Endeksler

	TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA
		 KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4806
Kabul Tarihi	: 05/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 10/02/2003 Sayı : 25020-Mükerrer
 
  

  Madde 1 - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 uncu Maddesinin ikinci 
fıkrasında geçen ikinci “bir” kelimesi “bin” olarak değiştirilmiştir.

  Madde 2 - Türk Ceza Kanununa 307 nci Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 307/a 
ve 307/b Maddeleri eklenmiştir.

  Madde 307/a. - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kanuna aykırı olarak, ateşli silah, 
mermi, patlayıcı Madde, kesici, delici, yaralayıcı, bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, 
bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her türlü zehir ve uyuşturucu Madde, cep telefonu, telsiz ve 
sair elektronik haberleşme aracı sokanlar, bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde 
bulunduranlar veya kullananlar, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu durumda 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci Maddesindeki 
fiillerden dolayı ceza verilmez.
  Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış bulunan 
her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokanlar, 
bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar, altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

  Madde 307/b. - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların 
haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları 
çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve 
kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi 
veya avukat tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum 
dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere 
teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her 
türlü görüşme ve temas olanaklarını engelleyenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
  Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya 
ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi 
sayılır.
  Beslenmenin engellenmesi nedeniyle ölüm meydana geldiğinde faile on yıldan yirmi yıla 
kadar hapis cezası verilir. 456 ncı Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan 
bedensel zararların meydana gelmesi hâlinde ise, faile aynı Madde hükümleri gereğince ceza 
verilir.

  Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 516 ncı Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak eylem, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait bina, araç, gereç veya tesislerine karşı 
işlenirse veya 7 nci bentteki halde hapis cezası üç yıldan az olamaz.  

  Madde 4 - 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkında Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yürürlükten kaldırılan 3 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  Madde 3 - Bu Kanunun 2 nci Maddesine uygun olarak, Adalet ve Sağlık bakanlıklarınca 
birlikte belirlenecek esaslara göre, hükümlü ve tutukluların yaşları, çalıştıkları işin özellikleri, 
dinî ve kültürel gerekleri de göz önünde tutulmak suretiyle, sağlıklı ve güçlü kalmaları için 
kendilerine nitelik ve nicelik bakımından besleyici, sağlık koşullarına uygun, yeterli kaloride 
ve makul çeşitlilikte besin verilir; içme suyu sağlanır.
  Hükümlü ve tutuklular, kendilerine verilen günlük besin Maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını 
ceza infaz kurumu ve tutukevi kantininden sağlayabilirler. Kantini bulunmayan kurumlarda 
bu Maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışardan sağlanabilir.
  Hasta hükümlü ve tutuklulara kurum tabibinin belirleyeceği besin verilir.

  Madde 5 - Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 
524 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 4 üncü Maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  Madde 4. - Hükümlü ve tutuklular, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen 
yiyecek ve içecekleri sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile 
bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu veya tutukevi tabibince 
bilgilendirilirler. Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda 
çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması halinde, beslenmelerine kurum tabibince belirlenen 
rejime göre uygun ortamda başlanır.
  Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlü ve 
tutuklulardan, birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî 
tehlikeye girdiği veya bilincinin bozulduğu tabipçe belirlenenler hakkında, isteklerine 
bakılmaksızın kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhal hastahaneye kaldırılmak 
suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık 
ve hayatları için tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır. 
  Yukarıda belirtilen haller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi reddeden 
hükümlü ve tutukluların sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya ceza infaz 
kurumu ve tutukevinde bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun 
varlığı halinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
  Bu Maddede öngörülen tedbirler, kurum tabibinin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. 
Ancak kurum tabibinin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü ve tutuklu 
için hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar 
aranmaksızın başvurulur.
  Bu Madde uyarınca hükümlü ve tutukluların sağlıklarının korunması ve tedavilerine 
yönelik zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

  Madde 6 - Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 10.9.1993 tarihli ve 
524 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 6 ncı Maddesi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  Madde 6 - Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne 
olursa olsun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenler duyarlı kapıdan geçmek 
zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri 
güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı 
yerlerde arama ve kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, 
Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, müdafi ve avukatlar, noterler, Ceza İnfaz 
Kurumları ve Tutukevleri kontrolörleri izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası 
sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve 
tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü 
hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler elle 
aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.
  Ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca savunmaya ilişkin 
olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz. 
  Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokulması 
yasak olan eşya, araç, gereç veya malzemeler çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından 
muhafaza altına alınır.
  Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış veya dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı 
memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulurlar. 
  Aramalarda insan onuruna saygı esastır.

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.