Madde 31 -   Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.