Endeksler

		ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 
 	Kanun Numarası	: 4778                        
  	Kabul Tarihi	: 02/01/2003                      
  	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih: 11/01/2003 Sayı: 24990             
              
  
 

  Madde 1 - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 245 inci 
maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  243 üncü madde ile bu maddede yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar, para 
cezasına veya 
tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.

  Madde 2 - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname taraflara ilgili 
dairece tebliğ 
olunur.

  Madde 3 - 5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci 
maddesinin 
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
  Cemaat vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün izniyle dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki 
ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları üzerinde 
tasarrufta 
bulunabilirler.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
bağlı 
bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Madde 4 - 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 15 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Mevkute sahibi, mesul müdür ve yazı sahibi haber kaynaklarını açıklamaya 
zorlanamaz.

  Madde 5 - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa aşağıdaki 
madde 
eklenmiştir.

  EK Madde 1 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılarak 
yapılacak 
ödemeler ile dostane çözüm bağlamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak 
düzenlenecek 
kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

  Madde 6 - 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci 
maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Siyasî partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı 
tarafından 
kurulur.

  Madde 7 - Siyasî Partiler Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) 
bendinin 
(2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  2. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak 
kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
veya Devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
  3. Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis 
cezasına mahkûm 
olanlar,
  5. Terör eyleminden mahkûm olanlar,

  Madde 8 - Siyasi Partiler Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
geçen 
“ikimilyar liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması” ibaresinden 
sonra 
gelmek üzere “veya yayınları kullandırması” ibaresi eklenmiştir.

  Madde 9 - Siyasî Partiler Kanununun 98 inci maddesinin birinci fıkrasına 
aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
Siyasî partilerin kapatılması davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için 
beşte üç oy 
çokluğu şarttır.

  Madde 10 - Siyasî Partiler Kanununun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
  Anayasada yazılı nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir siyasî 
partinin 
kapatılması davasının açılması;
  a) Re’sen,
  b) Bakanlar Kurulu kararı üzerine Adalet Bakanının istemiyle,
  c) Bir siyasî partinin istemi üzerine,
  Olur.

  Madde 11 - Siyasî Partiler Kanununun 102 nci maddesinin birinci ve üçüncü 
fıkralarında geçen “kapatılması ya da” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve 
maddenin 
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Siyasî parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının bu istemlerine karşı Anayasa 
Mahkemesine 
itiraz edebilir.

  Madde 12 - Siyasî Partiler Kanununun 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
  Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın 
giderilmesi 
için ilgili siyasî parti hakkında ihtar kararı verir. Bu yazının tebliği 
tarihinden itibaren altı ay 
içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasî 
partinin Devlet 
yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine 
re’sen 
dava açabilir.

  Madde 13 - Siyasî Partiler Kanununun 111 inci maddesine (c) bendinden sonra 
gelmek 
üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
  d) 104 üncü maddeye göre verilen ihtar kararının gereğini yerine getirmeyerek 
partiyi 
Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakan sorumlular ile Devlet 
yardımından 
faydalanmayan siyasî partilerin sorumluları hakkında üç aydan altı aya kadar 
hafif hapis 
cezası,

  Madde 14 - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 7 
nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Yukarıda yazılı haller dışında, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük 
Millet 
Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden 
sonraki ilk 
Pazar günü o seçim çevresinde ara seçim yapılır. 

  Madde 15 - 10.6.1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 
inci 
maddesinin (f) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
  1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak 
kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
veya Devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
  3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

  Madde 16 - Milletvekili Seçimi Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer 
alan “altmışıncı günü” ibaresi “doksanıncı günü” şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 17 - 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci 
maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 5 - Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel nitelikleri ile 174 üncü 
maddesinde 
belirtilen inkılâp kanunlarının korunması hükümlerine, millî güvenliğe ve kamu 
düzenine, 
genel sağlık ve genel ahlâka aykırı olarak; Türkiye Cumhuriyetinde ırk, din, 
mezhep ve bölge 
farklılığı veya bunlara dayanarak azınlık yaratmak ve Türkiye Cumhuriyetinin 
üniter Devlet 
yapısını bozmak; Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını 
kötülemek veya 
küçük düşürmek ya da başkalarının hürriyetlerini kısıtlamak amacıyla, dernek 
kurulamaz.

  Madde 18 - Dernekler Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde 
değiştirilmiştir.
  Dernekler, Türkiye Cumhuriyetinin resmî kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe 
kullanırlar.

  Madde 19 - Dernekler Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde 
değiştirilmiştir.
  Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

  Madde 20 - Dernekler Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir.
Tüzel kişinin üye olması hâlinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille 
görevlendireceği kişi 
oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi 
adına oy 
kullanacak kimse yeniden belirlenir.

