Endeksler

	MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ 
	    KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLARDA DÖNER SERMAYE
	      TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUNDA DEĞİŞİKLİK
			YAPILMASINA DAİR KANUN 
   
	Kanun Numarası	: 4762     
	Kabul Tarihi 	: 20.6.2002    
 	Yayımlandığı R. Gazete	: Tarih : 28/06/2002 Sayı : 24799
 

Madde 1 - 10.6.1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili 
ve İşletilmesine İlişkin Kanunun 3 üncü Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanun kapsamına giren döner sermaye kuruluşlarına toplam beş trilyon lira 
sermaye tahsis olunmuştur.


Madde 2 - 3225 sayılı Kanunun 14 üncü Maddesinde yer alan “1000” rakamı “2000”, 
“2000” rakamı “4000” olarak değiştirilmiştir.


Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.