Endeksler

		HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	:4790
Kabul Tarihi	:15/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 26/01/2003 Sayı : 25005
  

  Madde 1 - 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 9 uncu 
Maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.12.1995 tarihli ve E. 1995/19, K. 1995/64 sayılı 
kararıyla iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
  Yukarıdaki Maddede belirtilen niteliklere sahip olup, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta 
başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden 
belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden 
iktisap etmiş oldukları haklar nazara alınmak suretiyle lisans, lisansüstü (master) ve doktora 
öğrenim durumlarına göre Devlet memuriyetine giriş derece ve kademesiyle veya bu 
derecelerden aşağı olmamak şartıyla müktesep olarak almış oldukları derece ve kademeyle 
adaylığa atanırlar. Bu atamada, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta 
geçen sürelerinin üçte ikisi de değerlendirilir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların 
dışında kalanlar bir hak iddia edemezler.

  Madde 2 - 2802 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 14.12.1995 tarihli ve E.1995/19, 
K. 1995/64 sayılı kararıyla bazı hükümleri iptal edilen 39 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.

  Madde 39 - Hukuk fakültelerinde maddî hukuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi 
veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve 
derecedeki adlî yargı hâkim ve savcılıklarına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idarî 
ilimler fakültelerinde idare, maliye ve ekonomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, 
almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idarî yargı hâkim ve 
savcılıklarına atanabilirler.
  Mesleklerinde en az beş yıldan beri fiilen çalışmakta olup, bilimsel güç ve yeteneği ile 
hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz eden avukatlar, mesleğe kabul 
edildikleri tarihte otuzbeş yaşını geçmemiş olmak koşuluyla, avukatlıkta geçen sürelerinin 
üçte ikisi meslekte geçmiş gibi sayılarak ve görevin gerektirdiği kanunî şartlar göz önünde 
bulundurularak girebilecekleri sınıf ve derecedeki adlî ve idarî yargı hâkimlik ve 
savcılıklarına atanabilirler.
  İkinci fıkradaki avukatlardan Türk hukuk fakültelerinde veya yabancı bir hukuk 
fakültesinde doktora diploma ve unvanını almış olanlar atanabilecekleri derece ve kademeye 
bir derece, meslekle ilgili lisansüstü (master) öğrenimi yapmış olanlar ise atanabilecekleri 
derece ve kademeye bir kademe eklenmek suretiyle atanırlar.
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartları taşıyan isteklilerin mesleğe alınıp alınmayacakları ve 
alınmaları halinde girebilecekleri sınıf ve dereceler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
belli edilir.

  Madde 3 - 2802 sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.12.1995 
tarihli ve E. 1995/19, K. 1995/64 sayılı kararıyla iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.
  Ancak, bu şekilde atanacakların meslekten ayrıldıktan sonra doçentlik veya profesörlükte 
geçirdikleri sürelerin tamamı; avukatların ise fiilen avukatlıkta geçirdikleri sürenin üçte ikisi, 
hâkimlik ve savcılıkta geçmiş sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıf ve derecelerin tespitinde 
değerlendirilir.

  Madde 4 - 2802 sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  Ek Madde 1. - Hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hâkimlik ve savcılık mesleğine 
kabul edilecekler ve hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan adlî ve idarî yargıda çalıştırılacak tüm 
personel hakkında 26.10.1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci Maddesine göre arşiv 
araştırması yapılır.

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.