Endeksler

		AVRUPA ÇEVRE AJANSINA VE AVRUPA BİLGİ VE GÖZLEM AĞINA 
	  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KATILIMI İLE İLGİLİ OLARAK AVRUPA TOPLULUĞU
		 VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMANIN
    KABUL EDİLMESİ İLE İLGİLİ MÜZAKERELERİN NİHAİSENEDİNİN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN AVRUPA ÇEVRE AJANSI VE AVRUPA BİLGİ VE
   GÖZLEM AĞINA KATILIMI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun Numarası	: 4794
Kabul Tarihi	: 23/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/01/2003 Sayı : 25007
 
 

  Madde 1 - “Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye 
Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında 
Yapılan Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedi”nin ve “Türkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Çevre Ajansı ve 
Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
 
Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı 
ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın 
Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedi
 
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa Çevre 
Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin katılımı ile ilgili olarak 
Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanacak Anlaşma metnini müzakere 
ve kabul etmek amacıyla iki bin yılı içinde müzakereler yapmıştır.
  Avrupa Komisyonu Temsilcileri, Avrupa Topluluğu Konseyi’nin, AB’ye aday ülkelerin 
Avrupa Çevre Ajansına katılımlarının müzakeresi hakkındaki 14 Şubat 2000 tarihli Tavsiye 
Kararını temel alarak, yukarıda bahsedilen müzakereleri Avrupa Topluluğu adına 
yürütmüştür.
  Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri, 27 Mart 2000 ve 10 
Temmuz 2000 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarını dikkate 
almışlardır.
  Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri müzakere sonuçlarını 
onaylamışlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem 
Ağı’na katılımıyla ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 
imzalanacak ve bu Nihai Senede eklenecek Anlaşma metnini kabul etmişlerdir.
  Türkiye Cumhuriyeti’nin, Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı’na 
katılımı ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanacak 
Anlaşma, 18 inci Maddesi gereğince Tarafların kendi usullerine göre onaylanacaktır. 
Anlaşma, sonraki Taraf’ın ilk Taraf’a kendi işlemlerini tamamladığını bildirdiği tarihi izleyen 
ikinci ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
  Toplantıda hazır bulunan temsilciler huzurunda bu Nihai Senet imzalanmıştır.
  Brüksel’de Dokuz Ekim İki Bin tarihinde imzalanmıştır.
  
  	AVRUPA KOMİSYONU ADINA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
  		HÜKÜMETİ ADINA
  
