Endeksler

		TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELERİ 
	        KANUNLAŞINCAYA KADAR DEVLET HARCAMALARININ YAPILMASINA VE DEVLET 
			GELİRLERİNİN TAHSİLİNE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN 
 
   	
	Kanun Numarası	: 4776     
	Kabul Tarihi 	: 26.12.2002    
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/12/2002 Sayı : 24977
 

Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, 1.1.2003 
tarihinden 31.3.2003 tarihine kadar geçecek dönemde, 2002 Malî Yılı Bütçe 
Kanunları “A” işaretli cetvellerine dahil başlangıç ödenekleri dikkate alınmak 
suretiyle her ay için;
a) - (1) ödenek türü altında yer alan personel ödenekleri içerisinde; işçilik 
giderleri için tertiplenen ödeneklerin % 7.1’i, tedavi ve ilaç giderleri için 
tertiplenen ödeneklerin % 4.2’si ve diğer personel giderleri için tertiplenen 
ödeneklerin % 12.6’sı,
- (3) ödenek türü altında yer alan personel ödeneklerinin % 12’si,
b) Diğer cari ödeneklerinin;
- Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı için % 10’u,
- Diğer kuruluşlar için % 8’i,
c) Yatırım ödenekleri içerisinde dış proje kredileri için % 20’si ve diğerleri 
için % 3.1’i,
d) Vizeli kamulaştırma ödeneklerinin % 5.5’i,
e) Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı dışındaki tüm kuruluşların transfer 
ödeneklerinin % 3.8’i,
f) Maliye Bakanlığı bütçesinin;
- 930 programının 01 ve 28 alt programlarında yer alan ödeneklerin % 13.3’ü,
- 930.08.3.351.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 4’ü,
- 930.08.3.353.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 3.3’ü,
- 930.08.3.356.900 tertibinde yer alan ödeneğin (Parantez içerisinde yer alan 
ödenek dağılımı dikkate alınmayacaktır.) % 28’i,
- 940.01.3.401.900, 940.01.3.402.900 ve 940.01.3.405.900 tertiplerinde yer alan 
ödeneklerin % 14.2’si,
- 940.03.3.425.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 50’si,
- 950.05.3.528.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 1.3’ü,
- 950.06.3.534.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 13.3’ü,
- Diğer red ve iade tertiplerindeki ödeneklerin % 5.7’si,
- 920.01.3.103.900, 940.02.3.417.900 ve 940.03.3.423.900 tertiplerinde yer alan 
ödeneklerin % 15.2’si,
- 930.03.3.306.900, 930.08.3.355.900 ve 940.03.3.424.900 tertipleri için birer 
milyar lira,
- Diğer transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin % 2.8’i,
g) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin;
- 910.01.3.001.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 6.5’i,
- 920.03.3.122.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 25’i,
- 920.05.3.143.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 20.3’ü,
- 930.06.3.331.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 2.8’i,
- 930.08.3.355.900, 930.08.3.358.900, 940.05.3.442.900 ve 940.07.3.481.900 
tertiplerinde yer alan ödeneklerin % 9.5’i,
- 940.01.3.406.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 18.7’si, 940.01.3.407.900 
tertibinde yer alan ödeneğin % 16.7’si ve 940.01.3.410.900 tertibinde yer alan 
ödeneğin % 4.6’sı,
- 950.01.3.501.900, 950.01.3.502.900 ve 950.01.3.503.900 tertiplerinde yer alan 
ödeneğin 
% 13.5’i, 950.01.3.505.900 ve 950.01.3.507.900 tertiplerinde yer alan ödeneğin % 
13.6’sı, 950 programının 02 alt programında yer alan ödeneklerin 
(950.02.3.516.900 tertibindeki ödenek hariç) % 9.8’i,
- 930.77.3.006.900 tertibinde yer alan ödeneğin % 7.8’i,
- Red ve iade tertiplerindeki ödeneklerin % 5.7’si,
- 910.03.3.021.900, 920.03.3.121.900, 920.03.3.124.900, 920.03.3.125.900, 
920.03.3.126.900 ve 920.05.3.142.900 tertipleri için birer milyar lira,
- Diğer transfer tertiplerinde yer alan ödeneklerin % 2.8’i,
Hesabı ile bulunacak miktara kadar harcama yapmaya yetkili kılınmıştır.
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ek 1 inci ve geçici 16 ncı Maddelerine 
göre siyasî partilere 2003 yılının tamamı için olmak üzere, yapılacak yardımın 
hesaplanmasında, 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunundaki genel bütçe gelir tahmininin % 
24.4 fazlası esas alınır.
2002 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış proje ve faaliyetler için 2003 yılında 
harcama yapılmaz.
İlgili kanun hükümleri uyarınca genel ve katma bütçe gelirlerinin yıllık olarak 
tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunur.
Bu Kanuna göre yapılacak harcamalar ile tahsil olunacak gelirler 2003 Malî Yılı 
Bütçelerine maledilir.


