Endeksler

	TÜRKİYE’NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ
				UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Kanun Numarası	: 4795
Kabul Tarihi	: 23/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/01/2003 Sayı : 25007
 
 

  Madde 1 - Türkiye’nin MATRA Programına katılımına ilişkin 30 Ekim 2000 tarihinde 
Ankara’da imzalanan Mutabakat Zaptı’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  	 
  
  
  Dışişleri Bakanlığı
  	Ankara, 30 Ekim 2000
  Ekselansları,
  Zat-ı Alilerine saygılarımı sunar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 2001-2002 
dönemine ait Hollanda PSO (“Programma Samenwerking Oost Europa” - Orta Avrupa 
Ülkeleriyle İşbirliği Programı) Katılım Öncesi Programı ve Matra Programına ilişkin aşağıda 
sunulan Mutabakat Zaptı metnini önermekten memnuniyet duyarım.
  Hollanda Dışişleri Devlet Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı (bundan 
böyle İmzacı Taraflar olarak adlandırılacaklardır)
  Avrupa’da istikrar ve güvenliği desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğini 
güçlendirme ihtiyacını göz önünde tutarak;
  Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyeliği için gerekli kriterleri yerine getirmesi yönündeki 
çabalarında daha da ilerleme kaydetmesini sağlamak amacıyla;
  Hollanda ile Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğini ve her iki tarafın bu işbirliğinden 
sağladığı faydayı dikkate alarak;
  AB’nin katılım öncesi genel desteği çerçevesinde yürütülen programların koordinasyonu 
için özellikle ikili bağlantılar yoluyla sürdürülebilir işbirliği yapıları oluşturmanın 
gerekliliğini not ederek;
  Türkiye’nin AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin bir Ulusal Program oluşturmak 
suretiyle AB üyeliği için önceliklerini yakında belirleyeceğini göz önünde bulundurarak;
  2001-2002 döneminde aşağıda kayıtlı katılım öncesi yardım araçlarının Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kullanımına açılması gerektiği anlayışına varmışlardır;
  PSO Katılım Öncesi Programı
  PSO Katılım Öncesi Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyeliği için gerekli 
ekonomik kriterleri yerine getirmesini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu program 
kapsamında geliştirilen projeler özellikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin müktesebatın kabulü, 
yürürlüğe konması ve uygulanmasının sağlanmasına ilişkin olarak üstlendiği yükümlülükler 
açısından önemi olan ekonomik kurumların güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşacaktır.
  PSO Katılım Öncesi Programı çerçevesinde Hollanda Krallığı Ekonomi Bakanlığı aşağıda 
kayıtlı projeler için malî destek sağlayabilir :
  Bilgi ve uzmanlığın yanı sıra, gereken iş, mal ve hizmetlerin transferini içeren büyük çaplı 
ve uzun vadeli projelere. Bu bilgi ve uzmanlık, kamu veya özel sektöre mensup yetkililer 
veya her ikisi tarafından ortaklaşa sağlanabilir.
  Her iki tarafın hükümet kuruluşları arasındaki işbirliğine yönelik olarak geliştirilen 
çalışma ziyaretleri ve seminer benzeri daha küçük çaplı ve kısa vadeli projeler.
  MATRA Katılım Öncesi Projeler Programı
  MATRA Katılım Öncesi Programı çerçevesinde geliştirilen projeler, AB müktesebatının 
uygulanması ve böylece AB’ne katılımla doğrudan bağlantılı talepleri karşılamak için gerekli 
koşulların yaratılmasına ağırlık verecektir.
  Program aşağıdaki alanlarda ekonomi dışı faaliyetleri desteklemektedir :
  Kamu idaresinin reformu, hukuk sistemi ve yasama süreci, sosyal politikanın oluşumu ve 
istihdam koşullarının iyileştirilmesi, çevre politikası, eğitim, sağlık hizmetleri ve kamusal 
konut yapımı.
  Tüm bu alanlarda kurumsal yapılanma önem arz etmektedir. Bu kapsamda sağlanan 
yardım, Müktesebatın Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda belirtilen önceliklerle uyum 
içinde olmalıdır.
  Teknik yardım ve eğitim, projelerin ana temasını oluşturacaktır. Malzeme tedariki tâli 
unsur olarak kalmalıdır.Ağırlık, kamu veya özel sektörden ya da her ikisinden ortaklaşa bilgi 
ve uzmanlık transferine verilecektir.
  MATRA Programının diğer unsurlarının da mümkün olan en geniş düzeyde kullanılması 
gerektiğinin bilincinde olarak, İmzacı Taraflar her iki ülkenin hükümet dışı kuruluşları 
arasında Programın hedefleriyle uyumlu işbirliğini geliştirmek hususunda mutabakata 
varmışlardır.
  Uygulama
  Hollanda tarafında, PSO Katılım Öncesi Programının uygulanmasından Hollanda Krallığı 
Ekonomi Bakanlığı sorumludur. MATRA Katılım Öncesi Programının uygulanmasından ise 
Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığı sorumludur. Türk tarafında, her iki programın tüm 
koordinasyonundan Dışişleri Bakanlığı sorumludur.