  Madde 21 - Dernekler Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

  Madde 44 - Dernekler tarafından yapılan bildiri, beyanname ve benzeri 
yayınlar, 
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 174 üncü maddede 
sıralanan inkılâp 
kanunlarının korunması hükümlerine aykırı; Devletin iç ve dış güvenliğini, 
ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu mahiyette veya suç işlemeye, ayaklanmaya, 
isyana 
teşvik edici bir nitelik taşıdığı veya Devletin gizli belgelerini açıklamak, 
Atatürk’ün kişiliğini, 
ilkelerini ve çalışmalarını küçük düşürmek ve kötülemek veya başkalarının şöhret 
ve 
haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu 
takdirde, 
mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle toplattırılabilir. Mahallin en büyük 
mülkî amiri bu 
kararını yirmidört saat içinde asliye ceza hakimliğine bildirir. Hâkim, mülkî 
amirin bu 
kararını en geç kırksekiz saat içinde inceleyip karara bağlar. Bu süre içinde 
bir karar 
verilememesi halinde, mahalli mülkî amirin kararı hükümsüz sayılır.
  Yukarıdaki hüküm siyasi partiler hakkında uygulanmaz.

  Madde 22 - 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 
Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
  Milletvekili Seçimi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince yapılan 
seçimler 
hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde 
yapılması 
gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine ilişkin 
genel veya ara 
seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir.

  Madde 23 - 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair 
Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden 
yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma 
biçimini 
düzenlemektir.

  Madde 24 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 2 - Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar 
tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler 
hakkındaki 
başvuruları kapsar.

  Madde 25 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve 
dilekçelerinin Türkçe 
yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

  Madde 26 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya 
gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya 
ikametgâh 
adresinin bulunması gerekir.

  Madde 27 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 7 - Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların 
kendileri ve 
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları 
başvuruların 
sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 
otuz gün 
içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde 
alınan sonuç 
ayrıca bildirilir.

  Madde 28 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi 
aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe 
Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. 
İlgili 
kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca 
gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara 
bağlamanın esas ve 
usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

  Madde 29 - 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu 
Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru 
sahibine en 
geç altmış gün içinde bilgi verir.

  Madde 30 - 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 5 inci 
maddesinin 
kenar başlığı “Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakkında 
uygulanacak 
esaslar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  Onsekiz yaşından küçükler hakkında adlî sicile geçirilen bilgiler; ancak, 
soruşturma ve 
kovuşturma konusu olan işler sebebiyle Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce veya 
Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim 
kurullarınca istendiği 
takdirde verilir. Bu bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.

  Madde 31 - Adlî Sicil Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

  Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten 
itibaren;
  a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir 
yıl içinde,
  b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla 
ağır hapis ve 
hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde, 
  c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına 
mahkûmiyet halinde 
diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
  d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını 
doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı 
beş yıl 
içinde,
  e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını 
doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı 
iki yıl 
içinde,
  Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm 
olunmadığı 
takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve 
İstatistik Genel 
Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu 
yer 
asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın 
çıkartılmasına karar 
verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu 
tarih esas 
alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğüne 
gönderilir.
  Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî 
nitelikte 
cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve 
İstatistik Genel 
Müdürlüğünce re’sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.

  Madde 32 - 15.12.1990 tarihli ve 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve 
Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlâve Tedbirler Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
  Hükümlü veya tutuklular, olağanüstü hal ilânına neden olan suçların 
soruşturulmasında 
ifade alma, yer gösterme, yüzleştirme, teşhis ve tıbbi muayene için Olağanüstü 
Hal Bölge 
Valisinin teklifi üzerine, yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talebi ve hâkimin 
kararı ile, her 
defasında dört günü geçmemek üzere ceza infaz kurumu veya tutukevinden 
alınabilir. Bu 
süre hükümlülük veya tutuklulukta geçmiş sayılır. Hâkim, her defasında karar 
vermeden önce 
hükümlü veya tutukluyu dinler. Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumu veya 
tutukevinden 
alındıktan sonra da yasal konumunun gerektirdiği haklardan yararlanır. Ceza 
infaz kurumu 
veya tutukevinden ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu 
doktor 
raporu ile tespit edilir.

  Madde 33 - 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 
açılacak 
soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

  Madde 34 - 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 91 inci 
maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Madde 91 - Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere 
uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube 
açabilirler ve yurt 
dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.

  Madde 35 - Türk Medenî Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

  Madde 92 - Yabancı dernekler, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında 
yarar görülen 
hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak 
suretiyle İçişleri 
Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, şube 
açabilirler, üst 
kuruluşlar kurabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.

  Madde 36 - Bu Kanunla değiştirilen Türk Medenî Kanununun 92 nci maddesi 
hükmü, 
dernek ve vakıf dışındaki diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar hakkında da 
uygulanır.

  Madde 37 - 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görev 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 16.6.1983 tarihli ve 
2845 sayılı 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 
ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası, 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler 
Kanununun 11 ve 12 
nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 38 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.