Endeksler

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN
 	        TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ GENEL İLKELERİ HAKKINDA 
	    ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4763    
   Kabul Tarihi 	: 20.6.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 28/06/2002 Sayı : 24799
 

Madde 1 - 26 Şubat 2002 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına 
Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun 
bulunmuştur.


Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE
CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ
GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMA
 
Bir tarafta, aşağıda “Türkiye” olarak anılan TÜRKİYE CUMHURİYETİ,
Diğer tarafta, aşağıda “Topluluk” olarak anılan AVRUPA TOPLULUĞU,
Şu hususları göz önünde tutarak:
(1) 6 Mart 1995 tarihli Türkiye-AB Ortaklık Konseyi İlke Kararı, Türkiye-AB 
işbirliğinin kapsamını genişletmek amacıyla, Türkiye’nin belirli Topluluk 
programlarını muhtemel katılımı da dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda 
girişimler başlatılmasını öngörmüştür.
(2) Aralık 1997’de toplanan Lüksemburg Avrupa Birliği Zirvesi, aday ülkelerin 
Topluluk programlarına katılımını, her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılmak 
kaydıyla, güçlendirilmiş katılım öncesi stratejiyi geliştirici bir unsur olarak 
belirlemiştir. Eş zamanlı olarak, aynı imkânı Türkiye için de öngören, Türkiye 
için Avrupa Stratejisi hazırlanmıştır. Aralık 1999’da Helsinki’de ve özellikle 
Aralık 2000’de Nice’de yapılan Avrupa Birliği Zirvesi toplantılarını müteakip, 
bu alanda her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılan yaklaşımlar, Topluluk 
programlarının pek çoğunu içerecek kapsamlı bir hale getirilebilecektir.
(3) Aralık 1999 Helsinki Avrupa Birliği Zirvesi, Türkiye’nin, diğer aday 
ülkelere uygulanan aynı kriterler temelinde Birliğe katılması mukadder bir aday 
ülke olduğunu, mevcut Avrupa Stratejisi temelinde, diğer aday ülkeler gibi 
Türkiye’nin de, reformlarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla, Topluluk 
programlarına katılımı da içeren bir katılım öncesi stratejisinden 
faydalanacağını ve ayrıca, Topluluk program ve ajansları ile, katılım süreci 
bağlamında aday ülkeler ve Birlik arasında yapılacak toplantılara iştirak etme 
imkânına sahip olacağını belirtmiştir.
(4) Türkiye çeşitli Topluluk programlarına katılım arzusunu beyan etmiştir.
(5) Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak malî katkı payını da 
içeren özel hüküm ve şartlar, Topluluk adına hareket eden Avrupa Komisyonu ile 
Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma ile belirlenmelidir.
 
 
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR :
Madde 1
Türkiye, AB’ne aday Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin katılımına açık olan tüm 
Topluluk programlarına, bu programların kabulüne dair hükümlere uygun olarak 
katılabilir.
Madde 2
Türkiye, katıldığı belirli programlara uygun olarak Avrupa Birliği bütçesine 
malî katkıda bulunur.
Madde 3
Türkiye’nin temsilcileri, Türkiye’nin malî katkıda bulunacağı programları 
izlemekle sorumlu yürütme komitelerine, Türkiye’yi ilgilendiren konularda ve 
gözlemci statüsünde katılabileceklerdir.
Madde 4
Türkiye’den katılımcılar tarafından sunulacak proje ve girişimler, ilgili 
programları için Üye Ülkelere uygulananlarla mümkün olduğunca aynı koşul, kural 
ve usullere tâbi olacaktır.
Madde 5
Türkiye’nin her bir programa katılımı ile ilgili olarak ödenecek malî katkı 
payını da içeren özel hüküm ve şartlar, Topluluk adına hareket eden Avrupa 
Komisyonu ile,Türkiye’nin yetkili makamları arasında yapılan anlaşma ile 
belirlenecektir.
Katılım öncesi strateji çerçevesinde Türkiye’ye yönelik yardımlara ve özellikle 
bir Katılım Ortaklığı oluşturulmasına ilişkin 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001 
sayılı Konsey Yönetmeliği1 temelinde, Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde 
ekonomik ve sosyal yapıların reformuna eşlik eden malî ve teknik tedbirler 
(MEDA) hakkında 23 Temmuz 1996 tarih ve (EC) 1488/96 sayılı Konsey Tüzüğüne2, 
veya AT-Türkiye Gümrük Birliğini güçlendiren tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 
10 Nisan 2000 tarih ve (EC) 764/2000 sayılı Konsey Tüzüğüne3, veya Türkiye’deki 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına 
ilişkin 22 Ocak 2001 tarih ve (EC) 257/2001 sayılı Konsey Tüzüğüne4, veya 
Türkiye’ye Topluluk dış yardımı sağlamak üzere gelecekte kabul edilebilecek 
benzer bir Tüzüğe uygun olarak, Türkiye’nin Topluluk dış yardımı için başvuruda 
bulunması durumunda, söz konusu Topluluk yardımının Türkiye tarafından 
kullanılmasına ilişkin koşullar bir Malî Muhtıra ile belirlenir. 
Madde 6
Anlaşma süresiz olarak uygulanacaktır. Taraflardan birinin 6 ay önceden yazılı 
bildirimde bulunması koşuluyla, Anlaşma feshedilebilir.
Madde 7
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde ve bunu takip 
eden her üç yılda bir, her iki Âkit Taraf, Türkiye’nin bir veya daha fazla 
Topluluk programına fiili katılımını esas alarak, Anlaşmanın uygulanmasını 
gözden geçirebilir.
Madde 8
Anlaşma, bir yanda Türkiye topraklarında, diğer yanda Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşmada öngörülen koşullar dahilinde Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 
uygulandığı topraklarda uygulanır.
Madde 9
Anlaşma, Âkit Tarafların, kendi usullerinin tamamlandığını karşılıklı olarak 
bildirdikleri tarihte yürürlüğe girer.
Madde 10
Anlaşma, İspanyolca, Danimarkaca, Almanca, Yunanca, İngilizce, Fransızca, 
İtalyanca, Flamanca, Portekizce, Fince, İsveçce ve Türkçe dillerinde, her biri 
eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde hazırlanmıştır.
                   
(1) Topluluk Resmî Gazetesi (TRG) L58, 28.2.2001, s.1
(2) TRG L 189, 30.7.1996, s. 1 Son olarak 2698/2000 (TRG L311, 12.2.2000, s.1) 
no’lu AB Tüzüğüyle değiştirilmiş olan tüzük
(3) TRG L 94, 14.4.2000, s. 6
(4) TRG L 39, 9.2.2001, s. 1