Endeksler

		ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE
		    RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA
			    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  
Kanun Numarası	: 4782
Kabul Tarihi	: 02/01/2003
Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih :11/01/2003 Sayı : 24990
  
  

  Madde 1 - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “bu Kanunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “211 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile 213,” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Bunlar hakkında yabancı bir ülkede daha önce hüküm verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının 
talebi üzerine Türkiye’de yeniden yargılama yapılır. Ancak, fiil yabancı paraların taklidine 
veya 211 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 213 üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olduğu 
takdirde yabancı ülkede daha önce hüküm verilmiş ise Türkiye’de kovuşturma yapılmaz.

  Madde 2 - Türk Ceza Kanununun 211 inci maddesine aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak 
eklenmiştir.
  Yabancı bir ülkede seçilmiş veya atanmış olan, yasama veya idarî veya adlî bir görevi 
yürüten kamu kurum veya kuruluşlarının memur veya görevlilerine veya aynı ülkede 
uluslararası nitelikte görevleri yerine getirenlere, uluslararası ticari işlemler nedeniyle, bir işin 
yapılması veya yapılmaması veya haksız bir menfaatin elde edilmesi veya muhafazası 
amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkranın öngördüğü menfaatlerin teklif veya 
vaat edilmesi veya verilmesi de rüşvet sayılır.

  Madde 3 -  Türk Ceza Kanununun mülga 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

  Madde 220 - Bu Fasılda yer alan rüşvet verme suçları, tüzel kişilerin yetkili temsilcileri 
tarafından işlendiğinde, bunlar cezalandırılmakla beraber tüzel kişi hakkında da suçla elde 
edilen menfaatin iki katından üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.

  Madde 4 - 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 85 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Babının Üçüncü Faslında yer alan rüşvet 
verme suçu ile 339, 340 ve 342 nci maddelerine göre, bu Kanun kapsamındaki suçlar 
nedeniyle haklarında tekerrür hükümleri uygulananlar, mesleklerini icradan men olunurlar ve 
herhangi bir ad altında müteahhitlik yapamazlar.

  Madde 5 - 13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 
2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) 
bendinin (6) numaralı alt bendine, “192,” numarasından sonra gelmek üzere “211 ila 220,” 
ibaresi eklenmiştir.

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.