Madde 2 - 2002 ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış işlere ait ödemelere 
1 inci Madde ile belirlenen sınırlar dahilinde devam olunur. Derhal ihalesinde 
fayda ve zaruret görülen yatırımlar ve tabiî afetler sonucu hâsıl olabilecek 
hasarların telafisi amacıyla yeniden girişilecek işler için Bakanlar Kurulu 
daire ve idarelere taahhüde girme yetkisi verebilir. Genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelerin 2002 Yılı Yatırım Programında ödenekleri 
toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, 
idame-yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama 
kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt 
harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2003 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın ilgili hükümleri uygulanır.


Madde 3 - a) Dönem içinde sağlanacak garantili imkân tutarı (500) milyon ABD 
Dolarını aşamaz.
b) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi gereğince, Hazine 
garantileri kapsamında risk hesabına yapılacak ödemeler için Hazine Müsteşarlığı 
bütçesinde bu amaçla açılacak tertibe 326 trilyon liraya kadar ödenek eklemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.
c) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve 
yapılacak anlaşmalara göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelere dönem içerisinde dış proje kredisi olarak kullandırılacak imkânları, 
gerektiğinde ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan tertiplere ödenek ekleyerek 
bütçeleştirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
d) Dış proje kredisi ve hibe kullanımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi 
ile Özel Tüketim Vergilerinin karşılanmasında; dış kredi ve hibe gerçekleştiği 
halde, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi karşılığı iç kaynağın 
bulunamaması durumunda, Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek suretiyle ilgili 
kuruluşların bütçelerinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine söz konusu 
miktarlarda ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
e) (c) ve (d) bentlerindeki hükümler gereğince yapılacak ödenek eklemeleri 
28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 5 inci Maddesindeki borçlanma limitleri 
dahilinde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca yapılacak proje revizeleri 
dikkate alınarak yapılır.
f) 18.4.2001 tarihli ve 2001/2312 sayılı, 8.7.2002 tarihli ve 2002/4429 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararları gereğince ödenmesi gereken tutarlar Hazine 
Müsteşarlığı bütçesinin 920.03.3.122.900 tertibinden karşılanır.
g) 30.5.2002 tarihli ve 2002/4199 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından 2001-2002 ve daha önceki kampanya dönemlerinde temin 
edilen ürünlerle ilgili doğmuş ve doğacak olan görev zararları ile 2002-2003 
kampanya dönemine ilişkin görev zararları avans olarak Hazine Müsteşarlığı 
bütçesinin 920.03.3.121.900 tertibinden karşılanır.
h) 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu Maddesi hükümleri dikkate alınarak;
- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet 
satışları gayri safi hasılatının % 10’u,
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının mal ve hizmet satışları gayri safi 
hasılatının % 10’u,
Kesilir.


Madde 4 - a) 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanun ile 20.6.2001 tarihli ve 
4684 sayılı Kanun hükümleri uyarınca özel gelir ve devren özel gelir 
kaydedilmesi gereken miktarları ilgisine göre 2002 veya 2003 yılları bütçelerine 
bütçe geliri olarak kaydetmeye, devren özel ödenek kaydedilmesi gereken 
miktarları gerektiğinde iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2002 yılı bütçesine ilişkin olarak;
1. 2001 ve 2002 yıllarında, “Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabına” borç 
yazılmak suretiyle ödenmiş bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan 
transferler karşılığı ile faiz ödemeleri için kurumların ilgili tertiplerine,
2. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadî teşebbüslerine sermaye ve görev 
zararı nedeniyle yapılacak ödemelerle ilgili 910.01.3.001.900 tertibine 178 
trilyon liraya, 920.03.3.121.900 tertibine 300 trilyon liraya, Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığına aktarılmak üzere 940.01.3.406.900 tertibine 403 trilyon 
liraya ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne aktarılmak üzere 940.01.3.407.900 tertibine 
8 trilyon liraya kadar,
3. Ödenek yetersizliği nedeniyle gider kaydedilemeyen 100-Personel giderlerine 
ilişkin bütün tertiplere,
Ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir.
c) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun mülga 39 uncu Maddesi ve 6.6.2002 
tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 17 nci Maddesi gereğince 2002 yılında, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçelerine özel gelir ve 
özel ödenek kaydedilen miktarlardan 2002 yılında harcanmayan tutarlar devir 
suretiyle, 2002 yılına ait olup da özel gelir ve özel ödenek kaydı yapılamayan 
tutarlar, ilgili kurumların bütçelerine Maliye Bakanınca özel gelir ve özel 
ödenek kaydedilir. Bu hüküm gereğince kaydedilecek özel ödeneklerden yapılacak 
harcamalar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna, 26.5.1927 tarihli ve 1050 
sayılı Kanunun 64 üncü Maddesi ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun vize 
ve tescile ilişkin hükümlerine ve 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 32 nci Maddesi hükümlerine tâbi değildir.
d) 7.2.2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 7 nci Maddesi ile 10.8.1993 tarihli 
ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 8 inci Madde gereğince 
tahsil edilen ve saymanlık hesabına yatırılan payın yarısı Bütçenin (B) işaretli 
cetveline gelir kaydedilir.
e) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, belediyeler, il özel 
idareleri, sosyal güvenlik kuruluşları, bütçe içi ve dışı fonlar, döner 
sermayeler ile bütçenin yatırım ve transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar 
ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer kurum ve kuruluşların 
(kamu iktisadî teşebbüsleri hariç) uygulayacakları yeni bütçe sınıflandırması 
ile muhasebe sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve 
standartların geliştirilmesine, birlikte veya ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin 
her türlü çalışmayı yaptırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.


