Endeksler

		İŞ KANUNU, SENDİKALAR KANUNU İLE BASIN MESLEĞİNDE
	      ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN 
		  TANZİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
				HAKKINDA KANUN
   

	Kanun Numarası	: 4773     
	Kabul Tarihi 	: 9.8.2002    
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 15/08/2002 Sayı : 24847
 
 

Madde 1 - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 6 ncı Maddesinin 
başlığı ile (III) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Maddeye 
aşağıdaki bent eklenmiştir.
Sanayi, ticaret ve tarım işleri:
III. Bu Kanunun uygulanması bakımından tarımdan sayılacak işler şunlardır:
a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; 
turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; 
sebze ve tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, 
ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, 
aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve 
ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, toprak ıslahı, çayır, mera, 
toprak ve su korunması işleri,
b) Fidanlık ve ağaçlandırma, tabiî ve sunî tensil, orman koruma ve bakımı 
(yangın dahil), orman imar ve ıslahı, tohum toplama, ormancılık araştırma 
(sulama, dikim, yetiştirme, bakım), tali orman yolu yapımı ve onarımı, 
amenajman, silvikültür, orman ürünleri istihsali, ana depolara nakil, son 
depolarda istif ve tasnif, millî parkların yapım, bakım ve geliştirilmesi 
işleri,
c) Her türlü iş ve gelir hayvanlarının (arı, ipek böceği ve benzerleri dahil) 
yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, 
kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması işleri ile bu 
hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri,
ç) 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su 
avcılığı ve bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması, taşınması ve üretilmesi 
işleri.
IV. Yukarıda sayılan işler dışında kalan bir işin bu Kanunun uygulanması 
bakımından sanayi, ticaret veya tarım işlerinden sayılıp sayılmadığını 
belirlemeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.


Madde 2 - 1475 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve bu Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Maddeler eklenmiştir.

Madde 13 - Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce 
durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.  
Hizmet akdi;  
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 
yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından 
başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında 
tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini 
feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin 
ödeyerek akdi feshetmesi, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E Maddelerinin 
uygulanmasına engel olmaz.
13/A Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E Maddelerinin 
uygulanma alanı dışında kalan işçilerin hizmet akdinin, fesih hakkının kötüye 
kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim sürelerine ait ücretin 
üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması 
ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Feshin geçerli sebebe dayandırılması :

Madde 13/A - On veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık 
kıdemi olan ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde 
olmayan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdini fesheden işveren, işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 
gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızası ile 
çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak,
b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya 
temsilciliğe aday olmak,
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idarî 
veya adlî makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak,
d) Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasî 
görüş, etnik veya sosyal köken,  
e) 70 inci Madde uyarınca kadın işçilerin çalıştırılmalarının yasak olduğu 
sürelerde işe gelmemek,
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 17 nci Maddenin (I) numaralı bendinin (b) 
fıkrasında öngörülen bekleme süresinde işe geçici olarak devam etmemek.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen 
süreler birleştirilerek hesap edilir.
Akdin feshinde usul:

Madde 13/B - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini 
açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.
İşveren bakımından beklenemeyecek haller hariç olmak üzere, hakkındaki iddialara 
karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli hizmet akdi, o işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 17 
nci Maddenin (II) numaralı bendinde gösterilen sebeplerle fesih hakkı saklıdır.
Fesih bildirimine itiraz ve usul:

Madde 13/C - Hizmet akdi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep 
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava 
açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa 
uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen 
kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları:

Madde 13/D - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 
geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi 
başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az altı ay 
en çok bir yıllık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme 
feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde 
ödenecek tazminat miktarını da belirler.
İşçinin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en 
çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları kendisine ödenir.
Bildirim süresine ait ücret işçiye peşin ödenmişse, bu tutar yukarıdaki 
hükümlere göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşçiye bildirim süresi 
verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu 
sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.  
İşçi, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren altı iş günü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde 
başvuruda bulunmazsa, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve 
işveren sadece bunun hukukî sonuçları ile sorumlu olur.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle 
değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.
Yeni işe girme:

Madde 13/E - Hizmet akdi feshedilen işçi yeni bir işe girer ve mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verilirse, önceki işine dönmek istemeyen işçi durumu altı 
iş günü içinde önceki işverenine bildirir. Yazılı olarak yapılacak bu bildirim 
üzerine belirsiz süreli hizmet akdi işverence geçerli bir sebeple feshedilmiş 
gibi sayılır ve buna ilişkin hukukî sonuçlar doğar.


