Endeksler

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ ARASINDA 
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (KEİPA) ULUSLARARASI SEKRETARYASI İÇİN 
       EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4808
Kabul Tarihi	: 05/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 10/02/2003 Sayı : 05020-Mükerrer
 
  

  Madde 1 - 25 Nisan 2002 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekretaryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşması”nın 
onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ (KEİ) ÖRGÜTÜ
ARASINDA
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER
ASAMBLESİ (KEİPA) ULUSLARARASI SEKRETARYASI İÇİN
EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASI
 
DİBACE
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü,
  5 Haziran 1998 tarihinde Yalta’da imzalanan KEİ Örgütü Şartı’nın, özellikle 20 nci Maddesi hükümlerini dikkate alarak,
  26 Şubat 1993 tarihinde İstanbul’da kabul edilmiş olan KEİ Parlamenter Asamblesi Kuruluş Bildirisini gözönünde 
bulundurarak,
  KEİPA’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin KEİPA Uluslararası Sekretaryası için İstanbul’da bina sağlama teklifini 
kabul ettiğini gözönünde bulundurarak,
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın, Türk Hükümeti ve halkı ile işbirliği ve ahenk 
içerisinde işlevlerini ve amaçlarını etkin ve tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli tüm kolaylıkları sağlamayı kabul 
ederek, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır :
Tanımlar
Madde 1
  İşbu Anlaşmanın amaçları için:
  (a) “Hükümet”, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti anlamına gelmektedir.
  (b) “Asamble”, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) anlamına gelmektedir.
  (c) “Uluslararası Sekretarya”, İstanbul’daki KEİPA Uluslararası Sekretaryası anlamına gelmektedir.
  (d) “Genel Sekreter”, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri anlamına gelmektedir.
  (e) “Üye Ülkeler”, Parlamentoları Asamble’nin üyesi olan KEİ Üye Devletleri anlamına gelmektedir.
  (f) “KEİPABinası ve Müştemilatı” sadece KEİPA amaçları için kullanılan, Ek’de belirtildiği üzere mülkiyet hakkına 
bakılmaksızın KEİPA Uluslararası Sekretaryası’nın kain olduğu KEİPA binası ve bu binayı çevreleyen arazi anlamına 
gelmektedir.
  (g) “Sekretarya Görevlileri”, Genel Sekreter ve destek personeli hariç Uluslararası Sekretarya’nın tüm üyeleri anlamına 
gelmektedir.
  (h) “Uluslararası Sekretarya Personeli”, Uluslararası Sekretarya’nın Yönetici Personeli, Profesyonel Personeli ve Destek 
Personeli anlamına gelmektedir.
  (i) “KEİPA Malvarlığı”, KEİPA’nın resmî işlevlerini yerine getirebilmesi amacıyla Uluslararası Sekretarya’ya ait, sahibi 
olduğu ve/veya denetimi altındaki fonlar ve diğer mallar dahil olmak üzere tüm malvarlığı anlamına gelmektedir.
  (j) “Konsey”, KEİÜyesi Devletlerin Dışişleri Bakanları Konseyi anlamına gelmektedir.
  (k) “Uluslararası Sekretarya Personelinin bakmakla yükümlü olduğu Akrabalar”, ilgili personelin eşi, 18 yaşına 
gelmemiş evli olmayan erkek çocukları ve evlenene kadar kız çocukları ve tümüyle kendisine bağımlı annesi babası anlamına 
gelmektedir. 
Amaç
Madde 2
  İşbu Anlaşmanın amacı,Uluslararası Sekretarya’nın görevlerini ve işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesini 
sağlamaktır. 
Hukukî Ehliyet
Madde 3
  Uluslararası Sekretarya’nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sözleşme aktedebilmek, taşınır ve taşınmaz mülk 
edinmek ve elden çıkartmak ve bu amaçla hukukî işlem yapabilmek için hukukî ehliyeti bulunmaktadır. 
