Endeksler

	GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Kanun Numarası	: 4791
Kabul Tarihi	: 15/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 23/01/2003 Sayı :25002
 
    

   Madde 1 - 17.2.2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 
Kanununun 2 nci Maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   e) Özel Hesap; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

   Madde 2 - 4533 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin; Madde başlığında, ikinci, üçüncü, 
beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile yedinci fıkrasının ilk cümlesinde ve sekizinci fıkrasının (g) 
bendinde yer alan “Fonun” ibaresi, “Özel Hesabın”, birinci ve beşinci fıkralarında yer alan 
“Fonu” ibareleri “Özel Hesabı”, dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları ile sekizinci 
fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Fon” ibareleri “Özel Hesap”, sekizinci fıkrasında yer alan 
“Fondan” ibaresi “Özel Hesaptan”,
   Şeklinde ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü 
cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   Özel Hesabın saymanlık hizmetleri Bakanlık tarafından atanan sayman tarafından 
yürütülür.
Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesap ile ilgili dava ve icra takipleri 
8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

   Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.