EK Madde 4 -  Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yayın lisansı verdiği bir 
kuruluş bu lisansı, yayın istasyonlarını ve şebekelerini, Üst Kurulun izniyle 
bir üçüncü kuruluşa devredebilir.
Yayın izni talebinde bulunan kuruluşların yerine getirmeleri gereken teknik ve 
malî yeterlilik şartları, devir şartları ile diğer ön şartlar, Üst Kurul 
tarafından yönetmeliklerle tespit edilir.

EK Madde 5 -  Bu Kanunda geçen “Telsiz Genel Müdürlüğü” ibaresi 
“Telekomünikasyon Kurumu” olarak değiştirilmiştir.


Madde 18 -  3984 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendi ile 35 inci  maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.


Madde 19 -  15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununun 16 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Mevkutelerle işlenen suçlarda sorumluluk, suçu meydana getiren yazıyı veya 
haberi yazan veya resmi veya karikatürü yapan kimse ile beraber bu mevkutenin 
ilgili sorumlu müdürüne; 19 uncu maddeye aykırı hareket edilmesi halinde ise 
sözü edilen kişilerle birlikte mevkutenin sahibi olan gerçek kişiye ve mevkute 
sahibi olan anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı ile diğer şirket ve tüzel 
kişilere ait mevkutelerde tüzel kişiliğin en üst yöneticisine aittir. Ancak, 
sorumlu müdürler için verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, sürelerine 
bakılmaksızın para cezasına çevrilerek hükmolunur ve bu cezalar ertelenemez.


Madde 20 -  5680 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.