Endeksler

	  ULUSLARARASI SERGİLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE SÖZLEŞMEYE 
DEĞİŞİKLİK GETİREN ULUSLARARASI SERGİLER BÜROSU GENEL KURUL KARARINA KATILMAMIZIN
		ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4820
Kabul Tarihi	: 27/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
 
  

  Madde 1 - "22 Kasım 1928'de Paris'te imzalanan, 10 Mayıs 1948, 16 Kasım 1966,  30 
Kasım 1972 Protokolleri ve 24 Haziran 1982 Değişiklik Önerisi ile Değiştirilen ve 
Tamamlanan Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye değişiklik getiren 31 
Mayıs 1988 tarihli Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararı’na katılmamızın 
onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
 		22 KASIM 1928'DE PARİS'TE İMZALANAN,
     10 MAYIS 1948, 16 KASIM 1966, 30 KASIM 1972 PROTOKOLLERİ VE
24 HAZİRAN 1982 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEN VE TAMAMLANAN
	     ULUSLARARASI SERGİLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME
  BÖLÜM I. - TANIMLAMALAR VE KONU
  Madde 1
  1. Teması ne olursa olsun, bir sergi bir medeniyetin gereksinimlerini karşılamak üzere insanoğlunun sahip 
olduğu imkânların dökümünü yaparak ve insana özgü çalışmaların bir veya birkaç dalında sağladığı ilerlemeleri 
veya ileriye dönük beklentilerini ön plana çıkararak kamuoyunu aydınlatmayı hedefleyen bir gösteridir.
  2. Birden fazla devletin katıldığı sergi uluslararasıdır.
  3. Uluslararası bir sergiye katılanlar, bir taraftan ulusal bölümlerde gruplanmış resmen temsil edilen 
devletlerin sergileyicileri, diğer taraftan uluslararası organizasyonlar veya resmen temsil edilmeyen devletlerin 
uyruğundaki sergileyiciler ve nihayet serginin kurallarına uygun olarak bir başka etkinliği sürdürmeye yetkili 
sergileyiciler, özellikle mümessillerdir.
  Madde 2
  İşbu sözleşme :
  a) Üç haftadan kısa süreli sergiler;
  b) Güzel sanatlar sergileri;
  c) Özü bakımından ticari olan sergiler,
  dışında kalan bütün sergilere uygulanır.
  Madde 3
  1. Düzenleyicileri tarafından bir sergiye verilebilecek sıfata karşın işbu sözleşme uzmanlık sergileri ile 
evrensel sergileri ayırdeder.
  2. Bir sergi, işbu sözleşmenin 30 uncu Maddesi 2 nci paragraf (a)'da öngörülen sınıflamaya bağlı olan insana 
özgü çalışma dallarının birçoğunda gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri ilerlemelerin ve kullanılan 
imkânların dökümünü yaptığında evrenseldir.
  3. Bir sergi, insana özgü çalışmaların, sınıflamada belirlenmiş, bir dalına tahsis edilmişse uzmanlaşmıştır.
  BÖLÜM II. - SERGİLERİN SIKLIĞI VE SÜRESİ
  Madde 4
  1. Bir serginin süresi altı ayı geçmemelidir.
  2. Bir serginin açılış ve kapanış tarihleri kayıt sırasında belirlenir ve işbu sözleşmenin V. bölümünde 
amaçlandığı gibi uluslararası sergiler bürosunun (ilerde büro olarak adlandırılan) onayı ile ve ancak elde 
olmayan nedenlerle değiştirilebilir.
  Madde 5
  1. İşbu sözleşme ile amaçlanan sergilerin sıklığı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
  a) Aynı devlette, iki evrensel sergi arasında asgari yirmi yıllık bir ara olmalıdır; bir evrensel sergi ile bir 
uzmanlık sergisi arasında asgari beş yıllık bir ara olmalıdır.
  b) Farklı devletlerde, iki evrensel sergi arasında asgari on yıllık bir ara olmalıdır;
  c) Aynı devlette, aynı nitelikte uzmanlık sergileri arasında asgari on yıllık bir ara olmalıdır; farklı nitelikteki 
iki uzmanlık sergisi arasında asgari beş yıllık bir ara olmalıdır.
  d) Farklı devletlerde, aynı nitelikteki iki uzmanlık sergisi arasında asgari beş yıllık bir ara olmalıdır; farklı 
nitelikteki iki uzmanlık sergisi arasında iki yıllık bir ara olmalıdır.
  2. Yukarıdaki 1 inci paragrafın hükümlerine karşın, büro yukarıdaki süreleri 28 inci Madde 3 üncü paragraf 
(f)'de öngörülen koşullar içinde ve istisnai olarak azaltabilir.
  3. Tescili yapılmış sergilerin aralarında olması gereken süreler adı geçen sergilerin açılış tarihleri ile başlar.
  
  BÖLÜM III. - TESCİL
  Madde 6
  1. Toprakları üzerinde bir sergi düzenlenmesi tasarlanan sözleşme yapan bir tarafın (ilerde davet eden 
hükümet olarak adlandırılan) hükümeti, bu sergi dolayısıyla öngördüğü yasal, mali veya yönetmelikle ilgili 
önlemleri belirterek tescilini elde etmek amacıyla büro'ya talepte bulunmalıdır. Bir serginin tescilini elde etmek 
isteyen sözleşme yapmamış bir ülkenin hükümeti, bu sergi için bu sözleşmenin I, II, III, ve IV üncü bölüm 
hükümleri ve bunların uygulaması için yayınlanan yönetmeliklere uymaya söz vermek şartıyla aynı şekilde 
büro'ya talepte bulunabilir.
  Bu metin 24 Haziran 1982 tarihli değişiklik önerisinin sonucudur. Eski metin : Yukarıdaki 1 inci paragrafın 
hükümlerine karşın, büro istisnai ve 28 inci Madde 3 üncü paragraf (f)'de öngörülen koşullar içinde, bir taraftan 
uzmanlık sergilerinin yararına, diğer taraftan ve yedi yıl sınırı içinde farklı devletlerde düzenlenen evrensel 
sergilerin yararına yukarıdaki süreleri azaltabilir.
  2. Kayıt talebi, serginin düzenlenmesi tasarlanan yerle ilgili uluslararası ilişkilerden sorumlu olan hükümet 
(ilerde davet eden hükümet olarak adlandırılan) tarafından, bu hükümetin serginin düzenleyicisi olmadığı 
durumda bile, yapılmış olmalıdır.
  3. Büro, tescil talebinin bırakılması için asgari süreyi ve bir serginin tarihini belirlemek için azami süreyi 
zorunlu yönetmelikleri ile belirler; böyle bir talebin beraberinde olması gereken belgeleri açıklar. Aynı şekilde, 
zorunlu yönetmelikle, talebin araştırma masrafları için gereken vergiler tutarını belirler.
  4. Sergi, işbu sözleşme ve büro tarafından düzenlenen yönetmelikler tarafından belirlenen koşulları yerine 
getirdiği takdirde tescil kabul edilir.
