Madde 29 -  İlgilinin veya yetkili temsilcisinin talebi üzerine yayınlanan cevap 
veya düzeltmede, 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde failler 
hakkında üç milyar liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezasına 
hükmedilir.
Cevap veya düzeltmenin yayınlanmasına dair 19 uncu maddenin (III) numaralı 
fıkrasına göre verilen hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması halinde 
faillere on milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezası; 
yayınlanan cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun 
olmaması halinde ise faillere beş milyar liradan on milyar liraya kadar ağır 
para cezası verilir.
Cevap veya düzeltmenin 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uygun olarak yeniden 
yayınlanmasına dair sözü edilen maddenin (VI) numaralı fıkrasına göre verilmiş 
hâkim kararına rağmen, neşirden imtina olunması veya tekrar yayınlanan cevap 
veya düzeltmede yeniden 19 uncu maddedeki şekil ve şartlara uyulmaması halinde, 
failler hakkında elli milyar liradan yüzelli milyar liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur.
19 uncu maddenin (IV) numaralı fıkrasına ve (VI) numaralı fıkrasının dördüncü 
paragrafına göre cevap veya düzeltmeyi yayınlama mecburiyetinin doğduğu tarihten 
itibaren yayının geciktiği her sayı için faile ayrıca; günlük mevkutelerde 
beşyüz milyon lira, diğer mevkutelerde üç milyar lira ağır para cezası da 
verilir.
Bu maddeye göre verilen para cezaları ertelenemez.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin aynı yıl içinde tekerrürü halinde, 
öngörülen para cezaları iki misli olarak uygulanır.


Madde 24 -   5680 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 41 - Bu Kanunun uygulanmasında yapılacak tebligat, ilgilinin yeni adresini 
bildirmeden veya eksik veya yanlış bildirerek ayrılması halinde mevkutenin idare 
yeri veya son sahibi veya sorumlu müdürüne yapılmakla geçerli sayılır.


Madde 25 -  5680 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “onbin 
liradan otuzbin liraya” ibaresi, “on milyar liradan otuz milyar liraya”, ikinci 
fıkrasındaki “yirmibin liradan altmışbin liraya” ibaresi “yirmi milyar liradan 
altmış milyar liraya”; 22 nci maddesinde geçen “yirmibin liradan ellibin liraya” 
ibaresi, “yirmi milyar liradan yüz milyar liraya”; 23 üncü maddesindeki “100 
liradan 500 liraya” ibaresi “on milyar liradan elli milyar liraya”; 24 üncü 
maddesindeki “yirmibin liradan ellibin liraya” ibaresi “otuz milyar liradan yüz 
milyar liraya”; 25 inci maddesindeki “yüzellibin liradan” ibaresi “onbeş milyar 
liradan”; 26 ncı maddesindeki “yirmibin liradan ellibin liraya” ibaresi “elli 
milyar liradan yüz milyar liraya”; 28 inci maddesindeki “yirmibin liradan 
ellibin liraya” ibaresi “yirmi milyar liradan yüz milyar liraya”; 30 uncu 
maddesindeki “1 000 liradan 10 000 liraya” ibaresi “yirmi milyar liradan yüz 
milyar liraya”; 31 inci maddesindeki “ellibin liradan yüzbin liraya” ibaresi 
“elli milyar liradan yüz milyar liraya”; 32 nci maddesindeki “100 liradan 1 000 
liraya” ibaresi “beş milyar liradan yirmi milyar liraya”; 33 üncü maddesindeki 
“on milyon liradan otuz milyon liraya” ibaresi “on milyar liradan otuz milyar 
liraya”; 34 üncü maddesindeki “1 000 liradan 10 000 liraya” ibaresi “bir milyar 
liradan on milyar liraya” şeklinde değiştirilmiştir.


Madde 26 -  5680 sayılı Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.