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Çevre 
Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı’na Katılımı Anlaşması
  Taraflardan biri olarak AVRUPA TOPLULUĞU,
  Ve diğer tarafta bundan böyle “Türkiye” olarak anılacak TÜRKİYE CUMHURİYETİ,
  Türkiye’nin Avrupa Çevre Ajansı’na katılmak için Avrupa Birliğine üye olmadan önce 
başvurduğunu DİKKATE ALARAK;
  Lüksemburg Avrupa Konseyi’nin (Aralık 1997), Topluluk program ve ajanslarına 
katılımı, katılma öncesi stratejinin geliştirilmesi için bir yöntem olarak kabul ettiğini 
ANIMSAYARAK,
  Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı’nın kurulması hakkında 
933/19992 sayılı Konsey Tüzüğü ile tadil edilmiş 1210/901 sayılı Konsey Tüzüğünü 
DİKKATE ALARAK,
  Türkiye’nin nihai amacının Avrupa Birliği’ne üyelik olduğu ve Avrupa Çevre Ajansına 
katılımın, bu hedefe ulaşmasında Türkiye’ye yardımcı olacağı gerçeğini TANIYARAK,
  AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR:
Madde 1
  933/99 sayılı Konsey Tüzüğü ile tadil edilmiş 1210/90 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) ile 
kurulan Avrupa Çevre Ajansı (bundan böyle “Ajans” olarak anılacaktır) ile Avrupa Çevresel 
Bilgi ve Gözlem Ağı (EINONET)’na Türkiye bütünüyle katılacaktır.
Madde 2
  Türkiye, Madde 1 altında belirtilen faaliyetlere (Ajans ve EIONET) aşağıda belirtilen 
şekilde mali katkı sağlayacaktır.
  Türkiye tarafından faaliyetleri kademeli olarak üstlenileceği 3 yıllık bir süre içerisinde 
katkı giderek artacaktır. Ödenmesi gereken mali katkılar:
  1. yıl için 	2 033 000 Euro
  2. yıl için	2 596 000 Euro
  3. yıl için	    3 127 000 Euro’dur.
  Bu Anlaşma’nın yürürlüğe girişinin dördüncü yılından itibaren, Türkiye kendi mali 
katkısının tamamını (yani 3 127 000 Euro) karşılamak zorundadır.
  Topluluğun yardım programlarından yapılabilecek mali katkı, ilgili Topluluk programına 
göre ayrıca kararlaştırılacaktır.
  Türkiye’nin Mali Katkısı hakkındaki ek hüküm ve koşullar, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir 
parçasını oluşturan Ek I’de belirtilmiştir.
Madde 3
  Türkiye, oy hakkı olmaksızın, Ajans Yönetim Kuruluna bütünüyle iştirak edecek ve 
Ajansın Bilimsel Komitesinin çalışmalarına katılacaktır.
Madde 4
  933/1999 sayılı Konsey Tüzüğü ile tadil edilmiş 1210/90 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 4(2) 
Maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye, bu Anlaşma’nın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içerisinde kendi ulusal bilgi ağlarının ana elemanlarını Ajans’a bildirecektir.
Madde 5
  Türkiye, özellikle 4 üncü Maddede değinilen veya kendi toprakları üzerinde tesis edilmiş 
diğer kuruluşlar arasından, 6 ncı Maddede değinilen konu merkezleri de dahil olmak üzere 
Ajans’a veya EIONET’in parçası olan kuruluş veya birimlere ulusal düzeyde verilecek 
bilginin iletilmesini ve/veya eşgüdümünü sağlayacak bir “ulusal odak noktası” belirleyecektir.
Madde 6
  Türkiye ayrıca, 4 üncüMaddede belirtilen süre içerisinde, Türkiye topraklarında kurulu 
bulunan ve özel ilgi alanlarındaki belirli konularda Ajans’la işbirliği yapma görevinin tevdi 
edilebileceği kuruluşları veya diğer kurumları belirleyebilecektir. Bu şekilde belirlenecek bir 
kuruluş, ağın konu merkezi sıfatıyla, belirli görevler için Ajans’la anlaşma yapabilecek 
konumda olmalıdır. Bu merkezler, ağın parçası olan diğer kuruluşlarla işbirliği yapacaklardır.
Madde 7 
  4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Maddelerde sayılan bilgilerin alınmasından sonraki üç ay 
içerisinde, Ajans Yönetim Kurulu, Türkiye’nin katılımını değerlendirmek için ağın ana 
elemanlarını gözden geçirecektir.
Madde 8
  Türkiye, Ajans çalışmaları kapsamında oluşturulmuş bulunan yükümlülüklere ve 
uygulamalara göre veri sağlamakla yükümlüdür.
Madde 9
  Ajans, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Maddelerde değinildiği üzere, ağın bir parçasını oluşturan ve 
Türkiye tarafından belirlenmiş kuruluş veya birimlerle, kendilerine tevdi edilmiş görevlerin 
başarılı biçimde ifasını teminen, bilhassa sözleşme şeklinde gerekli düzenlemeleri yapma 
konusunda anlaşmaya varabilir.
Madde 10
  Gizli bilgilere Türkiye ve Topluluk içerisinde aynı derecede koruma sağlanması kaydı ile, 
Ajans’tan çıkan veya Ajans’a sağlanan çevresel veriler yayınlanabilir ve halkın söz konusu 
verilere erişimi sağlanabilir.
Madde 11
  Ajans, Türkiye’de tüzel kişiliği haiz olacak ve Türkiye’deki kanunlarla tüzel kişilere 
sağlanan en geniş yasal kapasiteyi kullanabilecektir.
Madde 12
  Türkiye, bu Anlaşmanın Ek II’sinde yer alan ve Anlaşmanın ayrılmaz parçası olan Avrupa 
Toplulukları İmtiyazlar ve Muafiyetler Protokolü’nü Ajans’a yönelik olarak uygulayacaktır.
Madde 13
  Avrupa Toplulukları’nın Personel Düzenlemeleri ve diğer hizmetlilerinin istihdam 
koşulları hakkında 259/68 sayılı Konsey Tüzüğü’nün3 12(2)(a) Maddesine getirilecek bir 
derogasyon vasıtasıyla, vatandaşlık haklarından bütünüyle yararlanan Türk uyruklular, İcra 
Direktörü tarafından, Ajansta sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
Madde 14
  Taraflar bu Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan 
genel veya özel her türlü tedbiri alacaklardır. Taraflar, Anlaşmada yer alan hedeflere 
ulaşılmasını gözeteceklerdir.
Madde 15
  Bu Anlaşma Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye oluşuna kadar sınırsız bir süre için 
yapılmıştır. Taraflardan biri, diğer Tarafa bildirmek suretiyle bu Anlaşmayı feshedebilir. 
Anlaşma, böyle bir bildirimin yapıldığı tarihten altı ay sonra yürürlükten kalkacaktır.
Madde 16
  Bu Anlaşma, bir yanda Avrupa Topluluğu’nu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu ve 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran Anlaşmaların uygulandığı topraklarda ve bu 
Anlaşmaların koyduğu koşullarla, diğer yanda Türkiye topraklarında uygulanacaktır.
Madde 17
  Bu Anlaşma her bir metin eşit derecede geçerli olmak üzere Danimarkaca, Felemenkçe, 
İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, İsveççe, Yunanca, Portekizce ve 
Türkçe dillerinde iki nüsha olarak kaleme alınmıştır.
Madde 18
  Anlaşma, Tarafların kendi usullerine göre onaylanacaktır. Anlaşma, sonraki Tarafın ilk 
Tarafa kendi işlemlerini tamamladığını bildirdiği tarihi izleyen ikinci ayın ilk gününde 
yürürlüğe girecektir.
 
