Endeksler

	CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU
 
   
	Kanun Numarası	: 4769 
	Kabul Tarihi 	: 29.7.2002    
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 02/08/2002 Sayı : 24834
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev
Amaç


Madde 1 - Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı 
olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması 
amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge 
eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve teşkilâtı ile bu merkezlerde verilecek 
eğitime ve diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapacak 
personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu 
öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin 
aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini kapsar.

Kuruluş

Madde 3 - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan personeli 
yetiştirmek ve meslekî eğitimlerini vermek üzere Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim 
Merkezi kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak, dört ilde daha bölge 
eğitim merkezi kurulabilir.
Bu Kanunda geçen “eğitim merkezi” ve “eğitim merkezleri” terimi, Ceza İnfaz 
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerini 
ifade eder.

Görev

Madde 4 - Eğitim merkezlerinin görevleri şunlardır:
1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelini mesleğin gerektirdiği bilgi, 
beceri ve davranışları kazanmış, hukuk devletine ve insan haklarına saygılı, 
adalet, onur ve tarafsızlık duygularına sahip kişiler olarak yetiştirmek ve bu 
görevlere hazırlamak,  
2. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinden idare memurluğu öğrencileri 
ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimini, bu 
kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme 
eğitimlerini yapmak,
3. Eğitime tâbi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan hakları, yönetim 
hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal ilişkiler, sosyal hizmetler ve bedensel 
ve toplu savunma sporları gibi alanlarda eğitim vermek,
4. Konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek,
5. Personelin yetiştirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilecek 
diğer görevleri yerine getirmek.

İKİNCİ KISIM
Eğitim Merkezlerinin Teşkilâtı

BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Madde 5 - Eğitim merkezleri, müdür, müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri

Madde 6 - 1. Eğitim merkezi müdürünün görevleri şunlardır:
a) Eğitim merkezini yönetmek ve temsil etmek,
b) Eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak ve bu konuda uygun 
göreceği tedbirleri almak,
c) Öğretim kadrosunda çeşitli nedenlerle boşalma veya görevlilerin mazereti 
hallerinde boş kadrolar dolduruluncaya kadar veya mazeretlerinin devamı 
süresince öğretim görevlilerini uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak 
çalıştırmak,
d) Yıllık eğitim ve çalışma programını hazırlayarak Eğitim Kurulunun onayına 
sunmak,
e) Eğitim görenler için ders ve konferanslar dışında sosyal ve kültürel 
etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmalarını sağlamak,
f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,  
2. Müdür yardımcıları, eğitim merkezinin düzenli ve verimli çalışması için Müdür 
tarafından verilen görevleri yaparlar,
3. Büronun oluşumu ve görevleri yönetmelikte düzenlenir.

Müdür ve müdür yardımcılarının atanması

Madde 7 - Eğitim merkezi müdürü, birinci sınıfa ayrılmış adlî yargı hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları arasından; müdür yardımcısı ise meslekte en az beş yıl 
görev yapmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları veya üniversite öğretim 
elemanları arasından muvafakatları alınmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürünün önerisi üzerine Adalet Bakanınca dört yıl için atanırlar. Süresi 
dolanlar yeniden atanabilirler.
Müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkim ve savcılara ilişkin hükümleri 
uygulanır. Üniversite öğretim elemanlarının hakları saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Öğretim Görevlileri

Eğitim Kurulunun oluşumu ve görevleri

Madde 8 - 1. Eğitim merkezinin danışma organı olan Eğitim Kurulu, Adalet 
Bakanlığında Bakanın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
b) Yargıtayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
c) Danıştayın kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
d) Yükseköğretim Kurulunun, Ankara’daki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku 
anabilim dalından seçeceği bir öğretim üyesi ile eğitim bilimleri, sosyoloji, 
psikoloji veya sosyal hizmetler alanlarından seçeceği iki öğretim üyesi,
e) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,
f) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Eğitim Daire Başkanı ve Türkiye 
Barolar Birliğinin seçeceği bir temsilci,
g) Eğitimden sorumlu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar 
seçilebilir.
Eğitim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplanır. Başkan gerekli gördüğü 
hallerde Kurulu toplantıya çağırabilir.  
Adalet Bakanının bulunmadığı zamanlarda Eğitim Kuruluna Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı başkanlık eder.
Eğitim Kurulunun sekreterlik görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 
yerine getirilir.
2. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a)   Eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek ve 
kararlar almak,
b)   Eğitim merkezi müdürlüklerince hazırlanan yıllık eğitim ve çalışma 
programlarını incelemek ve onaylamak,
c) Eğitim merkezlerinin görevleri ile ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünce hazırlanan yönetmelik ve genelgeleri incelemek,
d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen diğer görevleri yapmak.
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Eğitim Kurulu 
üyelerine ayda iki toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için (1000) gösterge 
rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarda huzur ücreti ve huzur hakkı ödenir.
Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular 
yönetmelikle düzenlenir.

Öğretim görevlileri

Madde 9 - Eğitim merkezlerinin öğretim görevlileri, Adalet Bakanının istemi 
üzerine ilgili kurum, kuruluş veya kurulun yetkili organlarınca ek görevle 
görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yargıtay ve Danıştay üyeleri, 
yükseköğretim kurumları öğretim elemanları, meslekte fiilen on yılını tamamlamış 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile avukatlar, ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
kontrolörleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, doktorları, 
psikologları, psikiyatristleri, pedagogları, sosyal çalışmacıları ve 
öğretmenleri ile diğer uzmanlardan oluşur.
Öğretim görevlileri, bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitime 
ilişkin görevleri yaparlar. Bu görevlerin yerine getirilmesinde uyulacak esas ve 
usuller yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Eğitim Merkezlerine Kabul, Eğitim,
Sınav ve Atama

Eğitim merkezlerine kabul

Madde 10 - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, cezaevlerinin ihtiyacına 
göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda Devlet Memurluğu Sınavında 
başarılı olan adaylar arasından idare memurluğu öğrenciliği için Adalet 
Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu için adlî yargı adalet komisyonlarınca 
yapılacak sözlü sınav ve mülâkatta başarılı olanlar alınır. Adaylara eğitim 
süresince (3000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık harçlık ödenir. Bu harçlıklardan damga 
vergisi hariç, herhangi bir kesinti yapılmaz.

