Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA 
  KONSOLOSLUK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
	     BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4821
Kabul Tarihi	: 27/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
  

  Madde 1 - 22 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve 
Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması"nın onaylanması uygun 
bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE
    MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA
       KONSOLOSLUK ANLAŞMASI
 
	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
		VE
	MOLDOVA CUMHURİYETİ
  
  Siyasal, ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik, kültürel ve insani ilişkilerde kapsamlı bir işbirliğini geliştirme 
isteğinden esinlenerek,
  Moldova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında konsolosluk ilişkilerinin kurulmasının dostane 
ilişkileri geliştireceği inancında olarak,
  Moldova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 24 Nisan 1963 günlü Konsolosluk İlişkilerine Dair 
Viyana Sözleşmesine taraf olduklarını hatırda tutarak,
  her iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmek ve konsolosluk ilişkilerini düzenlemek 
arzusuyla,
  bu Konsolosluk Anlaşmasını akdetmeye karar vermiş ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
  
BÖLÜM I
ÖN HÜKÜMLER
Madde 1
Tanımlar
  İşbu Anlaşma'da aşağıdaki deyimler,
  1) "Âkit taraflar", İşbu Anlaşmayı imzalayan Devletler,
  2) "Gönderen Devlet", Konsolosluk mensuplarını atayan Âkit Taraf,
  3) "Kabul Eden Devlet", Konsolosluk mensuplarının, ülkesine üzerinde görevini yerine getirdiği Âkit Taraf,
  4) "Konsolosluk", tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konsolosluk Ajanlığı,
  5) "Konsolosluk Görev Çevresi", bir Konsolosluğa, Konsolosluk görevlerini yerine getirmesi amacıyla 
tahsis edilen bölge,
  6) "Konsolosluk Şefi" bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilmiş kişi,
  7) "Konsolosluk Memuru", gönderen Devlet tarafından Konsolosluk Şefi dahil konsolosluk görevlerini 
yerine getirmek üzere Başkonsolos, Konsolos, Muavin Konsolos veya Konsolosluk Ajanı sıfatıyla 
görevlendirilmiş kişiler,
  8) "Konsolosluk Hizmetlisi", bir konsolosluğun idari ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen kişiler,
  9) "Hizmet Personeli", bir konsolosluğun iç hizmetlerinde istihdam edilen kişiler,
  10) "Konsolosluk Mensupları", tüm konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli,
  11) "Konsolosluk Personeli Mensubu", Konsolosluk Şefi dışındaki tüm konsolosluk memurları, konsolosluk 
hizmetlileri ve hizmet personeli,
  12) "Özel Personel", konsolosluk memurlarından birinin münhasıran özel hizmetinde istihdam edilen kişiler,
  13) "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların veya eşlerin reşit olmayan çocukları ve 
gönderen devlet mevzuatı uyarınca bakmakla yükümlü oldukları ve kendileri ile birlikte oturan akrabaları;
  14) "Konsolosluk Arşivleri", konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, gazeteler, görsel ve 
işitsel kayıtlar, fotoğraflar, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların saklanmasına ve korunmasına yarayan 
her çeşit eşya;
  15) "Konsolosluk Binaları", maliki kim olursa olsun, konsolosluk şefinin ikametgahı da dahil, münhasıran 
konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar ve/veya bina kısımları, müştemilatı ve 
bunların üzerinde bulundukları arsalar,
  16) "Vatandaş", gönderen Devlet kanunlarına göre bu Devletin uyrukluğunu haiz özel ve tüzel kişiler,
  17) "Gemi", gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre tescil edilmiş ve 
bu Devletin bayrağını taşımasına müsaade edilmiş savaş gemileri dışındaki tüm deniz taşıtları;
  18) "Uçak", gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre tescil edilmiş ve 
bu Devlete aidiyetini gösterir belirtici işaret taşımasına müsaade edilmiş savaş uçakları dışındaki tüm hava 
taşıtları;
BÖLÜM II
Madde 2
Konsoloslukların Kurulması ve Konsolosluk Görevlilerinin Atanması
  1. Bir Konsolosluk, kabul eden Devletin ülkesinde ancak bu Devletin rızası ile kurulabilir ve idame 
ettirilebilir.
  2. Konsolosluğun mekanı, sınıfı, Konsolosluktaki görevli sayısı ve Konsolosluğun görev çevresi gönderen 
Devlet tarafından tespit olunur ve kabul eden Devletin onayına sunulur.
  3. Bir Konsolosluk memuru kendi görev çevresi dışında ancak kabul eden Devletin peşin muvafakatı ile 
vazife yapabilir.
  4. Gönderen Devlet, ilgili Devletlere bildirdikten sonra bu Devletlerin muvafakatı ile bir Devlet'te kurulan 
bir konsolosluğu diğer bir Devlet'te de konsolosluk görevlerini yapması hususunda görevlendirebilir. Gönderilen 
Devlet, bu muvafakatini her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin geri alabilir.
  5. Bir gönderen Devlet'in konsolosluğu, kabul eden Devlet'e usulüne uygun şekilde bildirdikten ve bu 
Devlet'in muvafakatini sağladıktan sonra kabul eden Devlet'te üçüncü bir Devlet hesabına Konsolosluk 
görevlerini yerine getirebilir. Gönderilen Devlet, bu muvafakatını her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin 
geri alabilir.
  6. 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk ilişkileri hususundaki Viyana Sözleşmesi'nin ilgili Maddeleri, fahri 
konsoloslukların kurulmasında uygulanacaktır.
Madde 3
Konsolosluk Mensupları ve
Özel Hizmet Personelinin Uyrukluğu
  1. Âkit Taraflar, konsolosluk memuru olarak ancak kabul eden Devlette devamlı ikamet etmeyen kendi 
vatandaşlarını atayabilirler.
  2. Âkit Taraflar, konsolosluk hizmetlisi, konsolosluk hizmet personeli ve özel personel olarak ancak kendi 
veya kabul eden Devlet vatandaşlarını istihdam edebilirler.
Madde 4
Konsolosluk Memurları ve Konsolosluk
  Hizmetlilerinin Çalışma Statüsü
  Gönderen Devletin vatandaşı bulunan Konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve özel personeli, 
resmi görevlerinin dışında kabul eden Devletin ülkesinde ticari veya başka bir mesleki faaliyette bulunamazlar. 
Bu kural ilgililerin aile fertleri için de geçerlidir.
Madde 5
Konsolosluk Şefinin Atanması ve 
Görevlerinin İfası İçin Onaylanması
  1. Gönderen Devlet, konsolosluk şefi sıfatıyla atanan bir şahsı kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına 
bildirmek ve bu tayine dair bir atama belgesini veya bununla ilgili başka bir belgeyi bu makama hayat öyküsü ile 
birlikte diplomatik yollardan göndermekle yükümlüdür.
