Endeksler

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
     ARASINDA HAVA ARAMA KURTARMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
			UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4798
Kabul Tarihi	: 23/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/01/2003 Sayı : 25007

 

  Madde 1 - 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Arama Kurtarma Alanında 
İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ARAMA KURTARMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI
 
  Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti,
  1944 Şikago Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 25 inci Maddesi, anılan 
Sözleşmenin 12 Sayılı Eki ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Kurulunun 
hava arama kurtarma ile ilgili karar ve tavsiyelerini dikkate alarak,
  Ülkelerinin arama kurtarma sınırları dahilinde tehlike içinde bulunan veya kazaya uğrayan 
hava araçlarına yardım etmek ve arama kurtarma hizmetleri sunmak, hava arama kurtarma 
alanında işbirliği yapmak ve KKTC’nin bu alandaki imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek 
amacıyla,
  Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır :
  Madde I
  Yetkili Kurumlar
  1. İşbu Anlaşma çerçevesinde Taraflar arasında hava arama kurtarma ile ilgili her türlü 
haberleşme, eşgüdüm ve işbirliği, Ankara Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 
(Ankara-HAKKM) ile Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Ercan-
HAKKM) aracılığı ile yürütülecektir.
  2. Anılan iki merkez arasında etkin ve süratli bir muhabere sistemi mevcut olacak, ayrıca 
her iki merkez birbirinin hava arama kurtarma alanındaki imkân ve kabiliyetleri hakkında 
yeterli ve güncel bilgiye sahip olacaktır.
  Madde II
  Hava Arama Kurtarma Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi
  1. Ankara-HAKKM veya Ercan-HAKKM, kendi arama kurtarma bölgelerinde bir arama 
kurtarma talebi aldıklarında, gerekli görmeleri halinde bu talebi süratle yekdiğerine 
aktaracaklar, her iki merkez imkânları ölçüsünde arama kurtarma faaliyetlerine 
katılacaklardır.
  2. Arama kurtarma hizmetlerini yerine getirecek personel ve araç-gereç, diğer Tarafın 
ülkesine önceden izin almaksızın ve ülkeye giriş-çıkış mevzuatından en az etkilenecek şekilde 
giriş-çıkış yapabilecektir.
  3. Taraflar, birbirlerinin arama kurtarma bölgelerinde diğer Tarafın isteği üzerine 
verecekleri arama kurtarma hizmetleri karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir.
  4. Arama kurtarma hizmetleri, tehlikeye maruz kalan kişi veya kişilerin tâbiyet ve 
statülerine bakılmaksızın, süratle ve tüm imkânlar kullanılmak suretiyle yerine getirilecektir.
  5. Ankara-HAKKM ve Ercan-HAKKM tarafından birlikte gerçekleştirilecek hava arama 
kurtarma faaliyetlerinde görev ve sorumlulukların dağılımı, iki merkez arasında düzenlenecek 
bir protokol ile belirlenecektir.
  Madde III
  Teknik Yardım ve Eğitim
  1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, KKTC’nin hava arama kurtarma alanındaki imkân ve 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi için gerekli destek ve yardımı yapacaktır.
  2. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti KKTC’nin hava arama kurtarma 
konusunda ihtiyaç duyacağı araç ve gereçlerin temini, personel yetiştirilmesi ve eğitimi, hava 
arama kurtarma planlarının hazırlanması konularında yardımcı olacaktır.
  3. Taraflar, hava arama kurtarma ile görevli personelin bilgi ve deneyimlerinin artırılması 
amacıyla karşılıklı ziyaretler ve ortak arama kurtarma tatbikatları düzenleyeceklerdir.
  4. Bu Maddede yer alan teknik yardım ve işbirliğinin ayrıntıları Ankara-HAKKM ile 
Ercan-HAKKM arasında düzenlenecek protokol ile belirlenecektir.
  Madde IV
  Tarafların Diğer Anlaşmalardan Doğan Hak ve Yükümlülükleri
  İşbu Anlaşma, Tarafların diğer ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hak ve 
yükümlülüklerini etkilemeyecektir.
  Madde V
  Yürürlük ve Uygulama
  1. İşbu Anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
  2. Taraflar, işbu Anlaşmanın hükümlerini, uluslararası hukukun genel ilkeleri ve iç 
mevzuatlarına uygun olarak yerine getireceklerdir.
  Madde VI
  Değişiklikler
  İşbu Anlaşma, Tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir. Değişiklikler, diplomatik yoldan 
karşılıklı bildirimde bulunulması yoluyla yürürlüğe girer.
  Madde VII
  Fesih
  İşbu Anlaşma, Taraflardan birinin Anlaşmayı sona erdirme niyetini yazılı olarak karşı 
tarafa iletmesinden 6 ay sonra yürürlükten kalkar.
  İşbu Anlaşma, 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da Türkçe olarak 2 nüsha halinde 
düzenlenmiştir.
  
  	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
  	HÜKÜMETİ ADINA	HÜKÜMETİ ADINA
  	Prof. Dr. Naci KINACIOĞLU	Dr. Salih MİROĞLU
  	Ulaştırma Bakanı	Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı