Endeksler

	TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
				HAKKINDA KANUN
   
   Kanun Numarası	: 4761     
   Kabul Tarihi 	: 12.6.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 22/06/2002 Sayı : 24793
 
 

Madde 1 - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 
Maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
(Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer 
müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında 
kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her 
ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve 
menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen 
faizler de mevduat faizi sayılır.)


Madde 2 - 193 sayılı Kanunun 94 üncü Maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "6, 
7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul 
kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre," ibaresi "6, 7, 8 ve 9 
numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul kıymetin 
vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında 
değerlendirilen paralara ödenen faizler için," şeklinde değiştirilmiş, Maddenin 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin 
ödenmesinden sorumlu tutabilir.


Madde 3 -  193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 60 - Mevcut veya yeni kurulacak olan sermaye şirketlerine, aynî 
veya nakdî sermaye olarak konulan değerlerden hareketle; herhangi bir vergi 
incelemesi ve tarhiyat (Vergi Usul Kanununun 30 uncu Maddesinin ikinci 
fıkrasının (7) numaralı bendi dahil) yapılamaz. Bu hükmün uygulanabilmesi için 
31.12.2002 tarihine kadar; mevcut sermaye şirketlerinde sermaye artırımı 
işlemlerinin, yeni kurulacak şirketlerde şirket kuruluşunun tamamlanması ve 
sermaye olarak konan değerlerin şirket aktifine girmiş olması şarttır.


Madde 4 - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki 
 geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 31 - 2001-2005 yılları kazançlarına uygulanmak üzere Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt dışı 
iştiraklerinin finansmanından doğan alacaklarının değerlemesinden kaynaklanan 
kur farkları pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilerek dönem kazancına 
dahil edilmez. Bu karşılıklar sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden çekiş 
ve kâr dağıtımı sayılmaz. Aleyhlerine oluşan kur farkları ise aktifte özel bir 
karşılık hesabında tutulur ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur farkları 
ile kapatılır. Lehte kur farkı ile kapatılamayan tutarlar yurt dışı iştirakin 
işi bırakması halinde zarar addolunur.


Madde 5 - 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü 
Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bakanlar Kurulu, bu Maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat 
muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan 
aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve 
sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, bankalar arası kambiyo 
muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak 
şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.


Madde 6 - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 
tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne, (18) 
numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (19), (20), (21) ve (22) 
numaralı fıkralar eklenmiştir.
19. Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, 
belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya 
finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya 
sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, 
değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 
ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
20. Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile 
bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.
21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine 
ilişkin alım satım sözleşmeleri.
22. Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin 
düzenlenen kâğıtlar.


Madde 7 - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı 
tarifenin "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı 
tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde 
tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.


Madde 8 - 28.12.2001 tarihli ve 4731 sayılı 17.8.1999 ve 12.11.1999 
Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve 
Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, 
Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun; 1 inci Maddesinin 1 numaralı fıkrasının sonuna "1999 
vergilendirme dönemine ilişkin emlâk vergisi, çevre temizlik vergisi ve motorlu 
taşıtlar vergisi hakkında da bu Madde hükmü uygulanır." ibaresi, 2 nci 
Maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Bu hüküm, gelir ve kurumlar vergisi ile 
birlikte ödenmesi gereken diğer vergi, fon ve paylar hakkında da uygulanır." 
ibaresi eklenmiştir.    


Madde 9 -  Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye 
Bakanlığına ait ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer 
alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiştir. 


Madde 10 - 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci 
Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak 
birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları 
her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.


Madde 11 -  4734 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve Maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.
e) Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz 
kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan 
okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları 
tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet 
Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme 
Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar.
g) Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 
kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşların; uluslararası 
kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararası piyasanın koşullarına göre 
anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili veya 
bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal 
veya hizmet alımları;


Madde 12 -  4734 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) 
ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası Madde metninden 
çıkarılmıştır.
a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet 
alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası.
b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar 
Türk Lirası.
c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası.


Madde 13 - 4734 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine ikinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, 
yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi 
nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş 
bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi 
kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler 
devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları 
veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve 
teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yönetim ve denetim 
faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate 
alınır.


Madde 14 - 4734 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "yirmibir gün" ibaresi "yirmibeş 
gün" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna "Bu fıkra kapsamında ilan 
edilen ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye 
çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum 
yetkilidir." cümlesi eklenmiştir. 


Madde 15 - 4734 sayılı Kanunun 53 üncü Maddesinin (h) fıkrasının dördüncü 
bendinde yer alan "Kurum ile ilişikleri kesilir." ibaresi "Kurumda durumlarına 
uygun başka bir göreve atamaları yapılır." şeklinde değiştirilmiş, Maddenin (c) 
fıkrasının üçüncü bendi, (i) fıkrasının beşinci bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (i) fıkrasına son bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 
eklenmiş ve (j) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. 
Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, 
ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin 
şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden 
alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm 
olmaları halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle 
veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay 
içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu 
durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.
Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski 
görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe 
atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle 
görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev 
sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları 
halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından 
mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul 
Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından 
olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için 
yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak 
değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları 
halinde, durumları daha önce tâbi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde 
değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca 
atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı 
kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.
Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma 
bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, 
hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda 
görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, 
ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları 
Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları 
sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler 
terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek 
duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan 
işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci 
Maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek 
personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz.
1) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek 
sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi 
(İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına 
yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)


Madde 16 - 4734 sayılı Kanunun 56 ncı Maddesine beşinci fıkrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Şikâyet, dava açılması öncesi kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, 
yapılan şikâyetler üzerine en geç altmış gün içerisinde karar verir. Bu kararın 
ihale sürecinin durdurulması yönünde olması halinde, Kurum, durdurma kararından 
itibaren en geç altmış gün içerisinde nihai kararını verir.


