Endeksler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 
    DENİZCİLİKANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Kanun Numarası	: 4812
Kabul Tarihi	: 26/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 06/03/2003 Sayı : 25040
 
  

  Madde 1 - 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın 
onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
  			   DENİZCİLİK ANLAŞMASI
  
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan böyle Taraflar 
olarak adlandırılacaklardır), 6 Ağustos 1997 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC 
Arasında Bir Ortaklık Konseyi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”da geliştirilmesi hedeflenen ikili ilişkiler 
kapsamında, iki ülke arasında 3 Eylül 1996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Arasında Denizde Arama ve Kurtarma Konusunda Anlaşma” ve 16 Haziran 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti 
Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 
Arasında Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” hükümleri de gözönünde tutularak, 
denizcilik alanındaki işbirliğini eşit ortaklık temelinde ve karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde düzenlemek üzere, 
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
  Madde 1
  Amaçlar
  Bu Anlaşmanın amaçları, Taraflar arasında,
  - Denizcilik alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi,
  - Ortak bir deniz ulaştırma politikası oluşturulması ve bu alanda gerekli yasal değişiklikler yapılarak iki ülke 
denizcilik mevzuatının uyumlaştırılması,
  - Denizcilik alanında uluslararası düzeyde meydana gelecek gelişmeler karşısında ortak tutum belirlenmesi,
  - Denizyolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,
  - Tarafların deniz yetki alanlarındaki doğal kaynakların ortak araştırılması ve değerlendirilmesi,
  - Gemi yapımı, tamiri ve bakımı ile liman yapımı ve limancılık hizmetleri alanlarındaki işbirliğinin 
artırılması,
  - Denizcilik alanındaki teknik işbirliği ve eğitim faaliyetlerinin artırılması,
  - Denizcilikle ilgili bilimsel araştırma alanında işbirliği yapılması,
  - Deniz güvenliği, seyir güvenliği ve arama-kurtarma alanlarındaki işbirliğinin artırılması,
  - Denizcilik sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliğinin artırılması,
  - Denizyolu ile yapılan turizm faaliyetlerinin artırılması,
  - Bütün olarak ticarî ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve artırılması,
  - Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda tedbirler alınması,
  - Denizcilik alanındaki diğer ortak girişimlerin teşvik edilmesidir.
  Madde 2
  Tanımlar
  Bu Anlaşmanın amaçlarına uygun olarak :
  1. “Bir Tarafın gemisi” terimi, taraflardan birinin gemi siliciline kayıtlı olan ve ilgili tarafın kendi 
mevzuatına uygun olarak bayrağını taşıyan her türlü gemiyi ifade eder.
  2. “Gemi adamı” terimi, gemi adamı listesine dahil edilen gemi personelini ifade eder.
  3. “Yolcular” terimi, yerleşik uluslararası mevzuata uygun olarak, gemi adamları dışında gemide ücretli veya 
ücretsiz taşınan kimseleri ifade eder.
  4. “Limanlar” terimi, gemilerin yolcu ve yük indirip-bindirme, yükleme, boşaltma, bağlama ve 
beklemelerine elverişli, yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, destek, bakım-
onarım ve depolama birimleri bulunan tabiî veya sunî olarak rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş kıyı 
yapılarını ifade eder.
  5. “Yetkili makamlar” terimi,
  - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,
  - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti tarafında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını ifade eder.
  Madde 3
  Limanlarda ve Deniz Alanlarında Gemilere Yapılacak Muamele
  1. Taraflardan herbiri, kendi limanlarında, limana kabul, serbestçe giriş-kalış ve ayrılış, liman tesislerinin 
kullanımı, yolcu indirme ve bindirme, yük alma ve boşaltma, seyrüsefere ilişkin hizmetlerden yararlanma ve 
harç ve masraflarla ilgili olarak kendi gemilerine uyguladığı muameleyi diğer Tarafın gemilerine de aynen 
uygular. Bu hüküm, Taraflara ait gemiler ile bu gemilerin gemi adamları, yolcuları ve yüküne ilişkin tüm 
muameleleri kapsar. Taraflar, yük temini, yükleme ve boşaltma ile rıhtımlarda yer tahsisi konusunda da 