  2. Atama belgesi, özellikle konsolosluk şefinin adı, soyadı, vatandaşlığı, sınıfı ve kategorisi ile görev 
yapacağı konsolosluk yeri ve görev çevresine ilişkin bilgileri içerir.
  3. Yukarıdaki işlemi müteakip, kabul eden Devlet tarafından görevine başlayacağına dair, şekli ne olursa 
olsun bir "Buyrultu" veya başka bir muvafakat belgesi verir. Kabul eden Devlet, "Buyrultu" veya muvafakat 
belgesinin verilmesine değin, konsolosluk şefinin geçici olarak görevine başlamasına ve sözleşme 
hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterebilir.
  4. Bununla beraber, kabul eden Devlet, görevlerin ifası için verilen "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat 
belgesini herhangi bir sebep göstermeksizin red edebilir.
Madde 6
Konsolosluk Şefinin Atanmasının Konsolosluk
Görev Çevresindeki Makamlara Bildirilmesi
  Konsolosluk şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez, kabul eden Devlet, durumu 
konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Kabul eden Devlet, ayrıca, 
konsolosluk şefinin görevlerini yapabilmesi ve işbu Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesi için gerekli 
tedbirleri de almakla yükümlüdür.
  
Madde 7
Konsolosluk Misyon Şefinin
Görevlerinin Geçici Olarak İfası
  1. Konsolosluk Şefi herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda kaldığı veya konsolosluk 
makamı geçici veya sürekli olarak boşaldığı takdirde, konsolosluk görev ve işlerinin yönetimi, konsolosluğun bir 
memuru, gönderen Devletin kabul eden Devletteki diğer bir konsolosluğunun memuru, gönderen Devletin kabul 
eden Devletteki diplomatik personeli mensuplarından birisi veya gönderen Devletin Dışişleri Bakanlığından bir 
memur tarafından geçici olarak vekaleten tedvir edilebilir. Bu son halde geçici tedvir süresi bir takvim yılı içinde 
üç ayı geçemez. Bununla beraber, mücbir durumlar halinde, bu süre diplomatik yoldan sağlanacak müsaade ile 
uzatılabilir.
  2. Bu şekilde görevlendirilen kişinin kimliğine ilişkin bilgiler kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına 
bildirilir.
  3. Konsolosluk görevlerini bu şekilde vekaleten yürütecek kişiye, geçici konsolosluk şefi olarak bu 
Anlaşmanın hükümleri uygulanır.
  4. Bu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, konsoloslukta görevlendirilen kabul eden Devlet nezdindeki 
diplomatik temsilciliğinin diplomasi memuru, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanmaya devam 
eder.
Madde 8
Diğer Konsolosluk Mensuplarının Atanmaları, Varışları, Ayrılışları, 
Statülerindeki Değişikliklere İlişkin Bildirim
  1. Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka bütün konsolosluk mensuplarının atanmalarını, ad ve 
soyadlarını, uyrukluğunu, sınıfını, sıfatını, varışlarını, kesin ayrılışlarını veya görevlerinin sona erişini, 
statülerindeki değişiklikleri, kabul eden Devlet'teki özel adreslerini kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına 
bildirir.
  2. Bunun dışında, mahalli makamlara aşağıdaki konularda bilgi verilecektir:
  a) Aile fertlerinin kimlikleri ile birlikte geliş ve kesin ayrılışları;
  b) Özel personelin kimliği, göreve başlayış ve kesin ayrılışları ile bu sıfatla görevlerinin sona ermesi;
  c) Kabul eden Devlet vatandaşı kimselerin konsolosluk hizmetlisi, hizmet personeli ve özel personel olarak 
işe alınmaları veya işlerine son verilmesi.
Madde 9
Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi
  Bir Konsolosluk mensubunun görevinin sona ermesi ezcümle,
  a) Konsolosluk mensubunun görevinin sona erdiğinin gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet'e 
bildirilmesi ile;
  b) "Buyrultu" nun veya başka bir muvafakat belgesinin geri alındığının diplomatik kanaldan bildirilmesi ile 
gerçekleşir.
  c) Kabul eden Devlet; her zaman bir Konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğunu (persona non grata) 
veya bir konsolosluk hizmetlisinden veya hizmet personelinden birinin istenmediğini, gönderen Devlet'e, 
Diplomatik kanallardan ve kararının nedenlerini açıklamakla yükümlü olmaksızın bildirebilir. Bu durumda, 
gönderen Devlet konsolosluk memurunu, görevlisini veya hizmet personelinden birisini zaman geçirmeden 
ülkesine geri çağırır.
  Konsolosluk hizmetlisi veya hizmet personeli, gönderen Devletin uyrukluğuna haiz değil ise bu kişilerin 
görevine zaman geçirilmeden son verilir.
  Eğer gönderen Devlet, bu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen yükümlülüklerini belli bir süre zarfında 
yerine getirmez ise, kabul eden Devlet durumu inceledikten sonra ya ilgili kişiye verilen buyrultuyu veya 
muvafakat belgesini iptal eder veyahut da ilgiliyi konsolosluk personeli olarak tanımayı bırakır.
Madde 10
Kimlik Kartları
  1. Kabul eden Devletin yetkili makamları, her konsolosluk memuruna ve ailelerine kimliğini ve sıfatını 
kanıtlayan bir belgeyi ücretsiz olarak kendi usullerine göre tanzim ederek verirler.
  2. Bu Maddenin 1 inci fıkrası hükümleri, kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları ve bu ülkede oturmamaları 
kaydıyla konsolosluk hizmetlileri, hizmet personeli, özel personel ve aile fertleri için de uygulanır.
Madde 11
Diplomatik Temsilcilikte Konsolosluk İşlerinin Yürütülmesi
  1. Anlaşmanın 7 nci Maddesi çerçevesinde, gönderen Devlet, kabul eden Devlet nezdinde akredite 
diplomatik temsilcilik mensuplarından bir veya birkaçını konsolosluk işlerini yürütmekle de görevli kılabilir. Bu 
durumda kişilerin kimlikleri, Dışişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.
  2. İşbu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen konsolosluk görevlerinin diplomatik temsilciliğin mensupları 
tarafından görülmesi, bunların diplomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla faydalandıkları ayrıcalık ve 
bağışıklıklara halel getirmez.
BÖLÜM III
AYRICALIKLAR, KOLAYLIKLAR, DOKUNULMAZLIKLAR
Madde 12
Konsolosluk Faaliyetleri ile İlgili Olarak Konsolosluğa ve Konsolosluk 
Memurlarına Tanınan Kolaylıklar
 
  Kabul eden Devlet, konsolosluğun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kolaylığı gösterir ve 
konsolosluk memurlarının resmi görevlerini ifa edebilmeleri ve bunların bu Anlaşma ile bahşedilen haklar, 
ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için uygun tedbirleri alır.