Madde 3 - 1475 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin ikinci fıkrasındaki “13” 
ibaresi, “13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E” şeklinde, aynı Kanunun 14 üncü 
Maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “13 üncü Maddenin (C) bendinde” ibaresi 
“13 üncü Maddesinde” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 4 - 1475 sayılı Kanunun 17 nci Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
IV - İşçi, feshin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerde öngörülen sebeplere 
uygun olmadığı iddiası ile 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E Madde hükümleri 
çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.


Madde 5 - 1475 sayılı Kanunun 24 üncü Maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Toplu işçi çıkarma:

Madde 24 - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve 
işin gerekleri sonucu topluca veya bir ay içinde toplam en az on işçinin iş 
akdini feshetmek istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri 
sendika temsilcilerine veya işçi temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve 
Türkiye İş Kurumuna bildirir.
Bu bildirimde işçi çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları 
ve işe son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine 
ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
Bildirimden sonra temsilcilerle işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu 
işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut 
çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele 
alınır. Görüşmelerin sonunda toplantının yapıldığını gösteren bir belge 
düzenlenir.   
Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne 
bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi 
halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne 
ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilân etmekle yükümlüdür.
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, 
işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi 
çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
İşveren, toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 
13/E Maddeleri hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi 
halde işçi sözü edilen Maddelere göre dava açabilir.


Madde 6 - 1475 sayılı Kanunun 98 inci Maddesinin (A) bendinin (3) numaralı alt 
bendinde yer alan “13 üncü Maddenin (A) bendinde” ibaresi, “13 üncü Maddede” 
şeklinde, aynı Maddenin (B) bendinde yer alan “24 üncü Maddesindeki hükümlere 
aykırı olarak işçi çıkaran veya işyerine yeni işçi alan işveren veya vekiline 
işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için” ibaresi “24 üncü Maddesindeki 
hükümlere aykırı hareket eden işveren veya vekiline” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 7 - 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki Madde eklenmiştir.

EK Madde 4 - Tarımdan sayılan işlerde çalışanların, çalışma koşullarına ilişkin 
hükümleri, hizmet akdî, ücret, işin düzenlenmesi ile ilgili hususlar altı ay 
içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde 8 - 1475 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 13 - İşyeri temsilcileri ile ilgili olarak yeni bir düzenleme 
getirilinceye kadar, işyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadığı hallerde, o 
işyerinde çalışan işçiler tarafından 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü 
Maddesinde belirlenen sayıda seçilecek işçi temsilcileri görev yaparlar.


Madde 9 - 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu Maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30 - İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren 
tarafından feshinde 1475 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı 
feshedilmesi halinde, 1475 sayılı Kanunun 13/D Maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir.
İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini 
değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde 
değişiklik geçersiz sayılır.  


Madde 10 - 2821 sayılı Kanunun 31 inci Maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve Maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine 
aykırı hareket etmesi halinde, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak 
üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı 
hizmet akdinin feshi halinde ise, 1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 
13/E Madde hükümleri uygulanır. Ancak, 1475 sayılı Kanunun 13/D Maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından 
az olamaz.
854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 818 sayılı 
Borçlar Kanununa tâbi olan işçiler ve tarımdan sayılan işlerde çalışanlar ile 
1475 sayılı Kanunun 13/A Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 13/A, 
13/B, 13/C, 13/D ve 13/E Maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçinin 
sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası 
ile açacağı davada, ispat yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanununun genel hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat 
miktarı için, altıncı fıkra hükmü esas alınır.
İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır.


Madde 11 - 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 5 inci Maddesinin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendi “50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) 
tarım işlerinin yapıldığı iş yerlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.  


Madde 12 - 13.6.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun değişik 6 ncı 
Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E ile 24 üncü Maddeleri hükümleri 
kıyas yoluyla uygulanır.


Madde 13 - Bu Kanun 15 Mart 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.