Endeksler
    KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNUN 
BİR MaddeSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4818
Kabul Tarihi	: 27/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
 
  

  Madde 1 - 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
60 ıncı Maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (a) alt bendinin sonundaki 
“Gümrük ve Tekel Bakanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (b) alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, (c) alt bendinin son iki paragrafı birleştirilerek aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve Maddeye bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  b) (2) numaralı bentte belirtilen Madde ve eşya;
  (1) Sahipli olarak yakalanmış ise, yüzde otuzu kamu davasının açılmasını takip eden üç ay 
içinde, yüzde yetmişi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının 
kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
  (2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay 
içinde,
  Müsadirlerin bağlı oldukları bakanlık veya kuruluş bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir.
  (2) numaralı bentte belirtilen Madde ve eşya, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden 
üç ay içinde Milli Savunma Bakanlığına teslim edilir.
  Müşterek operasyonlar ile ihbarın birden fazla kuruluşa yapılması durumunda muhbir ve 
müsadirlere ikramiye ödenmesine ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; 
Adalet ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınarak Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile 
Gümrük Müsteşarlığınca altı ay içinde müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ikramiye ödemeleri ile ilgili 
olarak devam eden işlemler, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas ve usullere göre 
yürütülerek neticelendirilir.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımını takip eden ilk mali yılbaşında yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.