Endeksler

	TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA
			BAZI MaddeLER EKLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4807
Kabul Tarihi	: 05/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 10/02/2003 Sayı : 25020-Mükerrer

   

   Madde 1 - 4.12.1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan 
Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki Maddeler eklenmiştir.

   EK Madde 1 - Tecavüz ve müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararın uygulanmasında, 
kilitli ve kapalı taşınmaz malların açılması zorunludur.
   Gerekirse bu yerler zorla açtırılır; kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Üzerindeki tecavüz 
ve müdahale men edilen taşınmaz mal içindeki mütecavize ait eşyanın boşaltılmasında 
durumun gerektirdiği tedbirler alınır.

   EK Madde 2 - Üzerindeki tecavüz veya müdahale men edilen taşınmaz mal içinde bulunan 
mütecavize ait eşya çıkarılarak mütecavize, vekiline veya bunlar hazır değilse mütecavizin 
aile efradından veya işçilerinden reşit bir kişiye teslim edilir. Bunlardan hiç birinin 
bulunmaması halinde, anılan eşya yed’i emin olarak zilyedin uhdesinde muhafaza altına alınır 
ve infaz memurunca mütecavize hemen tebligat yapılarak;  eşyanın bulunduğu mahalde ise 
beş ve değilse otuz gün içinde eşyayı teslim alması, aksi halde eşyanın açık artırma yolu ile 
satılacağı bildirilir. Verilen süre içinde teslim alınmayan eşya; kaymakamın, vali veya yetkili 
vali yardımcısının emriyle görevlendirilen en az bir memur veya gerekirse bilirkişiler 
tarafından yapılacak bedel takdiri ve ilanı takiben açık artırma yolu ile satılarak muhafaza ve 
satışla ilgili bütün giderler karşılanır. Artan para, mütecaviz hesabına Ziraat Bankasına 
yatırılır ve durum kendisine tebliğ edilir.
   Bozulması ihtimali bulunan eşya, tebligat aranmaksızın, miktar tespiti ve bedel takdiri 
yapıldıktan sonra satılır.

   Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.