Uygulama
Madde 4
  1. İşbu Anlaşma sadece Uluslararası Sekretarya Personeli ve KEİPA Binası için geçerli olacaktır.
  2. İşbu Anlaşmanın uygulanması için KEİ Uluslararası Daimî Sekretaryası ile KEİPA Uluslararası Sekretaryası arasında 
bir protokol imzalanacaktır.
KEİPA Binası ve Müştemilatı
Madde 5
  1. Uluslararası Sekretarya İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşiktir.
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tahsis edilen ve KEİPA tarafından kabul edilen Bina ve Müştemilatı, Ek’de 
tarif edilen ve üzerinde mutabık kalınan şartlar tahtında Uluslararası Sekretarya tarafından kullanılacaktır.
Mal Varlığı
Madde 6
  Uluslararası Sekretarya, malvarlığı ve değerleri, Konsey’in alacağı bir kararla bu bağışıklık hakkından vazgeçmeyi 
kararlaştırmak şeklinde özel bir durum oluşması haricinde, her cins hukukî süreçten bağışık olacaktır. Bununla birlikte hiçbir 
bağışıklıktan feragat kararı malvarlığına el konulması ve istimlak edilmesi tedbirlerini içeremeyecektir.
Madde 7
  KEİPA Binası ve Müştemilatı dokunulmaz olacaktır. Uluslararası Sekretarya’nın malvarlığı ve değerleri, icraî, idarî, 
yargısal işlem veya yasama işlemi yoluyla da olsa arama, el koyma, müsadere, geri alma veya herhangi bir diğer müdahale 
şeklinden masun olacaktır.
Madde 8
  Uluslararası Sekretarya’nın arşivleri ve genelde Uluslararası Sekretarya’ya ait veya elinde bulunan tüm belgeler, nerede 
bulunursa bulunsunlar dokunulmazlığı haiz olacaktır.
Madde 9
  Herhangi bir malî kontrol ve moratoryuma ilişkin düzenlemeler ile kısıtlı olmaksızın:
  a) Uluslararası Sekretarya, hedeflerine ulaşmak için fon, altın veya herhangi bir cins döviz sahibi olabilir ve herhangi bir 
cins para birimi ile banka hesabı açabilir ve işletebilir,
  b) Uluslararası Sekretarya, fonlarını Türkiye içinde veya bir başka ülkeye serbestçe havale edebilir veya sahibi olduğu 
herhangi bir para birimini bir diğerine çevirebilir.
Madde 10
  Uluslararası Sekretarya, değerleri, geliri ve diğer malvarlıkları;
  a) Tüm dolaysız vergilerden muaf olmakla birlikte, Uluslararası Sekretarya sadece kamu menfaatlerine mahsus 
hizmetlerin bedellerinden fazla olmayan vergi, harç ve resimlerden muafiyet talep edemeyecektir;
  b) Depolama, gümrük makamlarının çalışma saatleri dışında ortaya çıkan ve gümrükleme için belirlenen yerler dışında 
gümrüklenen mallar için istenen bedeller haricinde, KEİPA’nın resmî kullanımı için ithal veya ihraç edilen kalemlerde, 
ithalat veya ihracat kısıtlamalarından, yasaklamalarından, ek malî zorunluluklardan ve tüm gümrük harçlarından muaf 
olacaktır. Söz konusu muafiyet çerçevesinde ithal edilen mallar, ilgili üye devletle üzerinde anlaşmaya varılacak koşullar 
haricinde, ithal edilen ülkede satılmayacaktır.
  c) Depolama, gümrük makamlarının çalışma saatleri dışında ortaya çıkan ve gümrükleme için belirlenen yerler dışında 
gümrüklenen mallar için istenen bedeller haricinde yayınlarının ithal ve ihracında vuku bulabilecek tüm kısıtlama, yasaklama 
ve gümrük harçlarından muaf olacaktır.
Madde 11
  KEİPA’nın, genel kural olarak, menkul ve gayrimenkul malvarlığının satışında, satış bedelinin bir kısmını oluşturan 
vergi ve harçlardan muafiyet talebinde bulunmayacak olmasına karşın, KEİPA’nın resmî kullanımı için söz konusu vergi ve 
harçların uygulandığı veya uygulanabileceği önemli malvarlığı satın alımları yapması durumunda, Hükümet mümkün olması 
halinde, vergi ve harç bedelinin alınmaması veya iadesi amacıyla uygun idarî düzenlemeleri yapacaktır. 
   