EK I
 
Avrupa Çevre Ajansı’na
Türkiye’nin Mali Katkısı
  
  1. Avrupa Çevre Ajansına katılmak için Türkiye tarafından Avrupa Birliği bütçesine mali 
katkı, katılımın,
  1. yıl için 	2 033 000 Euro
  2. yıl için	2 596 000 Euro
  3. yıl için	3 127 000 Euro
  olacaktır.
  Türkiye dördüncü yıldan itibaren yapacağı mali katkının tamamını (yani 3 127 000 Euro) 
karşılamak zorundadır.
  2. Topluluk yardım programlarından yapılabilcek mali destek, ilgili Topluluk programına 
göre ayrıca kararlaştırılacaktır.
  3. Türkiye’nin katkısı, Avrupa Birliği genel bütçesinin tabi olduğu mali yönetmeliğe göre 
idare edilecektir.
  Türk temsilci ve uzmanların, Avrupa Çevre Ajansı’nın çalışma programının uygulanması 
çerçevesinde, Ajans toplantı ve faaliyetlerine katılmak amacıyla yapacakları seyahat ve 
yevmiye giderleri, halen Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler için geçerli olan usullere göre Avrupa 
Çevre Ajansınca geri ödenecektir.
  4. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra ve onu izleyen her yılın başında, 
Komisyon, Türkiye’ye, Anlaşma çerçevesinde Avrupa Çevre Ajansı’na yapacağı katkının 
ödenmesi için çağrıda bulunacaktır. Katıldığı ilk takvim yılı için Türkiye, katıldığı tarihten o 
yılın sonuna kadar olan süreye oranlanacak bir katkı ödeyecektir. Müteakip yıllar için 
yapılacak katkı, bu Anlaşmaya göre olacaktır.
  5. Bu katkı EURO cinsinden ifade edilecek ve Avrupa Komisyonu’nun EURO banka 
hesabına ödenecektir.
  6. Türkiye, yapacağı katkıyı, Komisyon’un 1 Nisandan önce ödeme çağrısında bulunması 
halinde 1 Mayıs’a kadar, veya çağrıda bulunulmasından itibaren en geç 30 günlük bir süre 
içinde ödeyecektir.
  7. Katkının ödenmesindeki herhangi bir gecikme, Türkiye tarafından, ödenmemiş miktara 
ödeme tarihinden itibaren uygulanacak bir faizin ödenmesini gerektirecektir. Faiz oranı 
Avrupa Merkez Bankası’nın EURO cinsinden işlemlere ödeme tarihinde uyguladığı oranın 
yüzde 1.5 üzerinde olacaktır.
  EK II
  AVRUPA TOPLULUKLARININ İMTİYAZLARI VE MUAFİYETLERİ
  PROTOKOLÜ
  
