Endeksler

	TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
   

	Kanun Numarası	: 4767     
 	Kabul Tarihi 	: 27.6.2002    
	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 03/07/2002 Sayı : 24804
 

Madde 1 - 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki 
geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 3 - 3.2.2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem 
sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye 
yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi 
afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya toplulaştırma 
sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut 
İdaresi aracılığı ile kredi verilir. Söz konusu kredinin kullandırılmasına 
ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir ve Başbakan onayı ile yürürlüğe 
girer.
Ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatifler için 
gereken 70 trilyon TL. Toplu Konut İdaresine; alt yapı ve toplulaştırma 
işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL. ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak 
protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bütçesindeki afet tertibine aktarılır.
Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmının 
geri dönüşü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından takip edilir ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.
Bu Madde uyarınca yeniden inşa edilecek veya onarılacak yapılarla ilgili ihale, 
sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların 
verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.