Eğitim süresi ve eğitim sonu sınavı

Madde 11 - Hizmet öncesi eğitimin süresi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta 
öğretim kurumları için belirlenen en az bir, en çok iki öğretim yılı olup, bu 
süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar 
hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev yapan personelin, aday memurluk, 
hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre 
eğitim merkezlerinde yaptırılır.
Aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerinin süresi 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre 
belirlenir.
Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, 
sözlü veya uygulamalı sınava tâbi tutulurlar. İdare memurluğu ve infaz ve koruma 
memurluğu, öğrencilerinden hizmet öncesi eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ceza 
infaz kurumları ve tutukevlerinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar.
Başarılı olamayanların eğitim merkezi ile ilişiği kesilir; ödenen harçlık ve 
yapılan masraflar talep edilmez.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Eğitim merkezi personelinin atanması ve özlük işlemleri

Madde 12 - Eğitim merkezlerinde görev yapan müdür ve müdür yardımcısı dışındaki 
personelin atanması ve her türlü özlük işlemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünce yürütülür. Bunlar hakkında Devlet Memurları Kanunu ile 2451 sayılı 
Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri 
uygulanır.

Eğitim merkezlerinin denetimi

Madde 13 - Eğitim merkezleri, adalet müfettişlerince denetlenir. Ayrıca müdür 
ve müdür yardımcıları dışındaki personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğünce de denetlenir.

Yatılı tesisler, giderler

Madde 14 - Eğitim görenlerin konaklamalarını sağlamak için eğitim merkezlerinde 
Adalet Bakanlığınca yatılı tesisler kurulabilir. Bunlara ayrıca yemek çıkarılır. 
Eğitim merkezlerinde çalışan personel de, eğitim görenlere çıkarılan yemek 
tabelasına dahil edilir.
Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü ihtiyaçları, giderleri ve 
hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları, Adalet Bakanlığı 
bütçesinden karşılanır.
Eğitim merkezlerinde eğitim görenlerden yatak ve yemek ücreti alınmaz.  

Mecburi hizmet

Madde 15 - Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar 
her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.
Hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin 
kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler kendileri için yapılmış bulunan bütün 
giderleri iki katı fazlasıyla ödemek zorundadırlar.

Ders ve ek ders ücreti

Madde 16 - Eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilenler, sahip 
oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders 
sayısına göre Adalet Bakanlığınca tespit edilen esaslar ve bütçe kanunu 
hükümleri çerçevesinde ders ve ek ders ücreti verilir.

Kadro ihdası

Madde 17 - Eğitim merkezlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve Adalet 
Bakanlığı taşra teşkilâtında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar 
ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Yönetmelikler

Madde 18 - Eğitim merkezlerinin teşkilât, görev, çalışma, disiplin ve denetimi 
ile eğitim ve öğretime ilişkin esas ve usuller, çalışanların görev, yetki ve 
sorumlulukları, Eğitim Kurulunun toplantı, çalışma esas ve usulleri, eğitim 
merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve şartlar, giyilecek 
resmî kıyafetler, okutulacak dersler, eğitim ve sınavların esas ve usulleri, 
eğitim görenlerin tâbi olacakları disiplin kuralları ve diğer hususlar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

GEÇİCİ Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ceza infaz kurumları ile 
tutukevlerinde görev yapmakta olan idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve 
memurları, aday memurları ve diğer personel, görevi aksatmamak kaydıyla ve 
eğitim merkezlerinin kapasitesi de göz önünde bulundurularak, gruplar halinde 
Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda eğitim merkezlerinde adaylık 
hizmet içi ve görevde yükselme eğitimine tâbi tutulurlar.


Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU    : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLÂTI  : TAŞRA
(II) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
    
   Unvanı 
   DereceSerbest Kadro
   AdediTutulan Kadro
   Adedi 
   Toplam
   Eğt. Mrk. Müdürü15 5
   Eğt. Mrk. Müdür Yrd.25 5
   Toplam 10 10

 
 
(2) SAYILI LİSTE
KURUMU    : ADALET BAKANLIĞI
TEŞKİLÂTI   : TAŞRA
(I) SAYILI CETVEL
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
    
    
   Sınıfı 
    
   Unvanı 
    
   Derece Serbest
   Kadro
   Adedi Tutulan
   Kadro
   Adedi 
    
   Toplam
   GİHEğt. Mrk. Şube Müd.15-5
   GİHMemur95-5
   GİHMemur104-4
   GİHSantral Memuru93-3
   GİHSantral Memuru102-2
   GİHAmbar Memuru61-1
   GİHAmbar Memuru71-1
   GİHAmbar Memuru81-1
   GİHAmbar Memuru91-1
   THSTeknisyen81-1
   THSTeknisyen92-2
   THSTeknisyen102-2
   YHSAşçı102-2
   YHSAşçı113-3
   YHSAşçı124-4
   YHSHizmetli105-5
   YHSBekçi109-9
     Toplam 51 51
    GENEL TOPLAM 61 61