Endeksler

	BASIN VE YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN 
         ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


	Kanun Numarası	: 4779
	Kabul Tarihi	:02/01/2003

  

  Madde 1 - 28.8.1999 tarihli ve 4454 sayılı Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin 
Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki iki fıkra 
eklenmiştir.
  1 inci madde kapsamına giren bir suçtan dolayı mahkûmiyet hükmü alıp cezası infaz 
edilmiş olanlar da, bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süreyi 1 inci madde kapsamına 
giren kasıtlı bir cürümden dolayı yeniden mahkûm edilmeksizin geçirdikleri takdirde 
mahkûmiyet vâki olmamış sayılır.
  Bu madde uyarınca mahkûmiyeti vâki olmamış sayılanların hakları üzerindeki 
yasaklamalar da kendiliğinden kalkar.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.