Madde 17 - 4734 sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli 
hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye 
çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel 
teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler 
nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım 
işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi 
ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi 
yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye 
çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar 
teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem 
iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.


Madde 18 -  4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü  Maddesinin son 
fıkrasındaki “Bu Kanunun 3 üncü Maddesinin (e) bendi gereğince” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum 
tarafından,” ibaresi eklenmiş ve aynı Maddenin sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
Bu Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak 
esas ve usuller, Kurumun uygun görüşü üzerine ilgili idareler tarafından 
hazırlanarak, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.


Madde 19 - 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ Madde 6 - Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 53 üncü Maddenin (h) 
fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma 
sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir 
yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hâkimler, savcılar ve bu meslekten 
sayılanlar, 
b) Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü 
eğitimini tamamlamış üniversite öğretim elemanları,
c) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en 
az beş yıl, lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans 
üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kurum ve 
kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar,
Kırk yaşından gün almamış olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu 
ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma 
konularında çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakatı alınmak 
suretiyle, Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler.
31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki 
kadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuş ve 
kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız 
bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının 
muvafakati ile atanabilirler.


Madde 20 - Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği 
haiz olarak kurulmuş veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, 
kurum ve kuruluşların Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal 
hak ve yardımları, bu kurul, üst kurul, kurum ve kuruluşların fonksiyonları, 
ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci Maddesi 
uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar 
Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine 
ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlarını üç katına 
kadar artırmaya ve artırılan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibarıyla 
düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
Yukarıdaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar, Kamu İhale Kurulu Başkanına, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve 
diğer ödemeler toplamı kadar, Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kurul Başkanına 
yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır.


Madde 21 -  Bu Kanunun; 
a) 1 ve 2 nci Maddeleri yayımını izleyen aybaşında,
b) 4 üncü Maddesi 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 8 inci Maddesi 30.12.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) 10, 11, 12, 13, 14, 16 , 17 ve 18 inci Maddeleri 1.1.2003 tarihinde,
e) Diğer Maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer. 


Madde 22 -  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
           
(1) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR
KURUMU       : Maliye Bakanlığı
TEŞKİLÂTI      : Taşra
    
   Unvanı 
   SınıfıSerbest
   Kadro AdediTutulan Kadro
   Adedi 
   Toplam
   8. DERECE  
   Vergi İstihbarat
   Uzmanı 
   G.İ.H. 
   – 
   Vergi İstihbarat Uzman
   Yardımcısı 
   G.İ.H. 
   – 
           TOPLAM 200–200
   9. DERECE  
   Vergi İstihbarat Uzman
   Yardımcısı 
   G.İ.H. 
   – 
           TOPLAM 584–584
   GENEL TOPLAM 784 784

   
(2) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
KURUMU     : Maliye Bakanlığı
TEŞKİLÂTI    : Merkez
    
   Unvanı 
   SınıfıSerbest
   Kadro AdediTutulan Kadro
   Adedi 
   Toplam
   1. DERECE  
   Genel Müdür
   Yardımcısı 
   G.İ.H. 
   – 
   Daire BaşkanıG.İ.H.14–14
   Şube MüdürüG.İ.H.33–33
   Bilgi İşlem Merkezi
   Müdürü 
   G.İ.H. 
   – 
   ProgramcıG.İ.H.10–10
   ÇözümleyiciG.İ.H.6–6
   Bilgisayar İşletmeniG.İ.H.11–11
   MühendisT.H.3–3
          TOPLAM 84–84
   2. DERECE  
   ÇözümleyiciG.İ.H.3–3
   Bilgisayar İşletmeniG.İ.H.11–11
   Mühendis     T.H.2–2
         TOPLAM 16–16
   4. DERECE  
   ProgramcıG.İ.H.6–6
   Bilgisayar İşletmeniG.İ.H.11–11
   MühendisT.H.2–2
   İstatistikçiT.H.2–2
          TOPLAM 21–21
   5. DERECE  
   Devlet Gelir UzmanıG.İ.H.50–50
   ProgramcıG.İ.H.16–16
   Bilgisayar İşletmeniG.İ.H.11–11
   MütercimG.İ.H.1–1
   MühendisT.H.3–3
   İstatistikçiT.H.3–3
        TOPLAM 84–84
   6. DERECE  
   Devlet Gelir UzmanıG.İ.H.100–100
   MütercimG.İ.H.3–3
   MühendisT.H.3–3
   İstatistikçiT.H.4–4
        TOPLAM 110–110
   7. DERECE  
   Devlet Gelir UzmanıG.İ.H.150–150
   MütercimG.İ.H.4–4
   MühendisT.H.3–3
   İstatistikçiT.H.5–5
        TOPLAM 162–162
   8. DERECE  
   Devlet Gelir Uzman
   Yardımcısı 
   G.İ.H. 
   – 
   MütercimG.İ.H.2–2
   İstatistikçiT.H.5–5
        TOPLAM 107–107
   9. DERECE  
   Devlet Gelir Uzman
   Yardımcısı 
   G.İ.H. 
   – 
       TOPLAM 200–200
       GENEL TOPLAM 784–784