Endeksler

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA VE HERSEK ARASINDAKİ
	  SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
		UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Kanun Numarası	: 4815
Kabul Tarihi	: 26/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
 
  

  Madde 1 - 3 Temmuz 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Sözkonusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
  
  NOT: ANLAŞMA METNİ FİLME ALINARAK BASILDIĞI İÇİN BURADA YER 
VERİLEMEMİŞTİR