Madde 13
Bina ve Mesken Edinme
  1. Kabul eden Devlet, kendi mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde, gönderen Devletin Konsolosluğa 
gerekli binaları ve/veya bina kısımlarını iktisap etmesine veya kiralamasına; bu amaçla iktisap ettiği arsalar 
üzerinde inşaatta bulunmasına veya mevcut binaları düzenlemesine; bunların mülkiyetini devretmesine yardımcı 
olmalıdır.
  2. Kabul eden Devlet, keza, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda konsolosluğa 
yardımda bulunmalıdır.
  3. Gönderen Devlet, yaptıracağı inşaatta veya mevcut binaların restorasyonunda, inşaatın şehircilik 
mevzuatına ve uygulanan diğer kısıtlamalara uymak yükümlülüğünden muaf değildir.
Madde 14
Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması
  1. Gönderen Devlet, bu Madde hükümleri uyarınca, ulusal bayrağını ve devlet armasını kabul eden Devlette 
kullanmak hakkına sahiptir.
  2. Gönderen Devletin ulusal bayrağı ile arması konsolosluk binası ile konsolosluk şefinin ikametgâhının 
üzerine, giriş kapılarının üstüne çekilebilir ve konabilir. Gönderen Devletin ulusal bayrağı, görev gereği 
kullanıldıkları zaman, konsolosluk şefinin taşıtlarına da çekilebilir.
  3. Bu Madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, kabul eden Devletin kanunları, düzenlemeleri ve teamülleri 
gözönünde tutulur.
Madde 15
Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı
  1. Konsolosluk binaları dokunulmazdır. Kabul eden Devletin makamları konsolosluk görevleri için 
kullanılan binalara, sadece konsolosluk şefinin, diplomatik misyon şefinin veya bunların yetkili kıldığı bir 
kişinin izin vermesiyle girebilirler.
  Acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde konsolosluk şefinin 
muvafakati mümkün olan en kısa sürede verilecektir.
  2. Kabul eden Devlet, konsolosluk binalarına müsaadesiz girilmesine veya binaların tahrip edilmesine ve 
keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına veya onurunun kırılmasına engel olmak amacıyla gerekli her türlü 
tedbirleri almak için, özel bir yükümlülük altındadır.
  3. Konsolosluk binaları, mobilyaları, konsoloslukta bulunan diğer eşyalar ve ulaşım araçları kabul eden 
Devletin milli güvenliği ve kamu yararı uyarınca alabileceği her türlü el koyma kararından muaftır.
Madde 16
Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı
  Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunulmazlıkları vardır.
Madde 17
Haberleşme Serbestliği
  1. Kabul eden Devlet, Konsolosluğun her türlü resmi amaçla yaptığı haberleşme serbestliğine müsaade eder 
ve bunu korur. Konsolosluk, gönderen Devletin Hükümeti ile ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, diplomatik 
temsilcilikleri ve diğer konsoloslukları ile haberleşmede, diplomatik veya konsolosluk kuryeleri, diplomatik 
torba veya konsolosluk torbası, kripto veya şifre de dahil olmak üzere, uygun göreceği her türlü haberleşme 
vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber, konsolosluk, ancak kabul eden Devletin muvafakati ile telsiz cihazı 
koyabilir ve kullanabilir. Umuma mahsus haberleşme yolları kullanılırsa, diplomatik temsilcilik için geçerli 
koşullar, konsolosluğa da uygulanır.
  2. Konsolosluğun resmi haberleşmesine dokunulamaz. Resmi haberleşme deyiminden, Konsoloslukla ve 
Konsolosluk görevlileri ile tüm haberleşme anlaşılır.
  3. Konsolosluğa ait torbalar açılamaz ve alıkonamazlar. Bununla beraber, kabul eden Devletin yetkili 
makamları, torbada bu Maddenin 4 üncü paragrafında belirtilen doküman ve Maddeler dışında bir şey olduğuna 
inanmak için ciddi nedenleri varsa, torbanın gönderen Devletin yetkili bir temsilcisinin huzurunda açılmasını 
talep edebilirler. Eğer bu talep gönderen Devlet yetkililerince kabul edilmezse torba çıkış yerine geri gönderilir.
  4. Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler niteliklerini belirten dış işaretler taşımalıdır. Bu paketlerde 
sadece resmi yazışmalar ve münhasıran resmi kullanıma ait belge ve Maddeler bulunabilir.
  5. Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil eden paketlerin sayısını belirten bir 
resmi belgeyi hamil olacaktır. Kurye gönderen Devletin uyruğunda olmalıdır. Görevinin ifası sırasında kabul 
eden Devlet tarafından korunur. Kişisel dokunulmazlıktan yararlanır ve hiç bir şekilde tutuklanma veya gözaltına 
alınmaya tabi tutulamaz.
  6. Gönderen Devlet, diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları özel konsolosluk kuryeleri atayabilirler. 
Bu gibi durumlarda, bu Maddenin 5 inci fıkrası hükümleri uygulanır. Şu şartla ki, kuryenin uhdesinde bulunan 
torbayı alıcıya teslim eder etmez anılan fıkrada belirtilen bağışıklıkların uygulanması son bulur.
  7. Konsolosluk torbası müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelerek bir gemi veya uçak kaptanına teslim 
edilebilir. Bu kaptan torbayı oluşturan paketlerin sayısını gösteren resmi bir belge taşıyacak fakat konsolosluk 
kuryesi sayılmayacaktır. Konsolosluk, yetkili yerel makamlarla varılacak bir mutabakatla, mensuplarından birini, 
torbayı doğrudan doğruya ve serbestçe gemi veya uçak kaptanından teslim almak üzere gönderebilir.
Madde 18
Konsolosluk Memurlarının Korunması
  Kabul eden Devlet, konsolosluk memurlarına, onlara gösterilmesi gereken saygı ile muamele edecek ve 
onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzü önlemek amacıyla gerekli bütün 
tedbirleri alacaktır.
Madde 19
Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı
  1. Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları, ancak ağır bir suç halinde ve yetkili 
adli makamın kararıyla olur.
  2. Bu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere, kesinleşmiş adli bir kararın uygulanması 
dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürriyetleri kısıtlamaya tabi 
tutulamaz.
  3. Aleyhinde cezai bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çıkmak zorundadır. 
Bununla beraber, dava, konsolosluk memurunun resmi durumu icabı kendisine gösterilmesi gereken saygı ile ve 
bu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hal hariç olmak üzere, konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesini en 
az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu Maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen hallerde, bir konsolosluk 
memurunun gözaltına alınması kaçınılmaz olduğu takdirde, aleyhinde ikame edilecek dava en kısa zamanda 
açılmalıdır.
  4. Bir konsolosluk memurunun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezai kovuşturmaya tabi tutulması 
halinde, kabul eden Devlet durumdan konsolosluk memurunun bağlı olduğu diplomatik temsilcilik veya 
konsolosluğu derhal haberdar etmekle yükümlüdür.
