4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
  Ayıplı Mal 

 

 
  Madde 4 - Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve 
ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik 
düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis 
veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan 
veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal 
olarak kabul edilir.  
  Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle 
yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın 
ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme 
haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 
Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya 
yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde 
imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. 
  İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre 
kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı 
müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse 
sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun 
bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
  Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk 
üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın 
tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil 
amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı 
yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın 
piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, 
tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden 
yararlanılamaz.
  Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı 
olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
  Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından 
tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması 
zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak 
ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma 
zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış 
belgesi üzerinde gösterilir.
  Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 
hükümleri uygulanır.
  Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.  

  Madde 5 - 4077 sayılı Kanuna 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 
eklenmiştir.
  Ayıplı Hizmet

  Madde 4/A - Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya 
teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da 
yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan 
veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı 
hizmet olarak kabul edilir. 
  Tüketici, hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya 
bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden 
görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir. Tüketicinin sözleşmeyi sona 
erdirmesi, durumun gereği olarak haklı görülemiyorsa, bedelden indirim ile yetinilir. Tüketici, 
bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 4 üncü maddede belirtilen şartlar çerçevesinde 
tazminat da isteyebilir. Sağlayıcı, tüketicinin seçtiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
  Sağlayıcı, bayi, acente ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren, ayıplı 
hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer 
alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun 
bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 
  Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile 
ayıplı hizmetten dolayı yapılacak talepler hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına 
tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç 
yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak, sunulan hizmetin ayıbı, tüketiciden sağlayıcının ağır 
kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.
  Ayıplı hizmetin neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı 
olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 
  Bu hükümler, hizmet sağlamaya ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

  Madde 6 - 4077 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 5 - Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın; 
ticarî bir kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir 
edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz.
  Hizmet sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
  Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal 
veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka 
bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz.
  Diğer mal satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır.