Endeksler

	SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ
				 UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4800
Kabul Tarihi	: 30/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih :04/02/2003 Sayı : 25014
 

  Madde 1 - “Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”nin 
onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ
 
Madde l Amaç
    Bu Sözleşme'nin amacı sınır aşan örgütlü suçların önlenmesi ve daha etkili bir şekilde mücadele 
edilmesi için işbirliğini geliştirmektir.
    
Madde 2
 Tanımlar
Bu Sözleşme'nin amaçlan bakımından:
(a)	(a)         "Örgütlü suç grubu" doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde 
etmek amacıyla belli bir süreden beri varolan ve bu Sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya 
yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan 
yapılanmış bir grup anlamına gelir;
(b)	(b)        "Ağır suç" üst sının dört yıl veya daha fazla hürriyetten mahrumiyeti veya daha ağır bir 
cezayı gerektiren bir suçu oluşturan davranış anlamına gelir;
(c)	(c)         "Yapılanmış grup" belirli bir suçu derhal işlemek için tesadüfi olarak oluşturulmamış ve 
üyelerinin rollerinin şeklen belirlenmesi şartı olmayan, üyeliğinin devamlılığı veya gelişmiş bir yapısı 
olması gerekmeyen bir grup anlamına gelir;
(d)	(d)        "Malvarlığı" gerek maddi gerek gayri maddi, taşınır veya taşınmaz, somut veya soyut 
her türlü varlık ve bu tür varlıklara ilişkin tasarruf hakkını veya ayni hakkı tevsik eden yasal belgeler veya 
araçlar anlamına gelir.
(e)	(e)         "Suç geliri" suç teşkil eden yasadışı bir eylemden kaynaklanan veya doğrudan veya 
dolaylı olarak elde edilen herhangi bir mal anlamına gelir.
(f)	(f)         "Dondurma" veya" "el koyma" mahkeme veya başka bir yetkili makamın emrine 
dayanılarak, malvarlığının devrinin, tebdilinin, tasarrufunun veya hareketinin geçici olarak yasaklanması 
veya malvarlığının muhafazasının veya kontrolünün geçici olarak üstlenilmesi anlamına gelir.
(g)	(g)        "Müsadere", uygulanabildiği hallerde, belirli bir hakkın kaybını da kapsayan 
malvarlığının, mahkeme veya başka yetkili bir makamın emriyle, sürekli olarak kaybı anlamına gelir.
(h)	"Öncül suç", işlenmesi sonucunda elde edilen gelir, bu Sözleşmenin 6'ıncı Maddesinde 
tanımlanan suçun konusu olabilecek herhangi bir yasadışı eylem anlamına gelir.
(i)	"Kontrollü teslimat", bir suçun soruşturulması ve suçun icrasında yeralan kişilerin kimliklerinin 
tespiti amacıyla, yetkili makamların bilgisi ve gözetimi altında, yasadışı veya şüpheli sevkiyatın bir veya 
daha fazla devletin sınırlarından dışarı çıkmasına, içinden geçmesine veya içeri girmesine müsaade 
edilmesi yöntemidir.
(j)	"Bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı" belli bir bölgenin egemen devletleri tarafından oluşturulan, 
üye devletlerin kendisine bu Sözleşme tarafından düzenlenen konularda yetkiyi devrettiği ve kendi iç 
düzenlemeleri uyarınca imzalamaya, onaylamaya, kabule, uygun bulmaya veya katılıma usulüne uygun olarak 
yetkilendirilmiş bir teşkilat anlamına gelir; Bu Sözleşme bakımından "Taraf Devletlere yapılan atıflar 
yetkilerinin sınırlan dahilinde bu tür teşkilatlara uygulanır.  
 
Madde 3 
Kapsam
1.	Bu Sözleşme, metinde başka türlü belirtilmediği takdirde, aşağıdaki suçların önlenmesinde, 
soruşturulmasında ve kovuşturulmasında uygulanır:
(a)	(a)         Bu Sözleşmenin 5, 6, 8 ve 23. Maddelerinde belirlenen suçlar; ve
    (b)	(b)        Bu Sözleşmenin 2. Maddesinde tanımlanan ağır suçlar; sınır aşan nitelikte olduğunda 
ve suça örgütlü bir suç grubunun karıştığı durumlarda;
2.	Bu Maddenin 1. fıkrası bakımından bir suç aşağıdaki durumlarda sınır aşan niteliktedir:
(a)	(a)         Suç birden fazla devlette işlendiğinde;
    (b)	(b)         Suç tek bir devlette işlendiğinde ancak, hazırlanma, planlama, idare veya 
kontrolünün önemli bir kısmının başka bir devlette gerçekleşmesi halinde;
    (c)	(c)         Suç tek bir devlette işlendiğinde ancak, birden fazla devlette suç teşkil eden 
faaliyetlerde bulunan örgütlü bir suç grubu suça karıştığında; veya
    (d)	(d)         Suç tek bir devlette işlendiğinde, ancak başka bir devlette önemli etkileri 
olduğunda.  
 
Madde 4
Egemenliğin 
Korunması
1.Taraf Devletler bu Sözleşmedeki yükümlülüklerini devletlerin egemen eşitliği ve toprak bütünlüğü ve diğer 
devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine uygun bir biçimde yerine getirirler.
2.	Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm bir Taraf Devlete başka bir devletin sınırlarında diğer devletin iç hukukunca 
kendi makamları için açıkça mahfuz tutulmuş yargılama yetkisini kullanmak ve görev ifasını üstlenmek için 
yetki vermez.
 
Madde 5
Örgütlü Bir Suç Grubuna Katılmanın Suç Haline Getirilmesi
1.	Her Taraf Devlet, kasıtlı olarak işlenmeleri halinde aşağıdaki eylemlerin suç sayılmalarını sağlayacak 
yasal ve gerekli diğer önlemleri alacaktır:
    (a) Aşağıdakilerden biri veya her ikisinin, teşebbüs halinde kalmış veya tamamlanmış bir suçtan 
bağımsız olarak başlı başına suç haline getirilmesi:
    (i) Doğrudan ve dolaylı olarak mali veya diğer maddi bir menfaat elde etmek amacıyla bir veya birden 
fazla kişinin ağır bir suç işlemek için anlaşması ve iç hukukun gerektirdiği durumlarda bu anlaşmanın 
gerçekleşmesine yönelik olarak anlaşmanın taraflarından birinin bir eylemde bulunması veya bir örgütlü suç 
grubuna katılması;
    (ü) Örgütlü suç grubunun amacını ve bu grubun genel suç faaliyetlerini söz konusu suçların işlenmesine 
yönelik niyetini bilerek; 
    
    a. Örgütlü suç grubunun suç faaliyetlerine;
    b. İştirakinin yukarıda tanımlanan suçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını bilerek, örgütlü suç 
grubunun diğer faaliyetlerine;
fiilen katılan kişinin eylemleri.
    (b) Örgütlü bir suç grubunun karıştığı ağır bir suçun işlenmesini örgütlemek, yönetmek, yardım 
etmek, teşvik etmek, kolaylaştırmak veya yol göstermek.
2.	2.          Bu Maddenin l. fıkrasında belirtilen bilgi, kasıt, amaç, hedef ve anlaşmanın varlığı, nesnel 
olaylara dayanan durumlardan anlaşılabilir.
3.	3.          Bu Maddenin l (a) (i) bendinde öngörülen suçlar bakımından, iç hukukları örgütlü suç 
gruplarının varlığı koşulunu arayan Taraf Devletler, iç hukuklarının örgütlü suç gruplarını içeren bütün ağır 
suçlan kapsamasını sağlayacaktır. Bu gibi Taraf Devletler ile bu Maddenin l (a) (i) fıkrasında öngörülen suçlar 
bakımından iç hukukları, anlaşmanın icrası doğrultusunda bir fiilin varlığı koşulunu arayan Taraf Devletler, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, bu Sözleşmeyi imzalarken veya onaylama, kabul veya uygun bulma veya 
katılım belgelerinin tevdi edilmesi sırasında bu hususta bilgilendirirler.    
 
           Madde 6 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi
1.	Her Taraf Devlet kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde, aşağıda belirtilen eylemleri, 
kasten işlendiği takdirde, suç haline getirmek üzere yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır.
    (a)	(i) Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik 
göstermek veya öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye işlediği suçun yasal sonuçlarından 
kaçınmasına yardım etmek amacıyla dönüştürülmesi veya devredilmesi;
    (ü) Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek; gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, 
kullanımının, hareketlerinin veya mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi veya 
olduğundan değişik gösterilmesi.
(b)	Kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına tabi olarak:
    (i) Tesellüm anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek; malın edinilmesi, bulundurulması 
veya kullanılması.
    (ü) Bu Maddede belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye veya teşebbüse örgütlü olarak veya 
suç işleme konusunda anlaşarak yardım, yataklık, kolaylaştırmak ve yol göstermek suretiyle katılmak.
2.	Bu Maddenin 1. fıkrasının yerine getirilmesi veya uygulanması bakımından;
    (a)	(a)         Her Taraf Devlet bu Maddenin l. fıkrasının öncül suçlara en geniş şekilde 
uygulanması için çaba gösterecektir.
(b)	(b)        Her Taraf Devlet bu Sözleşmenin 2. Maddesinde tanımlanan bütün ağır suçlan
ve Sözleşmenin 5, 8 ve 23. Maddelerinde öngörülen suçlan öncül suçlar kapsamına dahil edecektir. Öncül suçları 
yasalarında  saymak  suretiyle belirleyen Taraf Devletlerin mevcudiyeti halinde, bu devletler, asgari olarak, 
örgütlü suç gruplarıyla ilgili suçlan en geniş biçimde yasalarına dahil edeceklerdir.
    (c)	(c)         Bu Maddenin (b) bendinin amaçlan bakımından, öncül suçlar söz konusu Taraf 
Devletin hem yargı yetkisi dahilinde, hem de dışında işlenen suçlan içerir. Bununla beraber, bir Taraf 
Devletin yargılama yetkisi dışında işlenen bir suçun öncül suç sayılması için ilgili eylemin, suçun 
işlendiği yerdeki devletin iç hukukuna göre suç teşkil etmesi ve bu Maddeye başvuran ya da bu Maddeyi 
uygulayan Taraf Devletin iç hukukuna göre orada işlenmesi halinde de suç teşkil edecek olması gerekir.
    (d)	(d)        Her  bir  Taraf Devlet,  bu  Maddeyi  yürürlüğe  koyan  kendi  yasal 
düzenlemelerinin, bu yasal düzenlemelerdeki her türden değişikliğin birer örneğini ya da bunların bir 
tanımını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verecektir.
    (e)	(e)         Bir Taraf Devletin iç hukukunun temel ilkeleri gerekli kılarsa, bu Maddenin l. 
Fıkrasında öngörülen suçların öncül suç işlemiş kişilere uygulanmaması sağlanabilir;
    (f)	(f)         Bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen suçların unsuru olarak varlığı gerekli 
görülen bilgi, kasıt veya amaç, nesnel olaylara dayalı durumlardan anlaşılabilir.   
 
Madde 7
Kara Para Aklamayla Mücadele Önlemleri
1.	Her Taraf Devlet:
    (a)	(a)         Kara para aklamanın her biçimini önlemek ve tespit etmek için, kendi yetkisi 
dahilinde, bankalar ve bankalar dışındaki mali kuruluşlar ve gerektiğinde, özellikle kara para aklamaya 
müsait diğer kurumlar için kapsamlı bir iç düzenleyici ve denetleyici sistem oluşturacaktır; bu sistem 
kimlik tespiti, kayıt tutulması ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi ihtiyaçlarına cevap verecektir.
    (b)	(b)        Bu Sözleşmenin 18. ve 27. Madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla, (iç hukuk 
uyarınca uygun olduğu takdirde adli merciler de dahil) kara para aklamayla mücadeleye hasredilmiş, idari, 
düzenleyici, kanun uygulayıcı makamların yanısıra diğer makamların, kendi iç hukuklarınca öngörülen 
koşullar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak ve bilgi değişiminde bulunmak 
imkan ve yetkisine sahip olmalarını sağlayacak ve bu amaçla, muhtemel kara para aklamaya ilişkin 
bilginin toplanması, analizi ve iletilmesi için ulusal bir merkez olarak hizmet verecek bir mali istihbarat 
biriminin kurulması ihtiyacını değerlendirecektir.
 