Madde 20
Yargı Bağışıklığı
  1. Konsolosluk memurları ve hizmetlileri konsolosluk ve resmi görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
işledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devlet'in adli ve idari makamlarının yargısına tabi değildirler.
  2. Bununla beraber, bu Maddenin 1 inci fıkrası hükümleri aşağıda belirtilen hukuk davalarına uygulanmaz:
  a) Bir Konsolosluk memurunun veya bir konsolosluk hizmetlisinin açıkça veya zımnen gönderen Devletin 
vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden doğan davalar,
  b) Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtının sebebiyet verdiği zarar 
yüzünden üçüncü kişi tarafından açılan davalar,
  c) Bir konsolosluk memurunun özel sıfatla, uygulayıcı, yönetici veya mirasçı olarak hareket ettiği miras 
konuları.
 
Madde 21
Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü
  1. Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilirler.
  Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu Maddenin 3 üncü fıkrasında zikredilen durumlar 
dışında tanıklık yapmayı reddedemezler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yapmayı reddettiği takdirde ona hiçbir 
zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanamaz.
  2. Tanıklığı talep eden makam konsolosluk memurlarının görevlerini yerine getirmelerini sekteye 
uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam, mümkün olduğu her halde konsolosluk memurunun tanıklıkla ilgili 
ifadesini, konsolosluk mensubunun ikametgahında veya konsoloslukta alabilir veya konsolosluk mensubunun 
yazılı beyanını kabul edebilir.
  3. Konsolosluk mensupları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık yapmak veya 
bununla ilgili resmi yazışma veya belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolosluk mensupları, keza, 
gönderen Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapmayı reddetmek hakkına da sahiptirler.
Madde 22
Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Feragat
  1. Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 19, 20, ve 21 inci Maddelerde öngörülen ayrıcalık 
ve bağışıklıklardan feragat edebilir. Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat daima açık olmalı ve kabul eden 
Devlete yazılı olarak bildirilmelidir.
  2. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi 20 nci Madde uyarınca yargı bağışıklığından 
yararlandığı bir konuda dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı herhangi bir mukabil talep 
hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez.
  3. Hukukî veya idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulanmasına ait 
tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar için de ayrı bir feragat gereklidir.
Madde 23
Kanuni ve Kişisel Yükümlülüklerden Bağışıklık
  Kabul edilen Devlet, konsolosluk mensuplarıyla tüm aile efradını her türlü kişisel hizmetlerden, hangi 
neviden olursa olsun tüm kamu hizmetlerinden ve istimval, askeri katkı ve el koyma gibi askerlikle ilgili 
yükümlülüklerden muaf tutacaktır.
Madde 24
Yabancıların Kayıt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık
  1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri ile bunların kendileriyle birlikte yaşayan aileleri 
efradı, yabancıların kaydı ve oturma müsaadesi konusunda öngörülen tüm yükümlülüklerden muaftırlar.
Madde 25
Çalışma Müsaadesi Bağışıklığı
  Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları, gönderen Devlete yaptıkları hizmetlerde, kabul eden 
Devletin yabancı işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve düzenlemelerinin çalışma müsaadesi konusunda koyduğu 
yükümlülüklerden muaftır.
Madde 26
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık
  1. Bu Maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlete gördükleri hizmetler 
konusunda konsolosluk mensupları ve aileleri efradı, kabul eden Devlette yürürlükte bulunan sosyal güvenlik 
hükümlerinden muaftırlar.
  2. Bu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran konsolosluk mensuplarının hizmetinde 
bulunan özel personel mensuplarına da keza aşağıdaki şartlarla uygulanır.
  a) Kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları ve kabul eden Devlette devamlı ikametgahları bulunmaması ve
  b) Gönderen Devlette veya üçüncü bir devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hükümlerine tâbi olmaları.
  3. Hizmetlerinde bu Maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler bulunan 
konsolosluk mensupları, kabul eden devletin sosyal güvenlik mevzuatının işverene yüklediği yükümlülüklere 
uymalıdırlar.
  4. Bu Maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında öngörülen bağışıklık kabul eden devlet mevzuatının müsaade etmesi 
şartıyla, bu Devletin sosyal güvenlik rejimine isteyerek tâbi olabilme olanağını ortadan kaldırmaz.
 
Madde 27
Akçalı Bağışıklık
  1. Konsolosluk memurları, Konsolosluk hizmetlileri ve keza aileleri efradı aşağıda yazılanlar dışında, şahsi 
veya aynı, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden muaftırlar:
  a) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler;
  b) 28 inci Madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde bulunan özel taşınmaz mallara 
ait vergi ve resimler;
  c) Bu Maddenin 4 üncü fıkrasının b bendi hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet tarafından tahsil 
olunan veraset ve intikal vergileri,
  d) Kaynağı kabul eden devlette bulunan, her türlü özel gelirlerden alınan vergi ve resimler,
  e) İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler,
  f) 28 inci Madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları.
  2. Gönderen Devlet vatandaşı konsolosluk mensupları ve özel personeli hizmetleri karşılığı olarak aldıkları 
ücretlerden dolayı vergi ve harçlardan muaftır.
  3. Kabul eden Devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları ile özel personeli için Konsolosluk, bu Devlet 
Kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda öngördüğü yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
  4. Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradının ölümü halinde kabul eden Devlet:
  a) Bu ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulunanlar hariç olmak 
üzere müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade eder; ve
  b) Kabul eden Devlette müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensuplarından birinin ailesi 
efradından olması nedeniyle kabul eden Devlette bulunan taşınır malları, miras, intikale ilişkin ulusal, bölgesel 
ve belediyeye ait vergi ve resimlere tâbi tutmamalıdır.
Madde 28
Konsolosluk Binalarının ve Bazı Taşınır Malların Akçalı Bağışıklığı
  1. Gönderen Devletin maliki ve kiracısı olduğu konsolosluk binaları ile konsolosluk şefinin ikametgahı 
yapılan özel hizmetler karşılığı bedeller dışındaki ulusal, bölgesel veya belediyeye ait tüm vergi ve her nevi 
harçtan muaftırlar. Bu muafiyet, sözkonusu taşınmazların iktisabına ilişkin sözleşme ve hukukî işlemlere de 
uygulanır.
  2. Bu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen vergi bağışıklığı, kabul eden Devlet yasa ve düzenlemeleri 
uyarınca gönderen Devletle Sözleşme yapan kişiye yüklenen vergi ve resimlere uygulanmaz.
  3. Bu Maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarının hükümleri, gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve 
münhasıran Konsolosluğun ihtiyaçları için kullanılan taşınır mallara da uygulanır.