  Madde 7
  1. İki veya daha fazla devlet bir serginin tescili konusunda aralarında rekabet ettikleri ve uzlaşmayı 
başaramadıklarında, ileri sürülen düşünceleri ve özellikle rakip devletler tarafından daha evvel düzenlenmiş 
etkinlik sayısını, en son düzenlenen sergi üzerinden geçen süreyi, ahlaki ve tarihi nitelikli sebepleri gözönüne 
alarak karar veren Büro'nun genel kuruluna başvururlar.
  2. Sadece olağanüstü koşullarda, büro sözleşme yapan bir tarafın toprakları üzerinde düzenlenmesi 
tasarlanan bir sergi yönünde tercih kullanabilir.
  Madde 8
  4 üncü Madde 2 nci paragrafta öngörülen durum dışında, bir serginin tescilini elde eden devlet uyacağını 
bildirdiği tarihi değiştirirse bu tescile bağlı haklarını kaybeder. Başka bir tarihte düzenlenmesini isterse, yeni bir 
talep gerçekleştirmeli ve olağan rekabetleri içeren 7 nci Maddeyle belirlenmiş usullere uymalıdır. 
  Madde 9
  1. Tescili yapılmamış her sergi için sözleşme yapan taraflar devletçe yapılan para yardımını olduğu kadar 
himayelerini ve katılımını da reddeder.
  2. Sözleşme yapan taraflar tescilli bir sergiye katılıp katılmamakta serbesttirler.
  3. Her sözleşme yapan taraf mevzuatı çerçevesinde, hayali sergi düzenleyicileri veya yalan vaad, bildirim ya 
da reklamlar yolu ile katılımcıların hileyle toplandığı sergilere karşı hareket etmek için, kendine en uygun 
gözüken bütün imkânları kullanacaktır.
  BÖLÜM IV. - KATILAN DEVLETLERİN VE TESCİL EDİLMİŞ SERGİLERİN 
  	           DÜZENLEYİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  Madde 10
  1. Davet eden hükümet işbu sözleşmenin hükümlerine ve uygulaması için yayınlanan yönetmeliklere 
uymaya dikkat etmelidir.
  2. Bu hükümet sergiyi kendisi düzenlemiyorsa, düzenleyen tüzel kişinin yükümlülüklerini yerine 
getireceğini garanti eden hükümet tarafından bu amaçla kabul edilmiş olmalıdır.
  Madde 11
  1. Gerek üye olmayan devletlere, gerekse sözleşme yapan taraflara gönderilmiş olsun, bir sergiye katılım 
için yapılan bütün davetler, diplomatik kanalla sadece davet eden devlet hükümeti tarafından sadece davet edilen 
devlet hükümetine, kendisi için ve iznine bağlı olan tüzel ve özel kişilere gönderilmiş olmalıdır. Cevaplar, davet 
edilmeyen özel ve tüzel kişilerce ifade edilmiş katılım istekleri ile birlikte davet eden ülkeye aynı kanalla 
ulaşmalıdır. Davetler, büro tarafından istenen süreleri gözönüne almalıdır. Davetler, uluslararası karakterdeki 
organizasyonlara doğrudan doğruya gönderilir.
  2. Yukarıdaki davetler bu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak gönderilmemişse sözleşme yapan hiçbir 
taraf bir uluslararası sergiye katılımı düzenleyemez ve himaye edemez.
  3. Sözleşme yapan taraflar, davet işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak verilen tescili belirtmiyorsa, 
üye olmayan bir devletin veya sözleşme yapan bir tarafın toprakları üzerinde yer alması gereken bir sergiye 
katılmaları için yapılan hiçbir daveti kabul etmemeyi ve de bu tip bir davet göndermemeyi taahhüt eder.
  4. Sözleşme yapan her taraf, düzenleyicilerden, kendisi için ayrılan dışındaki davetleri kendisine 
göndermekten vazgeçmelerini isteyebilir. Sözleşme yapan her taraf, davet edilmeyen özel ve tüzel kişiler 
tarafından ifade edilen katılım isteklerini ve davetleri iletmekten de vazgeçebilir.
  Madde 12
  Davet eden hükümet, sergi konusunda ve işbu sözleşmenin bütün sonuçlarında temsil etmekle görevli bir 
yüksek dereceli sergi komiseri atamalıdır.
  Madde 13
  Bir sergiye katılan her devletin hükümeti, davet eden hükümet nezdinde kendisini temsil etmesi için bir 
yüksek dereceli bölüm komiseri atamalıdır. Yüksek dereceli bölüm komiseri sadece ulusal sergileme 
organizasyonu ile görevlidir. Bu komiser sergilemenin oluşum biçimi hakkında yüksek dereceli sergi komiserini 
bilgilendirir ve sergileyicilerin hak ve yükümlülüklerine uyup uymadıklarına bakar.
  Madde 14
  1. Evrensel sergilerin ulusal pavyonlar içerdiği durumda, katılan bütün hükümetler pavyonlarını masrafları 
kendilerine ait olmak üzere inşa ederler. Bununla birlikte, büro'nun önceden alınmış onayı ile evrensel sergi 
düzenleyicileri, aykırılıkla, ulusal pavyonlar inşa edecek durumda olmayan hükümetlere kiralık olarak tahsis 
edilen yerler inşa edebilirler.
  2. Uzmanlık sergilerinde yapıların inşaatı düzenleyicilere aittir.
  Madde 15
  Evrensel bir sergide, katılan hükümetlere ayrılan yerler için ne davet eden hükümet, ne bölge yetkilileri, ne 
de sergi düzenleyicileri tarafından götürü vergi veya kira bedeli tahsil edilemez. (14 üncü Madde 1 inci 
paragrafta öngörülen aykırılık sıfatıyla inşa edilmiş yerler için bir kira bedeli dışında.) Davet eden devletin 
yürürlükteki mevzuatına göre gayrimenkul vergisi istendiği durumda bu vergi düzenleyicilere aittir. Sadece büro 
tarafından onaylanmış yönetmeliklerin uygulanmasında gerçekten verilen hizmetler bir ücret konusu olabilir.
  Madde 16
  Gümrük rejimi işbu sözleşmenin tamamlayıcısı olan ekle belirlenmiştir.
  Madde 17
  Bir sergide, ancak, katılan devletlerin hükümetleri tarafından 13 üncü Maddeye uygun olarak atanmış yüksek 
dereceli komiserlerin yetkisi altında inşa edilmiş bölümler ulusal olarak kabul edilir ve bu adlandırma altında 
belirtilirler. Bir ulusal bölüm ilgili devletin, mümessiller hariç bütün sergileyicilerini kapsar.
  Madde 18
  1. Bir sergide, bir katılımcıyı veya katılımcı grubunu belirlemek için, ancak, sözleşme yapan tarafın 
hükümetini temsil eden yüksek dereceli bölüm komiserinin izni ile adı geçen tarafa ait coğrafik adlandırma 
kullanılabilir.