2.	2.          Taraf Devletler, meşru sermayenin dolaşımını herhangi bir şekilde engellemeksizin, 
bilginin yerinde kullanımını temin etmek kaydıyla, nakdin ve parasal değeri haiz her türlü evrakın sınırlan 
içindeki dolaşımının denetlenmesi ve izlenmesi için makul önlemlerin uygulanmasını göz önüne 
alacaklardır. Bu tür önlemler kişi ve kuruluşların önemli miktarda nakdin ve parasal değeri haiz her türlü 
evrakın sınırötesi nakline ilişkin bildirimde bulunmaları zorunluluğunu içerebilir.
3.	3.          Taraf Devletler bu Maddeye dayanarak,  düzenleyici ve denetleyici bir iç sistem 
kurarken, bu Sözleşmenin diğer Maddelerinin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bölgesel, bölgelerarası ve 
çok taraflı teşkilatların kara para aklamaya karşı ilgili girişimlerini kılavuz olarak kullanmaya davet 
olunurlar.
 
4.	4.          Taraf Devletler, kara para aklamayla mücadele etmek için, adli, kanun uygulayıcı ve mali 
yönden düzenleyici merciler arasındaki küresel, bölgesel, alt bölgesel ve ikili işbirliğini geliştirmek ve ilerletmek 
için çaba göstereceklerdir.   
 
 
Madde 8
Yolsuzluğun Suç Haline Getirilmesi
    1.	Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde aşağıdaki eylemlerin suç haline getirilmesi için 
yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır:
    (a)	(a)         Bir kamu görevlisine resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem 
yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi veya üçüncü bir kişi veya taraf lehine, haksız bir menfaatin 
doğrudan veya dolaylı olarak vaat edilmesi, teklif edilmesi ya da verilmesi;
    (b)	(b)        Bir kamu görevlisinin resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem 
yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi veya üçüncü bir kişi veya taraf lehine, haksız bir menfaati 
doğrudan veya dolaylı olarak talep etmesi veya kabulü;
 
    2.	2.          Her Taraf Devlet, bu Maddenin 1. fıkrasında söz edilen eylemlerin, yabancı kamu 
görevlileri veya uluslararası memurların katılımıyla gerçekleşmesi halinde, bunların suç haline getirilmesi için 
gerekli yasal ve diğer önlemleri almayı değerlendirecektir. Aynı şekilde, her Taraf Devlet yolsuzluğun diğer 
biçimlerini de suç haline getirmeyi değerlendirecektir.
    3.	3.          Her Taraf Devlet bu Maddeye göre ihdas edilen bir suça iştirak eylemini de suç 
haline getirmek için gerekli olabilecek benzer önlemleri alacaktır.
    4.	4.          Bu Maddenin 1. fıkrasının ve bu Sözleşmenin 9. Maddesinin uygulanması 
bakımından, "kamu görevlisi", kamu görevi yapan veya iç hukukta tanımlandığı şekilde kamuya yönelik bir 
hizmet gören ve bu hizmeti veren kişinin bulunduğu Taraf Devletin ceza yasasına göre de hizmeti bu şekilde 
uygulayan kişi anlamına gelir.
Madde 9 
Yolsuzluğa Karşı Önlemler
1.	1.   Bu Sözleşmenin 8. Maddesinde öngörülen önlemlere ek olarak, her Taraf Devlet uygun 
olduğu ve kendi yasal sistemiyle uyumlu olduğu kadarıyla, dürüstlüğü hakim kılmak ve kamu görevlilerinin 
yolsuzluğunu önlemek, ortaya çıkarmak ve cezalandırmak için yasal, idari veya diğer etkin önlemleri alacaktır.
2.	2.          Her Taraf Devlet kendi mercilerinin kamu görevlilerinin yolsuzluğunu önlemede, ortaya 
çıkarmada ve cezalandırmada etkinliğini sağlamak için, uygun olmayan etkilere maruz kalmamaları için yeterli 
bağımsızlığı sağlamak da dahil olmak üzere, önlemler alacaktır.
 
Madde 10
Tüzel Kişilerin Sorumluluğu
1.	Her Taraf Devlet, örgütlü suç gruplarının karıştığı ağır suçlara iştirak etmeleri ve bu Sözleşmenin 
5, 6, 8, ve 23. Maddelerinde öngörülen suçlar açısından tüzel kişilerin sorumlu tutulmaları için gerekli 
olabilecek kendi hukuk ilkelerine uygun önlemleri alacaktır.
2.	2.          Taraf Devletin hukuk ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla, tüzel kişilerin sorumluluğu cezai, 
medeni veya idari olabilir.
3.	3.          Bu tür bir sorumluluk, suç işlemiş olan gerçek kişilerin cezai sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz.
4.	4.          Her Taraf Devlet, özellikle bu Maddeye uygun olarak sorumlu tutulan tüzel kişilerin parasal 
müeyyideler de dahil, etkin, orantılı ve caydırıcı cezai veya cezai olmayan müeyyidelere tabi olmasını temin 
edecektir.  
 
Madde 11 .
Kovuşturma, Yargılama ve Yaptırımlar
1.	1.   Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 5, 6, 8 ve 23. Maddelerinde öngörülen bir suçun 
işlenmesini, o suçun ağırlığını dikkate alacak şekilde yaptırıma bağlayacaktır.
2.	2.          Her Taraf Devlet, bu Sözleşme kapsamındaki suçlan işleyen kişilerin kovuşturmasıyla ilgili 
kendi iç hukukundaki takdire dayalı tüm yasal yetkilerin, bu suçlara yönelik tedbirlerinin etkinliğini en üst 
düzeye getirecek ve bu tür suçların işlenmesini caydırma ihtiyacını göz önünde bulunduracak şekilde 
kullanılmasını sağlamak için çaba gösterecektir.
3.	3.          Her Taraf Devlet, kendi iç hukuku uyarınca ve savunma hakkına saygı göstererek, bu 
Sözleşmenin 5, 6, 8 ve 23. Maddelerinde öngörülen suçlar söz konusu olduğunda, duruşmaya veya temyize kadar 
tahliye kararlan verilmesi hususundaki kuralların yargılama sürecinin müteakip aşamalarında davalının hazır 
bulunmasını sağlama gerekliliğini göz önünde bulundurarak belirlenmesi için gereken önlemleri alacaktır.
4.	4.          Her Taraf Devlet, mahkemelerinin veya diğer yetkili makamlarının bu tür suçlardan mahkum 
edilen kişilerin erken veya şartlı tahliyesi ihtimalini değerlendirirken, bu Sözleşmede ele alınan suçların 
ağırlığını da gözönünde tutmalarını sağlayacaktır.
5.	5.          Her Taraf Devlet, gerektiğinde, kendi iç hukukuna uygun olarak adli takibata başlanması için 
uzun bir dava zamanaşımı süresi ve suç isnat edilen kişinin adaletten kaçması durumunda ise, daha uzun bir 
zamanaşımı süresi tesis edecektir.
6.	6.          Bu Sözleşmede yer alan hiçbir husus, bu Sözleşmeye göre ihdas edilmiş suçların ve gerek 
yargılamanın gerek eylemlerin hukuka uygunluğunu denetleyen diğer hukuki ilkelerin tanımının bir Taraf 
Devletin münhasıran iç hukukuna bağlı olması ve bu tür suçların bu Taraf Devletin hukukuna uygun olarak 
kovuşturulması ve cezalandırılması ilkesine halel getirmez.   
 
Madde 12
Müsadere ve El koyma
1.	Taraf Devletler,  iç  hukuklarının  elverdiği  en  geniş  biçimde  aşağıdakilerin müsaderesinin 
sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır:
(a)	(a)                    Bu Sözleşmede belirtilen suçlardan elde edilen gelir veya değeri 
bunlara tekabül eden malvarlığı;
(b)	(b)                    Bu Sözleşmede belirtilmiş suçlarda kullanılmış veya 
kullanılması amaçlanan malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçler.
2.	Taraf Devletler, muhtemel bir müsadere amacıyla, bu Maddenin 1. fıkrasında bahsedilen herhangi bir 
malın tespitinin, izlenmesinin, dondurulmasının veya el konulmasının sağlanması için gerekli önlemleri 
alacaklardır.
3.	3.          Eğer suç geliri kısmen veya tamamen başka bir mala dönüştürülmüş veya çevrilmiş 
ise, söz konusu gelirin yerine bu mal, bu Maddede belirtilen önlemlere tabi tutulacaktır.
4.	4.          Eğer suç geliri meşru kaynaklardan kazanılan bir mal ile karıştırılmış ise, bu tür bir 
mal, dondurma veya el koymaya ilişkin yetkiler saklı kalmak kaydıyla, karıştırılmış suç gelirinin takdir 
edilen değerine kadar müsadereye tabi tutulacaktır.
5.	5.          Suç gelirinden veya suç gelirinin dönüştürüldüğü veya çevrildiği maldan veya suç 
gelirinin içine karışmış olduğu malvarlığından elde edilen kazanç veya diğer çıkarlar, bu Maddede 
belirtilen önlemlere aynı şekil ve ölçüde tabi tutulacaktır.
6.	6.          Bu Maddenin ve bu Sözleşmenin 13. Maddesinin amaçlan bakımından, her Taraf 
Devlet, kendi mahkemelerini veya diğer yetkili makamlarını, ilgili banka kayıtlarının veya mali veya 
ticari kayıtların ibrazı veya bunlara el konulması için emir verebilmeye yetkili kılacaktır. Taraf 
Devletler, bu Maddenin hükümlerini uygulamaktan, banka gizliliği gerekçesiyle kaçınamayacaklardır.
7.	7.          Taraf Devletler, kendi iç hukuk ilkeleriyle, yargılama ve usule ilişkin diğer 
düzenlemelerinin özüyle uyumlu olduğu ölçüde, bir sanığın, iddia edilen suç gelirinin veya müsadereye 
tabi diğer malvarlığının meşru kaynağını göstermeye zorunlu kılınmasını değerlendirebilirler.
8.	Bu Madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek biçimde yorumlanamaz.
9.	Bu Maddede yer alan hiçbir hüküm, söz konusu önlemlerin bir Taraf Devletin iç hukukuna uygun 
ve tabi olarak tanımlanması ve uygulanması ilkesini etkilemeyecektir.
 
Madde 13
Müsadere Amacıyla Uluslararası İşbirliği
1.	Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin olarak, bu Sözleşmenin 12. Maddesinin 
1. Fıkrasında sözedilen kendi ülkesindeki suç geliri, malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-
gereçlerin müsaderesi için yargılama yetkisine sahip bir başka Taraf Devletten aldığı talep üzerine, 
aşağıdaki hususları kendi yasal sistemi çerçevesinde mümkün olan en geniş ölçüde yerine getirecektir:
    (a)	(a)         Bu talebi, bir müsadere kararının verilmesi ve böyle bir kararın verilmiş 
olması durumunda infazı amacıyla, kendi yetkili makamlarına iletecektir; veya
    (b)	(b)        Talepte bulunulan bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 12. Maddesinin 1 
Fıkrasına uygun olarak talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir mahkeme tarafından gerilen 
müsadere kararını, 12. Maddenin 1. Fıkrasında söz edilen, kendi ülkesindeki suç geliri, malvarlığı, 
malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçler ile bağlantılı olduğu ölçüde, talep çerçevesinde uygulamak 
amacıyla, kendi yetkili makamlarına iletecektir.
2.	Bu Sözleşmede yer alan bir suç üzerinde yargılama yetkisini haiz diğer bir Taraf Devletin talebi 
üzerine, talepte bulunulan Taraf Devlet, muhtemel müsadere kararının, gerek talepte bulunan Taraf Devlet 
tarafından, gerek bu Maddenin 1. Fıkrasındaki bir talebe istinaden, talepte bulunulan Taraf Devlet 
tarafından verilebilecek müsadere kararının uygulanmasını teminen, bu Sözleşmenin 12. Maddesinin 1. 
fıkrasında belirtilen suç geliri, malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin tespiti, izlenmesi 
ve dondurulması veya el konulması için önlemler alacaktır.
3.	Bu Sözleşmenin 18. Maddesinin hükümleri, benzer şekilde bu Maddeye de uygulanır. 18. Maddenin 15. 
Fıkrasında belirtilen hususlara ek olarak, bu Maddeye istinaden yapılan talepler aşağıdakileri de içerecektir:
    (a)	(a)         Bu Maddenin l (a) fıkrası ile ilgili bir talep olması durumunda, talepte bulunulan 
Taraf Devletin kendi iç hukukuna uygun olarak müsadere karan almasına imkan sağlayacak şekilde, müsadere 
edilecek olan malvarlığının tanımının ve dayanılan olayların, talepte bulunan Taraf Devletçe belirtilmesi;
    (b)	(b)        Bu Maddenin l (b) fıkrası çerçevesinde bir talep olması durumunda, talepte bulunan 
Taraf Devletin verdiği ve talebe esas olan müsadere kararının yasal olarak geçerli bir kopyası, olaylara ve 
kararın hangi ölçüde yerine getirilmesinin istendiğine ilişkin bilgiler;
    (c)	(c)         Bu Maddenin 2. fıkrası çerçevesinde bir talep olması durumunda, talepte bulunan 
Taraf Devlet tarafından, talebe esas teşkil eden olaylara ilişkin bir açıklama ve yapılması istenen işlemlerin 
tanımı.
 
4.	4.          Bu Maddenin 1. ve 2. fıkraları gereğince alınacak kararlar ve yapılacak işlemler, talepte 
bulunulan Taraf Devlet tarafından, kendi iç hukuk hükümlerine ve usul kurallarına veya talepte bulunan Taraf 
Devletle ilişkilerinde bağlı olduğu herhangi bir ikili veya çok taraflı antlaşmaya, anlaşmaya veya düzenlemeye 
uygun ve bağlı olarak, yerine getirilecektir.
5.	5.          Her Taraf Devlet, kendi kanun ve düzenlemelerinin bu Maddeye işlerlik sağlayan 
hükümlerinin ve bu tür kanun ve düzenlemelerde sonradan yapılacak değişikliklerin örneklerini veya bunların bir 
tanımlamasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletecektir.
6.	6.          Eğer bir Taraf Devlet bu Maddenin 1. ve 2. Fıkralarında belirtilen önlemlerin alınmasını, ilgili 
bir antlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlamışsa, o Taraf Devlet bakımından bu Sözleşmeyi, gerekli ve yeterli bir 
antlaşma zemini olarak kabul edecektir.
7.	7.          Eğer talebe konu olan suç, bu Sözleşme kapsamındaki bir suç değilse, bu Maddede öngörülen 
işbirliği bir Taraf Devlet tarafından reddedilebilir.
8.	8.          Bu Madde hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar verecek biçimde 
yorumlanmayacaktır.
9.	9.          Taraf Devletler, bu Maddeye istinaden taahhüt edilen uluslararası işbirliğini daha etkin kılmak 
için, ikili veya çok taraflı antlaşmalar, anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı gözönünde bulunduracaklardır.  
 
Madde 14
Müsadere Edilmiş Suç Geliri veya Malvarlığının Tasarrufu
1.	1.   Bir Taraf Devlet tarafından, bu Sözleşmenin 12. Maddesine veya 13. Maddesinin 1. Fıkrasına 
dayanarak müsadere edilmiş suç geliri veya malvarlığının tasarrufu, bu Taraf Devletin kendi iç hukukuna ve 
idari usullerine tabi olacaktır.
2.	2.          Taraf Devletler, bu Sözleşmenin 13. Maddesi uyarınca, başka bir Taraf Devletin talebi üzerine 
bir tasarrufta bulunurken, iç hukukunun izin verdiği ölçüde ve talepte öngörüldü ise, suçun mağdurlarına 
tazminat verilebilmesi veya bu suç gelirinin veya malvarlığının yasal sahiplerine iade edilebilmesi için, 
müsadere edilmiş suç geliri veya malvarlığının talepte bulunan Taraf Devlete iade edilmesini öncelikle 
değerlendireceklerdir.
3.	3.          Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 12. ve 13. Maddeleri uyarınca, başka bir Taraf Devlet 
tarafından yapılan bir talep üzerine tasarrufta bulunurken, aşağıdaki anlaşmalar veya düzenlemeler yapılmasını 
özel bir önemle değerlendirebilir:
 
    (a)	(a)         Bu tür suç geliri veya malvarlığının veya bu tür suç geliri veya malvarlığının 
satışından elde edilen paranın veya bunların bir kısmının, bu Sözleşmenin 30. Maddesinin 2 (c) fıkrası uyarınca 
açılmış hesaba ve örgütlü  suçlarla mücadelede uzmanlaşmış hükümetler arası kuruluşlara katkı olarak 
verilmesi;
    (b)	(b)        Kendi iç hukukları veya idari usullerine uygun olarak, bu tür suç gelirleri veya 
malvarlığını veya bu tür suç gelirlerinin veya malvarlığının satışından elde edilen paranın, düzenli bir biçimde 
veya her olay için ayrı ayrı diğer Taraf Devletlerle paylaşımı.
 Madde 15 
Yargı Yetkisi
1.	Aşağıdaki durumlarda, her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 5, 6, 8, ve 23. Maddelerinde belirtilen suçlara 
ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli önlemleri alacaktır:
(a)	(a)         Suçun kendi ülkesinde işlenmesi halinde; veya
    (b)	(b)         Suçun, bir Taraf Devletin bayrağını taşıyan bir gemide veya hava taşıtında işlenmiş 
olması, ve suçun işlendiği anda o gemi veya hava taşıtının, o Taraf Devletin mevzuatına uygun olarak kayıtlı 
olması.
2.	Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin 4. Maddesinin hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda 
bu tür suçlardan herhangi birisine ilişkin yargı yetkisi de tesis edebilir:
(a)	(a)         Suç, o Taraf Devletin bir vatandaşına karşı işlendiğinde;
    (b)	(b)         Suç, o Taraf Devletin vatandaşı olan bir kişi tarafından veya o Devletin ülkesinde 
mutad olarak oturan vatansız bir kişi tarafından işlendiğinde; veya
(c)	(c)         Suç:
    (i) Bu Sözleşmenin 5. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan biriyse ve o Devletin ülkesi dışında, 
o Devletin ülkesinde bir ağır suç işlemek amacıyla işlenmişse;
    (ü) Bu Sözleşmenin 6. Maddesinin l(b)(ii) bendinde belirtilen suçlardan biriyse ve o Devletin ülkesi 
dışında, o Devletin ülkesi içinde bu Sözleşmenin 6. Maddesinin l(a)(i) veya (ü) veya (b)(i) bentlerinde belirtilen 
bir suçun işlenmesi amacıyla işlenmişse.
3.	3.          Bu Sözleşmenin 16. Maddesinin 10. fıkrasının uygulanması bakımından, her Taraf Devlet, 
suç isnat edilen ve kendi ülkesinde bulunan bir kişiyi, sırf vatandaşı olması gerekçesiyle iade etmediği takdirde, 
bu Sözleşmedeki suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli olabilecek önlemleri alacaktır.
4.	4.          Her Taraf Devlet ayrıca, suç isnat edilen kişi kendi ülkesinde bulunduğunda ve bu kişiyi iade 
etmediğinde, bu Sözleşmede yer alan suçlara ilişkin yargılama yetkisini tesis etmek için gerekli olabilecek 
önlemleri alabilir.
5.	5.          Eğer, bu Maddenin 1. veya 2. fıkrasına göre yargılama yetkisini kullanan bir Taraf Devlete 
aynı eylem dolayısıyla bir veya daha fazla Taraf Devletin bir soruşturma, kovuşturma veya yargısal bir işlem 
yürüttüğü bildirilmiş veya anılan Taraf Devlet bunu herhangi bir şekilde öğrenmiş ise, bu Taraf Devletlerin 
yetkili makamları, gereğine göre, yapacakları işlemlerin eşgüdümü amacıyla birbirlerine danışacaklardır.
6.	6.          Bu Sözleşme, genel uluslararası hukuk normları saklı kalmak kaydıyla, bir Taraf Devletin 
iç hukuku uyarınca tesis etmiş olduğu cezai yargılama yetkisinin kullanılmasını ortadan kaldırmaz.   
 
Madde 16
Suçluların İadesi
1.	1.   Bu Madde, bu Sözleşmede yer alan suçlarda veya 3. Maddenin l (a) veya (b) fıkrasında 
belirtilen bir suça örgütlü bir suç grubunun karıştığı durumlarda ve iadeye konu olan suçun hem talepte bulunan 
hem de talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukuklarına göre cezalandırılabilir olması kaydıyla,  iade talebine 
konu olan kişinin, talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesinde bulunması halinde uygulanacaktır.
2.	2.          Eğer iade talebi, bazıları bu Madde kapsamına girmeyen birbirinden ayrı birçok ağır suça 
ilişkin ise, talepte bulunulan Taraf Devlet bu Maddeyi kapsama girmeyen suçlara da uygulayabilir.
3.	3.          Bu Maddenin uygulandığı suçların her birinin, Taraf Devletler arasında suçluların iadesine 
ilişkin herhangi bir antlaşmaya, failin iade edilebileceği suçlar olarak dahil sayıldıkları kabul edilecektir. Ayrıca 
bu suçlar, Taraf Devletler arasında akdedilecek her iade antlaşmasına da faili iade edilebilir suçlar olarak dahil 
edilecektir.
4.	4.          Suçluların iadesini bir antlaşmanın bulunması koşuluna dayandıran bir Taraf Devlet, antlaşma 
akdetmemiş olduğu diğer bir Taraf Devletten alabileceği bir iade talebi karşısında, bu Maddenin uygulandığı 
suçlarda, bu Sözleşmeyi, suçluların iadesine ilişkin yeterli bir yasal zemin olarak kabul edebilir.
5.	5.          Suçluların iadesini bir antlaşmanın bulunması koşuluna dayandıran Taraf Devletler:
 
    (a)	(a)         Bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerinin 
tevdii sırasında, Sözleşmeye Taraf diğer Devletlerle suçluların iadesi için işbirliğinde, bu Sözleşmeyi yasal 
zemin olarak kabul edip etmeyeceklerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecekler; ve
    (b)	(b)        Bu Sözleşmeyi suçluların iadesi için işbirliğinde yasal zemin olarak kabul 
etmezlerse, gereğine göre, bu Maddeyi uygulayabilmek için, bu Sözleşmeye Taraf diğer Devletlerle suçluların 
iadesi konusunda antlaşmalar yapmak için çaba göstereceklerdir.
 
6.	6.          Suçluların iadesini bir antlaşmanın bulunması koşuluna dayandırmayan Taraf Devletler, bu 
Maddenin uygulandığı suçlan, kendi aralarında faili iade edilebilir suçlar olarak kabul edeceklerdir.
7.	7.          Suçluların iadesi, diğer hususlar meyanında, iade için asgari cezanın gerekliliğine ilişkin 
koşullar ve talepte bulunulan Taraf Devletin iadenin reddini dayandırabileceği nedenler dahil, talepte bulunulan 
Taraf Devletin iç hukukunca veya yürürlükteki iade antlaşmalarınca belirlenmiş koşullara tabi olacaktır.
8.	8.          Taraf Devletler, kendi iç hukuklarına bağlı kalmak kaydıyla, iade işlemlerini hızlandırmak ve 
bu Maddenin uygulandığı herhangi bir suçla ilgili delil sunma gerekliliklerini basitleştirmek için çaba 
göstereceklerdir.
9.	9.          Talepte bulunulan Taraf Devlet, kendi iç hukuk hükümlerine ve taraf olduğu suçluların iadesi 
antlaşmalarına bağlı kalmak kaydıyla, durumun gerekli ve acil olduğuna kanaat getirmesi halinde ve talepte 
bulunan Taraf Devletin istemi üzerine, iadesi istenen ve kendi ülkesinde bulunan  bir kişiyi gözaltına alacak 
veya kişinin iade işlemleri sırasında hazır bulunmasını teminen, uygun diğer önlemleri alacaktır.
10.	10.        Suç isnat edilen bir kişi ülkesinde bulunan bir Taraf Devlet, bu Maddenin uygulandığı 
suçlarda, bu kişiyi sırf kendi vatandaşı olduğu gerekçesiyle iade etmez ise, anılan Taraf Devlet iade isteyen Taraf 
Devletin isteği üzerine, vakit geçirmeksizin, kovuşturma amacıyla, olayı kendi yetkili makamlarına iletecektir. 
Bu makamlar, anılan Taraf Devletin iç hukukunda diğer ağır suçlarda olduğu gibi karar alacak ve işlemleri de 
aynı şekilde yürüteceklerdir. İlgili Taraf Devletler, bu tür bir kovuşturmanın etkinliğini teminen, özellikle usul 
ve ispata ilişkin konularda, birbirleriyle işbirliği yapacaklardır.
11.	11.        Bir Taraf Devlet, vatandaşı olan bir kişiyi iç hukukuna göre, yalnızca kişinin iadesinin veya 
tesliminin istendiği bir dava veya takibat sonucu çarptırılabileceği cezayı bu Taraf Devlette çekmesi için geri 
verilmesi koşuluyla iade veya teslim edebiliyorsa ve bu Taraf Devlet ile iadeyi İsteyen Taraf Devlet gerek bu 
hususta, gerek uygun görecekleri diğer şartlarda anlaşmışlar ise, bu şekilde yapılacak şartlı bir iade veya teslim, 
bu Maddenin 10. Fıkrasında yer alan yükümlülüğün yerine getirilmesi için yeterli olacaktır.
 
12.	12.        Bir hükmün infazı amacıyla yapılan iade talebi, iadesi istenen kişinin talepte bulunulan Taraf 
Devletin vatandaşı olması nedeniyle reddedilirse, talepte bulunulan Taraf Devlet, talepte bulunan Tarafın 
başvurusu üzerine, kendi iç hukuku izin verirse ve yasalarının gerektirdiği hususlara uygun olarak, talepte 
bulunan Tarafın iç hukukunca verilmiş cezanın veya bu cezanın geriye kalan kısmının infazını sağlama yollarını 
araştıracaktır.
13.	13.        Bu Maddenin uygulandığı suçlarla bağlantılı olarak, hakkında yargı işlemleri yürütülen 
herhangi bir kişiye, davanın bütün safhalarında, bütün haklarının ve kişinin ülkesinde bulunduğu Taraf Devletin 
iç hukukunca sağlanan güvencelerin kullanılması da dahil olmak üzere, adil muamele garantisi verilecektir.
14.	14.        Eğer talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin, bir kişiyi cinsiyeti, ırkı, dini, vatandaşlığı, 
etnik kökeni veya siyasi görüşleri nedeniyle yargılamak veya cezalandırmak için yapıldığına veya bu 
nedenlerden herhangi biri bakımından, talebe uymanın anılan kişinin durumuna halel getireceğine inanmak için 
ciddi nedenlerin varlığına kanaat getirirse, bu Sözleşmedeki  hiçbir  hüküm,  iadeye  ilişkin  bir  zorunluluk  
getirdiği  biçiminde yoruml artmayacaktır.
15.	15.        Taraf Devletler, sadece suçun mali konulan da içerdiği gerekçesiyle, suçluların iadesi talebini 
reddedemezler.
16.	16.        Talepte bulunulan Taraf Devlet, iadeyi reddetmeden önce, gerektiğinde, görüşlerini sunmak 
ve iddialarına ilişkin bilgi sağlamak için kendisine geniş imkan tanımak amacıyla talepte bulunan Taraf Devletle 
istişare edecektir.
17.	17.        Taraf Devletler, iadenin sağlanması veya etkinliğinin arttırılması için, ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya düzenlemeler yapmak için çaba harcayacaklardır.
     
Madde 17 
Hükümlülerin Nakli
    Taraf Devletler, bu Sözleşmede yer alan suçlar nedeniyle hapse mahkum olmuş veya diğer 
hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmış kişilerin, cezalarını tamamlamak üzere, kendi ülkelerine nakline 
ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmalara veya düzenlemelere girmeyi göz önünde bulundururlar.  
    
Madde 18
Karşılıklı Adli Yardım
1.	1.   Taraf Devletler; 3. Maddede öngörüldüğü üzere, bu Sözleşmede yer alan suçlara ilişkin 
soruşturmalarda, kovuşturmalarda ve yargı işlemlerinde birbirlerine en geniş ölçüde karşılıklı adli yardımı 
sağlayacaklar ve talepte bulunan Taraf Devletin, 3. Maddenin l (a) veya (b) fıkrasında belirtilen suçlar, bu 
suçların mağdurları, gelirleri, tanıkları, araçları veya delillerinin, talepte bulunulan Taraf Devlette olması ve 
suça örgütlü bir suç grubunun karışması dahil, mahiyetleri itibariyle sınır aşan suçlar olduklarından şüphelenmek 
için makul nedenler görmesi halinde, birbirlerine karşılıklılık esasına göre aynı şekilde yardım edeceklerdir.
2.	2.          Bu Sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca bir tüzel kişinin talepte bulunan Taraf Devlette 
sorumlu tutulabileceği suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve yargı işlemleri bakımından, talepte* bulunulan 
Taraf Devletin ilgili yasaları, antlaşmaları, anlaşmaları ve düzenlemelerine göre, karşılıklı adli yardım mümkün 
olan en geniş ölçüde sağlanacaktır.
3.	3.          Bu Madde uyarınca sağlanacak karşılıklı adli yardım, aşağıdaki amaçlardan herhangi birisi 
için talep edilebilir:
 
(a)	(a)         Delil toplamak veya kişilerin ifadesini almak;
(b)	(b)        Adli belgelerin tebliğini sağlamak;
(c)	(c)         Arama, el koyma ve dondurma işlemlerini yerine getirmek;
(d)	(d)        Eşya ve yer incelemesi yapmak;
(e)	(e)         Bilgileri, delil olabilecek şeyleri ve bilirkişi görüşlerini temin etmek;
    (f)	(f)         Resmi daire, banka, şirket veya ticaret kayıtlan ve mali kayıtlar dahil, ilgili belge ve 
kayıtların asıllarını veya onaylı kopyalarını temin etmek;
    (g)	(g)        Delil temin etme amacıyla suç gelirlerinin, malvarlığının, araç-gereçlerin ve diğer 
şeylerin tespiti ve takibi;
    (h)	Kişilerin, talepte bulunan Taraf Devlette gönüllü olarak mahkeme huzuruna çıkmalarını 
kolaylaştırmak;
    (i)	Talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna aykırı olmayan diğer her türlü yardımı 
sağlamak.
4.	4.          Bir Taraf Devletin yetkili makamları, iç hukuka uygun olmak kaydıyla, önceden bir talep 
olmaksızın, bu tür bilgilerin soruşturmaları ve yargılamayı yürütmede veya başarılı bir biçimde sonuçlandırmada 
diğer bir Taraf Devletin makamlarına yardımcı olacağına veya bunların o Taraf Devletçe bu Sözleşmeye 
istinaden bir talep yapılmasıyla sonuçlanacağına inandıkları takdirde, suç teşkil eden konulara ilişkin bilgileri 
anılan Taraf Devletin yetkili iletebilirler.
5.	5.          Bu Maddenin 4. fıkrasına dayanılarak bilgi iletilmesi, bilgiyi temin eden yetkili makamların 
bulunduğu Devletteki soruşturma ve yargılamalara halel getirmez. Bilgiyi alan yetkili makamlar anılan bilginin 
gizli kalması talebine veya kullanımındaki sınırlamalara geçici bir süre dahi olsa uyacaklardır. Bununla beraber, 
bu durum, bilgiyi alan Taraf Devleti, sanığın suçsuzluğunu gösterecek bilgileri kendi yargılama süreci sırasında 
açıklamaktan alıkoymayacaktır. Böyle bir durumda, bilginin açıklanmasından önce, bilgiyi alan Taraf Devlet, 
bilgiyi veren Taraf Devlete bildirimde bulunacak ve talebi halinde, bilgiyi veren Taraf Devletle danışmada 
bulunacaktır. Önceden bild;inj^Bwb^lunmanın mümkün olmadığı istisnai durumlarda, bilgiyi alan Taraf Devlet, 
açıklamanın yapıldığını, bilgiyi veren Taraf Devlete gecikme olmaksızın bildirecektir.
6.	6.          Bu Maddenin hükümleri, karşılıklı yardımı tamamen veya kısmen düzenleyen veya 
düzenleyecek olan başka herhangi bir ikili veya çok taraflı antlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri 
etkilemeyecektir.
7.	7.          Eğer söz konusu Taraf Devletler bir karşılıklı adli yardım antlaşmasıyla bağlı değillerse, bu 
Maddeye dayanarak yapılan taleplerde, bu Maddenin 9 ila 29 uncu fıkraları uygulanacaktır. Taraf Devletler bu 
tür bir antlaşmayla bağlı iseler, anılan Devletler bu Maddenin 9 ila 29 uncu fıkralarını uygulamaya karar 
vermedikçe, o antlaşmanın ilgili hükümleri uygulanacaktır. İşbirliğini kolaylaştıracak ise, Taraf Devletlerin bu 
fıkraları uygulamaları kuvvetle teşvik edilir.
8.	8.          Taraf Devletler, banka gizliliği gerekçesiyle, bu Maddeye istinaden karşılıklı adli yardımda 
bulunmayı reddedemezler.
9.	9.          Taraf Devletler, talep konusu eylemin her iki taraf bakımından da suç sayılmaması 
gerekçesiyle, bu Maddeye istinaden karşılıklı adli yardımda bulunmayı reddedebilirler. Bununla beraber, talepte 
bulunulan Taraf Devlet, eylemin kendi iç hukukuna göre bir suç teşkil etmemesi halinde dahi, uygun 
gördüğünde, kendi takdir ettiği ölçüde yardım sağlayabilir.
10.	10.        Bir Taraf Devletin ülkesinde tutuklu veya cezasını çekmekte olan bir kişi, teşhis, tanıklık veya 
başka suretle bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin soruşturma, kovuşturma veya yargısal işlemler için delil 
toplamada yardım sağlamak amaçlarıyla başka bir Taraf Devlette bulunması talep edildiğinde, aşağıdaki koşullar 
sağlandığı takdirde nakledilebilir:
 
(a)	(a)         Kişi, bilerek ve özgürce rıza gösterirse;
    (b)	(b)        Her iki Taraf Devletin yetkili makamları, anılan Taraf Devletlerin uygun gördüğü 
koşullarla mutabık kalırlarsa;
11.	Bu Maddenin 10. fıkrasının uygulanması bakımından:
    (a)	(a)         Nakledilecek kişinin bulunduğu Taraf Devlet başka türlü talep etmedikçe veya 
müsaade etmedikçe, kişinin nakledileceği Taraf Devlet, nakledilen kişiyi gözaltında tutmaya yetkili ve tutmakla 
yükümlüdür;
    (b)	(b)        Her iki Taraf Devletin yetkili makamlarınca önceden veya herhangi bir şekilde 
kararlaştırıldığı üzere, kişinin nakledildiği Taraf Devlet, kişiyi gönderen Taraf Devlete geri teslim etme 
yükümlülüğünü gecikmeksizin yerine getirecektir;
    (c)	(c)         Kişinin nakledildiği Taraf Devlet, gönderen Taraf Devletten kişinin geri teslimi için 
yeni bir suçluların iadesi süreci başlatmasını talep edemeyecektir.
    (d)	(d)        Nakledilen kişinin, nakledildiği Taraf Devlette gözaltında geçirdiği süreler, gönderen 
Devlette çekmesi gereken cezadan indirilecektir.
 