Madde 29
Gümrük Muayenesinden ve Gümrük Resimlerden Bağışıklık
  1. Kabul eden Devlet, yürürlükteki kanun ve düzenlemeler hükümleri çerçevesinde, tüm kişisel mal ve 
eşyaların girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar dışındaki bütün 
gümrük resimleri, harçlar ve kanunla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır:
  a) Konsolosluğun resmi kullanımına matuf eşyalar;
  b) Yerleşme eşyaları da dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve aile efradının kişisel kullanımına ait 
eşyalar, tüketim malları, ilgililerin doğrudan doğruya kendi kullanımları için gerekli miktarı geçmemelidir.
  2. Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk hizmetlileri, ilk yerleşim sırasında o ithal etmiş oldukları eşyalar 
konusunda, bu Maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.
  3. Eşya tanımlamasına taşıt araçları da dahildir.
  4. Konsolosluk memurlarının ve bunların aile efradının yanlarındaki kişisel bagajların gümrük 
muayenesinden muaftırlar. Sözkonusu kişiler, ancak bagajların bu Maddenin, 2 nci fıkrasının (b) bendinde 
zikredilenlerden başka eşyalar veya kabul eden devletin kanun ve düzenlemeleriyle ithali veya ihracı 
yasaklanmış veya karantina kanun ve düzenlemelerine tâbi eşyalar ihtiva ettiği hususunda ciddi nedenlerin 
varlığı halinde gümrük muayenesine tâbi tutulabilirler. Bu muayene, ancak konsolosluk memurunun veya 
ailesinin bir ferdinin huzurunda yapılabilir.
Madde 30
Seyahat Serbestliği
  Ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgeler ile ilgili kanun ve 
düzenlemeler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet, ülkesi üzerinde konsolosluğun bütün mensuplarına ve 
bunların aileleri efradına mütekabiliyet esasları çerçevesinde yer değiştirme ve seyahat etme serbestliğini sağlar.
 
Madde 31
Taşıt Araçları Sigortası
  Gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve konsolosluğun kullanımına matuf taşıt araçlarıyla konsolosluk 
mensuplarının mülkiyetinde bulunan taşıt araçları mecburi sigortaya tâbidirler.
Madde 32
Ayrıcalık ve Bağışıklıklarla İlgili Genel Hükümler
  1. Kabul eden Devlet vatandaşı olan konsolosluk hizmetlileri görevlerinin ifası dışında kabul eden Devletin 
yargısına tâbidirler ve sadece 21 inci Maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen bağışıklıklardan yararlanırlar.
  2. Bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı, kabul eden Devletin vatandaşı olmamaları, mutad 
meskenlerinin bu Devlet ülkesinde bulunmaması, kazanç getiren özel bir işte çalışmamaları şartıyla bu 
Anlaşmada belirlenen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar.
  3. Kabul eden Devlet bu Maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında sözü edilen kişiler üzerinde yargı yetkisini, 
konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesine aşırı bir şekilde sekteye uğratmaktan kaçınacak bir biçimde 
kullanmalıdır.
BÖLÜM IV
KONSOLOSLUK GÖREVLERİ
 
Madde 33
Konsolosluk Mensuplarının Temel Görevleri
  Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir;
  a) Kabul eden Devlette, gönderen ve bu Devletin vatandaşlarının haklarını ve menfaatlerini uluslararası 
hukuk çerçevesinde korumak.
  b) Gönderen Devletle, kabul eden Devlet arasındaki ticarî, iktisadî, kültürel, bilimsel ve turistik ilişkilerin 
gelişmesini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek.
  c) Kabul eden Devletin ticarî, iktisadî, kültürel, bilimsel ve turistik hayatının gelişimi ve durumu konusunda 
her türlü meşru yollardan bilgi edinmek, bu konuda gönderen Devletin Hükümetine rapor vermek.
Madde 34
Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas
  Konsolosluk memuru görevlerini yerine getirirken:
  a) Konsolosluk görev çevresindeki yetkili mahalli makamlara;
  b) Kabul eden Devletin kanun, yönetmelik ve teamüller ile milletlerarası anlaşmaların müsaade ettiği 
takdirde ve ölçüde, kabul eden Devletin yetkili merkezi makamlarıyla temas edebilirler.
Madde 35
Kabul Eden Devlet Makamları Önünde Vatandaşların Temsili
  1. Konsolosluk memuru, vatandaşlarının hazır bulunmamaları veya başka herhangi bir nedenle haklarını ve 
menfaatlerini koruyamamaları halinde, kabul eden Devletin kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak kabul 
eden Devletin mahkemeleri ve diğer makamları huzurunda gönderen Devlet vatandaşlarının münasip bir şekilde 
temsil edilmeleri için gerekli önlemleri almak yetkisini haizdir.
  2. Bu Maddenin 1 inci paragrafında öngörülen temsil, temsil olunan kişinin bir vekil tayin etmesiyle veya 
haklarını ve menfaatlerini savunmayı kendisinin üstlenmesiyle sona erer.
Madde 36
Vatandaşların Kayıt Edilmeleri, Pasaport ve Vize Verilmesi
  Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir:
  a) Gönderen Devletin vatandaşlarının kaydını yapmak;
  b) Gönderen Devletin vatandaşlarının, vatandaşlık konusunda talep ve beyanlarını kabul etmek ve konuyla 
ilgili belgeleri vermek;
  c) Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, yenilemek, değiştirmek ve iptal 
etmek,
  d) Kabul eden Devlet ile Üçüncü Devletlerin vatandaşlarına vize vermek.
Madde 37
Şahsi Hallerle İlgili Görevler
  1. Kabul eden Devletin mevzuatının izin verdiği ölçüde, konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda 
yetkilidir;
  a) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölüm belgelerini düzenlemek ve tescil etmek;
  b) Müstakbel eşlerin her ikisinin de gönderen Devlet vatandaşı olmaları halinde nikah kıymak ve ilgili 
belgeleri düzenlemek.
  c) Taraflardan hiç olmazsa birinin gönderen Devletin vatandaşı olması şartıyla kabul eden devletin kanunları 
uyarınca kıyılan nikahı veya karar verilen boşanmayı tescil etmek.
  d) Gönderen Devletin vatandaşlarının aile münasebetlerine ilişkin beyanlarını kabul etmek.
  2. 1 inci fıkra hükümleri, ilgili kişileri, kabul eden Devlet mevzuatının öngördüğü beyanlarda bulunmak 
yükümlülüğünden muaf kılmaz.
  3. Kabul eden Devletin yetkili makamları, idarî amaçlarla kendilerinden istenen ve gönderen Devlet 
vatandaşlarıyla ilgili şahsî hal kayıtlarının suret veya örneklerini, gecikmeksizin ve ücretsiz olarak konsolosluğa 
gönderirler.
