Endeksler

	CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA VE ÂMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA
			KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun Numarası	: 4786
Kabul Tarihi	: 08/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/01/2003 Sayı : 24994-Mükerrer
    

Madde 1 - 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun değişik  5 
inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “sekizinci” ibaresi “dokuzuncu”, 
dokuzuncu fıkrasında geçen “altıncı” ibaresi “yedinci” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye 
dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Mahkeme, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir aylık sürenin sona erdiği veya takside 
bağlanıp da taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi nedeniyle geri kalan miktarının 
tamamının muaccel olduğu tarihten başlayarak ödenmeyen para cezasına, 6183 sayılı Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı 
oranının yarısı oranında gecikme zammı uygulanmasına da karar verir.

Madde 2 - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun değişik 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında 
bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde 
olan âmme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır.

Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.