Endeksler

UYUŞTURUCU MaddeLERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN 
  BAZI MaddeLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4819
Kabul Tarihi	: 27/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
 

   Madde 1 - 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 
Kanunun 20 nci Maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
   Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde, uyuşturucu Madde arama köpeği eğitiminde 
kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu Madde, İçişleri Bakanının 
talebi üzerine, İçişleri Bakanlığının ilgili bağlı kuruluşlarına; Millî Savunma Bakanının talebi 
üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine; uyuşturucu Maddelerin tıbbî amaçlı olarak 
kullanılabilirliğini araştırmak üzere ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu Madde ise 
Tarım ve Köyişleri Bakanının talebi üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili bağlı 
kuruluşlarına teslim edilir.

   Madde 2 - 2313 sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
   Uyuşturucu Madde arama köpeği eğitiminde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına ve 
Türk Silahlı Kuvvetlerine; tıbbî amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu Maddenin teslimi, 
kullanımı, muhafazası ve imhası usulü ile ilgili hususlar Adalet ve Sağlık bakanlıklarının 
görüşü alınarak İçişleri, Millî Savunma ve Tarım ve Köyişleri bakanlıklarınca altı ay 
içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte belirlenir.

   Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.