Madde 38
Noterlik Görevleri
  1. Konsolosluk memuru, aşağıdaki hususlarda yetkilidir:
  a) Gönderen Devlet vatandaşlarının her türlü beyanlarını kabul etmeye, düzenlemeye ve onaylamaya,
  b) Gönderen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini ve diğer belgelerini düzenlemeye, onaylamaya ve 
saklamak üzere kabul etmeye,
  c) Gönderen Devlet vatandaşları arasında mukaveleleri düzenlemeye, onaylamaya ve muhafaza etmeye. Bu 
hüküm, kabul eden Devlette bulunan gayrimenkuller üzerindeki hakların tesisine, devrine ve iptaline ilişkin 
mukavelelere uygulanmaz.
  d) Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tasdik etmeye,
  e) Gönderen Devletin veya kabul eden Devletin yetkili makamlarınca verilen bütün işlem ve belgeleri 
tercüme ve onaylamaya ve bu belgelerin tercümelerini, kopyalarını ve örneklerini tasdik etmeye,
  f) Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmaya.
  2. Gönderen Devletin konsolosluk memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya aslına uygunluğu tasdik 
edilen bu Maddenin 1 inci fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onaylanmış resmi belgeler olarak kabul 
edilirler ve kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, kabul eden Devletin yetkili 
makamları tarafından onaylanmış veya aslına uygunluğu tasdik edilmiş belgelerle aynı ispat gücünü haizdirler ve 
aynı neticeleri doğururlar.
Madde 39
Muhafaza Etmek Üzere Eşya Kabul Etme
  1. Kabul eden Devletin mevzuatına aykırı olmamak şartıyla konsolosluk memuru, gönderen Devlet 
vatandaşlarına ait belgeleri, para, kıymetli eşya ve diğer malları saklamak üzere kabul edebilir.
  Sözü edilen belgeler, para, kıymetli eşya ve mallar, kabul eden Devletten, ancak bu Devletin mevzuatına 
uymak şartıyla çıkarılabilir.
  2. Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşları tarafından, kabul eden Devletteki ikametleri sırasında 
kaybedilen eşyaları sahiplerine göndermek amacıyla, aynı şekilde kabul edebilir.
Madde 40
Vesayet ve Kayyımlık
  1. Kabul eden Devlet makamları, kabul eden Devlette sürekli veya geçici olarak oturan gönderen Devletin 
bir vatandaşına vasi veya kayyım tayin edileceği hallerde, durumu öğrendikleri zaman bunu yetkili konsolosluğa 
bildirirler.
  2. a) Bu Anlaşmanın 35 inci Maddesi hükümleri küçüklerin veya mahcurların haklarının ve menfaatlerinin 
muhafazası ve korunması konusunda uygulanır.
  b) Bir konsolosluk görevlisi kabul eden Devletin yetkili otoritelerinden birine küçüğün çıkarları 
doğrultusunda vasi veya kayyım tayini hususunda teklif götürebilir.
  3. Konsolosluk memuru, gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak bu Devletin vatandaşı olup kabul eden 
Devlette yaşayan bir küçüğün bakımını sağlayabilir.
  4. Küçüklerin veya mahcurların mallarının idaresinin sağlanmaması halinde, konsolosluk memuru, bu 
mallara idareci tayini sağlayabilir veya kabul eden Devlet yetkili makamlarından, bu amaçla gerekli tedbirlerin 
alınmasını isteyebilir.
 
Madde 41
Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla Temas
  1. Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşlarıyla temas etmekte, bunlara kabul eden Devletin 
yetkili makamları ile ilişkilerinde yardımda bulunmakta ve onlara bu amaçla avukat, tercüman veya başka 
kişileri tutmakta serbesttir.
  2. Kabul eden Devlet gönderen Devlet vatandaşlarının konsoloslukla yazışmalarını kısıtlamaz ve 
konsolosluk binalarına girişini engellemez.
  3. Kabul eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memuruna, gönderen Devlet vatandaşlarından biri 
hakkında bilgi edinmek, bu vatandaşlarla irtibat kurmak ve görüşmek hususunda yardımcı olacaklardır.
Madde 42
Hürriyetleri Kısıtlanmış Vatandaşlarla Temas
  1. Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devletin Konsolosluğunu bu Devletin vatandaşlarından 
birisinin, konsolosluk görev ve çevresinde gözaltına alınması, tutuklanması veya hürriyeti kısıtlayıcı diğer 
herhangi bir tedbire tâbi tutulması halinde en kısa zamanda ve en geç 5 gün içinde haberdar edeceklerdir. Kabul 
eden Devletin yetkili makamları böyle bir kişinin konsolosluğa gönderdiği mektupları derhal ileteceklerdir. Bu 
makamlar, ilgiliye, bu Madde uyarınca sahip olduğu haklarını gecikmeden bildireceklerdir.
  2. Konsolosluk memuru gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi bir hürriyeti kısıtlayıcı tedbire tâbi 
tutulmuş gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek, onunla görüşmek, muhaberatta bulunmak ve mahkemeler 
önünde temsilini sağlamak hakkına sahiptir. Ayrıca, hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza çekmekte olan herhangi bir 
gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek hakkı da vardır. Kabul eden Devlet yetkili makamları konsolosluk 
memuruna, anılan vatandaşını, bu vatandaşının gözaltına alınmasından, tutuklanmasından veya hürriyeti 
kısıtlayıcı herhangi bir diğer tedbire tâbi tutulmasından en geç 7 gün sonra ve bilahare makul aralıklarla ziyaret 
etmesine müsaade edeceklerdir.
  3. Bu Maddede belirtilen haklar, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun olarak, bu kanun ve 
düzenlemelerin bu hakları ilga etmemeleri koşuluyla kullanılacaktır.
Madde 43
Vatandaşların İfade Vermeleri ve Tebligat
  Konsolosluk memuru, gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, gönderen Devlet 
vatandaşlarının, taraf, şahit ve uzman, isteğe bağlı ifadelerini kabul etmek ve onlara adlî ve gayrî adlî belgeleri 
tebliğ etmek hak ve yetkisine haizdir. Bu işlemlerin yapılmasında, zorlama vasıtalarının kullanılması veya 
kullanılacağı tehdidinde bulunulması yasaktır.
Madde 44
Trafik Kazaları
  Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarının öldüğü veya ciddi şekilde 
yaralandıkları bütün kazaları konsolosluk memuruna gecikmeksizin bildireceklerdir.
Madde 45
Vatandaşın Ölümü
  Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarının birisinin ölümünü gecikmeksizin 
konsolosluğa bildirirler ve ölüm belgesinin bir örneğini ücretsiz olarak gönderirler.
Madde 46
Miras ve Koruyucu Tedbirler
  1. Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarından birinin ölmesi sonucu mirasın 
açılmasından ve ölenin vatandaşlığı ne olursa olsun, gönderen Devletin bir vatandaşının mirasçı, hak sahibi veya 
mirastan mahrum kalmak suretiyle ilgili olması durumunda konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar 
ederler.
