Endeksler

	GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4766     
   Kabul Tarihi 	: 25.6.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 28/06/2002 Sayı : 24799
 

Madde 1 - 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun 39 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 39 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. 
Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından 
karşılanır. Öğrencilere, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve 
bağlı birimlerindeki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana 
ilkelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre 
yapılan eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili 
esaslar, yönetmelikte gösterilir.
b) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim 
dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil yüksek öğretim kurumları ile 
eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen 
hakların eşdeğer sayılması hususu, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından düzenlenir.
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askerî Tıp 
Fakültesinden mezun olanlar, 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip 
olurlar.
c) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Askerî Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf 
teğmen nasbedilirler. Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından 
mezun olanlara, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkındaki 
mevzuat hükümleri uygulanır.
d) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı lisans düzeyindeki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilenler, öğrenim 
süreleri kadar mecburî hizmete tâbidirler.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.