Madde 5 - a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü Maddesi uyarınca, 
aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık 
tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısını, memuriyet taban aylığı 
göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısını yeniden belirlemeye; 
29.12.1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki 
kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan 
ücretleri ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı “Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın değişik 3 üncü Maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan tavan ücretini ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli olarak çalıştırılan 
personelin sözleşme ücret tavanı ile sözleşme ücretlerini artırmaya; kanunlar, 
kanun hükmünde kararnameler ve yürürlükteki mevzuat uyarınca bütçe kanunları ve 
eki cetvellerde tespiti gereken diğer katsayı, miktar ve limitleri belirlemeye 
ve 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve eki cetvellerde yer alan kamu personelinin 
malî haklarına ilişkin miktar ve limitleri artırmaya; 2022 sayılı 65 Yaşını 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı ile 1005 
sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge 
rakamını ve vatanî hizmet tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamlarını 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
9.10.1984 tarihli ve 3055 sayılı Kanun ile 26.10.1990 tarihli ve 3671 sayılı 
Kanuna göre ödenek ve yolluk alanların aylık, ücret ve diğer ödemeleri ile 
emeklilik keseneklerinin hesabında 31.12.2002 tarihinde geçerli olan katsayılar 
ile sözleşme ücreti esas alınır. Ancak, bunların emeklileri hakkında bu hüküm 
uygulanmaz.
3.10.2002 tarihli ve 2002/4808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
taban aylığı ile sözleşme ücretlerinden, 1.10.2002 - 31.12.2002 tarihleri 
arasında uygulanmayan tutarlar başka bir işleme gerek kalmaksızın 15.1.2003 
tarihinde tahakkuk ettirilip ödenir.
b) 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, eğitim veya bilimsel araştırma kurum 
ve birimlerinde ilgili mevzuatı uyarınca emekli aylıkları kesilmeksizin 
çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde 
ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Kanunun ek 11 inci Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla emekli aylıkları 
kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29.3.1984 
tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü Maddesine göre görevlendirilenler 
hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci Maddesinin dördüncü 
fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Söz konusu uygulama nedeniyle Maliye Bakanlığı, 2002 yılında vize edilmiş 
bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin ücretleri dikkate alarak, 
1.1.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak ücretleri yeniden 
belirlemeye yetkilidir.
c) 1- 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun gereğince ikinci öğretim 
yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarında görev alan öğretim 
elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla 
çalışma ücretlerinin toplamı anılan Kanun kapsamında toplanan gelirlerin yüzde 
70’ini aşamaz.
2- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 45 inci Maddesine 29.6.2001 tarihli 
ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci Maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca 
sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında 
yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda  bulunmak 
 üzere  4.11.1981  tarihli ve  2547 sayılı Kanunun 31 inci Maddesine göre 
“öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli 
öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Kanunun 11 inci 
Maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19.11.1992 tarihli ve 3843 
sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler 
tarafından ek ders ücreti ödenir.
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin bu kapsamda fiilen verdikleri dersler, 
2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Esaslar”ın 25 inci Maddesinin (b) bendindeki sınırlamada 
dikkate alınmaz.
Bu çerçevede 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 31 inci Maddesine göre 
“öğretim görevlisi” olarak görevlendirilenlere ödenecek ek ders ücreti haftada 
10 saati geçemez.
3- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 45 inci Maddesine 29.6.2001 tarihli 
ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci Maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca, 
meslekî ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile 
ilişkilendirilen meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Millî 
Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil) 
yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri 
için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 1.100.000 lira fazla çalışma 
ücreti ödenir.


Madde 6 - a) 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 8 inci Maddesinin;
- Birinci fıkrası;
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, 
belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçenin yatırım ve 
transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu 
kurum, kurul ve kuruluşları (kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıkları, 
müessese ve işletmeleri dahil, kamu bankaları hariç) kendi bütçeleri veya 
tasarrufları altında bulunan bütün kaynaklarını T.C. Merkez Bankası veya 
muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası nezdinde kendi adlarına açtıracakları Türk 
Lirası cinsinden hesaplarda toplarlar.
- Üçüncü fıkrası;
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile saymanlar yukarıda bahsi 
geçen hükümlerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludurlar. Bu hükümlere 
uymayanlar şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
- Dördüncü fıkrasında yer alan “kaynaklar ve kurumlar” ibaresi “kaynaklar, 
kurumlar ve bankalar”,
Şeklinde uygulanır.
b) 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 15 inci Maddesinin birinci fıkrası, “ücretler” 
ibaresinden sonra gelen ibarelerin yerine “ile sağlık kurumlarınca verilen 
raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme 
araç bedellerinin, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit 
edilecek miktarlara kadar olan kısmı kurumlarınca ödenir.” ibaresi eklenerek 
uygulanır.
c) 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 46 ncı Maddesinin (a) bendinin birinci 
paragrafı “Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve 
bu senetler yerine düzenlenen belgeler,” şeklinde, bu bendin (1) numaralı alt 
bendi “2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihale ve sözleşmeler ile 6183 sayılı 
Kanunun 10 uncu Maddesinin uygulanmasında teminat olarak,” şeklinde, ikinci 
paragrafında yer alan “Tahvil ve bonolar” ibaresi “Devlet iç borçlanma senetleri 
ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler” şeklinde ve 55 inci Maddesi, birinci 
fıkrasında yer alan “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü” ibaresi ise 
“4734 sayılı Kanunun 6 ncı” şeklinde uygulanır.
d) 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 48 inci Maddesindeki (375) bin liralık tutar 
(600) bin lira, 49 uncu Maddesinde yer alan (10) bin liralık tutar ise (50) bin 
lira olarak uygulanır.
e) 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 4 üncü Maddesinin (d) 
bendi “her çeşit gelirlerin” ibaresinden sonra “ve bunların yapımı veya 
işletilmesi sırasında elde edilecek sigorta tazminat bedellerinin” ibaresi 
eklenerek uygulanır.
f) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci Maddesinin (a) bendine 
20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla eklenen beşinci fıkrada belirtilen % 10 
oranı % 5 olarak uygulanır.
g) 13.6.2001 tarihli ve 4680 sayılı Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan 
Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanunun değişik 1 inci 
Maddesinde yer alan ve 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 61/g fıkrası ile 
“30.6.2002” olarak değiştirilen “31.12.2001” tarihi, “31.3.2003” olarak 
uygulanır. Ancak, bu çerçevede yapılacak ödemeler 31.12.2002 tarihine kadar olan 
kullanımları kapsar ve tutarı 15 trilyon lirayı geçemez.


Madde 7 - Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere ve Madde metinlerinin 
içeriklerine göre tarihler güncelleştirilerek 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
hükümlerinin [6/f, 7 nci Maddenin ikinci fıkrası, 11 inci Maddenin (c) bendinin 
ikinci paragrafında yer alan “veya emanet” ibaresi, 18/e, 18/o, 31 (d bendi 
hariç), 32, 33 (b bendinin birinci paragrafı ve d bendi hariç), 34, 35, 36 
(savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardımlar için (c) bendi hariç), 39/b-2, 
39/g, 40, 41/a, 46/b, 56/b, 57, 61/c, 61/g, 61/j, 61/k Maddeleri hariç] ve 2002 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu hükümlerinin (6/b bendinde yer 
alan “emaneten” ibaresi hariç) uygulanmasına devam olunur.
Bu Kanunun uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermeye, hizmetlerin gerekli 
kıldığı tedbirleri almaya ve bütçe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinden 
yapılacak harcamaların, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümlerinden, 
26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü Maddesinden, 21.2.1967 tarihli 
ve 832 sayılı Kanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerinden ve 13.12.1983 
tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci Maddesi hükmünden 
istisna edilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Madde 8 - Bu Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) bendi 20.12.2002 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, 4 üncü Maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri yayımı 
tarihinde, diğer hükümleri 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 9 - Bu Kanunun;
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı,
b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,
c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,
d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,
Yürütür.