  2. Şayet bir taraf bir sergiye katılmazsa, bu serginin yüksek dereceli komiseri bu sözleşme yapan tarafı 
ilgilendiren bir önceki paragrafta öngörülen korumanın yerine getirilmesine dikkat eder.
  Madde 19
  1. Katılan bir devletin ulusal bölümünde sunulan ürünler, bu devletle çok sıkı ilişkiler içinde olmalıdır. 
(Örneğin topraklarının yerli ürünleri veya uyrukları tarafından yapılan üretimler.)
  2. Bununla birlikte, söz konusu diğer devletlerin yüksek dereceli komiserlerinin izni ile sergilemeyi 
tamamlamaya yaramaları şartıyla başka ürün ve üretimler sergide yer alabilir.
  3. 1 ve 2 nci paragrafta öngörülen durumlarda katılan devletler arasında anlaşmazlık olduğu takdirde mevcut 
komiserlerin çoğunluğuna dayanan yüksek dereceli bölüm komiserleri kurulu tarafından hakemlik hizmeti 
verilir. Karar kesindir.
  Madde 20
  1. Davet eden devlette yürürlükte olan mevzuat içinde karşıt hükümler olmadıkça, tescil sırasında büro'nun 
yetkisiyle verilen ortak hizmetlerle ilgili olanlar dışında, hangi nitelikte olursa olsun, hiç bir tekel kabul 
edilmemelidir. Bu durumda düzenleyiciler aşağıdaki zorunluluklara tabidir;
  a) Katılım sözleşmesi ve serginin genel yönetmeliği içinde bu tekel veya tekellerin mevcudiyetini belirtmek;
  b) Tekelleşmiş hizmetlerin devlet içinde genellikle uygulandığı koşullarla kullanımını sağlamak;
  c) Hiç bir durumda yüksek dereceli komiserlerin kendi bölümlerinde yetkilerini sınırlandırmamak.
  2. Yüksek dereceli sergi komiseri katılan devletlerden talep edilen tarifenin sergi düzenleyicilerinden talep 
edilenden ve her durumda bölgenin normal tarifelerinden daha yüksek olmaması için her türlü önlemi alır.
  Madde 21
  Yüksek dereceli sergi komiseri sergi içerisinde kamu yararı hizmetlerinin etkin şekilde işlemesini sağlamak 
için mümkün olan bütün önlemleri alır.
  Madde 22
  Davet eden hükümet, özellikle kişilerin ve eşyaların kabul koşulları ve taşıma tarifeleri konusunda, 
devletlerin ve uyruklarının katılım organizasyonunu kolaylaştırmaya gayret eder.
  Madde 23
  1. Bir serginin genel yönetmeliği, kabul edilmiş olabilecek katılım belgelerinden başka, katılanlara ödül 
verilip verilmeyeceğini de belitmelidir. Ödüllerin öngörüleceği durumda dağıtımı bazı kategoriler için 
sınırlandırılmış olabilir.
  2. Serginin açılışından önce, her katılımcı ödül dağıtımı dışında kalmak istediğini bildirebilir.
  Madde 24
  Bir sonraki bölümde anlatılan uluslararası sergiler bürosu, jürilerin çalışması ve oluşumunun genel 
koşullarını tespit eden ve ödüllerin dağıtım şeklini belirleyen yönetmelikler düzenleyebilir.
  BÖLÜM V. - KURUMSAL HÜKÜMLER
  Madde 25
  1. İşbu sözleşmenin uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmekle görevli uluslararası sergiler bürosu adı 
altında bir teşkilat oluşturulmuştur. Üyeleri sözleşme yapan tarafların hükümetleridir. Büro'nun merkezi 
Paris'tedir.
  2. Büro tüzel kişiliğe ve özellikle sözleşmeleri imzalama, gayrimenkul ve menkul satın alma ve satma, dava 
açma yetkisine sahiptir.
  3. Büro, özellikle işbu sözleşmenin kendisine verdiği görevlerin icrası için uluslararası organizasyonlar ve 
devletlerle ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar konusunda anlaşmaları sonuçlandırma yetkisine sahiptir.
  4. Büro, bir genel kurul, bir başkan, bir icra komisyonu, uzman komisyonlar, başkan yardımcıları kadar 
komisyonlar ve bir genel sekreterin yetkisi altında yer alan bir sekreterlikten oluşur.
  Madde 26
  Büro genel kurulu, her biri için bir ila üç delege olmak üzere, sözleşme yapan taraf hükümetleri tarafından 
belirlenmiş delegelerden oluşur.
  Madde 27
  Genel Kurul düzenli toplantılar ve aynı zamanda olağanüstü toplantılar yapar. En yüksek merci olan ve işbu 
sözleşmeyle büro'ya yetki tanınan bütün sorunlar hakkında karar verir ve özellikle:
  a) Tescil, sınıflama, uluslararası sergilerin düzenlenmesi ve büro’nun çalışması ile ilgili yönetmelikleri 
tartışır, kabul eder ve yayınlar; işbu sözleşmenin hükümlerinin sınırları içinde, zorunlu yönetmelikler 
hazırlayabilir; sergilerin düzenlenmesi için rehber olabilecek tip-yönetmelikler de hazırlayabilir;
  b) Bütçeyi kararlaştırır, kontrol eder ve büro’nun hesaplarını onaylar;
  c) Genel Sekreterin raporlarını onaylar;
  d) Yararlı olduğunu düşündüğü komisyonları oluşturur, icra komisyonunun ve diğer komisyonların üyelerini 
belirler ve vekalet sürelerini tespit eder;
  e) İşbu sözleşmenin 25 inci Madde, 3 üncü paragrafı ile ilgili bütün uluslararası anlaşma tasarılarını onaylar;
  f) 33 üncü Madde ile ilgili değişiklik tasarılarını kabul eder;
  g) Genel sekreteri tayin eder.
  Madde 28
  1. Delege sayısı ne olursa olsun, her sözleşme yapan taraf hükümeti genel kurulda bir oya sahiptir. Bununla 
birlikte, ilerdeki 32 nci Maddenin uygulamasında borçlu olduğu aidatların toplamı bir önceki yıl ve içinde 
bulunulan yıla ait aidatların tutarından fazla ise oy hakkı askıya alınır.
  2. Genel Kurul, oy hakkı olan ve toplantıda hazır bulunan delegelerin sayısı oy hakkı olan sözleşme yapan 
tarafların delegelerinin en az üçte ikisi kadarsa geçerli olarak müzakere edebilir. Bu yeterli sayı elde edilemezse, 
en az bir aylık süre bitiminde genel kurul aynı gündem üzerine yeniden toplantıya çağrılır. Bu durumda, gerekli 
çoğunluk sayısı, oy hakkı olan sözleşme yapan tarafların sayısının yarısına indirilmiştir.