  2. Kabul eden Devletin yetkili makamları mirası korumak ve vasiyetname ölen tarafından düzenlenmiş ise 
vasiyetin örneğini ve Sosyal Sigortalardan, iradlardan, sigorta poliçelerinden ileri gelen meblağlar dahil, mirasın 
değeri ve muhtevası konusunda sahip oldukları bütün bilgileri konsolosluk memuruna iletmek amacıyla, kabul 
eden Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörülen gerekli tedbirleri alacaklardır.
  3. Konsolosluk memuru aşağıdaki hususların yerine getirilmesini istemek hakkını haizdir:
  a) Mirasın muhafazası, mühürlenmesi ve mührün kaldırılması, miras yöneticisinin atanması da dahil olmak 
üzere mirasın korunması için tedbirlerin alınması ve miras yöneticisinin bu işlemlere katılması;
  b) Mirası teşkil eden malların satışı ve kendisinin hazır bulunabilmesi için bu satış için tespit edilen tarihin 
bildirilmesi;
  4. Miras davasının veya diğer resmî işlemlerin sonunda, kabul eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk 
memurunu gecikmeksizin durumdan haberdar edecekler ve borçların, vergi ve rüsumların ödenmesinden sonra 
mirası veya ilgili kişilere düşen payları, üç ay içinde ona göndereceklerdir.
  5. Mirasın değeri önemsiz ise, konsolosluk memuru miras mallarının kendisine teslimini isteme hakkına 
sahiptir. Bu takdirde bunu ilgili şahıslara göndermek hakkı doğacaktır.
  6. Konsolosluk memuru, ilgili şahıslara göndermek amacıyla gönderen Devletin kabul eden Devlette 
oturmayan vatandaşlarına düşen kişisel paylar ve miras, tazminat, emeklilik, sosyal sigorta, ödenmemiş ücretleri 
ve sigorta poliçelerinden ilgili şahıslara düşen miktarı kabul etmek hakkına da sahiptir.
  7. Bu Maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hükümlerinin uygulanması bâbında eşya ve alacakların gönderen 
Devlete gönderilmesi, ancak kabul eden Devletin mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.
Madde 47
Kabul Eden Devlette Oturmayan Gönderen Devlet
Vatandaşının Ölümü
  1. Gönderen Devletin kabul eden Devlette oturmayan bir vatandaşının bu Devletteki yolculuğu sırasında 
ölmesi halinde müteveffanın malları, kabul eden Devlet yetkili makamlarınca korunacak ve özel bir usule tâbi 
olmaksızın gönderen Devletin konsolosluk memuruna verilecektir. Konsolosluk memuru, müteveffanın kabul 
eden Devlette ikâmeti sırasında önceden yüklendiği borçları, geri verilen malların değeri ile sınırlı olmak üzere 
ödeyecektir.
  2. 46 ncı Maddenin 7 nci fıkrası hükmü, bu Maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen mallara da uygulanır.
Madde 48
Gemilere ve Mürettebatına Yardım
  1. Konsolosluk memuru, limanlar da dahil olmak üzere, kabul eden Devletin karasularında ve içsularında 
bulundukları sürede gönderen Devletin gemilerine ve bu gemilerin mürettebatına her türlü yardımda bulunmak 
hakkını haizdir. Konsolosluk memuru gönderen Devletin gemileri ve mürettebatı üzerinde gözetim ve denetleme 
haklarını haizdir.
  2. Kaptan veya mürettebat mensubundan biri Konsoloslukla serbestçe haberleşebilir.
  3. Kabul eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memurunun gönderen Devlet kanunları ve 
düzenlemeleri uyarınca bu Devletin gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldığı önlemlere saygı gösterirler. 
Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken, kabul eden Devletin yetkili makamlarından yardım 
isteyebilir.
Madde 49
Konsolosluk Memurlarının Gemi
ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri
  Konsolosluk memuru, gönderen Devlet Kanunları uyarınca ve kabul eden Devletin kanun ve diğer 
düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla deniz ulaşımı ile ilgili her türlü faaliyette ve özellikle aşağıdaki 
konularda faaliyette bulunmak hakkına haizdir:
  a) Bir geminin vatandaşlığı, mülkiyeti ve diğer aynı haklar ile durumu ve işletilmesi ile ilgili konularda her 
türlü belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak;
  b) Gemi kaptanını veya mürettebatın diğer mensuplarını sorguya çekmek, geminin belgelerini kontrol, kabul 
ve tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanları kabul etmek ve kezâ geminin limana 
girişi, kalışı ve çıkışını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak;
  c) Kaptanın ve mürettebattan birinin hastanelerde tedavi görmesi veya ana yurda gönderilmesini sağlamak 
üzere gerekli tüm tedbirleri almak;
  d) Kaptan veya mürettebattan herhangi birine, kabul eden devletin mahkemeleri ve diğer makamları ile olan 
ilişkilerinde yardım etmek ve bu amaçla onlara, adlî yardım ve bir tercümanın veya bir başka şahsın yardımını 
sağlamak.
Madde 50
Gemide İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi
  1. Kabul eden Devletin mahkemeleri ve diğer yetkili adlî makamları yargı yetkilerini, gönderen Devlet 
gemisinde işlenmiş suçlar söz konusu ise, ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler:
  a) Kabul eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki herhangi bir şahıs 
tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar.
  b) Kabul eden Devletin karasuları, içsuları ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan suçlar;
  c) Kabul eden Devletin, kamu sağlığı, denizde insan hayatı kurtarma, yabancıların girişi, gümrük hükümleri, 
deniz kirlenmesi veya her türlü kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenlemelerine karşı işlenmiş suçlar;
  2. Bununla birlikte, kabul eden Devletin mahkeme ve diğer yetkili makamları konsolosluk memurunun 
talebi üzerine veya muvafakatıyle yargı yetkilerini gönderen Devlet gemisi içinde kullanabilirler.
Madde 51
Kabul Eden Devlet Makamlarının Gemiye Müdahaleleri
  1. Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet gemisinde kaptan, mürettebattan bir başkası, bu 
geminin bir yolcusu veya kabul eden Devlet vatandaşı olmayan herhangi bir şahsı ziyaret etmek, tutuklamak 
veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak niyetinde bulundukları takdirde bu tür müdahalelere 
girişmeden önce, konsolosluğu, konsolosluk memurunun hazır bulunmasına imkân verecek şekilde, haberdar 
ederler.
  Bu amaçla gönderilen duyuru kesin bir saat belirtir. Konsolosluk memuru veya temsilcisi hazır 
bulunmadıkları takdirde söz konusu makamlara müracaatla, olan biten hakkındaki her türlü bilginin kendilerine 
verilmesini isteyebilirler. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan birinin kabul eden Devlet makamlarınca 
sorguya çekilmesi halinde de uygulanır.