  ÂKİT TARAFLAR, 
  Avrupa Toplulukları’nın Tek Konsey ve Tek Komisyonu’nu kuran Antlaşmanın 28. 
Maddesine göre, Toplulukların ve Avrupa Yatırım Bankası’nın, görevlerinin ifası sırasında 
gerek duyulacak imtiyaz ve muafiyetlerden Üye Ülkelerin toprakları üzerinde 
yararlanacaklarını dikkate alarak, 
  Bu Antlaşmaya eklenecek aşağıdaki hükümleri KARARLAŞTIRMIŞLARDIR:
  BÖLÜM I
  AVRUPA TOPLULUKLARININ MÜLKLERİ, FONLARI, MAL VARLIKLARI VE
  İŞLETMELERİ
  Madde 1
  Topluluğun merkez ve binaları dokunulmazlığı haiz olacaktır. Bunlar, arama, mükellef 
kılma, haciz veya kamulaştırmadan muaf tutulacaktır. Topluluğun mülkleri ve mal varlıkları 
Avrupa Adalet Divanının yetkilendirmesi olmaksızın herhangi bir idari ve yasal kısıtlamaya 
tabi tutulamayacaktır. 
  Madde 2
  Topluluk arşivleri, dokunulmazlığı haiz olacaktır.
  Madde 3
  Topluluk, bunların mal varlıkları, gelirleri ve diğer mülkleri bütün dolaysız vergilerden 
muaf tutulacaktır. 
  Üye Ülke Hükümetleri, imkân olduğu takdirde, Toplulukça resmi kullanım için bu tür 
vergileri içeren fiyatlarla önemli alımların yapıldığı yerlerde, taşınır ve taşınmaz mülklerin 
fiyatlarına dahil olan satış vergilerini veya dolaylı vergileri düşürmek veya iade etmek için 
uygun tedbirleri alacaktır. Topluluk içindeki rekabetin bozulmasına neden oldukları takdirde, 
bu tedbirlere başvurulmayacaktır. 
  Sadece kamu hizmetlerinden tahakkuk ettirilen vergi ve matluplarda herhangi bir muafiyet 
uygulanmayacaktır. 
  Madde 4
  Topluluk, resmi amaçla kullanacakları malzemelerin ihracatı veya ithalatı üzerindeki tüm 
gümrük vergilerinden, yasaklardan ve sınırlamalardan muaf olacaktır; ihraç edilen 
malzemeler, para karşılığı olsun veya olmasın, ithal edildikleri ülkedeki hükümetin onayladığı 
durumlar hariç, ithal edildikleri ülke toprakları içinde elden çıkarılamayacaktır. 
  Topluluk, aynı zamanda yayınlarının ihracatı veya ithalatı üzerindeki gümrük 
vergilerinden, yasaklamalardan ve sınırlamalardan muaf tutulacaktır. 
  Madde 5
  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu her çeşit dövizi bulundurabilecek ve herhangi bir 
döviz cinsi üzerinden işlem yapabilecektir. 
  BÖLÜM II
  HABERLEŞME VE PASAVAN
  Madde 6
  Topluluk kuruluşları, resmi haberleşmeleri ve tüm dokümanlarının nakli bağlamında, her 
bir üye ülkenin topraklarında, o Devletin diplomatik elçiliklere tanıdığı muameleden 
faydalanacaklardır. 
  Topluluk kuruluşlarının resmi yazışmaları ve diğer resmi haberleşmeleri sansüre tabi 
olmayacaktır. 
  Madde 7
  Formatı Konsey tarafından belirlenecek ve Üye Ülke makamlarınca geçerli seyahat 
belgeleri olarak tanınacak pasavanlar, Topluluk kuruluşlarının çalışanlarına ve üyelerine, bu 
kuruluşların Başkanları tarafından verilebilir. Bu pasavanlar, Topluluk çalışanlarının Personel 
Düzenlemeleri ve Diğer Görevlilerinin İstihdam Koşulları’nda belirtilen şartlar altında 
istihdam edilen çalışanları ile diğer görevlilerine verilecektir. 
  Komisyon, üçüncü ülkelerde bu pasavanların geçerli seyahat belgeleri olarak tanınmaları 
için anlaşmalar yapabilir.
  İşbu Maddenin 1. paragrafının hükümleri uygulanıncaya kadar, işbu Anlaşma yürürlüğe 
