Endeksler

  		HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
	   HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
  
	Kanun Numarası	: 4781
	Kabul Tarihi	: 02/01/2003
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih :08/01/2003 Sayı :24987


  Madde 1 - 6.6.1985 tarihli ve 3221 sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir.

  Madde 10 - Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularla 
ilgili olarak, yazılı sınava alınırlar.
  Yazılı sınava dair hususlar yönetmelikte düzenlenir.

  Madde 2 - 3221 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

  Madde 11 - Eğitim sonunda yazılı sınavda başarı gösterenlerin mesleğe kabulleri ile 
atanmaları, Hâkimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.