Endeksler

	MİLLÎ GÜVENLİK KURULU VE MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 
		  KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4789
Kabul Tarihi	: 15/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 18/01/2003 Sayı : 24997
   

   Madde 1 - 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 3 üncü Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
   Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay 
Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet,Millî Savunma,İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, 
Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur.
   Madde 2– 2945 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   a) Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili tavsiye 
kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında görüş tespit eder;
   Millî Güvenlik Kurulu, tespit ettiği bu görüş, tedbir ve esaslar ile tavsiye kararlarını 
Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

   Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.