birbirlerine kolaylık sağlarlar.
  2.Taraflar, gemilerin limanlarda bekleme sürelerini kısaltmak ve bu konudaki idarî, gümrük, sağlık ve diğer 
işlemleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli tedbirleri alırlar.
  3. Taraflardan herbiri kendi deniz alanlarında denizcilikle ilgili her türlü faaliyette kendi gemilerine, gemi 
adamlarına ve vatandaşlarına tanıdığı hakları ve uyguladığı muameleyi, diğer Tarafın gemilerine, gemi 
adamlarına ve vatandaşlarına da aynen sağlar.
  Madde 4
  Kobotaj
  Taraflardan herbiri, kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını, Madde 14’de sözü edilen 
Denizcilik Ortak Komisyonunun belirleyeceği esaslara bağlı olarak diğer Tarafa da tanır.
  Madde 5
  Gemilerin Tabiyeti ve Diğer Seyrüsefer Belgeleri
  1. Taraflardan herbiri, diğer Tarafın yetkili makamları tarafından düzenlenmiş olan, kendi bayrağını taşıyan 
gemilerin tabiyetine ve seysüfere ilişkin belgelerini tanıyacaklardır.
  2. Tarafların, 1969 tarihli Gemilerin Tonajlarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesine veya yürürlükteki 
mevzuata göre düzenlenmiş tonaj belgelerine sahip gemileri, diğer Tarafın limanlarında yeniden ölçüm 
işlerinden muaf tutulacaktır. Taraflardan birinin tonaj ölçme sistemini değiştirmesi halinde bu Taraf, eşdeğer 
şartları belirlemek amacıyla diğer Tarafı bu değişikliklerden haberdar edecektir.
  Madde 6
  Gemi Adamlarının Kimlik Belgeleri
  1. Taraflar, birbirlerinin yetkili makamları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen gemi adamı kimlik 
belgelerini tanırlar.
  2. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki denizcilikle ilgili eğitim-öğretim 
kurumlarından mezun olan şahıslar ile beyaz listedeki ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilgili mevzuat 
çerçevesinde denkliği kabul edilen eğitim kurumlarından mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti tarafından belgelendirilir.
  Madde 7
  Üçüncü Ülke Vatandaşı Gemi Adamlarının Transit Geçiş ve Konaklama Hakları
  1. Bu Anlaşmanın 6. Maddesinde zikredilen kimlik belgeleri hamili üçüncü ülke vatandaşlığını taşıyan gemi 
adamları, isimleri kaptan tarafından liman yetkililerine bildirilmek kaydıyla, gemi limanda bulunduğu sürece 
vize almaksızın karaya çıkabilir ve konaklama liman bölgesi içinde konaklayabilir. Sözkonusu gemi adamları 
karaya çıkış ve gemiye dönüşlerinde düzenleyici kontrollere uyacaktır.
  2. 6. Maddede zikredilen kimlik belgeleri hamili üçüncü ülke vatandaşı gemi adamları, herbir Tarafın 
ülkesine giriş şartlarını yerine getirerek ve gerektiğinde vize alarak, ister bu Tarafın limanında bulunduğu 
gemiye atandığı göreve gitmek için, isterse kendi ülkelerine dönmek için, görev emrine sahip olmak koşuluyla, 
diğer Tarafın ülkesinden transit geçiş hakkına sahiptirler.
  3. 6. Maddede zikredilen kimlik belgeleri hamili üçüncü ülke vatandaşı gemi adamları, diğer Tarafın 
limanında sağlık nedenleri, hizmet amaçları veya yetkili mahallî makamlarca geçerli sayılan başka nedenlerle 
gemiden ayrıldığı takdirde, sözkonusu mahallî makamlar ilgili şahısa, hastahaneye kaldırıldığında ülkede 
kalmak, kendi ülkesine dönmek veya diğer bir limana gitmek için gerekli izni verecektir.
  4. Taraflar millî mevzuatları çerçevesinde, 6. Maddede zikredilen kimlik belgeleri hamili olan, ancak 
sakıncalı kabul edilen kişilerin kendi ülkelerine girişlerini yasaklama hakkını saklı tutarlar.
  Madde 8
  Deniz Yetki Alanlarındaki Doğal Kaynakların Ortak Değerlendirilmesi
  Taraflar, deniz yetki alanlarındaki doğal kaynakların araştırılması ve değerlendirilmesi için ortak 
girişimlerde bulunacaklardır.
  Madde 9
  Turizm Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi
  Taraflar, aralarında denizyoluyla yapılan turizm faaliyetlerini teşvik edeceklerdir. Bu amaçla, Taraflar 
arasındaki kruvaziyer taşımacılığı teşvik edilecek, marina ve yat işletmeciliği geliştirilecektir.
  Madde 10
  Gemi ve Liman Yapımı ile Liman Modernizasyonu Konusunda İşbirliği
  1. Taraflar, gemi yapımı, bakımı ve onarımı, liman yapımı ve modernizasyonu ile serbest bölgeler kurulması 
konularında işbirliği yapacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu alanlarda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gereken yardım ve desteği sağlayacaktır.