  2. Acil hallerde veya soruşturma kaptanın talebi üzerine yapılmışsa konsolosluk memuru soruşturma 
sırasında ve en kısa zamanda haberdar edilmelidir.
  Konsolosluk memurunun talebi üzerine kendisine yokluğunda tamamlanmış soruşturma hakkında da bilgi 
verilir.
Madde 52
İstisnaî Haller
  48, 49 ve 51 inci Maddeler hükümleri kabul eden Devletin gümrük mevzuat ve düzenlemelerinin, sağlık 
karantinası tedbirlerinin ve kamu sağlığı, deniz kirlenmesi, liman polisi, malların güvenliği ve yabancıların 
girmesine ilişkin diğer kontrol tedbirlerinin uygulanmasında kabul eden Devlete karşı kullanılmaz.
Madde 53
Geminin Batması veya Avaryaya Uğraması
  1. Gönderen Devletin bir gemisi, kabul eden Devletin karasuları veya içsuları dahilinde batan, parçalanır, 
hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya uğrarsa, kabul eden Devletin yetkili 
makamları konsolosluk memuruna gecikmeksizin haberdar edecek ve geminin, yolcuların, mürettebatın, onların 
mallarının ve yükün kurtarılması ve korunması için tedbirler hakkında bilgi vereceklerdir.
  2. Konsolosluk memurunun talebi üzerine, kabul eden Devletin Yetkili organları, 1 inci fıkrada belirlenen 
durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, konsolosluk memuruna gerekli her türlü yardımı yapacaklardır.
  3. Gönderen Devletin bir gemisi battığı ve mürettebatı, yükü, evrakı ve gemide bulunan eşya kabul eden 
Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu ya da bu devletin limanına sürüklendiği ve ne geminin kaptanı, ne 
vekili ne de gemi sahibi sigorta şirketlerinin temsilcileri hazır olmadıkları veya bu eşyaların muhafazası veya 
müteakip varış yerleri hususunda tedbir alamadıkları takdirde konsolosluk memuru gemi sahibi hazır bulunsaydı 
aynı amaçla alabileceği tedbirleri almaya yetkilidir.
  4. Konsolosluk memuru 3 üncü fıkrada öngörülen tedbirleri kabul eden Devletin sahilinde veya sahili 
yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, bir avaryaya uğramış, karaya oturmuş ya da batmış olan 
geminin milliyetine bakılmaksızın, bu gemiden veya yükünden gelen ve gönderen Devletin bir vatandaşına ait 
her türlü eşya hakkında alabilir. Kabul eden devletin yetkili makamları böyle bir eşyanın varlığından konsolosluk 
memurunu derhal haberdar edeceklerdir.
  5. Avaryaya uğramış olan geminin donanımı, yükü ve erzakı kabul eden Devlet içinde kullanıma veya 
tüketime bırakılmamak şartıyla, gümrük veya diğer benzeri vergi ve resme konu olamaz.
Madde 54
Gemi Mürettebatından Birinin Ölmesi veya Kaybolması
  1. Gönderen Devletin bir gemisinin mürettebatının bir mensubu kabul eden Devlet içinde gemi üzerinde 
veya karada ölür ya da kaybolursa, kaptan veya yerine bakan kişi veya gönderen Devletin konsolosluk memuru, 
ölünün veya gâibin bıraktığı eşya, değerler ve diğer malların dökümünü yapmaya ve malların korunması ve 
terekenin tasfiyesi amacıyla devri için gerekli işlemlere girişmeye tek yetkilidirler. Ancak, ölü ya da gâib kabul 
eden Devlet vatandaşı ise kaptan veya yerine bakan kişi ölüm ya da kaybolmanın tespit edildiği anda eşyaların 
dökümünü yapar. Bu dökümün bir nüshası, malların korunması ve ihtiyaç varsa terekenin tasfiyesi için zorunlu 
olan her türlü girişimlerde bulunmaya yetkili olan kabul eden Devlet makamlarına verilir. Bu makamlar 
gönderen Devlet konsolosluğunu yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki girişimlerinden haberdar 
edeceklerdir.
  2. Bir konsolosluk memuru, miras konusunda, bu Maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen yetkileri kullandığı 
hallerde, kabul eden Devletin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır.
Madde 55
Hava Taşıtları
  Bu sözleşmenin 48-54 Maddeleri hükümleri, mümkün olduğu ölçüde, gönderen Devletin hava taşıtlarına da 
uygulanır.
 
Madde 56
Konsolosluk Resim ve Harçları
  1. Konsolosluk, kabul eden Devlet ülkesinde, gönderen Devletin düzenleme ve yasalarına uygun olarak, 
yaptığı konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harçlar alabilir.
  2. Bu Maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen, konsolosluk hizmetleri için alınan bedeller, kabul eden 
Devletin her türlü vergi ve harcından muaftır.
BÖLÜM V
GENEL VE NİHAÎ HÜKÜMLER
Madde 57
Diğer Konsolosluk Görevleri
  Konsolosluk memuru, gönderen Devletin kendisine verdiği ve kabul eden Devlet mevzuatının 
yasaklamadığı ve kabul eden Devletin karşı çıkmadığı ya da iki ülke arasında yürürlükte olan uluslararası 
anlaşmalarda belirtilmiş her türlü diğer görevi de ifa edebilir.
Madde 58
Kabul Eden Devletin Yasa ve Düzenlemelerine Saygı
  1. Bu Anlaşma hükümleriyle ayrıcalık ve bağışıklıklarından yararlanan bütün kişiler, ayrıcalık ve 
bağışıklıklarına zarar getirmeksizin, kabul eden Devletin yasa ve düzenlemelerine saygılı olmakla 
yükümlüdürler. Aynı şekilde, bu Devletin İçişlerine karışmamak da bu kişilerin ödevidir.
  2. Konsolosluk Binaları, konsolosluk görevleri ile bağdaşmayacak şekilde kullanılmayacaklardır.
Madde 59
Onay ve Yürürlüğe Girmesi
  1. Bu Anlaşma, anlaşan tarafların yasalarına uygun olarak onayına tâbi olacak ve onay belgelerinin teatisi 
tarihini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.
  2. Bu Anlaşma, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Anlaşma, bildirim yoluyla, Âkit Taraflardan her biri 
tarafından feshedilebilir. Bu halde Anlaşma, fesih gününü izleyen altı ay içinde yürürlükten kalkacaktır.
  Bu hükümleri teyiden, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzalamışlar ve mühürlerini 
basmışlardır.
  Ankara'da .../.../1996 tarihinde iki nüsha halinde Türkçe, Moldovca ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup her 
üç metin de aynı şekilde geçerlidir. İşbu Anlaşmanın hükümlerinin tefsirinde görüş ayrılığı çıkması halinde 
İngilizce metin geçerli olacaktır.
  	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	MOLDOVA CUMHURİYETİ
  	Adına	Adına
  	(İmza)	(İmza)