girdiği tarihte Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun İmtiyazlar ve Muafiyetler Protokolünün 
6. Maddesinde belirtilen pasavana sahip bulunan kuruluşların üye ve çalışanlarına, sözkonusu 
6. Madde hükümleri uygulanacaktır. 
  BÖLÜM III
  AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYELERİ
  Madde 8
  Avrupa Parlamentosu toplantı yerlerine veya toplantı yerinden seyahatleri sırasında, 
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin serbest dolaşımına idari veya diğer kısıtlamalar 
getirilmeyecektir. 
  Gümrük ve döviz kontrollerinde Avrupa Parlamentosu Üyelerine:
  a) kendi Hükümetleri tarafından, geçici resmi görevlerle yurt dışına seyahat eden kıdemli 
görevlilere tanınan kolaylıkların aynısı;
  b) diğer Üye Ülkeler tarafından, geçici resmi görevlerle seyahat eden yabancı hükümet 
temsilcilerine tanınan kolaylıkların aynısı sağlanacaktır. 
  Madde 9
  Avrupa Parlamentosu Üyeleri’nin görevlerinin ifası sırasındaki beyanları veya oyları, 
herhangi bir soruşturma, tevkif veya davaya tabi olmayacaktır. 
  Madde 10
  Avrupa Parlamentosu oturumlarında, Avrupa Parlamentosu Üyeleri:
  a) kendi ülkelerinin topraklarında, parlamento üyelerine uygulanan muafiyetlerden;
  b) diğer herhangi bir Üye Ülkenin toprağında, tevkif ve dava bağışıklığından 
yararlanacaklardır. 
  Avrupa Parlamentosu Üyelerine, Parlamento’nun toplantı yerinden veya toplantı yerine 
seyahat ederken de aynı şekilde muafiyet uygulanacaktır. 
  Bir üye, suçüstü yakalandığında muafiyet talep edemez ve muafiyet, Avrupa 
Parlamentosu’nun, Üyelerinden birinin muafiyetini kaldırma hakkını engellemez. 
  BÖLÜM IV
  AVRUPA TOPLULUKLARI KURULUŞLARININ ÇALIŞMALARINDA YER ALAN
  ÜYE ÜLKE TEMSİLCİLERİ
  Madde 11
  Avrupa Topluluğu kuruluşlarının çalışmalarında yer alan Üye Ülke temsilcileri, bunların 
danışmanları ve teknik uzmanları, görevlerini icra ederken ve toplantı yerine ve toplantı 
yerinden seyahatlerinde, mutad imtiyazlar, muafiyetler ve kolaylıklardan faydalanma hakkına 
sahip olacaklardır. 
  Bu Madde aynı zamanda Topluluğun danışma organlarının üyelerine de uygulanacaktır. 
  BÖLÜM V
  AVRUPA TOPLULUKLARININ MEMURLARI VE DİĞER GÖREVLİLERİ
  Madde 12
  Topluluk memurları ve diğer görevlileri, her bir Üye Ülkenin toprağında iken ve uyrukları 
ne olursa olsun:
  a) bir yandan Topluluk memurları ve diğer görevlilerinin Topluluğa karşı sorumlulukları; 
diğer yandan Topluluklar ile, Topluluk memurları ve diğer görevlileri arasındaki 
anlaşmazlıklarda Adalet Divanının yetkisi hakkındaki Anlaşma hükümlerine tabi olarak, 
resmi görevlerini yerine getirirken yaptıkları yazılı ya da sözlü beyanları da dahil, tüm 
eylemler için yasal işlemlerden muaf tutulacaktır. Bu muafiyet, görevlerinin sona ermesinden 
sonra da devam edecektir. 
  b) eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile birlikte, iltica kısıtlamalarına veya 
yabancıların kaydına yönelik işlemlere tabi olmayacaklardır;
  c) nakit para ve döviz düzenlemeleri konusunda, uluslararası kuruluşların memurlarına 
mutaden uygulanan kolaylıklardan yararlandırılacaklardır;
  d) atandıkları ülkede görevlerine ilk başladıklarında, mobilyalarını ve eşyalarını 
gümrüksüz olarak ithal etme hakkına ve bu ülkedeki görevleri sona erdiğinde, mobilyalarını 