  3. Oylayıp kabul etme, oylarını lehte veya aleyhte kullanan hazır bulunan delegelerin çoğunluğu ile olur. 
Bununla birlikte, aşağıdaki durumlarda üçte iki çoğunluk gereklidir :
  a) İşbu sözleşmeye değişiklik öneri tasarılarının onaylanması;
  b) Yönetmeliklerin değiştirilmesi ve hazırlanması;
  c) Bütçenin kabul edilmesi ve sözleşme yapan tarafların yıllık aidatlarının onaylanması;
  d) Yukarıdaki 4 üncü Maddede öngörülen koşullar içinde bir serginin açılış ve kapanış tarihlerini 
değiştirmeye izin verme;
  e) Sözleşme yapan bir tarafın toprakları üzerinde yapılacak bir sergi ile arasında rekabet olan üye olmayan 
bir devletin toprakları üzerinde yapılacak bir serginin tescili;
  f) İşbu sözleşmenin 5 inci Maddesinde öngörülen sürelerin indirilmesi;
  g) Sözleşme yapan bir tarafın sunduğu değişiklik önerisine ihtiyat-ı kayıtların kabulü; sözedilen değişiklik 
33 üncü Maddenin uygulamasında; duruma göre 4/5 çoğunlukla veya oybirliğiyle kabul edilmesi;
  h) Bütün uluslararası anlaşma tasarılarının onaylanması;
  i) Genel sekreterin atanması.
  Madde 29
  1. Başkan, iki yıllık bir zaman dilimi için sözleşme yapan tarafların hükümet delegeleri arasından gizli 
oylama ile genel kurul tarafından seçilir, fakat görev süresince uyruğunda olduğu devleti artık temsil etmez. 
Tekrar seçilebilir.
  2. Başkan genel kurulu toplantıya çağırır ve idare eder ve büro'nun iyi çalışmasına dikkat eder. Onun 
yokluğunda görevleri, icra komisyonunda görevli başkan yardımcısı, o olmazsa seçilme sıralarına göre diğer 
başkan yardımcılarından biri tarafından yerine getirilir.
  3. Başkan yardımcıları, görevlerinin süre ve niteliğini belirleyen ve özellikle yetkileri olan komisyonu 
atayan genel kurul tarafından sözleşme yapan devletlerin hükümet delegeleri arasından seçilirler.
  Madde 30
  1. İcra komisyonu, her birinden birer kişi olmak üzere sözleşme yapan oniki tarafından hükümet 
delegelerinden oluşur.
  2. İcra komisyonu
  a) Bir sergide yer almaya elverişli insana özgü etkinliklerin bir sınıflamasını ortaya çıkarır ve hazırlarlar;
  b) Bütün sergi tescil taleplerini inceler ve görüşü ile birlikte genel kurulun onayına sunar;
  c) Genel kurul tarafından kendisine verilen işleri yapar;
  d) Diğer komisyonların görüşünü sorabilir.
  Madde 31
  1. İşbu sözleşmenin 28 inci Madde hükümleri uyarınca atanan genel sekreter sözleşme yapan taraflardan 
birinin uyruğunda olmalıdır.
  2. Genel sekreter icra komisyonunun ve genel kurulun talimatları doğrultusunda büro'nun günlük işlerini 
yönetmekle görevlidir. Bütçe tasarısını hazırlar, hesapları sunar ve faaliyetlerine ilişkin raporları genel kurula 
takdim eder. Özellikle yargı önünde büro'yu temsil eder.
  3. Genel kurul, genel sekreterin statüsü ile birlikte diğer yükümlülüklerini ve görevlerini saptar.
  Madde 32
  Büro'nun yıllık bütçesi, 28 inci Madde 3 üncü paragrafta öngörülen koşullarla, genel kurul tarafından tespit 
edilir. Kurul büro'nun mali yedekleri, her türlü gelirle birlikte geçen icraatlardan kalan borç ve alacak hesaplarını 
gözönünde bulundurur. Büro'nun masrafları, bu kaynaklar ve genel kurulun kararlarını uygulaması içinde 
kendilerine düşen pay oranında sözleşme yapan tarafların aidatları ile karşılanır.
  Madde 33
  1. Her sözleşme yapan taraf işbu sözleşmeye bir değişiklik tasarısı teklif edebilir. Adı geçen tasarının metni 
ve buna yol açan nedenler, diğer sözleşme yapan taraflara en kısa zamanda iletecek olan genel sekretere 
gönderilir.
  2. Teklif edilen değişiklik tasarısı, genel sekreter tarafından gönderildiği tarihten en az üç ay sonra harekete 
geçen genel kurulun olağanüstü bir toplantısının veya olağan toplantısının gündemine yazılır.
  3. 28 inci Madde ve önceki paragrafta öngörülen koşullarda genel kurul tarafından kabul edilen değişiklik 
tasarısı Fransız Cumhuriyeti Hükümeti tarafından diğer sözleşme yapan taraf hükümetlerin kabulüne sunulur. 
Değişiklik, aralarında beşte dördünün Fransız Cumhuriyeti Hükümetine kabullerini bildirdikleri tarihte bu 
taraflar nezdinde yürürlüğe girer. Bununla birlikte, önceki hükümlere aykırı olarak, işbu paragraftaki, gümrük 
rejimi ile ilgili 16 ncı Maddede veya adı geçen Maddenin öngörüldüğü ekteki her değişiklik tasarısı ancak 
sözleşme yapan bütün tarafların Fransız Cumhuriyeti Hükümetine kabullerini bildirdikleri tarihte yürürlüğe 
girer.
  4. Bir değişikliğin kabulüne ihtiyat-ı kayıt koymayı arzu eden her sözleşme yapan taraf büroya düşünülen 
ihtiyat-ı kaydın takyitlerini bildirir. Genel kurul sözü edilen ihtiyat-ı kaydın kabul edilebilirliği üzerine karar 
verir. Genel kurul, sergiler konusunda gerçekleşmiş durumları koruma amacı güden ihtiyat-ı kayıtları yerine 
getirmeli ve sonuçta ayrıcalıklı durumlar yaratacak olanları reddetmelidir. Eğer ihtiyat-ı kayıt kabul edilirse, 
bunu sunan taraf değişikliği kabul etmiş gibi sayılanlar arasında, yukarıda bahsedilen beşte dört çoğunluğun 
hesabı içinde yer alır. Eğer ihtiyat-ı kayıt reddedilirse, bunu sunan taraf değişiklik önerisinin reddi ile ihtiyat-ı 
kayıtsız kabul arasında seçim yapar.
  5. Değişiklik işbu Maddenin üçüncü paragrafında öngörülen koşullarda yürürlüğe girerse, kabul etmeyi 
reddeden her sözleşme yapan taraf iyi olduğuna karar verirse, ilerdeki 37 nci Maddenin hükümlerinden 
yararlanabilir.
  Madde 34
  1. İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin sözleşme yapan iki veya daha fazla taraf 
arasında işbu sözleşmenin uygulanması konusunda karar yetkileri verilen makamlar tarafından sonuca 
bağlanabilecek her anlaşmazlık halindeki taraflar arasında görüşmelerin konusu olacaktır.
