Endeksler

		ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun Numarası	: 4793
Kabul Tarihi	: 23/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 04/02/2003 Sayı : 25014
 
 

  Madde 1 - 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun    
445 inci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 11 inci bent eklenmiştir.
  11 - Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş 
kararıyla tespit edilmiş olması.

  Madde 2 - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 447 nci Maddesine aşağıdaki üçüncü 
fıkra eklenmiştir.
  445 inci Maddenin birinci fıkrasının 11 inci bendinde yazılı sebepten dolayı iadei 
muhakeme müddeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren 
bir yıldır.

  Madde 3 - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 327 nci 
Maddesine aşağıdaki 6 ncı bent eklenmiştir.
  6- Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya 
eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu halde, muhakemenin iadesi, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

  Madde 4 - 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 82 nci Maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 82 - Bu Kanunun 43 üncü Maddesine veya 45 inci Maddesinin birinci ve dördüncü 
fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar, 64 üncü Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen 
bildirimi yapmayan veya Bakanlıkça belirtilen sürede taşınmaz mallarını paraya 
çevirmeyenler birmilyar liradan üçmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

  Madde 5 - 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445/A 
Maddesi, aynı Kanunun 448 inci Maddesinin son fıkrası, 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 327/a Maddesi, aynı Kanunun 335 inci Maddesinin son 
fıkrası ile 3.8.2002 tarihli ve 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunun geçici 2 nci Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 1 ve 3 üncü Maddeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine 
verilecek kararlar hakkında uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin muhakemenin iadesi istemleri, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır.   

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.