EK Madde 9 -   Bu Kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak 
maddî ve manevî zararlarla ilgili hükümleri, bilişim teknolojileri ve internet 
ortamında sayfa açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle 
yayınlanan her türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve 
benzerleri hakkında da uygulanır.


Madde 27 -   5680 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.

EK Madde 10 -   Bu Kanun kapsamında verilen para cezaları ve tazminatlar, 
bölgesel yayın yapan kuruluşlarda yarısına kadar, yerel yayın yapan kuruluşlarda 
1/3’üne kadar indirilebilir.


Madde 28 -   31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
9. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından 
doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.


Madde 29 -  3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci 
maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
14. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından 
doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.