Endeksler

	   TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE GÜRCİSTAN ARASINDA
  PETROLÜN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ, GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜLKELERİ ÜZERİNDEN,
      BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN ANA İHRAÇ BORU HATTI YOLUYLA TAŞINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN 
EKLERİNİ TEŞKİL EDEN EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI, ANAHTAR TESLİMİ MÜTEAHHİTLİK ANLAŞMASI VE
	     HÜKÜMET GARANTİSİNE İLİŞKİN TECDİT VE DEĞİŞİKLİK ANLAŞMALARININ
		   ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4816
Kabul Tarihi	: 27/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
 
  

  Madde 1 -“Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında 
Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma”nın eklerini 
teşkil eden “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”, “Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması” ile 
hükümet garantisine ilişkin tecdit ve değişiklik anlaşmalarının onaylanması uygun 


bulunmuştur.

  Madde 2 -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  	 
  
  
  
  NOT: ANLAŞMA METNİ FİLME ALINDIĞI İÇİN BURADA YER 
VERİLEMEMİŞTİR.