KEİPA Haberleşmesi ve Yayınları
Madde 12
  Uluslararası Sekretarya, resmî haberleşme için, Hükümet tarafından diğer herhangi bir devletin diplomatik misyonlarına 
uygulanan muameleden daha aşağı muameleye tâbi tutulmayacaktır.
  Uluslararası Sekretarya’nın, resmî yazışmalarına veya diğer resmî haberleşmesine sansür uygulanmayacaktır.
  KEİPA’nın hareketsiz ve hareketli resim, film ve ses kayıtlarına ve yayınlarına sansür uygulanmayacaktır.
Uluslararası Sekretarya Personeli
Madde 13
  Uluslararası Sekretarya Personeli:
  a) Yetkililerinin sınırları dahilinde ve resmî görevlileriyle ilgili olarak sarf edilen ve yazılan tüm söz ve gerçekleştirilen 
faaliyetlerde yargıdan muaf olacaklardır.
  b) KEİPA tarafından kendilerine ödenen tüm maaş ve ücretlerde vergilendirmeden muaf olacaklardır.
  c) Eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile birlikte göç kısıtlamaları ve yabancıların ikamet kayıt 
zorunluluklarından muaf olacaklardır.
  d) Diplomatik misyonlarda kendi görevlerine eşdeğer olan görevlilere tanınan kambiyo değiştirme kolaylıklarıyla ilgili 
olarak kendilerine aynı ayrıcalıklar tanınacaktır.
  e) Uluslararası kriz anında, diplomatik misyonlarda kendi görevlerine eşdeğerde olan görevlilere tanınacak ülkeyi 
terketme kolaylığı kendilerine de tanınacaktır.
  f) Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve yönetmelikleri gereğince, görevlerine başladıkları zamanda, bir motorlu araç dahil, 
mobilya ve eşyalarını gümrüksüz olarak ithal etme ve görevlerinin sona ermesi halinde bu mobilya ve eşyalarını gümrüksüz 
olarak ihraç etme hakkına sahip olacaklardır. Bununla birlikte, sözkonusu kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca olması 
haricinde, bu alt-paragraf ile muafiyet uygulanan mallar başkasına geçici veya sürekli devredilemez, kiralanamaz, ödünç 
verilemez veya satılamaz.
Madde 14
  13. Maddede belirlenen ayrıcalık ve bağışıklıklara ek olarak Genel Sekreter ve eşine, 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik 
İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi çerçevesinde diplomasi ajanlarına tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar, muafiyetler ve 
kolaylıklar tanınacaktır.
Madde 15
  Türkiye Cumhuriyeti uyruğu veya sürekli mukim olan Uluslararası Sekretarya Personeli sadece görevlerinin yerine 
getirilmesi sırasında ve resmî faaliyetleri çerçevesinde dokunulmazlık ve yargı bağışıklığından yararlanacaklardır.
Madde 16
  Ayrıcalıklar ve bağışıklıklar Uluslararası Sekretarya Personeline kendi bireysel yararları için değil, KEİPA’nın çıkarları 
doğrultusunda bağışlanmıştır.
  Konsey, Genel Sekreter tarafından temin edilen bilgi doğrultusunda, bağışıklığın adalet sürecini engelleyeceğine ve 
KEİPA çıkarlarına zarar vermeden feragat edilebileceğine karar verdiği hallerde, Sekretarya’nın herhangi bir görevlisinin 
bağışıklığını kaldırma görev ve hakkına sahip olacaktır.
  Genel Sekreter, bağışıklığın adalet sürecinin engelleyeceğine ve KEİPA çıkarlarına zarar vermeden feragat 
edilebileceğine karar verdiği hallerde destek personelinden herhangi bir görevlinin bağışıklığını kaldırma görev ve hakkına 
sahip olacaktır.
Madde 17
  Genel Sekreter, Evsahibi ülkeye Uluslararası Sekretarya Personelinin ve ailesinin isim ve görevleri ile bu konuda 
meydana gelecek değişiklikler hakkında bilgi verecektir.
Bina ve Müştemilatının Tahsisi
Madde 18
  1. Bina ve müştemilatının tahsisi kira veya ücrete tabi olmayacaktır.
  2. Uluslararası Sekretarya’nın bina ve müştemilatının kullanılması ve bakımıyla ilgili masraflar KEİPA tarafından 
karşılanacaktır. Ayrıca Uluslararası Sekretarya görevlilerinin ihmal ve dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan zararların ve 
kullanımdan kaynaklanan yıpranmanın tamir masrafları KEİPA tarafından karşılanacaktır.
  3. Tamirat ve tadilat işlemlerinde bina ve müştemilatının tarihi vasfının korunması esastır. Bina ve müştemilatının tarihi 
vasfını etkileyebilecek her türlü tamirat ve tadilat işlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı alınacak ve bu tamirat ve 
tadilat işleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminde yapılacaktır. Doğal afetlerden kaynaklanan zararların gerektirdiği 
tamiratlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorumluluğunda olacaktır.
  4. Uluslararası Sekretarya bina ve müştemilatında hiçbir değişiklik yapmayacaktır.
  5. KEİPA, bina ve müştemilatının korunmasına ilişkin yerel mevzuata uyacaktır.