  Hollanda Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları Türk makamlarına her iki katılım öncesi 
programının uygulanmasından hangi kurumun sorumlu olduğu konusunda bilgi vereceklerdir. 
Sözkonusu kurum Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye ve 
Hollanda’nın diğer ilgili Bakanlıklarıyla yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
  Genel Koşullar
  PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programı çerçevesinde Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ithal edilebilecek mallar, gümrük vergileri, KDV veya diğer gümrük 
masraflarından muaf tutulacaktır.
  Hollanda’nın Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları bu Mutabakat Zaptı kapsamında her yıl 
tahsis edilecek malî kaynakların tutarını belirteceklerdir.
  Bu Mutabakat Zaptının süresinin dolmasından önce, İmzacı Taraflar Türkiye için PSO 
Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programı ile yukarıda kayıtlı hedefler 
ışığında geliştirilen projelerin etkinliğini değerlendireceklerdir.
  İmzacı Taraflar, uygun gördükleri takdirde, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik programın 
gelişimini ele almak üzere bir araya geleceklerdir.
  Bu Mutabakat Zaptı tarafından ele alınan konularla ilgili düzenlemeler, Hollanda Dışişleri 
Devlet Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının imzaları ile geçerli kılınmıştır.
  Bu Mutabakat Zaptı üzerindeki herhangi bir değişiklik, İmzacı Taraflar tarafından yazılı 
olarak kararlaştırılacaktır.
  Yukarıda maruz metin kabul edildiği takdirde, Bu Not ve Ekselanslarının cevabî olumlu 
Notu iki Hükümet arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Hollanda Hükümetini kendi iç yasal 
prosedürlerini tamamladığına dair diplomatik kanallardan bilgilendirdiği tarih itibariyle 
yürürlüğe giren bir düzenleme olarak telakki edilecektir.
  Bu fırsattan istifadeyle, Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.
  		İsmail CEM
  Ekselansları Dick A. Benschop
  Dışişlerinden Sorumlu
  Devlet Sekreteri
  Hollanda Krallığı
  LAHEY
  Hollanda Büyükelçiliği
  		Ankara, 30 Ekim 2000
  Ekselansları,
  Zat-ı Alilerinin, metni aşağıda yer alan 30 Ekim 2000 tarihli mektubunu aldığımı 
bildirmekten memnuniyet duyarım :
  “Ekselansları,
  Zat-ı Alilerine saygılarımı sunar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 2001-2002 
dönemine ait Hollanda PSO (“Programma Samenwerking Oost Europa” - Orta Avrupa 
Ülkeleriyle İşbirliği Programı) Katılım Öncesi Programı ve Matra Programına ilişkin aşağıda 
sunulan Mutabakat Zaptı metnini önermekten memnuniyet duyarım.
  Hollanda Dışişleri Devlet Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı (bundan 
böyle İmzacı Taraflar olarak adlandırılacaklardır)
  Avrupa’da istikrar ve güvenliği desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki işbirliğini 
güçlendirme ihtiyacını göz önünde tutarak;
  Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyeliği için gerekli kriterleri yerine getirmesi yönündeki 
çabalarında daha da ilerleme kaydetmesini sağlamak amacıyla;
  Hollanda ile Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğini ve her iki tarafın bu işbirliğinden 
sağladığı faydayı dikkate alarak;
  AB’nin katılım öncesi genel desteği çerçevesinde yürütülen programların koordinasyonu 
için özellikle ikili bağlantılar yoluyla sürdürülebilir işbirliği yapıları oluşturmanın 
gerekliliğini not ederek;
  Türkiye’nin AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin bir Ulusal Program oluşturmak 
suretiyle AB üyeliği için önceliklerini yakında belirleyeceğini göz önünde bulundurarak;
  2001-2002 döneminde aşağıda kayıtlı katılım öncesi yardım araçlarının Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kullanımına açılması gerektiği anlayışına varmışlardır;
  PSO Katılım Öncesi Programı
  PSO Katılım Öncesi Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ABüyeliği için gerekli ekonomik 
kriterleri yerine getirmesini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu program kapsamında 
geliştirilen projeler özellikle, Türkiye Cumhuriyeti’nin müktesebatın kabulü, yürürlüğe 
konması ve uygulanmasının sağlanmasına ilişkin olarak üstlendiği yükümlülükler açısından 
önemi olan ekonomik kurumların güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşacaktır.
  PSO Katılım Öncesi Programı çerçevesinde Hollanda Krallığı Ekonomi Bakanlığı aşağıda 
kayıtlı projeler için malî destek sağlayabilir :
  Bilgi ve uzmanlığın yanı sıra, gereken iş, mal ve hizmetlerin transferini içeren büyük çaplı 
ve uzun vadeli projeler. Bu bilgi ve uzmanlık, kamu ve özel sektöre mensup yetkililer veya 
her ikisi tarafından ortaklaşa sağlanabilir.
