Endeksler

	HARP AKADEMİLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Kanun Numarası	: 4805 
Kabul Tarihi	: 05/02/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 10/02/2003 Sayı : 25020-Mükerrer
 
  

  Madde 1 - 24.5.1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 2 nci 
Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 
(e) ve (f) bentleri ile bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  a) Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisans üstü düzeyde akademik 
eğitim-öğretim yapan, Silâhlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargâh Subaylığı niteliklerine 
sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerin 
faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silâhlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve 
gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine millî güvenlik konularında bilgi 
ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir 
bilim ve ihtisas kuruluşudur.
  b) Akademik Eğitim-Öğretim : Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılan personele 
askerî bilimler, millî güvenlik, komutanlık ve yöneticilikle ilgili konularda araştırma ve 
inceleme suretiyle yaptırılan bir yüksek öğretimdir. Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet 
Harp Akademileri ve Enstitülerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda 
lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.
  e) Enstitüler : Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisans üstü düzeyde eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan ve bilimsel özerkliğe sahip olan yüksek 
öğretim kurumlarıdır.
  f) Lisans Üstü : Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:
  1) Yüksek Lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir 
lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı 
amaçlayan bir yüksek öğretimdir.
  2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen 
fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar 
dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir 
araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.
  Bu Kanunda geçen diğer kavram ve terimler hakkında, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 3 üncü Maddesinde yer verilen tanımlar geçerlidir.   

  Madde 2 - 3563 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 3 - Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, 
aşağıdaki birimlerden oluşur:
  a) Kuvvet Harp Akademileri;
   1) Kara Harp Akademisi,
   2) Deniz Harp Akademisi,
   3) Hava Harp Akademisi.
  b) Silâhlı Kuvvetler Akademisi,
  c) Millî Güvenlik Akademisi,
  d) Enstitüler,
  e) Askerî Bilimler Araştırma Merkezi,
  f) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim 
birimleri,
  g) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.
  Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.
  Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları, Türk Silâhlı Kuvvetleri kuruluş ve 
kadrolarında gösterilir.

  Madde 3 - 3563 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 4 - Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir :
  a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle 
askerî faaliyet alanlarında uygun harekât tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı 
en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargâh subaylığı tekniklerine sahip, 
muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisans üstü düzeyde eğitim-
öğretim ile yetiştirmek.
  b) Silâhlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve 
birlikler seviyesinde plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin 
faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim ve öğretim yaptırmak.
  c) Millî Güvenlik Akademisinde; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday 
yöneticilere millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.
  d) Enstitülerde; 2 nci Maddenin (e) bendine uygun olarak lisans üstü düzeyde eğitim-
öğretim yapmak, çeşitli konularda verilecek araştırma ve inceleme görevlerini yürütmek.   
  e) Askerî Bilimler Araştırma Merkezinde; Silâhlı Kuvvetlerin bilimsel gelişmesine 
katkıda bulunmak maksadıyla, askerî ve millî güvenlik konularında, özellikle stratejik 
seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edilecek sonuçlardan 
lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara yayımlamak, akademik eğitim-öğretimin 
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.
  f) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının 
yapacağı plâna göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katılan subayların 
meslekî bilgileri ile sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.
  g) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni talimnameler 
hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili makama sunmak.

  Madde 4 - 3563 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 5 - Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu ile 
Akademiler bünyesinde birer Akademik Kurul; Enstitüler bünyesinde ise birer Enstitü Kurulu 
teşkil edilir. Bu kurulların genel görevi, eğitim-öğretimi düzenlemek ve değerlendirmektir.
  Harp Akademileri Yüksek Kurulu; eğitim ve öğretim konularında, Akademi ve Enstitü 
kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığının 
emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu Kurul, Harp Akademileri 
Komutanları, Askerî Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı 
Öğretim Başkanından oluşur. Enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili olan, ancak Enstitü 
kurulları tarafından karara bağlanamayan konuların incelenmesinde Harp Akademileri 
Yüksek Kuruluna, Enstitü müdürleri de iştirak eder.
  Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, Silâhlı Kuvvetler Akademisinin ve Millî 
Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır. Akademi kurulları; Akademi 
Komutanının başkanlığında, Akademi Öğretim Başkanı ve Akademi öğretim elemanı 
kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konularda 
kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üniversite öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim 
planlamacıları da katılır. Harp Akademileri Komutanı, gerek duyduğu hallerde Akademi 
kurullarının toplantılarına katılır.
  Enstitü kurulları; Enstitülerin bünyesinde oluşturulan kurullardır. Enstitü müdürü 
başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitülerde eğitim ve öğretimi yapılan ana bilim dalları 
başkanlarından oluşur.
  Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya katılanların üçte iki 
çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır. 

  Madde 5 - 3563 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi 
eklenmiştir.
  e) Enstitülere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu 
kapsamında olan veya bunlara denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarını bitiren lisans 
veya yüksek lisans diplomasına sahip asker, sivil veya yabancı kişiler ile Kuvvet Harp 
Akademilerini bitiren kurmay subaylar katılır.

  Madde 6 - 3563 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 12 - Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim-öğretimin süresi iki akademik eğitim-
öğretim yılıdır.
  Silâhlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademilerinde eğitim-öğretim süresi beş aydır.
  Enstitülerde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminin süresi, akademik eğitim-
öğretimin dönemleri, yabancıların Enstitülere katılım esasları ile diğer hususlar Millî 
Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
  Kuvvet Harp Akademileri ile Silâhlı Kuvvetler Akademisi ve Millî Güvenlik 
Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki 
yenilikler veya uluslararası askerî politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca 
uzatılabilir veya kısaltılabilir.
  Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığı, Harp 
Akademilerinde eğitim-öğretime ara verebilir. Bu hallerde, Harp Akademilerinde öğrenimde 
bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklıdır. 
Bunların eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara 
göre Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

  Madde 7 - 3563 sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 14. - Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan ve kurmaylıkları Genelkurmay 
Başkanlığınca onaylanan subaylara eğitim gördükleri ana bilim dallarında yüksek lisans 
diploması, Enstitülerden mezun olanlara da akademik seviyelerine göre yüksek lisans veya 
doktora diploması verilir.

  Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.