Endeksler

	23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA 
	     SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR
	        KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4758     
   Kabul Tarihi 	: 21.5.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 23/05/2002 Sayı : 24763
 
 

Madde 1 - 21.12.2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar 
İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine 
Dair Kanunun Anayasa Mahkemesince bir bölümü iptal edilen 1 inci maddesinin (2), 
(4) ve (9) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
2. Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsî hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsî 
hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tâbi oldukları infaz hükümlerine 
göre çekmeleri gereken toplam cezalarından on yıl indirilir. İndirim, verilen 
her bir ceza için ayrı ayrı değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus 
yapılır. Ancak bir kişinin muhtelif suçlarından dolayı cezaları ayrı ayrı 
tarihlerde verilmiş olsa bile, bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim 
on yılı geçemez.
Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından on 
yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi halli olup 
olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal; toplam cezaları on 
yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.
4. 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen 
şahsî hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı on yılı geçmeyen suçlardan dolayı 
haklarında henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş 
olmakla beraber dava açılmamış veya son soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla 
beraber henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm kesinleşmemiş ise, davanın 
açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir; varsa tutukluluk halinin 
kaldırılmasına karar verilir. Bu suçlarla ilgili dosya ve deliller, her bir 
suçun dava zamanaşımı süresinin sonuna kadar muhafaza edilir.
Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya 
daha ağır şahsî hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, 
erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan 
davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins 
veya daha ağır şahsî hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin 
geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz; açılmış 
olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.    
Bu bentle ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya 
davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında soruşturma veya 
davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince 
ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsî 
hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da 
infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsî 
hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, 
mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.
9. Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar 
halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmî 
mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu Madde hükümlerinden 
yararlanamazlar.

Geçici Madde 1 - 21.12.2000 tarihli ve 4616 sayılı Kanunun 1 inci maddesinden 
yararlananlar ikinci defa bu Kanundan yararlanamazlar. Türk Ceza Kanununun 2 nci 
maddesi hükmü saklıdır.


Madde 2 - Bu Kanun 27.4.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.