Endeksler

	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ
	     HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BİR
	       Geçici Madde EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 
   Kanun Numarası	: 4757     
   Kabul Tarihi 	: 16.5.2002    
   Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 30/05/2002 Sayı : 24770
 

Madde 1 - 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici Madde 
eklenmiştir.

Geçici Madde 7 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ve idare ettiği vakıflar 
ile mülhak vakıflara ait gayrimenkullerin 2002 yılı kira bedelleri, 2001 yılı 
kira bedellerinin   % 35 oranında artırılması ile bulunan miktardır.
23.1.1998 tarihli ve 4331 sayılı Kanunun uygulanması dolayısıyla idare ile 
ihtilafa düşerek işgalci durumuna düşen ve haklarında kesinleşmiş yargı ilamı 
bulunmayan vakıf eski kiracıları talep ettikleri takdirde bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde her türlü borçlarını faizleri ile 
birlikte defaten ödemeleri koşulu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kira 
sözleşmesi yapabilirler.


Madde 2 - Bu Kanun 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.