Geçici Madde 1 -  Halen görevde bulunan; Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre 
seçilecek  yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun, TRT Genel Müdürü ise yeni 
Üst Kurul tarafından aday gösterilenler arasından Bakanlar Kurulunca yapılacak 
atama sonucunun Resmî Gazetede yayımlanması tarihlerine kadar görevlerine devam 
ederler.

Geçici Madde 2 -  Bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulması gereken yönetmelikler 
ile mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olan hükümlerine ilişkin 
değişiklikleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde 
hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yönetmelik, talimat ve esasların bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
İzlenme oranlarının hesaplanma şekli, tespiti ve yayınlanma esasları Üst Kurul 
tarafından Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun Resmî Gazetede yayımından 
itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Geçici Madde 3 -  3984 sayılı Kanuna göre Üst Kurul tarafından yaptırılan ulusal 
radyo ve televizyon frekans plânları, bir hafta içinde Telekomünikasyon Kurumuna 
devredilir. Telekomünikasyon Kurumu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
yaparak plânları inceler, gerekirse değiştirir ve dört ay içinde Haberleşme 
Yüksek Kuruluna sunar. Haberleşme Yüksek Kurulu işi en geç altı ay içinde sonuca 
bağlar ve evrakı RTÜK’e ulaştırır.

Geçici Madde 4 -  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunca seçilecek beş üyesi, siyasî parti gruplarınca Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşum formülüne göre belirlenecek 
kontenjan doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bakanlar 
Kurulunca seçilecek üye adayları ilgili kurum ve kuruluşlar  tarafından 
Başbakanlığa bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde bildirilir. 
Siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunca işaret oyuyla ayrı ayrı oylanmaları suretiyle seçimleri yapılır. 
Seçilemeyen adaylar yerine ilgili siyasî parti gruplarınca yeni adaylar 
bildirilir. 


Madde 30 -  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.