Endeksler

		TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ARASINDA
	  MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN KURULMASI İLE ULUSAL FONUN KURULMASINA İLİŞKİN
	       MUTABAKAT ZABITLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası	: 4802
Kabul Tarihi	: 30/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 04/02/2003 Sayı : 25014
 
    

   Madde 1 - 14 Şubat 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Merkezi Finans ve İhale 
Biriminin Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu 
Arasındaki Mutabakat Zaptı” ile “Ulusal Fon’un Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın 
onaylanması uygun bulunmuştur.

   Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.