12.	12.        Bu Maddenin 10. ve 11. Fıkralarına uygun olarak, kişinin nakledildiği bir Taraf Devlet kabul 
etmedikçe, nakledilen kişi, vatandaşlığına bakılmaksızın, gönderen Devletin ülkesinden ayrılışından evvelki 
eylemleri, ihmalleri  veya mahkumiyetleriyle ilgili olarak, nakledileceği Devletin ülkesinde kanuni takibe maruz 
bırakılamayacak, gözaltına alınamayacak veya şahsi hürriyeti bağlayıcı herhangi bir sınırlamaya tabi 
tutulamayacaktır. •
13.	13.        Her Taraf Devlet, karşılıklı adli yardım taleplerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için 
yetkili makamlara iletmek üzere, bu talepleri kabul etme sorumluluğuna yetkisine sahip merkezi bir makam 
belirleyecektir. Bir Taraf Devletin karşılıklı adli yaf$ı$üa .
ilişkin ayrı bir sisteminin olduğu özel bir bölge veya toprağı olması halinde, o bölge veya toprak için 
aynı işleve sahip ayrı bir merkezi makam belirleyebilir. Merkezi makamlar, alınan taleplerin süratli ve 
uygun bir biçimde yerine getirilmesini veya iletilmesini sağlayacaklardır. Merkezi makam, talebi 
yerine getirilmek üzere, yetkili bir makama iletmesi halinde, talebin, yetkili makam tarafından, hızlı ve 
uygun bir biçimde yerine getirilmesini teşvik edecektir. Bu amaçla belirlenen merkezi makam, her 
Taraf Devletin bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma veya katılım belgelerini 
tevdii sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir. Karşılıklı adli yardım talepleri ve 
buna ilişkin herhangi bir yazışma Taraf Devletlerce belirlenmiş merkezi makamlara iletilecektir. Bu 
gereklilik, bir Taraf Devletin, bu taleplerin ve yazışmaların kendisine diplomatik kanallarla ve acil 
durumlarda, Taraf Devletlerin kararlaştırdıkları hallerde, mümkünse Uluslararası Kriminal Polis 
Teşkilatı (Interpol) kanalıyla ulaştırılmasını isteme hakkına halel getirmeyecektir.
14.	14.        Talepler yazılı veya, mümkünse yazılı kayıt sağlayan herhangi bir yolla, talepte 
bulunulan Devletin kabul edebileceği bir dilde ve o Devletin, bildirimin sahih olup olmadığını tespit 
edebileceği koşullar altında yapılacaktır. Taraf Devletlerin her biri için kabul edilebilir olan dil veya diller, 
bu Sözleşmeye ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma veya katılım belgelerinin tevdii sırasında 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirilecektir. Acil durumlarda ve Taraf Devletlerce kararlaştırıldığı 
takdirde, talepler sözlü olarak yapılabilir, ancak derhal yazılı olarak teyid edilecektir.
15.	15.        Karşılıklı adli yardım için olan bir talep şunları içerir:
 
(a)	(a)         Talebi yapan makamın adı;
    (b)	(b)        Talebin ilgili olduğu soruşturma, kovuşturma veya yargı işlemlerinin konusu 
ve mahiyeti ve soruşturmayı, kovuşturmayı ve yargı işlemlerini yürüten makamın adı ve görevleri;
    (c)	(c)         Adli belgelerin tebliği amacıyla yapılanların dışındaki taleplerde, ilgili 
olayların bir özeti;
    (d)	(d)        İstenen yardımın tanımı ve talepte bulunan Taraf Devletin uyulmasını istediği 
özel bir usulün açıklaması;
(e)	(e)         Mümkün olduğu takdirde, ilgili herhangi bir kişinin kimliği, yeri ve uyruğu; ve
(f)	(f)         Delilin, bilginin veya işlemin hangi amaçla istendiği.
 
16.	16.        Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin kendi iç hukukuna uygun olarak yerine 
getirilmesi için, gerekli gördüğünde, veya talebin ifasına kolaylık sağlayabileceği durumlarda, ek bilgi 
talep edebilir.
17.	17.        Bir talep, talepte bulunulan Taraf Devletin iç hukukuna göre ve bu hukuka aykırılık 
teşkil etmediği ölçüde ve mümkün olduğunca talepte belirtilen usullere uygun olarak yerine getirilecektir.
18.	18.        Mümkün olduğu ve iç hukukun temel ilkeleriyle uyumlu olduğu her durumda, bir kişi 
bir Taraf Devletin ülkesinde bulunduğunda ve bu kişinin diğer Taraf Devletin adli makamları tarafından 
tanık veya uzman olarak dinlenmesi gerektiğinde, eğer söz konusu kişinin talepte bulunan Taraf Devletin 
ülkesinde şahsen hazır bulunması mümkün veya arzulanan bir durum değilse, talepte bulunulan Taraf 
Devlet, diğerinin talebi üzerine, dinlemenin video konferansıyla yapılmasına izin verebilir. Taraf 
Devletler, dinlemenin talepte bulunan Taraf Devletin yargısal makamları tarafından yürütülmesine ve 
talepte bulunulan Taraf Devletin yargısal makamlarının katılmasına karar verebilirler. Talepte bulunan 
Taraf Devlet, talebe konu soruşturma, kovuşturma veya yargısal işlemler için talepte bulunulan Taraf 
Devlet tarafından verilen bilgiyi veya delili, talepte bulunulan Taraf Devletin önceden rızası olmaksızın, 
talepte belirtilen amaçlar dışında aktarmayacak veya kullanmayacaktır. Bu fıkradaki hiçbir hüküm, talepte 
bulunan Taraf Devleti sanığın lehine olan bilgi veya delili kendi yargı işlemleri sırasında açıklamaktan 
alıkoymayacaktır. Bu son durumda, talepte bulunan Taraf Devlet, açıklamadan önce, talepte bulunulan 
Taraf Devleti haberdar edecek ve talep halinde danışmada bulunacaktır. Önceden haber verme olanağı 
bulunmayan istisnai durumlarda, talepte bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devleti 
gecikmeksizin açıklama hakkında bilgilendirecektir.
19.	19.        Talepte bulunan Taraf Devlet, talepte bulunulan Taraf Devletten, talebin yerine getirilmesi 
bakımından zorunlu olmadığı ölçüde, yapılan talebin ve içeriğinin gizli tutulmasını isteyebilir. Eğer talepte 
bulunulan Taraf Devlet gizlilik gerekliliğine uyamaz ise, talepte bulunan Taraf Devleti derhal bilgilendirecektir.
20.	20.        Karşılıklı adli yardım aşağıdaki durumlarda reddedilebilir:
 
(a)	(a)         Talep, bu Maddenin hükümlerine uygun bir biçimde yapılmaz ise;
    (b)	(b)         Talepte bulunulan Taraf Devlet, talebin yerine getirilmesinin, egemenliğine, 
güvenliğine, kamu düzenine veya diğer temel çıkarlarına zarar verebileceği kanaatinde ise;
    (c)	(c)         Talepte bulunulan Taraf Devletin makamları, kendi yetkileri çerçevesinde 
soruşturma, kovuşturma veya yargı işlemleri veya davaya konu olması halinde, benzer herhangi bir suça ilişkin 
olarak talep edilen işlemin yerine getirilmesinden kendi Devletlerinin iç hukukuna göre men edilmiş ise;
    (d)	(d)         Talebin kabul edilmesi, talepte bulunan Taraf Devletin karşılıklı adli yardıma ilişkin 
yasal sistemine aykırı ise.
22.	22.        Taraf Devletler,  karşılıklı adli yardım için yapılmış bir talebi sadece suçun mali konulan da 
içerdiği gerekçesiyle reddedemezler.
23.	23.        Karşılıklı adli yardıma ilişkin herhangi bir red için gerekçe gösterilecektir.
24.	24.        Talepte bulunulan Taraf Devlet karşılıklı adli yardım talebini mümkün olan en kısa sürede 
yerine getirecek ve gerekçeleri tercihen talepte yer alacak şekilde talepte bulunan Taraf Devletçe belirtilen 
herhangi bir süreyi, mümkünse tam olarak göz önünde bulunduracaktır. Talepte bulunulan Taraf Devlet, talepte 
bulunan Taraf Devletin talebin yerine getirilmesindeki safhaları ve sonucu ile ilgili makul sorularına yanıt 
verecektir. Talepte bulunan Taraf Devlet, istenen yardıma gerek kalmadığı takdirde, talepte bulunulan Taraf 
Devlete durumu derhal bildirecektir.
25.	25.        Karşılıklı adli yardım, devam eden bir soruşturmayı, kovuşturmayı veya yargı işlemini 
olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle, talepte bulunulan Taraf Devletçe ertelenebilir.
26.	26.        Bu Maddenin 21. fıkrasına istinaden bir talebi reddetmeden veya bu Maddenin 25. fıkrasına 
istinaden talebin yerine getirilmesini ertelemeden önce, talepte bulunulan Taraf Devlet, yardımı, gerekli gördüğü 
bazı kayıt ve koşullarla yerine getirip getirmemeyi değerlendirmek üzere talepte bulunan Taraf Devlete 
danışacaktır. Eğer talepte bulunan Taraf Devlet, bu şekildeki bir koşullu yardımı kabul ederse, bu koşullara 
uyacaktır.
27.	27.        Bu Maddenin 12. fıkrasının uygulanmasına halel getirmeksizin, talepte bulunan Taraf 
Devletin isteği üzerine bir yargı sürecinde tanıklık etmeye veya talepte bulunan Taraf Devletin ülkesindeki bir 
soruşturmada, kovuşturmada veya adli takibatta yardıma rıza gösteren bir tanık, uzman veya başka bir kişi, 
talepte bulunulan Taraf Devletin ülkesi ayrılışından evvelki eylemleri, ihmalleri veya mahkumiyetleriyle ilgili 
olarak, talepte
Taraf Devletin ülkesinde kanuni takibe maruz bırakılamayacak, gözaltına alınamayacak veya şahsi 
hürriyeti bağlayıcı herhangi bir sınırlamaya tabi tutulamayacaktır. Bu tür bir güvence, bu tanık, uzman 
veya başka kişinin hazır bulunmasının adli makamlarca artık gerekli görülmediğinin resmen bildirildiği 
tarihten itibaren kesintisiz 15 gün veya Taraf Devletlerce kararlaştırılmış herhangi bir zaman dilimi 
zarfında ayrılma imkanına sahip olup da talepte bulunan Taraf Devletin ülkesinde kendi isteğiyle kaldığı 
veya bu ülkeyi terk ettikten sonra kendi isteğiyle geri döndüğü takdirde sona erecektir.
28.	28.        Bir talep yerine getirilirken ortaya çıkan olağan masraflar, ilgili Taraf Devletlerce aksi 
kararlaştırılmadıkça, talepte bulunulan Taraf Devletçe karşılanacaktır. Eğer talebi yerine getirmek için 
önemli veya olağandışı masraflar gerekiyor veya gerekecekse, talebin hangi kayıt ve koşullarla yerine 
getirileceğini ve masrafların nasıl karşılanacağını belirlemek üzere, Taraf Devletler birbirleriyle danışmada 
bulunacaklardır.
29.	29.        Talepte bulunulan Taraf Devlet:
 
    (a)	(a)         Talepte bulunan Taraf Devlete kendi iç hukukuna göre kamuya açık olan kendi 
elindeki resmi kayıt, belge veya bilgilerin örneklerini verecektir;
    (b)	(b)        Kendi takdiriyle, tamamen, kısmen veya uygun gördüğü koşullara tabi olarak 
kendi iç hukukuna göre kamuya açık olmayan resmi kayıt, belge veya bilgilerin örneklerini talepte bulunan 
Taraf Devlete verebilir.
30.	30.        Gerekli hallerde Taraf Devletler, bu Madde hükümlerinin amaçlarına hizmet edecek, 
bunların uygulanmasını sağlayacak veya bu hükümleri güçlendirecek ikili veya çok taraflı anlaşma veya 
düzenlemeler yapma olanaklarını değerlendireceklerdir.  
 
Madde 19
 Ortak Soruşturmalar
    Taraf Devletler bir veya daha fazla Taraf Devlette soruşturma, kovuşturma veya adli takibat 
konusu olan meselelere ilişkin yetkili makamlar vasıtasıyla ortak soruşturma mercileri oluşturmak 
amacıyla ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı değerlendireceklerdir. Bu tür 
anlaşmaların veya düzenlemelerin mevcut olmaması halinde, ortak soruşturmalar her olay için ayrı ayrı 
yapılacak anlaşmalarla da yürütülebilir. İlgili Taraf Devletler, topraklarında bu tür bir soruşturmanın 
yürütüldüğü Taraf Devletin egemenliğine bütünüyle saygı göstereceklerdir.  
    
Madde 20
Özel Soruşturma Yöntemleri
1.	1.   Her Taraf Devlet, kendi iç hukuk sisteminin temel ilkelerince cevaz verilmişse, 
imkanları ölçüsünde ve kendi iç hukukunca belirlenmiş koşullara göre, gerekli gördüğünde, örgütlü suçla 
etkin olarak mücadele etmek amacıyla, kendi topraklarında yetkili makamlar tarafından kontrollü 
teslimatın uygun şekilde kullanımı ve elektronik veya başka biçimlerde izleme veya gizli operasyonlar gibi 
diğer özel soruşturma yöntemlerinin kullanımına imkan verecek önlemleri alacaktır.
2.	2.          Bu Sözleşmede belirtilen suçların soruşturması bakımından, Taraf Devletler, gerektiğinde, 
uluslararası işbirliği kapsamındaki bu tür özel soruşturma yönteml^pa^ff^ kullanımı için, uygun ikili veya çok 
taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayş$ejv|k C* jf "'"•
olunur. Bu tür anlaşmalar veya düzenlemeler devletlerin egemen eşitliği ilkesine bütünüyle uyularak yapılacak 
ve uygulanacak ve bu anlaşmaların veya düzenlemelerin hükümlerine kesinlikle uyularak yürütülecektir.
3.	3.          Bu Maddenin 2. fıkrasında öngörülen türde bir anlaşma veya düzenlemenin mevcut olmaması 
halinde, uluslararası düzeydeki bu tür soruşturma yöntemlerinin kullanımına yönelik olarak her olay için ayrı 
ayrı karar alınacak; gerektiğinde bu kararlarda, yargı yetkisinin ilgili Taraf Devletlerce kullanılmasına ilişkin 
mali düzenlemeler ve anlaşmalar da göz önünde tutulabilecektir.
4.	4.          Kontrollü teslimatın uluslararası düzeyde uygulanmasına yönelik kararlar, ilgili Taraf 
Devletlerin rızasıyla, malların tespiti ve dokunulmamış olarak veya tamamen veya kısmen yeri değiştirilmiş veya 
başka bir malın yerine konmuş olarak sevkıyatın devam etmesine izin verilmesi gibi yöntemleri içerebilir.  
 
Madde 21
Ceza Yargılamasının Nakli
    Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçların kovuşturulması için ceza yargılaması işlemlerinin 
birbirlerine nakli olanağını, naklin adaletin tecellisi bakımından yararlı görüldüğü durumlarda, özellikle birden 
fazla yargı yetkisinin söz konusu olduğu hallerde kovuşturmanın tek merkezde toplanması düşüncesiyle, göz 
önüne alacaklardır.  
    
Madde 22
Sabıka Kayıtlarının Tesisi
    Her Taraf Devlet, suç isnat edilen kişinin başka bir devletteki geçmiş herhangi bir mahkumiyetini, bu 
tür bir bilgiyi bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin ceza davalarında kullanmak amacıyla, uygun göreceği 
koşullar ve amaçlarla dikkate almak için gerekli olabilecek yasal düzenlemeleri yapabilir veya diğer önlemleri 
alabilir.
Madde 23
Adaletin Engellenmesinin Suç Haline Getirilmesi
    Her Taraf Devlet, kasıtlı olarak işlenmeleri halinde aşağıdaki eylemlerin suç sayılmalarını sağlayacak 
yasal ve gerekli diğer önlemleri alacaktır:
    (a)	(a)         Bu Sözleşmede belirtilen suçların işlenmesine ilişkin davalarda gerçek dışı tanık 
ifadesi elde etmek veya tanıklığa veya delil sunulmasına müdahale etmek için fiili kuvvet kullanımı, tehdit veya 
sindirme veya haksız bir çıkarın vaadi, teklifi veya verilmesi;
Bu  Sözleşmede belirtilen  suçların işlenmesine ilişkin  davalarda resmi görevlerin yargıç veya yasaları 
uygulayan memur tarafından yerine getirilmesine müdahale etmek için  fiili kuvvet kullanımı, tehdit veya 
sindirme. Bu bentteki hiçbir husus, Taraf Devletlerin, diğer kamu görevlilerinin korunmasına yönelik yasal 
düzenleme yapma hakkını ortadan kaldırmayacaktır.
 
Madde 24
Tanıkların Korunması
l . Her Taraf Devlet, ceza davalarında bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin ifade veren tanıklara, gerektiğinde, 
akrabalarına ve onların yakınları olan diğer kişilere yönelik olabilecek öç alma veya sindirmelere karşı etkin 
koruma sağlamak için imkanları dahilindeki gerekli önlemleri alacaktır.
2.	Bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen önlemler, yargılama usulünden kaynaklanan haklar dahil sanığın 
haklarına halel getirmeksizin, aşağıdakileri içerebilir:
    (a)	(a)        Bu tür kişileri fiziksel olarak korumak için, ihtiyaca göre ve mümkün olduğu ölçüde 
onlan başka yerlere yerleştirmek ve gerektiğinde, bu tür kişilerin kimlikleri ve bulundukları yerlere ilişkin 
bilgilerin açıklanmaması veya bu bilgilerin açıklanmasına sınırlama getirilmesi gibi usuller tesis etmek;
    (b)	(b)        Tanığın beyanlarının video bağlantısı veya diğer uygun araçlar dahil, iletişim 
teknolojisinden yararlanılarak alınması gibi tanıklığın, tanık güvenliğini garanti eden bir biçimde yapılmasına 
cevaz veren ispat kuralları tesis etmek.
 
3.	3.          Taraf Devletler, bu Maddenin 1. fıkrasında sözedilen kişilerin başka yerlere yerleştirilmesi 
için, diğer Devletlerle anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı göz önünde bulunduracaklardır.
4.	4.          Bu Madde hükümleri, tanıklık yapmaları halinde, mağdurlara da uygulanacaktır.  
 
Madde 25
Mağdurlara Yardım ve Koruma Sağlanması
1.	1.   Her Taraf Devlet, özellikle öç alma veya sindirme tehdidi olması halinde, bu Sözleşmede 
belirtilen suçların mağdurlarına yardım sağlamak ve onları korumak için imkanları dahilindeki gerekli önlemleri 
alacaktır.
2.	2.          Her Taraf Devlet, bu Sözleşmede belirtilen suçların mağdurlarının zararlarının tazmini veya 
diğer şekillerde telafisi için uygun usulleri tesis edecektir.
3 . Her Taraf Devlet, kendi iç hukukuna bağlı kalmak kaydıyla, savunma hakkına zarar vermeksizin ceza 
yargılamasının uygun aşamalarında faillere karşı mağdurların görüş ve endişelerinin ifade edilmesine ve göz 
önünde bulundurulmasına olanak sağlayacaktır.  
 
Madde 26
Yasa Uygulayıcı Makamlarla İşbirliğini İlerletmek İçin Alınan Önlemler
l . Her Taraf Devlet, örgütlü suç gruplarında yer alan veya daha önce yer almış kişileri aşağıdaki şekilde 
davranmaya teşvik etmek için gerekli önlemleri alacaktır:
    (a)   Yetkili makamlara soruşturmada ve delil toplamada yararlı olabilecek, aşağıdaki ve benzer 
hususlarda bilgi sağlamak:
    (i)   Örgütlü suç gruplarının kimliği, mahiyeti, oluşumu, yapısı, yeri veya faaliyetleri;
    (ii) Uluslararası bağlantılar dahil, diğer örgütlü suç gruplarıyla bağlantılar; 
(iii)	Örgütlü suç gruplarının işlemiş olduğu veya işleyebilecekleri suçlar.
    (b)   Yetkili mercilere, örgütlü suç gruplarını kaynaklarından veya suç gelirlerinden yoksun 
bırakmaya yarayabilecek gerçek, somut yardım sağlamak.
2.	2.          Her Taraf Devlet, uygun durumlarda, bu Sözleşmede belirtilen bir suçun 
soruşturulması veya kovuşturulmasmda önemli işbirliği sağlayan bir sanığın cezasının hafifletilmesine 
olanak sağlamayı değerlendirecektir.
3.	3.          Her Taraf Devlet, kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşmede 
belirtilen bir suçun soruşturulması veya kovuşturulmasmda önemli işbirliği sağlayan bir kişinin 
kovuşturmadan muaf tutulmasına olanak sağlamayı değerlendirecektir.
4.	4.          Bu tür kişilerin korunması bu Sözleşmenin 24. Maddesinde öngörüldüğü şekilde 
sağlanacaktır.
5.	5.          Bu Maddenin 1. fikrasında sözedilen bir Taraf Devlette bulunan bir kişinin başka bir 
Taraf Devletin yetkili mercileriyle önemli ölçüde işbirliğinde bulunabileceği hallerde, ilgili 
Taraf Devletler, kendi iç hukuklarına uygun olarak, bu işbirliğinden yararlanacak olan Taraf 
Devletin, bu Maddenin 2. ve 3. fıkralarında öngörülen hususları sağlamasına ilişkin anlaşmalar veya 
düzenlemeler yapmayı düşünebilirler.
 
Madde 27
Yasa Uygulamada İşbirliği
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlarla mücadelede yasaların uygulanmasının 
sağlanmasına yönelik eylemlerin etkinliğini arttırmak için, ilgili iç yasal ve idari sistemleriyle uyum 
içinde, birbirleriyle yakın işbirliğinde bulunacaklardır. Her Taraf Devlet özellikle aşağıdaki hususlarda 
etkin önlemler alacaktır:
    (a)	(a)         İlgili Taraf Devletlerin yetkili makamları, kurumlan ve kuruluşları arasında, 
gerektiğinde başka suç faaliyetleri ile bağlantılar dahil, bu Sözleşmede belirtilen suçların bütün yönlerine 
ilişkin güvenli ve hızlı bilgi alışverişini kolaylaştırmaya yönelik uygun görülebilecek iletişim kanalları 
kurmak ve bunları geliştirmek;
    (b)	(b)        Bu Sözleşmede belirtilen suçlara ilişkin araştırmaların yapılmasında diğer 
Taraf Devletlerle aşağıdaki konularda işbirliğinde bulunmak;
    (i)	Bu tür suçlara karıştığından şüphe edilen kişilerin kimlikleri, bulundukları yer ve 
faaliyetleri veya diğer ilgili kişilerin yerleri;
(ü)	Bu tür suçlardan elde edilen suç geliri veya malvarlığının hareketleri;
    (iii)  Bu tür suçlann işlenmesinde kullanılmış veya kullanmaya yönelik malzeme, teçhizat 
veya diğer araç-gereçlerin hareketleri;
    (c)	(c)         Uygun durumlarda, analiz veya soruşturma amaçlarıyla gereken Maddelerden 
yeterli adet veya miktarlarda sağlamak;
    (d)	(d)        İlgili Taraf Devletler arasında personel ve diğer uzmanlann değişimim 
arttırmak ve ikili anlaşmalara veya düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, irtibat görevlilerinin 
gönderilmesi dahil, yetkili makamlar, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün etkinliğini 
sağlamak;
 
    (e)	(e)         Diğer Taraf Devletlerle, uygulanabildiği hallerde, örgütlü suç gruplan 
tarafından kullanılan güzergahlar ve yöntemler veya sahte kimlik kullanımı, tahrif edilmiş veya sahte 
belgeler veya faaliyetlerini gizlemek için kullanılan diğer araçlar dahil, kullanılan özel yol ve 
yöntemlerle ilgili bilgi değişiminde bulunmak.
    (f)	(f)         Bu Sözleşmede belirtilen suçlann erken teşhis edilmesi amacıyla bilgi 
değişiminde bulunmak ve alınan idari önlemlerin ve alınan diğer uygun önlemlerin eşgüdümünü 
sağlamak.
 
2.	2.          Bu Sözleşmeye işlerlik kazandırmak amacıyla, Taraf Devletler, yasa uygulayıcı 
kuruluşlar arasında doğrudan işbirliği konusunda ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya 
düzenlemeler yapmayı ve bu tür anlaşmalann veya düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, 
bunlan değiştirmeyi düşüneceklerdir. İlgili Taraf Devletler, aralannda bu tür anlaşmalann veya 
düzenlemelerin mevcut olmaması halinde, bu Sözleşmede belirtilen 
suçlarda bu Sözleşmeyi karşılıklı işbirliği için yasal dayanak olarak kabul edebilirler. Taraf 
Devletler, gereğine göre, yasa uygulayıcı kuruluştan arasında işbirliğini arttırmak için, uluslararası 
ve bölgesel kuruluşlar dahil, anlaşmalardan veya düzenlemelerden tam anlamıyla yararlanılmasını 
temin edeceklerdir.
3.	3.          Taraf Devletler modern teknolojinin kullanılması yoluyla işlenmiş sınıraşan 
örgütlü 
suçlarla mücadele etmek amacıyla, olanaklan dahilinde işbirliğinde bulunmak için çaba 
göstereceklerdir.  
 
 Madde 28 
 Örgütlü Suçun Mahiyetine İlişkin Bilgilerin Toplanması, Değişimi ve Analizi
1.	1.  Her Taraf Devlet, kendi ülkesindeki örgütlü suçlara kansan profesyonel grupların 
ve kullanılan teknolojilerin yanı sıra, örgütlü suç eğilimlerinin, örgütlü suç eylemlerinin meydana 
geldiği koşulların, bilimsel ve akademik topluluklarla danışılarak analizini değerlendirecektir.
2.	2.          Taraf Devletler, örgütlü suç faaliyetlerine ilişkin analitik uzmanlığı uluslararası ve 
bölgesel teşkilatlar aracılığıyla geliştirmeyi ve birbirleriyle paylaşmayı düşüneceklerdir. Bu amaçla, 
ortak tanımlamalar, standartlar ve metodolojiler geliştirilmeli ve gerektiği gibi uygulanmalıdır.
3.	3.          Her Taraf Devlet, örgütlü suçla mücadelede uyguladığı politikaları ve aldığı 
önlemleri izlemeyi ve bunların etkinlik ve verimliliğini değerlendirmeyi göz önünde 
bulunduracaktır.
 
 
 
Madde 29
Eğitim ve Teknik Yardım
1. Her Taraf Devlet, gerekli olduğu ölçüde, savcılar, sorgu hakimleri ve gümrük personeli ve bu 
Sözleşmede belirtilen suçların önlenmesinden, ortaya çıkarılmasından, kontrolünden sorumlu 
diğer personel dahil, yasa uygulayıcı personeli için özel eğitim programlan başlatacak, 
yürütecek ve geliştirecektir. Bu tür programlar personelin başka ülkede veya kuruluşta 
görevlendirilmesini ve personel değişimlerini kapsayabilir. Bu tür programlar, iç hukuka uygun 
olduğu ölçüde ve özellikle aşağıdakileri içerecektir:
    (a)   Bu Sözleşmede belirtilen suçların önlenmesinde, ortaya çıkarılmasında ve 
kontrolünde kullanılan yöntemler; v  Transit Devletlerdekiler dahil, bu Sözleşmede belirtilen 
suçlara karıştıklarından şüphe edilen kişiler tarafindan kullanılan güzergahlar ve yöntemler ve 
bunlara karşı uygun önlemler;
(b)	(b)        Kaçak eşya dolaşımının izlenmesi;
    (c)	(c)         Suç geliri, malvarlığı, malzeme, teçhizat veya diğer araç-gereçlerin hareketi ve kara 
para aklamada ve diğer mali suçlarda kullanılan yöntemlerin yanı sıra, bu tür gelirin, malvarlığının, malzeme, 
teçhizat veya diğer araç-gereçlerin nakli, saklanması veya görünümünün değiştirilmesi için kullanılan 
yöntemlerin ortaya çıkarılması ve izlenmesi;
(d)	(d)        Delil Toplanması;
(e)	(e)         Serbest ticaret bölgelerindeki ve serbest limanlardaki kontrol teknikleri;
    (f)	(f)         Elektronik izleme, kontrollü teslimat ve gizli operasyonlar dahil, kanun uygulamada 
gerekli modern kanun uygulama teçhizat ve teknikleri;
    (h) Bilgisayarların, telekomünikasyon ağlarının veya modern teknolojinin diğer biçimlerinin 
kullanılması vasıtasıyla işlenen sınıraşan örgütlü suçla mücadelede kullanılan yöntemler; ve
(i)   Mağdurları ve tanıkları korumada kullanılan yöntemler.
2.	2.          Taraf Devletler,  bu Maddenin  1.  fikrasında sözedilen alanlardaki uzmanlığı paylaşmaya 
yönelik araştırma ve eğitim programlarının planlanmasında ve uygulanmasında birbirlerine yardım edecekler ve 
bu amaçla, uygun hallerde, işbirliğini ilerletmek ve transit devletlerin özel problemleri ve ihtiyaçları dahil, ortak 
sorunlar hakkındaki fikir alışverişini teşvik etmek için bölgesel ve uluslararası konferanslar ve seminerlerden 
yararlanacaklardır.
3.	3.          Taraf Devletler, iadeyi ve karşılıklı adli yardımı kolaylaştıracak eğitim ve teknik yardımları 
teşvik edeceklerdir. Bu tür eğitimler ve teknik yardımlar dil eğitimini, merkezi makamlarda veya konuyla ilgili 
diğer kuruluşlardaki personelin başka ülkede veya kurumda görevlendirilmesini veya değişimlerini kapsayabilir.
4.	4.          İkili ve çok taraflı anlaşmaların veya düzenlemelerin bulunması halinde, Taraf Devletler, 
gerekli olan ölçüde, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar içinde ve diğer ikili ve çok taraflı anlaşma veya 
düzenlemeler dahilinde, uygulama ve eğitim faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarma çabalarını arttıracaklardır.  
 
Madde 30
Diğer Önlemler: Sözleşmenin Ekonomik Kalkınma ve Teknik Yardım Yoluyla Uygulanması
1.	1.   Taraf Devletler, örgütlü suçun toplumun geneli üzerindeki ve özellikle sürdürülebilir 
kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde tutarak, bu Sözleşmenin en uygun biçimde uygulanmasına 
olanak tanıyan önlemleri uluslararası işbirliği yoluyla, mümkün olan en geniş biçimde alacaklardır.
2.	2.          Taraf Devletler, mümkün olduğu ölçüde uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve birbirleriyle 
işbirliği içinde, aşağıdaki hususlar için somut çaba göstereceklerdir:
    (a) Kalkınmakta olan ülkelerin sınıraşan örgütlü suçlan önleme ve bu suçlarla mücadele yeteneğini 
arttırmak amacıyla, bu ülkelerle çeşitli seviyelerde işbirliğini arttırmak;
    (b)	Kalkınmakta olan ülkelerin sınıraşan örgütlü suçlarla etkin bir biçimde mücadele etmek için 
gösterdikleri çabalan desteklemek ve bu Sözleşmeyi başarılı bir biçimde uygulamalarına yardım etmek için, 
maddi ve ayni yardımı arttırmak;
    (c)	(c)         Kalkınmakta olan ülkelere ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelere, bu 
Sözleşmenin uygulanmasındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında teknik yardım sağlamak. Taraf Devletler, bu 
amaçla, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın mali yardım düzenlemeleri çerçevesinde, özellikle bu amaç için 
belirlenmiş bir hesaba, yeterli ve düzenli olarak gönüllü katkılarda bulunmak için çaba göstereceklerdir. Taraf 
Devletler, ayrıca, kendi iç hukuklarına ve bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşme hükümleri 
uyarınca müsadere edilmiş suç gelirinin veya malvarlığının bu paraya tekabül eden değerinin bir yüzdesini, 
yukarıda sözedilen hesaba bağışlamayı özellikle değerlendirebileceklerdir;
    (d)	(d)        Diğer Taraf Devletleri ve mali kuruluşları, gerektiğinde, bu Maddede öngörülen 
çabalara katılmaya, özellikle kalkınmakta olan ülkelerin bu Sözleşmenin amaçlarına ulaşmalarına yardım 
edebilmek için, onlara daha fazla eğitim programlan ve modern teçhizat sağlamaya teşvik ve ikna etmek.
 
3.	3.          Bu önlemler, mümkün olduğu ölçüde, mevcut dış yardım taahhütlerine veya ikili, bölgesel 
veya uluslararası düzeydeki diğer mali işbirliği düzenlemelerine halel getirmeden alınacaktır.
4.	4.          Taraf Devletler, bu Sözleşme'de öngörülen uluslararası işbirliği ve sınıraşan örgütlü suçların 
önlenmesi, ortaya çıkarılması ve kontrolü için gerekli olan mali düzenlemelerin etkin olması düşüncesiyle, 
maddi ve lojistik yardım konusunda ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya düzenlemeler yapabilirler.  
 
Madde 31
Önleme
1.	1.   Taraf Devletler, sınıraşan örgütlü suçların önlenmesini amaçlayan ulusal projeleri geliştirmek, 
değerlendirmek, örnek uygulamaları ve politikaları oluşturmak ve ilerletmek için çaba gösterirler.
2.	2.          Taraf Devletler, iç hukuklarının temel ilkelerine uygun olarak, örgütlü suç gruplarının suç 
gelirleriyle yasal piyasalarda yeralmalarına yol açacak mevcut veya gelecekteki olasılıkları, uygun olan yasal, 
idari veya diğer önlemlerle azaltmaya çaba gösterirler. Bu önlemler aşağıdaki hususlar üzerinde odaklanmalıdır:
 
    (a)	(a)         Kanun uygulayıcı makamlar veya savcılar ile sanayi dahil, özel kuruluşlar arasında 
işbirliğinin güçlendirilmesi;
    (b)	(b)        İlgili meslek dallan, özellikle avukatlar, noterler, mali danışmanlar ve muhasebeciler 
için davranış kurallarını içeren yasalar gibi ilgili toplumsal ve özel kuruluşlarda dürüstlüğü korumak için 
öngörülmüş standartların ve usullerin gelişiminin teşvik edilmesi;
    (c)	(c)         Kamu mercileri tarafından açılan ihalelerin ve ticari faaliyet için sağlanan mali 
teşviklerin ve verilen ruhsatların, örgütlü suç grupları tarafından kötüye kullanılmalarının önlenmesi;
    (d)	(d)        Tüzel kişilerin örgütlü suç grupları tarafından kötüye kullanılmalarının önlenmesi; 
Bu önlemler aşağıdakileri kapsayabilir:
    (i) Tüzel kişilerin kurulmasında, yönetiminde ve finansmanında yeralan tüzel veya gerçek kişiler 
hakkında kamu kayıtlarının tutulması;
    (ü) Bu Sözleşme kapsamında bulunan suçlardan mahkum olmuş kişilerin, kendi hukukuna tabi olan 
tüzel kişilerin yöneticisi olarak faaliyette bulunmalarını mahkeme karan veya herhangi bir uygun usulle 
makul bir süre için engelleme imkanının sağlanması;
    (iii) Tüzel kişilerin yöneticisi olarak faaliyetten menedilmiş kişiler için ulusal düzeyde kayıt sistemi 
kurulması; ve
    (iv) Bu fıkranın, (d), (i) ve (iii) bentlerinde belirtilen kayıtlarda yeralan bilgilerin diğer Taraf 
Devletlerin yetkili makamlarıyla değişimi;
3.	3.          Taraf Devletler, bu Sözleşmede belirtilen suçlardan mahkum olmuş kişilerin topluma yeniden 
kazandırılmalarına yardımcı olmak için çaba göstereceklerdir.
4.	4.          Taraf Devletler, örgütlü suç grupları tarafından kötüye kullanıma açık olup olmadıklarını 
tespit etmek amacıyla, mevcut mevzuatı ve idari uygulamaları belirli aralıklarla değerlendirmek için çaba 
göstereceklerdir.
5.	5.          Taraf Devletler, sınıraşan örgütlü suçların varlığı, nedenleri, ağırlığı ve yarattığı tehdit 
konusunda toplumu bilgilendirmek için çaba göstereceklerdir. Bu bilgiler, uygun hallerde, kitle iletişim 
aracılığıyla yayılacak ve toplumun, bu tür suçlan önlemeye ve bu tür suçlarla mücadeleye katılımını teşvik etmek 
için alınan önlemleri içerecektir.
6.	6.          Her Taraf Devlet, sınıraşan örgütlü suçlan önlemek için alınan önlemlerin geliştirilmesinde 
diğer Taraf Devletlere yardım edebilecek makamının veya makamlarının isim ve adresini Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri'ne bildirecektir.
7.	7.          Taraf Devletler, bu Maddede sözedilen önlemlerin teşvikinde ve geliştirilmesinde birbirleriyle 
ve ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla gerektiğinde ortak çalışma yapacaklardır. Buna, sınıraşan örgütlü 
suçların önlenmesini amaçlayan, toplumun marjinal kesimlerinde sınıraşan örgütlü suç faaliyetlerine karşı 
zafiyet yaratan koşulların iyileştirilmesi gibi uluslararası projelere katılım da dahildir.  
 
Madde 32 
Taraflar Konferansı
1.	1.   Taraf Devletlerin örgütlü suçla mücadeledeki kapasitelerini arttırmak ve bu Sözleşmenin 
uygulanmasını teşvik etmek ve gözden geçirmek için, Taraflar Konferansı kurulur.
2.	2.          Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Taraflar Konferansı'm, bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesini takiben en geç bir yıl içinde toplayacaktır. Taraflar Konferansı, (bu faaliyetlerin yürütülmesinden 
doğan harcamaların ödenmesine ilişkin kurallar dahil) usul kurallarını ve bu Maddenin 3. ve 4. fıkralarında 
öngörülen faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kuralları belirleyecektir.
3.	3.          Taraflar Konferansı, aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere, bu Maddenin 1. fıkrasında 
bahsedilen amaçlara ulaşmak için gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varacaktır:
    (a) Bu Sözleşme'nin 29, 30 ve 31. Maddelerine göre Taraf Devletlerce yürütülen faaliyetlere, 
gönüllü katkıların toplanmasını teşvik etmek dahil, kolaylık sağlamak;
    (b)	(b)        Taraf Devletler arasında, sınıraşan örgütlü suçların işleniş şekilleri ve eğilimleri 
hakkında ve bu suçlarla mücadeledeki başarılı uygulamalar konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak;
    (c)	(c)         İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinde 
bulunmak;
(d)	(d)        Bu Sözleşmenin uygulamasının belirli aralıklarla gözden geçirilmesi;
(e)	(e)         Bu Sözleşmenin ve uygulamasının geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak.
 
4.	4.          Bu Maddenin 3 (d) ve (e) bentlerinin amaçlan bakımından, Taraflar Konferansı, bu 
Sözleşmenin uygulanmasında alınan önlemlere ve uygulamada karşılaşılan güçlüklere ilişkin bilgi birikimini, 
Taraflarca temin edilen bilgiler ve Taraflar Konferansı'nca tesis edilmiş olabilecek tamamlayıcı gözden geçirme 
mekanizmaları vasıtasıyla elde edecektir.
5.	5.          Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi uygulamak için alınan yasal ve- idari önlemlerin yanısıra, 
programlan, planlan ve uygulamaları hakkındaki bilgileri Taraflar Konferansı'na, Taraflar Konferansı'nca 
istendiği şekilde temin edecektir.
  Madde 33 
  Sekretarya
1.	1.  Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Taraflar Konferansı'na gereken sekretarya hizmetlerini 
sağlayacaktır.
2.	2.          Sekretarya:
 
    (a)	(a)         Taraflar Konferansı'na, bu Sözleşmenin 32. Maddesinde belirtilen faaliyetleri 
yürütmesinde yardımcı olacak ve Taraflar Konferansı'nın oturumları için düzenlemeleri ve gerekli hizmetleri 
sağlayacaktır;
    (b)	(b)        Talep üzerine, Taraf Devletlere, bu Sözleşmenin 32. Maddesinin 5. fıkrasında 
öngörüldüğü gibi, Taraflar Konferansına bilgi temin edilmesinde yardım edecek ve;
    (c)	(c)     İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların sekretaryalarıyla gerekli eşgüdümü 
sağlayacaktır.  
 
Madde 34
Sözleşmenin ygulanması
1.	Her Taraf Devlet, kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu Sözleşmedeki 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak için yasal ve idari önlemler dahil gereken önlemleri alacaktır.
2.	2.          Bu Sözleşme'nin 5. Maddesinin örgütlü bir suç grubunun varlığını gerekli saydığı haller hariç, 
bu Sözleşme'nin 5, 6, 8 ve 23. Maddelerinde belirtilen suçlar, bu Sözleşme'nin 3. Maddesinin 1. fıkrasında 
yeraldığı şekliyle örgütlü bir suç grubunun karışmasından veya suçun. sınıraşan niteliğinden bağımsız olarak, her 
Taraf Devletin iç hukukunda suç haline getirilecektir.
3.	3.          Her Taraf Devlet, sınıraşan örgütlü suçlan önlemek ve onlarla mücadele etmek için bu 
Sözleşmeyle sağlananlardan daha sıkı ve ağır önlemleri alabilir.  
 
Madde 35
Uyuşmazlıkların Çözümü
1.	Taraf Devletler, bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıkları müzakere 
yoluyla çözmek için çaba göstereceklerdir.
2.	2.          Makul bir zaman içersinde müzakere yoluyla çözülemeyen iki veya daha fazla Taraf Devlet 
arasında bu Sözleşmenin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlık, bu Taraf 
Devletlerden birinin talebi üzerine, tahkime götürülecektir. Eğer tahkim talebinin yapıldığı tarihten itibaren 6 
ay içersinde, Taraf Devletler, tahkime dair düzenlemelerde anlaşamazlarsa, bu Taraf Devletlerden herhangi biri 
uyuşmazlığı, Divan'ın Statüsü'ne uygun bir taleple, Uluslararası Adalet Divanı'na götürebilir.
3.	3.          Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye ilişkin imzalama, onaylama, kabul veya uygun bulma veya 
katılım sırasında, kendisini bu Maddenin 2. fıkrasıyla bağlı saymadığını beyan edebilir. Diğer Taraf Devletler, 
böyle bir çekince koyan herhangi bir Taraf Devlete karşı bu Maddenin 2. fikrasıyla bağlı olmayacaklardır.
4.	4.          Bu Maddenin 3. fikrası uyarınca çekince koymuş herhangi bir Taraf Devlet, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne bildirmek suretiyle, bu çekinceyi her zaman kaldırabilir.  
 
Madde 36
İmza, Onay, Kabul, Uygun bulma ve Katılım
1.	1.   Bu Sözleşme, 12-15 Aralık 2000 tarihleri arasında İtalya'nın Palermo kentinde ve ondan sonra 
da 12 Aralık 2002 tarihine kadar New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bütün devletlerin 
imzasına açık kalacaktır.
2.	2.          Bu Sözleşme, bu Maddenin 1. fıkrası uyarınca, üyelerinden en az bir devletin bu Sözleşmeyi 
imzalaması halinde, bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlarının imzasına da açık olacaktır.
3.	3.          Bu Sözleşme, onaylamaya, kabule veya uygun bulmaya tabidir. Onaylama, kabul veya uygun 
bulma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. Bir bölgesel ekonomik bütünleşme 
teşkilatı, üye devletlerinden en az biri aynı işlemi yaptığı takdirde, onaylama, kabul veya uygun bulma belgesini 
tevdi edebilir. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinde bu tür bir teşkilat, bu Sözleşmeyle düzenlenen 
konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan edecektir. Bu tür bir teşkilat yetkilerinin kapsamına ilişkin herhangi 
bir değişikliği de saklayıcıya bildirecektir.
4.	4.          Bu Sözleşme herhangi bir devletin veya üyesi devletlerden en az birinin bu Sözleşmeye taraf 
olduğu herhangi bir bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatının katılımına açıktır. Katılım belgeleri Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. Katılımı sırasında, bölgesel bir ekonomik bütünleşme teşkilatı bu 
sözleşmeyle düzenlenen konulara ilişkin yetkilerinin sınırını beyan edecektir. Bu tür bir teşkilat yetkilerinin 
kapsamına ilişkin herhangi bir değişikliği de saklayıcıya bildirecektir.  
 
  Madde 37
  Protokollerle İlişki
l.	Bu Sözleşmeye bir veya daha fazla protokol eklenebilir. Bir protokole taraf olabilmek için, bir devletin 
veya bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütünün bu Sözleşmeye de taraf olması gerekir.
2.	2.          Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet bir Protokol'e hükümleri uyarınca ayrıca taraf olmadıkça 
onunla bağlı olmaz.
3.	3.          Bu Sözleşmeye ek herhangi bir protokol, protokolün amacı dikkate alınarak, bu Sözleşmeyle 
birlikte yorumlanacaktır.
 Madde 38 
Yürürlüğe Giriş 
1.	1.   Bu Sözleşme, kırkıncı onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgesinin tevdi edildiği 
tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. Bu fıkranın amaçlan bakımından, bölgesel bir ekonomik 
bütünleşme teşkilatı tarafından tevdi edilmiş herhangi bir belge, bu tür teşkilatlara üye devletler tarafından tevdi 
edilenlere ilave olarak sayılmayacaktır.
2.	2.          Bu Sözleşme'ye ilişkin kırkıncı onaylama, kabul, uygun bulma veya katılım belgelerinin 
tevdiinden sonra, Sözleşme'yi onaylayan, kabul eden, uygun bulan ve Sözleşme'ye katılan her Taraf Devlet ve 
bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatı bakımından, bu Sözleşme ilgili belgenin tevdiini izleyen 30. gün 
yürürlüğe girecektir.
Madde 39 
Değişiklikler
1.	1.   Bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesini takip eden beşinci yılın dolmasından itibaren, bir Taraf 
Devlet, değişiklik önerisinde bulunabilir ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yazılı olarak sunabilir, 
Genel Sekreter bunun üzerine, değişiklik önerisini Taraf Devletlere ve Taraflar Konferansı'na, önerilerin 
görüşülmesi ve karara bağlanması amacıyla iletecektir. Taraflar Konferansı herbir değişiklik üzerinde 
görüşbirliğine varabilmek için her türlü çabayı gösterecektir. Eğer, görüşbirliğine yönelik bütün çabalar 
tükenmiş ve anlaşmaya varılamamışsa,  değişikliğin benimsenmesi için son çare olarak,  Taraflar 
Konferansı toplantısında hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin üçte iki oy çokluğu aranacaktır.
2.	2.          Bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlan , kendi yetkileri dahilindeki konularda, bu 
Maddedeki oy haklanın, bu Sözleşmeye taraf olan kendi üyesi devletlerin sayısına eşit sayıda oyla 
kullanacaklardır. Bu tür bir teşkilata üye devletler kendi oy haklanın kullandıktan takdirde teşkilat oy 
kullanamayacak; teşkilatın oy hakkını kullanması halinde üye devletler ayrıca oy haklanın kullanamayacaklardır.
3.	3.          Bu Maddenin 1. fikrası uyarınca benimsenen bir değişiklik, Taraf Devletlerce, onaya, kabule 
veya uygun bulmaya tabidir.
4.	4.          Taraf bir Devlet açısından, bu Maddenin l. fıkrası uyarınca benimsenen bir değişiklik, bu tür 
bir değişikliğe ilişkin onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi 
edildiği tarihten itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecektir.
5.	5.          Yürürlüğe giren bir değişiklik bu değişiklikle bağlı olduğunu açıkça bildiren Taraf Devletler 
açısından bağlayıcı olacaktır.  Diğer Taraf Devletler ise bu  Sözleşmenin hükümleriyle ve daha önce 
onaylamış, kabul etmiş veya uygun bulmuş oldukları herhangi bir değişiklik ile bağlı kalmaya devam 
edeceklerdir.
 
 Madde 40
  Çekilme
1.	1.   Taraf bir Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yapacağı yazılı bir bildirimle bu 
Sözleşme'den çekilebilir. Çekilme, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasından bir yıl sonra geçerli 
olacaktır.
2.	2.          Bölgesel bir ekonomik bütünleşme teşkilatının bu Sözleşmeye taraf olma durumu, teşkilatın 
üyesi bütün devletlerin Sözleşmeden çekilmeleri halinde sona erecektir.
3.	3.          Bu Maddenin L fıkrası uyarınca bu Sözleşmeden çekilme, bu Sözleşmeye ekli bütün 
protokollerden de çekilme sonucunu doğuracaktır.
Madde 41
Saklayıcı ve Kullanılacak Diller
1.	1.   Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin saklayıcısı tayin edilmiştir.
2.	2.          Bu Sözleşmenin, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin eşit 
derecede geçerli olduğu özgün metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nce saklanır.
    Yukarıdaki hususları tasdiken, hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda 
imzalan bulunan temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.