  2. Bu görüşmeler kısa zamanda bir anlaşmayla sonuçlanmazsa taraflardan biri büro başkanına başvurur ve 
kendisinden bir arabulucu tayin etmesini ister. Arabulucu ihtilaf halindeki taraflar arasında bir sonuç üzerinde 
anlaşma elde edemezse, başkana raporunda anlaşmazlığın niteliği ve büyüklüğünü tespit eder ve sınırlarını çizer.
  3. Bir uyuşmazlık böyle tespit edildiğinde anlaşmazlık bir hakemlik konusu olur. Bu amaçla taraflardan biri, 
ihtilaf halindeki taraflara raporun iletilmesinden itibaren iki aylık bir süre içinde büro genel sekreterine, seçtiği 
hakemin belirtildiği bir hakemlik dilekçesi sevkeder. Anlaşmazlık halindeki diğer taraf veya taraflar iki aylık bir 
süre içinde kendi hakemlerini atamalıdırlar. Aksi durumda, taraflardan biri uluslararası adalet divanı başkanına 
hakem veya hakemleri atamasını isteyerek başvurur.
  Birçok taraf işbirliği yaparsa önceki paragrafın hükümlerinin uygulanmasında bir tek sayılırlar. Şüphe 
durumunda genel sekreter karar verir.
  Hakemler sıraları gelince bir üçüncü hakem seçerler. Hakemler iki aylık bir süre içinde bu seçimde 
anlaşamazlarsa, taraflardan biri tarafından başvurulan uluslararası adalet divanı başkanı bunu sağlar.
  4. Hakemler kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile, oyların eşit olarak bölünmesi durumunda üçüncü hakemin oyu 
üstün kabul edilerek hakemlik yapar. Bu hakemlik ihtilaf halindeki bütün taraflara itirazsız ve kesinlikle 
benimsetilir.
  5. Her devlet işbu sözleşmeyi imzalayacağı veya onaylayacağı veya katılacağı sırada yukarıda bildirilen 3 ve 
4 üncü paragrafların hükümleri ile bağlanmayı kabul etmediğini bildirebilir. Sözleşme yapan taraflar böyle bir 
ihtiyat-ı kayıt koyacak olan her devlete karşı sözü edilen hükümlerle bağlı olmayacaklardır.
  6. Önceki paragrafın hükümlerine uygun olarak bir ihtiyat-ı kayıt koyacak olan her sözleşme yapan taraf, her 
zaman hükümet mutemedine gönderilecek bir tebligatla bu ihtiyat-ı kaydı kaldırabilir.
  Madde 35
  İşbu sözleşme bir taraftan, uluslararası adalet divanı statüsüne taraf olan birleşmiş milletlerin gerek üyesi 
olan gerekse olmayan veya uluslararası atom enerjisi ajansı üyesi veya birleşmiş milletlerin özelleştirilmiş bir 
kuruluşuna üye olan her devletin ve diğer taraftan büro genel kurulunda oy hakkı bulunan sözleşme yapan 
tarafların üçte ikisinin çoğunluğu ile katılım talebi kabul edilen diğer bütün devletlerin katılımına açıktır. Katılım 
belgeleri Fransız Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde verilir ve verildiği tarihte geçerlilik kazanır.
  Madde 36
  Fransız Cumhuriyeti Hükümeti uluslararası sergiler bürosu ile birlikte işbu sözleşmeye taraf olan devletlerin 
hükümetlerine şunları tebliğ eder :
  a) 33 üncü Maddeye uygun olarak değişiklik tasarılarının yürürlüğe girmesi;
  b) 35 inci Maddeye uygun olarak katılımlar;
  c) 37 nci Maddeye uygun olarak geçersizlik bildirimleri;

  d) 34 üncü Madde 5 inci paragrafın uygulanması ile dile getirilen ihtiyat-ı kayıtlar;
  e) Sözleşmenin muhtemel sona erişi.
  Madde 37
  1. Her sözleşme yapan taraf işbu sözleşmenin, Fransız Cumhuriyeti Hükümetine yazılı olarak tebliğ ederek 
bozulduğunu bildirebilir.
  2. Bu geçersizlik bildirimi, bu tebligatın alındığı tarihten bir yıl sonra geçerlilik kazanır.
  3. İşbu sözleşme, geçersizlik bildirimleri sonucunda sözleşme yapan tarafların sayısı yedinin altına inerse 
sona erer.
  Büronun feshedilmesi konusunda sözleşme yapan taraflar arasında imzalanmış olabilecek her anlaşma 
kaydıyla, genel sekreter tasfiye sorunları ile görevli olacaktır. Alacaklar toplamı, işbu sözleşmeye taraf 
olduklarından beri ödedikleri aidatlar oranında sözleşme yapan taraflar arasında bölüştürülecektir. Borçlar var 
ise, bu borç yürürlükteki mali bütçe dönemi içinde tespit edilen aidatlar oranında yine aynı taraflar tarafından 
yüklenilecektir.
  
EK
22 KASIM 1928'DE PARİS'TE İMZALANAN, 
10 MAYIS 1948, 16 KASIM 1966, 30 KASIM 1972 PROTOKOLLERİ VE
24 HAZİRAN 1982 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEN VE TAMAMLANAN
ULUSLARARASI SERGİLERE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE
ULUSLARARASI SERGİLERE KATILANLAR TARAFINDAN
MALLARIN İTHALATI İÇİN
GÜMRÜK REJİMİ

  Madde 1 - TANIMLAMALAR
  İşbu ekin uygulaması için şunlar anlaşılır :
  a) İthalatta vergi nitelikli harçlar ve ulusal ürünlere dolaylı bir koruma teşkil etmeyen ve verilen hizmetlerin 
ortalama maliyeti ile vergi tarhları ve kullanım vergileri dışında dışarıdan gelen malların tâbi olması gereken 
dahili vergiler ve tüketim vergileri ile birlikte "ithalat vergileri", gümrük resimleri ve ithalat dolayısıyla veya 
ithalatta tahsil edilen diğer bütün vergi ve resimler;
  b) "Geçici Kabul", Yurda getirilen malı geri gönderme koşuluyla, ithalat kısıtlamasız ve yasaksız, ithalat 
vergilerinden muaf geçici ithalat.
  Madde 2
  Aşağıdakiler geçici kabulden yararlanabilirler :
  a) Sergilemeye tahsis edilen veya sergide bir tanıtımın konusu olacak mallar;
  b) Yabancı ürünlerin sergide tanıtımları için kullanılmak üzere tahsis edilen mallar;
  i) Sergilenen yabancı alet ve makinelerin tanıtımı için gerekli mallar;
  ii) Yapı malzemeleri, ham halde bile olsa, dekorasyon malzemesi ve mobilya, ve katılan bir yabancı ülkenin 
yüksek dereceli bölüm komiserine tahsis edilmiş yerlerle birlikte serginin yabancı stand ve pavyonları için 
elektrik donanımı;
  iii) İnşaat için kullanılan malzemeler, aletler ve sergi çalışmaları için gerekli ulaşım araçları;
  iv) Sesli kaydediciler, filmler, diapozitifler (bunların kullanımı için gerekli tesisatla birlikte) gibi açıkça 
sergide sunulacak yabancı malların reklamı amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilmiş tanıtım veya reklam 
malzemesi;
  c) Tercümanlık tesisatları, ses kayıt cihazları ve eğitim, bilimsel veya kültürel amaçlı filmler dahil olmak 
üzere sergi dolayısıyla kullanılmak üzere tahsis edilen malzeme.