  2. Gemi yapımı ve onarımı ile liman yapımı ve modernizasyonu amaçları ile Taraflardan birinin diğer Taraf 
ülkesine göndereceği her türlü gemi, yüzer havuz, araç-gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların 
yapım, bakım ve onarımında kullanılan yedek parçalar, akaryakıt, yağlar ve diğer malzemeler gümrük 
vergilerinden ve ithalatta alınan KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacaktır.
  3. Taraflar, özel sektör tersaneciliğini teşvik edeceklerdir.
  Madde 11
  Denizcilik Eğitimi ve Teknik Alanda İşbirliği
  1. Taraflar, denizcilikle ilgili aralarındaki eğitim ve teknik işbirliğini artıracaklardır. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına denizcilik alanında eğitim ve çalışma 
imkânları sağlayacaktır.
  2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin denizcilikle ilgili kurumunun idarî 
ve teknik yönden geliştirilmesi için yardımda bulunacaktır.
  3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahil radyo istasyonunun 
modernleştirilmesi ve idame ettirilmesi için yardımda bulunacaktır.
  Madde 12
  Denizcilik Mevzuatının Uyumlaştırılması
  1. Taraflar, denizcilik alanındaki mevzuatlarını uyumlaştıracaklardır. Bu amaçla, Madde 14’de sözü edilen 
Denizcilik Ortak Komisyonunun çalışmalarından yararlanılacaktır.
  2. Taraflar, denizcilikle ilgili olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunacaklardır.
  Madde 13
  Tehlikedeki Gemiler
  1. Taraflardan birinin gemisine, diğer Tarafın karasularında veya diğer deniz yetki alanlarında kurtarma ve 
yardım gerektirecek bir durum ortaya çıkması halinde, diğer Taraf kendi bayrağını taşıyan bir gemiye 
sağlayacağı koruma ve yardımın aynısını sözkonusu gemiye, gemi adamlarına, yolcularına ve gemi yüküne de 
sağlayacaktır.
  2. Taraflar, tehlikedeki gemilerle ilgili olarak arama kurtarma faaliyetlerini 1979 tarihli Denizde Arama ve 
Kurtarma Hakkında Uluslararası Sözleşme (Hamburg) ve aralarında imzaladıkları 3 Eylül 1996 tarihli “Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Denizde Arama ve Kurtarma Konusunda Anlaşma” 
çerçevesinde yerine getireceklerdir.
  3. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak arama kurtarma 
alanında imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
  Madde 14
  Denizcilik Ortak Komisyonu
  1. Taraflar bu Anlaşmayı hayata geçirmek amacıyla Denizcilik Ortak Komisyonu kuracaklardır.
  2. Denizcilik Ortak Komisyonu aşağıdaki konularda çalışmalar yapacak ve tavsiyelerde bulunacaktır :
  a) İki ülke denizcilik mevzuatının uyumlaştırılması,
  b) Denizcilik alanında gerçekleştirilecek altyapı yatırımları ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunulması,
  c) Denizciliğin tüm alanlarında ortak eğitim çalışmaları planlanması ve düzenlenmesi,
  d) Uluslararası denizcilik düzenlemelerine uyum konusunda ortak programlar tespit edilmesi,
  e) Denizcilik konularında ortak yaklaşımları belirlenmesi,
  f) Deniz yetki alanlarındaki doğal kaynaklardan yararlanma konusunda araştırmalar yapılması,
  g) Kabotaj hakkından yararlanma konusunda önerilerde bulunulması
  3. Komisyon, Taraflarca belirlenecek üyelerden oluşacak ve kararlarını oybirliği ile alacaktır.
  4. Denizcilik Ortak Komisyonu yılda en az iki kez toplanacak ve toplantılarını dönüşümlü olarak Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacaktır.
  Madde 15
  Uygulamaya İlişkin Hususlar
  Bu Anlaşmanın uygulanmasına ve yorumlanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek görüş farklılıkları, 
Tarafların yetkili makamları arasında karşılıklı anlayış içerisinde çözüme kavuşturulur.
  Madde 16
  Yürürlüğe Giriş
  Bu Anlaşma, Tarafların gerekli onay işlemlerini tamamladıklarını bildiren notaların teati edildiği gün 
yürürlüğe girer.
  Bu Anlaşma, 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da Türkçe olarak iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir.
  
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ	KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
  HÜKÜMETİ ADINA	HÜKÜMETİ ADINA
  
  Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU	Dr. Salih MİROĞLU
  Devlet Bakanı	Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı