Endeksler

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
	ARASINDA SAHİL GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
			   UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4799
Kabul Tarihi	: 23/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/01/2003 Sayı : 25007
 
 

  Madde 1 - 27 Eylül 2002 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında 
İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
  
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
SAHİL GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
  Bundan sonra “Âkit Taraflar” olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümeti,
  İki ülke arasında mevcut karşılıklı anlayış ve işbirliğini dikkate alarak ve 3 Eylül 1996 tarihli iki ülke arasındaki 
“Denizde Arama ve Kurtarma Anlaşması” ile 16 Haziran 2000 tarihli “Denizciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği 
Protokolü”nü göz önünde bulundurarak,
  Karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren konularda ve bu çerçevede Âkit Tarafların yetkili makamları arasında sahil güvenlik 
alanında işbirliğini geliştirmek arzusuyla aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
  Madde - 1 
  1. İşbu Anlaşma kapsamında “deniz alanları” tanımı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin arama 
kurtarma sahaları anlamına gelecektir.
  2. İşbu Anlaşma kapsamında “deniz yetki alanları” tanımı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iç 
suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeleri anlamına gelecektir.
  3. İşbu Anlaşmada “yetkili makamlar” olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı Anlaşmanın 
uygulanmasından sorumlu olacaklardır.
  Madde - 2 
  Âkit Taraflar, Akdeniz’deki deniz alanları ve deniz yetki alanları ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin konularda işbirliği 
yapacaklardır. Bu amaçla, yetkili makamlarının denizde güvenlik ve emniyetin tesisi ile vatandaşlarının ve özel ve kamuya 
ait malların güvenliğinin her türlü tehdit ve saldırıdan korunmasına ilişkin faaliyetlerini geliştirmek ve aşağıdaki alanlarda 
yetkili makamları arasında işbirliğini tesis etmek ve ilerletmek üzere gerekli tedbirleri alacaklardır:
  a. Yasadışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele edilmesi;
  b. Silah, psikotropik, patlayıcı, radyoaktif ve zehirli Maddeler ile uyuşturucuların, ulusal, tarihi ve kültürel değeri olan 
varlıkların, kıymetli metal ve taşların ve yetkili makamların belirleyeceği diğer mal ve varlıkların yasadışı ticareti ve 
kaçakçılığı ile mücadele edilmesi;
  c. Gümrük, maliye, sağlık ve çevre konularındaki ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklerin ihlalinin önlenmesi ve 
bunlarla mücadele edilmesi;
  d. Deniz alanlarının ve deniz yetki alanlarının hava ve deniz araçları veya diğer sabit platformlardan, insan hayatına ve 
denizdeki canlı kaynaklara zarar veren zehirli, radyoaktif, hidrokarbonik ve diğer zararlı Maddelerin atılması, boşaltılması ve 
diğer amaçlarla nakli yoluyla kirletilmesinin önlenmesi faaliyetlerine katılınması ve bununla mücadele edilmesi;
  e. Denizde korsanlık ve uluslararası terörizmle ve diğer yasadışı faaliyetlerle mücadele edilmesi;
  f. Uluslararası normlara uygun olarak, Âkit Tarafların ulusal mevzuatlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden yabancı 
gemilerin ve botların açık denizde izlenmesi hakkının kullanılması;
  g. Deniz yetki alanlarındaki canlı kaynakların kullanılması, bilimsel deniz araştırmalarının yürütülmesi ve insan yapımı 
tesislerin işletilmesi ile ilgili uluslararası hukuk rejimine bağlı kalınması;
  h. Deniz yetki alanlarında üçüncü ülkelere ait izne tabi bilimsel deniz araştırmaları, sismik faaliyetler, sondaj faaliyetleri 
ve kablo/boru döşeme faaliyetlerinin kontrol edilmesi;
  i. Âkit Tarafların deniz alanlarında ortak arama kurtarma faaliyetlerine katılınması ve ortak arama kurtarma tatbikatları 
yapılması;
  j. Karşılıklı eğitim faaliyetleri düzenlenmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline 
sahil güvenlik faaliyet alanlarında eğitim verilmesi, personel mübadelesi, teknik işbirliği ve yardım yapılması.
  Madde - 3 
  Âkit Taraflar arasındaki işbirliği aşağıdaki yollardan sağlanacaktır:
  a. Madde-2’de belirtilen konularda ortak önlemler alınması ve istişarede bulunulması;
  b. Madde-2’de belirtilen konularda yazılı ve bilgisayar ortamında bilgi teatisinde bulunulması.
  Madde - 4 
  1. İşbu Anlaşmanın uygulanması amacıyla Âkit Tarafların ilgili makamları düzenli olarak yılda en az bir kez 
toplanacaklardır.
  2. Âkit Tarafların ilgili makamları, toplantıların tarihi ve gündemi ile heyetlerin oluşumunu ortak olarak 
kararlaştıracaklardır. 
  3. Âkit Taraflar, toplantıların münavebe ile düzenlenmesini ve ev sahibi ülkenin ulaşım masrafları hariç tüm harcamaları 
karşılamasını taahhüt edeceklerdir. 
  Madde - 5
  1. İşbu Anlaşma imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. 
  2. İşbu Anlaşma Âkit Tarafların yazılı mutabakatı ile tadil edilebilir veya değiştirilebilir. 
  3. Anlaşmanın tadil edilmesi veya bazı Maddelerin değiştirilmesine ilişkin öneriler, diğer Âkit Tarafa diplomatik 
yollardan ulaştırılacaktır. 
  4. İşbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin teknik hususlar Âkit Tarafların ilgili kuruluşları arasında yapılacak protokol 
ile belirlenecektir. 
  5. İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların diğer ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını ve 
yükümlülüklerini etkilemeyecektir. Âkit Taraflar, işbu anlaşmayı uluslararası hukukun genel kural ve ilkeleri ile mevzuat ve 
düzenlemelerine uygun olarak uygulayacaklardır. 
  Madde - 6 
  1. İşbu Anlaşma bir yıllık bir süre için yapılmıştır. Âkit Taraflardan biri, Anlaşmanın sona erme tarihinden altı ay önce 
diğer Âkit Tarafa diplomatik kanallardan yazılı bir bildirimle Anlaşmayı fesh ettiğini bildirmedikçe Anlaşma otomatik olarak 
birer yıl daha uzayacaktır. 
  2. İşbu Anlaşma, 27 Eylül 2002 tarihinde Lefkoşa’da Türkçe olarak iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 
  	TÜRKİYE CUMHURİYETİ 	KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
  	HÜKÜMETİ ADINA	HÜKÜMETİ ADINA
  	Muzaffer ECEMİŞ	Tahsin ERTUĞRULOĞLU
  	İçişleri Bakanı	Dışişleri ve Savunma Bakanı