  Madde 3
  Bu ekin 2 nci Maddesiyle ilgili kolaylıklar şu koşullarla verilir :
  a) Getirilen malların ülkelerine geri gönderilmesi sırasında kimlikleri belirlenebilmelidir;
  b) Katılan ülkenin yüksek dereceli bölüm komiseri, serginin kapanmasından sonra tespit edilen süreler 
içinde geri gönderilemeyecek mallara uygulanan ithalat vergilerinin ödemelerine para vermeksizin kefil olur; 
davet eden ülkenin mevzuatında öngörülen diğer teminatlar sergileyenlerin isteği üzerine kabul edilebilir. 
(Mesela 6 Aralık 1961 Tarihli gümrük işbirliği kurulu sözleşmesi ile kurulan a.t.a. karnesi);
  c) Geçici ithalat yapan ülkenin gümrük yetkilileri bu ekle kabul ettirilen koşulların yerine getirileceğini 
düşünürler.
  Madde 4
  İşbu ekle öngörülen kolaylıklardan faydalandıkları sürece ve geçici ithalat yapan ülkenin kanunları ve 
yönetmelikleri izin verdiği takdirde, geçici kabulle yerleştirilen mallar emanet edilemez, kiralanamaz veya 
ödeme karşılığı kullanılamazlar, ve de sergi alanı dışına çıkarılamazlar. En kısa sürede ve serginin 
kapanmasından en geç üç ay sonra ülkelerine geri gönderilmelidirler. Gümrük yetkilileri, geçici ithalat yapan 
ülkenin kanunları ve yönetmeliklerinde istenen sınırlar içinde bu zaman dilimini geçerli sebeplerle uzatabilirler.
  Madde 5
  a) 4 üncü Maddede öngörülen getirilen malların ülkelerine geri gönderilme zorunluluğuna karşın, düşük 
değerli veya ciddi şekilde zarara uğramış veya dayanıksız malların geri gönderilmesi, gümrük yetkililerinin 
kararına göre, şu durumlarada gerekmez :   
 i) Cinsinden dolaylı ithalat vergilerine tâbi, veya
 ii) Her masraftan muaf olarak geçici ithalat yapan ülkenin devlet hazinesine bırakılanlar, veya
  iii) Resmi denetim altında, geçici ithalat yapan ülkenin devlet hazinesi için masrafa yol açmaksızın yok 
edilenler.
  Bununla birlikte, getirilen malların ülkelerine geri gönderilme zorunluluğu, gerekli yokedilme işlemi geçici 
ithalat yapan ülkenin devlet hazinesi için masrafa yol açmaksızın ve resmi denetim altında ilgili yüksek dereceli 
bölüm komiseri tarafından yerine getirilen her tür mala uygulanamaz.
  b) Geçici kabulle yerleştirilen mallar, dışarıdan direkt olarak ithal edildikleri takdirde geçici ithalat yapan 
ülkenin kanunları ve yönetmelikleri gereğince uygulanacak koşulları ve gerekli işlemleri yerine getirmek 
kaydıyla özellikle iç tüketime kaydırılabilir ve geri gönderme dışında başka bir yön kazanabilirler.
  Madde 6
  Sergilenen alet ve makinelerin tanıtımı amacıyla geçici olarak ithal edilen mallara dayalı sergi sırasında ilave 
olarak elde edilen ürünler, ilerdeki 7 nci Maddenin hükümleri kaydıyla, geçici kabulle yerleştirilmişler gibi işbu 
ekin 4 ve 5 inci Maddelerinin hükümlerine tâbi olurlar.
  Madde 7
  İthalat vergileri tahsil edilmemişse, ithalat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmamışsa ve geçici kabul 
verilmişse, ithalat yapan ülkenin gümrük yetkililerinin görüşüne göre malların toplam değeri ve miktarının 
uygun olması, serginin niteliği, ziyaretçi sayısı ve sergileyenin katılımının öneminin gözönünde bulundurulması 
koşuluyla aşağıdaki durumlarda getirilen malların ülkelerine geri gönderilmesi gerekmez :
  a) Bağlayıp sarmadan ithal edilen mallar başta olmak üzere sergide elde edilen veya olduğu gibi ithal edilen 
yiyecek ve içecek Maddeleri eşantiyonları dahil olmak üzere sergide yer alan yabancı malları tanıtıcı (yakıtlar, 
tütün ve alkollü içecekler dışında) küçük eşantiyonlar :
  i) Parasız üretilen yabancı ürünlerin sözkonusu olması ve dağıtılan kişiler tarafından kullanılmak veya 
tüketilmek amacıyla sadece sergide halka ücretsiz dağıtım işine yaramaları;
  ii) Bu ürünlerin birim değeri düşük reklam amaçlı eşantiyonlar gibi tanınmaları;
  iii) Piyasaya sürülmeye elverişli olmamaları ve gerektiğinde perakende satılan en küçük ambalajlar içinde 
bulunanlardan daha küçük miktarlarda hazırlanmaları;
  iv) Yukarıdaki iii. bende uygun ambalajlarda dağıtılmamış olan yiyecek ve içecek Maddeleri 
eşantiyonlarının sergi içinde tüketilmesi, koşulları ile.
  b) Sergilenen eşyaları değerlendirmek ve karar vermek amacıyla serginin jüri üyeleri tarafından kullanılan 
veya tüketilen -bu değerlendirme ve karar sırasında tüketilen eşyaların miktar ve niteliğini belirten yüksek 
dereceli bölüm sekreterinin bir tanıtma belgeseli oluşturması kaydıyla - ithal eşantiyonlar.
  c) Sadece tanıtım amacıyla veya sergide yer alan yabancı alet ve makinelerin tanıtımı için kullanılan ve bu 
tanıtım sırasında zarar görmüş veya tüketilmiş olan ithal mallar.
  d) Parasız üretilen yabancı ürünlerin sözkonusu olması ve dağıtılan kişiler tarafından kullanılmak veya 
tüketilmek amacıyla sadece sergi alanı içinde halka ücretsiz dağıtılmaları koşuluyla sergide yeralan yabancı 
malların reklamı amacıyla kullanılmak üzere açıkça tahsis edilen baskılar, kataloglar, prospektüsler, rayiç fiyat 
listeleri, afişler, takvimler (resimli veya resimsiz) ve çerçevesiz fotoğraflar.