ve eşyalarını gümrüksüz olarak yeniden ihraç etme hakkına sahip olacaklardır. Her iki 
durumda da bu hakkın icra edildiği ülkenin hükümeti tarafından gerekli görülecek koşullara 
tabi olacaklardır;
  e) son ikamet ettikleri ülkede veya uyruğunu taşıdıkları ülkede piyasa koşullarına göre 
edindikleri bir motorlu aracı, şahsi kullanımları için gümrüksüz olarak ithal ve gümrüksüz 
olarak tekrar ihraç etme hakkını haiz olacaklardır. Her durumda, ilgili ülkenin gerekli gördüğü 
koşullara tabi tutulacaklardır. 
  Madde 13
  Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafından belirlenen yöntem ve koşullara uygun 
olarak, Topluluk çalışanları ve diğer görevlilerinin Toplulukça ödenen maaşları, ücretleri ve 
aylıkları üzerinden, Topluluk yararı için bir miktar vergi tahakkuk edilecektir. 
  Topluluklar tarafından ödenen maaşlar, ücretler ve aylıklar ulusal vergilerden muaf 
tutulacaktır. 
  Madde 14
  Gelir vergisi, varlık vergisi ve veraset vergisi ile, Topluluğa Üye Ülkeler arasında 
akdedilen çifte vergilendirmenin önlenmesi sözleşmelerinin uygulanmasında, sadece 
Topluluk birimlerindeki görevlerinin ifası amacıyla ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde, 
Topluluk hizmetine girdikleri sırada yasal olarak ikamet ettikleri ülke dışında bir Üye Ülke 
toprağında ikamet tesis eden Topluluk memurları ile diğer görevlilerinin, hem yasal 
ikametlerinin bulunduğu ülkede, hem de vergi düzenlemeleri nedeniyle ikamet tesis ettikleri 
ülkede, vergi düzenlemeleri nedeniyle ikamet tesis ettikleri ülkenin Topluluk üyesi olması 
kaydıyla, bu sonuncu ülkedeki ikametlerini muhafaza ettikleri kabul olunacaktır. Bu kural, 
ayrıca gelir getiren bir işte çalışmamaları kaydıyla eşlere ve işbu Maddede konu edilen 
kişilerin bakmakla yükümlü olduğu ve himayesinde bulunan çocuklara da uygulanacaktır. 
  Bir önceki paragrafta işaret edilen kişilere ait olan ve bunların bulundukları ülke 
topraklarında yeralan menkul malları, sözkonusu ülkedeki veraset vergisinden muaf 
tutulacaktır; bu menkul malların veraset vergisi hesaplanırken, üçüncü ülkelerin haklarına ve 
uluslararası çifte vergilendirme sözleşmelerinin muhtemel uygulamalarına bağlı olarak, bu 
malların, vergi düzenlemeleri nedeniyle ikamet tesis edilen ülkede olduğu varsayılacaktır. 
  Sadece diğer uluslararası organizasyonların hizmetindeki görevlerin ifası nedeniyle elde 
edilen bir ikametgâh, bu Madde hükemlerinin uygulanmasında dikkate alınmayacaktır. 
  Madde 15
  Konsey, Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle, Topluluk memurları ve diğer 
görevlilerinin sosyal güvenlik düzenlemelerine ilişkin bir şema oluşturacaktır. 
  Madde 16
  Konsey, Komisyonun önerisiyle ve ilgili diğer kuruluşlara danıştıktan sonra, 12. Madde, 
13. Maddenin 2. paragrafı ve 14. Madde hükümlerinin, hangi kategorideki Topluluk 
memurları ve diğer görevlilerine tamamen veya kısmen uygulanacağına karar verecektir. 
  Bu kategorilerde yer alan görevlilerin ve diğer çalışanların adları, dereceleri ve adresleri 
Üye Ülke hükumetlerine düzenli olarak bildirilecektir. 
  BÖLÜM VI
  AVRUPA TOPLULUKLARINA AKREDİTE EDİLEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE 
