Endeksler

		TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE
 	   KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  
Kanun Numarası		: 4785
Kabul Tarihi		: 08/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih 	:15/01/2003 Sayı :24994-Mükerrer
 
  

  Madde 1 - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 45 inci Maddesine 
aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
  Failin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen neticenin meydana gelmesi halinde 
bilinçli taksir vardır; bu halde ceza üçte bir oranında artırılır.

  Madde 2 - 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 üncü Maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz. 

  Madde 3 - 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48 inci 
Maddesinin iki, beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Uyuşturucu veya keyif verici Maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve 
kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılır. Tespit 
usulleri ve muayene şartları, Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak 
yönetmelikte düzenlenir.
  Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 
sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında 
sürücü belgeleri altı ay süreyle geri alınır ve haklarında 265 300 000 lira para cezası 
uygulanır. İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır ve haklarında 332 600 
000 lira para cezası uygulanır ve bu sürücüler Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve 
İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme 
eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade 
edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınır ve altı aydan 
aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası 
uygulanır. Ayrıca, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi 
tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonrasında uygun görülenlere, geri alma süresi 
sonunda sürücü belgeleri iade edilir. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı 
muayenesinin yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.
  Uyuşturucu ve keyif verici Maddeleri alarak araç kullananlara, eylemi başka bir suç 
oluştursa bile ayrıca, altı ay hafif hapis cezası ile birlikte 532 600 000 lira hafif para cezası 
uygulanır ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.  

  Madde 4 - 2918 sayılı Kanunun 51 inci Maddesinin iki, üç ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.  
  Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını 
yüzde ondan yüzde otuza (otuz dahil) kadar aşan sürücülere 64 700 000 lira, yüzde otuzdan 
fazla aşan sürücülere 131 900 000 lira para cezası uygulanır.
  Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlâl suçunun işlendiği tarihten geriye 
doğru bir yıl içerisinde aynı kuralı beş defa ihlâl ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir 
yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının 
muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hali olmadığı anlaşılanların belgeleri 
iade edilir.
  Bu cihazları imal ve ithal edenler, fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 800 000 000 
liradan 1 332 800 000 liraya kadar hafif para cezası ve altı aydan sekiz aya kadar hafif hapis 
cezası ile; araçlarında bulunduran işletenler ise, 532 600 000 liradan 800 000 000 liraya kadar 
hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar ve bu 
cihazların müsaderesine de hükmolunur.

  Madde 5 - 2918 sayılı Kanunun ek 12 nci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Ek Madde 12 -Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç olmak üzere, 
otoyollarda ve Devlet karayollarında yapılacak ve açılacak yapı ve tesislerde alkollü içki 
satılmasına izin verilmez.

  Madde 6 - 2918 sayılı Kanuna geçici 16 ncı Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
geçici 17 nci Madde eklenmiştir.

  GEÇİCİ Madde 17 -Bu Kanunun ek 12 nci Maddesi kapsamına giren ve daha önce 
yapılmış veya açılmış yapı ve tesislerde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
ek 12 nci Maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilir.

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.