  Madde 8
  İthalat vergileri tahsil edilmemişse, ithalat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmamışsa ve geçici kabul 
verilmişse, aşağıdaki durumlarda getirilen malların ülkelerine geri gönderilmesi gerekmez: 
  a) Sergide yabancı sergilemelerin çevresi, canlandırılması, dekorasyonu, döşenmesi ve inşaatı için ithal 
edilen ve kullanılan -kullanmaları sonucu yokedilen - ürünler (boyalar, cilalar, duvar kağıtları, püskürtme sıvılar, 
şenlik fişeği malzemeleri, tohumlar veya bitkiler, v.b);
  b) Sergiye katılan ülkeler tarafından yayınlanan resimli veya resimsiz kataloglar, broşürler, afişler ve diğer 
resmi baskılar;
  c) Sergide oldukları gibi kullanılmak üzere tahsis edilen planlar, çizimler, dosyalar, arşivler, formlar ve diğer 
belgeler.
  Madde 9
  a) Çıkışta olduğu gibi girişte de, bir sergide kullanılan veya sergilenen veya kullanılacak veya sergilenecek 
olan malların denetlenmesi ve gümrüklenmesi mümkün ve uygun olduğu her durumda bu sergi alanı içinde 
yapılır.
  b) Sözleşme yapan her taraf, serginin önemini gözönüne alarak gerekli gördüğü her durumda, toprakları 
üzerinde düzenlenen sergi alanı dahilinde makul bir süre için bir gümrük bürosu açmaya çalışacaktır.
  c) Geçici kabulle yerleştirilen malların ülkelerine geri gönderilmeleri, gümrükçünün, basitleştirilmiş bir 
prosedürden yararlanmak amacıyla ithalat bürosu kanalıyla malları ülkelerine göndermeyi üzerine alması dışında 
ithalat bürosundan farklı bile olsa, bu işlemlere açık her gümrük bürosu tarafından ve bir veya birkaç seferde 
yapılabilir.
  Madde 10
  Önceki hükümler aşağıdaki uygulamalara engel olamazlar :
  a) Sözleşme yapan bazı tarafların gerek iki veya çok taraflı anlaşmalar gereğince, gerekse tek yanlı 
hükümlerle verdikleri veya vereceklerinden daha büyük kolaylıklar;
  b) Serginin organizasyonuna ilişkin gümrük dışı sözleşmeye dayalı veya ulusal yönetmelikler;
  c) Ulusal yönetmelikler ve kanunlar sonucu ortaya çıkan, ahlak anlayışı veya kamu düzeni, kamu güvenliği, 
sağlık bilgisi veya kamu sağlığı düşünceleri üzerine veya hayvan sağlığı düzeni veya pitopatoloji düşünceleri 
üzerine kurulu veya yeniden yayınlama ve yaratıcı hakları, imalat markası ve şehadatnamelerin korunmasına 
ilişkin, yasaklamalar ve kısıtlamalar.
  Madde 11
  İşbu ekin uygulanması içinde, bir ekonomik veya gümrük birliği oluşturan sözleşme yapan ülkelerin 
toprakları tek bir toprak olarak kabul edilebilirler.
  TAVSİYE
  Genel kurul, ithalat yapan ülkenin gümrük yetkililerinin görüşüne göre malların toplam değeri ve miktarının 
uygun olması, serginin niteliği, ziyaretçi sayısı ve sergileyenin katılımının öneminin gözönünde bulundurulması 
koşuluyla yüksek dereceli bölüm komiserleri tarafından ithal edilen ürünler için ithalat vergileri tahsil 
edilmemesini, ithalat yasakları ve kısıtlamaları uygulanmamasını ve geçici kabul verilmesini aşağıdaki durumlar 
için ülkelerine geri gönderilmemelerini tavsiye eder:
  i) Özel tüketimler;
  ii) Resmi kabuller sırasında kullanılan ürünler;
  iii) Kendi ülkelerinin, düzenleyen ülkenin veya üçüncü bir ülkeden gelen önemli ziyaretçilere sunulan 
ürünler.
  
10 MAYIS 1948, 16 KASIM 1966 VE
30 KASIM 1972 TARİHLİ PROTOKOLLER VE
24 HAZİRAN 1982 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ VE TAMAMLANMIŞ
22 KASIM 1928 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE 
31 MAYIS 1988  TARİHİNDE GENEL KURUL
TARAFINDAN GETİRİLEN
DEĞİŞİKLİK
  31 Mayıs 1988 Tarihinde Toplanan Uluslararası Sergiler Bürosunun Genel Kurulu,
  10 Mayıs 1948, 16 Kasım 1966 ve 30 Kasım 1972 tarihli protokoller ve 24 Haziran 1982 değişiklik önerisi 
ile değiştirilmiş ve tamamlanmış 22 Kasım 1928 tarihli uluslararası sergilere ilişkin sözleşme ile düzenlenen 
kurallar ve prosedürlerin katılan devletlere olduğu gibi bu sergilerin düzenleyicilerine de gerekli ve faydalı 
olduklarının ortaya çıktığını düşünerek,
  Sözü edilen kural ve prosedürleri, modern faaliyet koşullarına uydurmayı arzu eden genel kurul,
  22 Kasım 1928 tarihli değiştirilmiş sözleşmenin 33 üncü Madde hükümlerine uygun olarak, uluslararası 
sergilere ilişkin bazı kural ve prosedürleri aşağıdaki ifadelerle değiştirmeye karar vermiştir :
  Madde I
  22 Kasım 1928 tarihli değiştirilmiş sözleşmenin 2 nci Maddesi kaleme alınan bir ikinci bentle aşağıdaki gibi 
tamamlanmıştır :
  "Düzenleyicileri tarafından bir sergiye verilmiş olabilecek sıfata karşın işbu sözleşme tescilli sergiler ile 
kabul edilmiş sergileri ayırdeder".
  Madde II
  22 Kasım 1928 tarihli değiştirilmiş sözleşmenin I inci bölümünün 3 üncü Maddesi ve II nci bölümü 
oluşturan 4 ve 5 inci Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve başlığı "uluslararası sergilerin genel düzenleme 
koşulları" olan yeni II nci bölümü oluşturan aşağıdaki hükümlerle yeri doldurulmuştur.
  Madde 3
  İlerdeki 25 inci Madde ile ilgili, aşağıdaki özellikleri taşıyan uluslararası sergiler, uluslararası sergiler bürosu 
tarafından tescil edilecek niteliktedir :
  a) Süreleri ne altı haftadan az, ne de altı aydan fazla olamaz;
  b) Katılan devletlerce kullanılan sergi binalarının düzeni sergi genel yönetmeliğince tespit edilir. Davet eden 
ülkenin yürürlükteki mevzuatı uyarınca, bir gayrımenkul vergisi tahakkuk edecek olursa bu düzenleyicilere aittir. 
Büro tarafından kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasında verilen yalnız gerçek hizmetler bir ödeme konusu 
olabilir;
  c) 1 Ocak 1995'ten itibaren ilk serginin 1995'te yer alabilmesi durumunda iki tescilli sergi arasındaki aralık 
en azından beş yıl olmalıdır. Bununla birlikte, uluslararası sergiler bürosu, başlangıç takviminde saptanan beş 
yıllık aralık yine de değişmeksizin, uluslararası önemi olan özel bir olayın kutlanmasına imkân vermek amacıyla 
tarihi bir önceki hükmün sonucu olan tarihe göre en fazla bir yıl öne alınmasını kabul edebilir.
