Madde 17 -  Basın yolu ile işlenen yalan haber, hakaret, sövme ve her türlü 
fiilden doğacak maddî ve manevî zararlardan, 16 ncı maddeye göre sorumlu 
olanlarla birlikte Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre mevkutelerde sahibi 
ve mevkute olmayanlarda naşiri; mevkute sahibi ile mevkute olmayanların 
naşirinin şirket olması halinde şirket ile birlikte anonim şirketlerde yönetim 
kurulu başkanı, diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yönetici müştereken ve 
müteselsilen sorumludur. Tazminat talebinin haklı görülmesi halinde tazminat 
miktarı, on milyar liradan az olmamak üzere fiilin ağırlık derecesine göre 
belirlenir. On milyar liralık alt sınır her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen 
yeniden değerleme oranında artırılır. Bu maddeye göre açılacak manevî tazminat 
davalarında hâkim tensip kararı ile birlikte bilirkişiyi de tayin eder ve davayı 
en geç altı ay içinde karara bağlar.
Zarar doğurucu fiilin işlenmesinden sonra mevkutenin devredilmesi, başka bir 
mevkute ile birleşmesi veya sahibi olan gerçek kişi ya da şirketin herhangi bir 
surette değişmesi halinde mevkuteyi devralan, birleşen ve her ne suretle olursa 
olsun mevkutenin sahibi gerçek kişiler ile anonim şirketlerde yönetim kurulu 
başkanı diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yönetici de, bu fiil nedeniyle 
hükmedilen tazminattan birinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumludur.
Basılmış eser sahiplerinin dernek, vakıf ve benzeri tüzel kişiler olması halinde 
tüzel kişilikle birlikte yönetim organlarında yer alanlar hakkında da yukarıdaki 
hükümler uygulanır.
Bu maddeye göre açılan davalarda tazminata hükmedilmesi halinde, bankalarca 
uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizine de 
hükmedilir.


Madde 21 -  5680 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (I) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
I- Bir kişinin şeref ve haysiyetinin rencide edilmesi veya kendisiyle ilgili 
yalan haber verilmesi veya kendine hakaret edilmesi veya sövülmesi  ya da 
gerçeğe aykırı hareket, düşünce ve söz izafesi suretiyle, açık veya kapalı 
şekilde bir mevkutede yayın yapılması halinde; ilgili veya temsilcisi yayının 
yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde imzasını taşıyan cevap veya düzeltme 
yazısını mevkutenin sorumlu müdürüne verebilir veya gönderebilir.
Sorumlu müdür, cevap veya düzeltme yazısını aldığı tarihten itibaren üç gün 
içinde mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye veya anonim şirketlerde yönetim 
kurulu  başkanına, diğer şirket ve tüzel kişilerde en üst yöneticiye bildirir ve 
inceler; yayınlanmasına karar verdiği takdirde inceleme süresinin bitiminden 
sonra çıkacak ilk nüshada, metne hiçbir mülahaza ve işaret katmaksızın ve bu 
cevap veya düzeltme dolayısıyla herhangi bir mütalâa beyan etmeksizin aynen ve 
tamamen yayınlamaya mecburdur.


Madde 22 -  5680 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Madde 20 -  4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hususları 
göstermeyen sorumlular on milyar liradan elli milyar liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır.
Bu hususları gerçeğe aykırı şekilde gösterenler ile sorumluların belirlenmesini 
veya mahkeme kararlarının uygulanmasını güçleştirecek şekilde değiştirenler, 
otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. Verilen para cezası ertelenemez.


Madde 23 -  5680 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.