  Her iki tarafın hükümet kuruluşları arasındaki işbirliğine yönelik olarak geliştirilen 
çalışma ziyaretleri ve seminer benzeri daha küçük çaplı ve kısa vadeli projeler.
  MATRA Katılım Öncesi Projeler Programı
  MATRA Katılım Öncesi Projeler Programı çerçevesinde geliştirilen projeler, AB 
müktesebatının uygulanması ve böylece AB’ne katılımla doğrudan bağlantılı talepleri 
karşılamak için gerekli koşulların yaratılmasına ağırlık verecektir.
  Program aşağıdaki alanlarda ekonomi dışı faaliyetleri desteklemektedir :
  Kamu idaresinin reformu, hukuk sistemi ve yasama süreci, sosyal politikanın oluşumu ve 
istihdam koşullarının iyileştirilmesi, çevre politikası, eğitim, sağlık hizmetleri ve kamusal 
konut yapımı.
  Tüm bu alanlarda kurumsal yapılanma önem arz etmektedir. Bu kapsamda sağlanan 
yardım, Müktesebatın Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programda belirtilen önceliklerle uyum 
içinde olmalıdır.
  Teknik yardım ve eğitim, projelerin ana temasını oluşturacaktır. Malzeme tedariki tâli 
unsur olarak kalmalıdır. Ağırlık, kamu veya özel sektörden ya da her ikisinden ortaklaşa bilgi 
ve uzmanlık transferine verilecektir.
  MATRA Programının diğer unsurlarının da mümkün olan en geniş düzeyde kullanılması 
gerektiğinin bilincinde olarak, İmzacı Taraflar her iki ülkenin hükümet dışı kuruluşları 
arasında Programın hedefleriyle uyumlu işbirliğini geliştirmek hususunda mutabakata 
varmışlardır.
  Uygulama
  Hollanda tarafında, PSO Katılım Öncesi Programının uygulanmasından Hollanda Krallığı 
Ekonomi Bakanlığı sorumludur.MATRA Katılım Öncesi Programının uygulanmasından ise 
Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığı sorumludur. Türk tarafında, her iki programın tüm 
koordinasyonundan Dışişleri Bakanlığı sorumludur.
  Hollanda Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları Türk makamlarına her iki katılım öncesi 
programının uygulanmasından hangi kurumun sorumlu olduğu konusunda bilgi vereceklerdir. 
Söz konusu kurum Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye ve 
Hollanda’nın diğer ilgili Bakanlıklarıyla yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
  Genel Koşullar
  PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programı çerçevesinde Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ithal edilebilecek mallar, gümrük vergileri, KDV veya diğer gümrük 
masraflarından muaf tutulacaktır.
  Hollanda’nın Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları bu Mutabakat Zaptı kapsamında her yıl 
tahsis edilecek malî kaynakların tutarını belirteceklerdir.
  Bu Mutabakat Zaptının süresinin dolmasından önce, İmzacı Taraflar Türkiye için PSO 
Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programı ile yukarıda kayıtlı hedefler 
ışığında geliştirilen projelerin etkinliğini değerlendireceklerdir.
  İmzacı Taraflar, uygun gördükleri takdirde, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik programın 
gelişimini ele almak üzere bir araya geleceklerdir.
  Bu Mutabakat Zaptı tarafından ele alınan konularla ilgili düzenlemeler, Hollanda Dışişleri 
Devlet Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının imzaları ile geçerli kılınmıştır.
  Bu Mutabakat Zaptı üzerindeki herhangi bir değişiklik, İmzacı Taraflar tarafından yazılı 
olarak kararlaştırılacaktır.
  Yukarıda maruz metin kabul edildiği takdirde, Bu Not ve Ekselanslarının cevabî olumlu 
Notu iki Hükümet arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Hollanda Hükümetini kendi iç yasal 
prosedürlerini tamamladığına dair diplomatik kanallardan bilgilendirdiği tarih itibariyle 
yürürlüğe giren bir düzenleme olarak telakki edilecektir.
  Bu fırsattan istifadeyle, Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.
  		İsmail Cem
  		Türkiye Cumhuriyeti
  		Dışişleri Bakanı”
  Yukarıdaki önerinin kabul edildiğini, Zat-ı Âlilerine cevaben bildirmekten memnuniyet 
duyuyorum. Sizin Notunuz ve işbu cevap, Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Hükümetine kendi 
iç yasal prosedürlerini tamamladığı hususunu diplomatik kanallardan bildirdiği tarihte, 
Türkiye ve Hollanda Hükümetleri arasında yürürlüğe giren bir düzenleme oluşturacaktır.
  Bu vesileyle, Ekselanslarına en derin saygılarımı sunarım.
  		Dick A. BENSCHOP
  		Hollanda Dışişleri
  		Devlet Sekreteri
  Ekselansları İsmail Cem
  Türkiye Cumhuriyeti
  Dışişleri Bakanı
  ANKARA