  Madde 4
  a) Aşağıdaki özellikleri taşıyan uluslararası sergiler, uluslararası sergiler bürosu tarafından kabul edilebilir 
niteliktedir :
  1. Süreleri üç haftadan az, üç aydan fazla olamaz;
  2. Belirli bir temayı konu edinmelidirler;
  3. Toplam alanları 25 hektarı geçmemelidir;
  4. Katılan devletlere düzenleyici tarafından oluşturulmuş ve verilen hizmetlerin temsilî olanları dışında 
bütün vergilerden kira bedellerinden, masraflardan ve giderlerden muaf yerler tahsis etmelidir; bir devlete tahsis 
edilmiş en büyük yer 1000 m2 den fazla olmamalıdır. Bununla birlikte, uluslararası sergiler bürosu, düzenleyen 
devletin ekonomik ve mali durumu elvermediğinde karşılıksız işlem zorunluluğunu kaldırmaya karar verebilir;
  5. İşbu A paragrafında bir tek kabul edilmiş sergi iki tescilli sergi arasında yer alabilir;
  6. Bir tek tescilli sergi veya işbu A paragrafında kabul edilmiş bir tek sergi aynı yıl içinde yer alabilirler;
  b) Uluslararası sergiler bürosu aynı şekilde şu sergilere de kabul verebilir :
  1. Dekoratif sanatlar sergisine ve tarihi geçmişi ve temel özelliklerini koruması sebebiyle Milano'da üç yılda 
bir düzenlenen modern mimari sergisine;
  2. Değişik devletlerde en az iki yıl, aynı devlette en az on yıl ara ile açılmış olmaları koşuluyla, uluslararası 
bahçe üreticileri tarafından kabul edilmiş al tipindeki bahçıvanlık sergileri;
  Bu sergiler iki tescilli sergi arasındaki aralıkta yer alabilirler.
  Madde 5
  Bir serginin açılış ve kapanış tarihleri ve genel özellikleri tescili veya kabulü sırasında tespit edilir ve ancak 
uluslararası sergiler bürosunun onayı ile değiştirilebilir.
  Madde III
  22 Kasım 1928 tarihli değiştirilmiş sözleşmenin 14 ve 15 inci Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Madde IV
  22 Kasım 1928 tarihli değiştirilmiş sözleşmenin 8 inci Maddesinin ilk cümlesinde "4 üncü Madde" kelimesi 
yerine "5 inci Madde" kelimesi konmuştur.
  Madde V
  1. 22 Kasım 1928 tarihli değiştirilmiş sözleşmenin 12 nci Maddesinde "Yüksek Dereceli Sergi Komiseri" 
kelimeleri ile "temsil etmekle görevli" kelimeleri arasında "tescilli bir sergi söz konusu olduğunda veya kabul 
edilmiş bir sergi söz konusu olduğunda bir sergi komiseri" kelimeleri konmuştur.
  2. 13 üncü Maddenin ilk cümlesinde "Yüksek Dereceli Bir Bölüm Komiseri" kelimeleri ile "Temsil Etmek 
İçin" kelimeleri arasına "tescilli bir sergi söz konusu olduğunda veya kabul edilmiş bir sergi söz konusu 
olduğunda bir sergi komiseri" kelimeleri konmuştur.
  13 üncü Maddenin ikinci cümlesinde "yüksek dereceli bölüm komiseri" kelimeleri ile "tek yetkilidir" 
kelimeleri arasına "veya bölüm komiseri" kelimeleri konmuştur.
  13 üncü Maddenin üçüncü cümlesinde "yüksek dereceli sergi komiseri" kelimeleri ile "oluşum biçimi" 
kelimeleri arasına "veya sergi komiseri" kelimeleri konmuştur.
  3. 17 nci Maddede "yüksek dereceli komiserler" kelimeleri ile "atanmış" kelimeleri arasına "veya 
komiserler" kelimeleri konmuştur.
  4. 18 inci Maddenin 1 inci paragrafında "yüksek dereceli bölüm komiseri" kelimeleri ile "temsil eden" 
kelimeleri arasında "veya bölüm komiseri" kelimeleri konmuştur.
  18 inci Maddenin 2 nci paragrafında "yüksek dereceli komiser" kelimeleri ile "bu serginin" kelimeleri 
arasında "veya komiser" kelimeleri konmuştur.
  5. 19 uncu Maddenin 2 nci paragrafında "yüksek dereceli komiserlerin" kelimeleri ile "diğer devletlerin" 
kelimeleri arasına "veya komiserler" kelimeleri konmuştur.
  19 uncu Maddenin üçüncü bendinde "yüksek dereceli komiserler" kelimeleri ile "bölüm" kelimesi arasına 
"veya komiserler" kelimeleri konmuştur.
  6. 20 nci Maddenin 1 inci paragraf (c)'de "yüksek dereceli komiserlerin" kelimeleri ile "bölümlerinde" 
kelimesi arasına "veya komiserlerin" kelimeleri konmuştur.
  20 nci Maddenin 2 nci paragrafında "yüksek dereceli komiser" ve "serginin" kelimesinden sonra "veya 
komiser" kelimeleri konmuştur.
  7. 21 inci Maddede "yüksek dereceli komiser" kelimeleri ile "serginin" kelimesi arasına "veya komiser" 
kelimeleri konmuştur.
  Madde VI
  1." Tescil" kelimesinden sonra "veya kabul etme" kelimeleri eklenecektir;
  - 6 ncı Madde, 1 inci Paragraf, ikinci cümle,
  - 6 ncı Madde, 4 üncü Paragraf,
  - 7 nci Madde, 1 inci Paragraf,
  - 8 inci Madde, ilk cümle.
  2. "Tescilin" kelimesinden sonra "veya kabulün" kelimeleri eklenecektir :
  - 11 inci Madde, 3 üncü Paragraf,
  - 20 nci Madde, 1 inci Paragraf.
  3. "Tescil" kelimesinden sonra "veya kabul etme" kelimeleri eklenecektir :
  - 6 ncı Madde, 2 nci Paragraf,
  - 6 ncı Madde, 3 üncü Paragraf,
  - 30 uncu Madde, 2b Paragraf.
  4. 8 inci Madde, ilk cümlede "bu tescil" kelimelerinden sonra " veya bu kabuller" kelimeleri eklenecektir.
  5. 6 ncı Madde, 1 inci Paragraf, ilk cümlede "tescilinin" kelimesinden sonra "veya kabulünün" kelimeleri 
eklenecektir.
  6. 27 a Maddede "tescile" kelimesinden sonra "veya kabule" kelimeleri eklenecektir.
  7. "tescil edilmiş" kelimelerinden sonra "kabul edilmiş" kelimeleri eklenecektir :
  - 9 uncu Madde, 1 inci paragraf,
  - 9 uncu Madde, 2 nci paragraf,
  - 28 inci Madde, 3e paragraf.