  6. KEİPA kendisine tahsis edilen bina ve müştemilatından çıkmaya karar verirse, bina ve müştemilatını kendisine tahsis 
edildiği şekilde, iyi durumda iade etmekle sorumludur.
  7. KEİPA, kendisine tanınan ayrıcalıklardan hiçbirini üçüncü bir şahsa devredemeyecek, bina ve müştemilatının 
tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa kiralayamayacak ve herhangi bir üçüncü şahsın bina ve müştemilatında 
oturmasına veya bina ve müştemilatını kullanmasına izin vermeyecektir.
  8. Emlak Vergisi Hükümet tarafından karşılanacaktır.
  9. Hükümet KEİPA bina ve müştemilatını herhangi bir tecavüze veya zarara uğramaması yönünde her türlü önlemi alma 
yükümlülüğü altında olacaktır. Gerek duyulması halinde, Hükümetten ek koruma önlemleri alması istenebilecektir.
  10. KEİPA bina ve müştemilatı için, Hükümet, su, elektrik, kanalizasyon, yangından korunma ve diğer hizmetlerin 
yerine getirilmesini sağlayacaktır.
Madde 19
  1. Hükümet, ilgili Türk Kanun ve Yönetmelikleri uyarınca Uluslararası Sekretarya Personeline ve işbu Anlaşmanın 20 
nci Maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen eşler ile bakmakla yükümlü olunan akrabalara uygun kimlik kartları 
düzenleyecektir.
  2. İşbu Maddenin 1 inci paragrafına konu kişiler, Hükümetin yetkilendirdiği görevlilerin talebi halinde kimliklerini 
gösterecekler, fakat teslim etmeyeceklerdir.
  3. Uluslararası Sekretarya, personelinin işlerinin sona ermesi veya başka bir yerde görevlendirilmeleri halinde 
kimliklerinin derhal Hükümete iadesini sağlayacaktır.
Madde 20
  1. Hükümet, Uluslararası Sekretarya Personelinin ve aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyetine girişlerini, ikametlerini ve 
ayrılmalarını kolaylaştırmak yönünde gerekli tüm önlemleri alacaktır.
  2. Aşağıda belirtilen kişilere, kimlik asıl sahibi ile aynı çatı altında yaşama koşuluyla ve aile birliğini sağlamak amacıyla, 
Türkiye Cumhuriyetine giriş izni verilecek ve kimlik belgesi tanzim edilecektir.
  - Kimlik belgesinin asıl sahibinin eşi,
  - 18 yaşına kadar evli olmayan erkek çocuklar ve evlenene kadar kız çocukları,
  - Bakmakla yükümlü olunan anne ve baba.
Madde 21
  Özel şartlar tahtında ve ilgili Türk mevzuatının sınırları çerçevesinde, Uluslararası Sekretarya Personelinin eşleri ve 
çocukları, kimlik belgesi asıl sahibi ile aynı çatı altında ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamak koşuluyla, 
Türkiye’de çalışma izni alabilirler.
Nihai Hükümler
Madde 22
  1. İşbu Anlaşmanın içindeki hiçbir hüküm dolaylı veya dolaysız olarak, KEİPA’ya, KEİ Şartının 20. Maddesi uyarınca 
tanınan, KEİ’nin bir Bağlı Kuruluşu olma statüsünü değiştirmez.
  2. İşbu Anlaşma, Hükümetin Anlaşmanın onaylandığını KEİ Uluslararası Daimi Sekretaryası Genel Sekreterine 
bildirdiği tarihte yürürlüğe girer.
  3. Hükümet ve KEİ Örgütü arasında varılacak mutabakatla, işbu Anlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik, işbu 
Maddenin 2. paragrafında açıklanan yöntemle yürürlüğe girecektir.
  4. İşbu Anlaşmanın yorumu ve uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü anlaşmazlık, Hükümet ve KEİ Örgütü 
arasında görüşmeler yoluyla çözülecektir.
  5. İşbu Anlaşmaya bağlı olan EK, Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Anlaşmaya yapılan her atıf EK’i de kapsar.
  6. İşbu Anlaşma Hükümet ve KEİ Örgütünün isteği üzerine yeniden gözden geçirilebilir. Yeniden gözden geçirilme için 
iki taraf değişiklikleri değerlendirerek karşılıklı mutabakata varacaklardır.
  Bir sene içinde görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varılamaması halinde, bir senelik bir uyarı verilmesini takiben, işbu 
Anlaşma her iki tarafça da sona erdirilebilir.
  Anlaşmayı imzalamaya yetkili temsilcilerin huzurunda, anılan temsilciler tam yetkili olarak işbu Anlaşmayı 
imzalamışlardır.
  Yirmibeş Nisan İkibiniki tarihinde Kiev’de, İngilizce dilinde iki nüsha olmak üzere akdedilmiştir.
  Türkiye Cumhuriyeti	Karadeniz Ekonomik 
  Adına	İşbirliği Örgütü
  	Adına
  Alev KILIÇ	Valeri CHECHELASHVİLİ
  Büyükelçi,	Genel Sekreter
  Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı	Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
  Türkiye Cumhuriyeti	Uluslararası Daimi Sekretaryası
  Dışişleri Bakanlığı
   
   
   
   
   
   
EK
  TBMM Başkanlık Divanı yeni bir yer bulununcaya kadar geçici olarak Dolmabahçe Sarayı Hareket Köşkü Selamlık 
bölümünü, KEİPA Uluslararası Sekretaryasının resmi binası olarak kullanımına tahsis eder. Hükümet gelecekte Uluslararası 
Sekretaryanın başka bir yere taşınmasını isteyebilir.