  GÖREVLİLERİNİN İMTİYAZLARI VE DOKUNULMAZLIKLARI 
  Madde 17
  Toplulukların merkezinin bulunduğu Üye Ülke, Topluluğa akredite edilen üçüncü ülke 
memurlarına mutad diplomatik imtiyaz ve dokunulmazlıkları sağlayacaktır. 
  BÖLÜM VII
  GENEL KAİDELER
  Madde 18
  İmtiyazlar, dokunulmazlıklar ve kolaylıklar, Topluluk memurları ve diğer görevlilerine, 
yalnızca Topluluk menfaatleri için sağlanacaktır. 
  Sözkonusu muafiyet Topluluk menfaatlerine aykırı görülmediği takdirde, Topluluk 
kuruluşlarının, herhangi bir görevli veya çalışanına verilen muafiyetten feragat etmeleri 
gereklidir. 
  Madde 19
  Topluluk kuruluşları, bu Protokolü uygulamak amacıyla, ilgili Üye Ülkelerin sorumlu 
makamları ile işbirliği yapacaklardır. 
  Madde 20
  12. Maddeden 15. Maddeye kadar tüm Maddeler ve 18. Madde, Komisyon Üyelerine 
uygulanacaktır. 
  Madde 21
  12. Maddeden 15. Maddeye kadar tüm Maddeler ve 18. Madde, Hâkimler ve Hukuk 
Müşavirlerinin Yasal İşlemlerden Muafiyetlerine Dair Adalet Divanı Statüsü Protokollerinin 
3. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Adalet Divanı Hâkimleri, Hukuk Müşavirleri, 
Sicil Memuru ve Yardımcı Raportörlere uygulanacaktır. 
  Madde 22
  Bu Protokol, Banka Statüsüne dair Protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa 
Yatırım Bankasına, Banka faaliyetlerinde yer alan Üye Ülke temsilcilerine, Banka 
memurlarına ve organlarının üyelerine uygulanacaktır. 
  Avrupa Yatırım Bankası, ayrıca, sermayesindeki artış vesilesiyle herhangi bir vergiye 
veya benzer yükümlülüğe tabi olmayacak, aynı zamanda Bankanın merkezinin bulunduğu 
Devlette, bununla bağlantılı olabilecek her çeşit formaliteden muaf tutulacaktır. Benzer 
şekilde, feshi veya tasfiyesi de herhangi bir yükümlülüğe sebebiyet vermeyecektir.Son olarak, 
Bankanın ver organlarının Banka Statüsüne uygun faaliyetleri, hiçbir muamele vergisine konu 
olmayacaktır. 
  Madde 23*
  Bu Protokol, Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankasının Statüsüne 
dair Protokol kaideleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Yatırım Bankasına, memurlarına ve 
organlarının üyelerine uygulanacaktır. 
  Avrupa Merkez Bankası, ayrıca, sermayesindeki artış vesilesiyle herhangi bir vergiye veya 
benzer yükümlülüğe tabi olmayacak, aynı zamanda bankanın merkezinin bulunduğu Devlette 
bununla bağlantılı olabilecek her çeşit formaliteden muaf tutulacaktır. Bankanın ve 
organlarının Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası Kanununa uygun 
olarak yürüttükleri faaliyetlerin hiçbir muamele vergisine konu olmayacaktır. 
  Yukarıdaki kurallar aynı zamanda Avrupa Para Enstitüsüne de uygulanacaktır. Enstitünün 
tasfiyesi veya dağılması durumunda hiçbir hak iddia edilemeyecektir. 
  Bu hususları dikkate alarak, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler tarafından bu 
Protokol imzalanmıştır. 
  Brüksel’de sekiz nisan bin dokuz yüz altmış beş tarihinde imzalanmıştır. 
  Paul Henri SPAAK 
  Kurt SCHMÜCKER
  Maurice COUVE DE MURVILLE
  Amintone FANFANI
  Pierre WERNER
  J. M. A. H. LUNS
  
  
  
               
* Bu Madde, Amsterdam Anlaşması’nın 9. Maddesinin 5. Paragrafı uyarınca dahil edilmiştir.