Madde 33 -  Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin 
şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve bu Kanunda belirtilen diğer esaslara 
aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın 
kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya 
aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ oniki kez 
arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir 
ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, 
aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst 
Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, 
gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla 
mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar 
yayınlanır.
Aykırılığın tekrarı halinde;
a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlâlin ağırlığına göre, yüzyirmibeş 
milyar liradan az olmamak kaydıyla ikiyüzelli milyar liraya kadar,
b)Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara;
1. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve 
ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, altmış milyar liradan az 
olmamak kaydıyla yüz milyar liraya kadar, 
2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüz bin ilâ bir milyon arasında nüfusa 
ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ihlâlin ağırlığına göre, otuz milyar 
liradan az olmamak kaydıyla altmış milyar liraya kadar,
3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzelli bin ilâ beşyüz bin arasında 
nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, yirmi 
milyar liradan az olmamak kaydıyla kırk milyar liraya kadar,
4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve 
ilçelere yayın yapanlara, ihlâlin ağırlığına göre, beş milyar liradan az olmamak 
kaydıyla on milyar liraya kadar,
c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar,
İdarî para cezası uygulanır.
Bu maddedeki para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden 
değerleme oranında artırılır.
İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu 
idarî para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden 
itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre 
izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı 
yayın yapılması halinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay 
durdurulur. İhlâlin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın 
lisans izni iptal edilir.
Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların 
uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans izni iptal edilir.
Uyarı cezasını gerektiren haller dışındaki ihlâllerde ilgili tarafın savunması 
alınır.
Cezaların uygulanış usulleri ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyuruluş şekli 
yönetmelikle belirlenir.


Madde 17 -  3984 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK Madde 1 -  Bu Kanuna göre yayın izni verilen özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarının, kendilerine  tahsis edilen TV kanal ve radyo frekansından 
yapacakları yayınlarını, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya bu amaçla özel 
yayın kuruluşlarıyla ortak kuracağı şirketin görev ve sorumluluğunda işletilen 
verici tesislerinden yapmaları asıldır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, verici 
tesislerinin kurulması, işletilmesi, yenilenmesi ve bu tesislerde değişiklik 
yapılması sırasında özel yayın kuruluşlarının ihtiyaçlarını da göz önünde tutar.
Kurulmasına izin verilen tesislerin bu Kanunda ve izin belgesinde öngörülen 
amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı Üst Kurul tarafından denetlenir.
Özel radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 
verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedelleri 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından belirlenerek Üst Kurulun onayıyla 
yürürlüğe konulur.

EK Madde 2 -  Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında, Üst Kuruldan izin 
almadan radyo ve televizyon yayını yapan ya da Üst Kurul tarafından geçici ya da 
sürekli iptal edilmesine rağmen yayın yapan kişiye, kuruluşların ise sahip ve 
yöneticilerine, fiilleri bir başka suç oluştursa bile, fiilin ağırlığına göre 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ve bir milyar liradan yüz milyar liraya 
kadar para cezası verilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve 
bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı yıkıcı 
ve bölücü faaliyetlere sevk edecek şekilde yayın yaptıkları tespit edilerek 
yayınları durdurulan veya yayın izinleri iptal edilen kişiler, bu kuruluşların 
sahipleri ve yöneticileri ile bu tür yayınlarda görev alanlar Türk Ceza 
Kanununun 314 üncü maddesine göre cezalandırılır. Ayrıca tüm yayın cihazları 
Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesine göre müsadere edilir.
Yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içinde Üst Kurul 
veya Cumhuriyet savcılığınca istenmesine rağmen sesli ve görüntülü olarak teslim 
etmeyen yayın kuruluşlarının sahip ve yöneticileri, altı aydan bir yıla kadar 
ağır hapis ve bir milyar liradan on milyar liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, bir aydan üç aya kadar ilgili kuruluşun yayınının 
durdurulmasına karar verilir. Gönderilen bandın içerik bakımından istenen yayın 
olmaması veya bantta tahrifat, çıkarma, silme gibi işlemler yapılması halinde, 
ayrıca iki yıldan on yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan on milyar 
liraya kadar ağır para cezası verilir.
Bu maddedeki para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden 
değerleme oranında artırılır.

EK Madde 3 -  Radyo ve televizyon yayınları, yayın ilkeleri ve bu Kanunda 
belirtilen diğer esaslara uygunluğu yönünden,
a) Ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki yayınlar Üst Kurul tarafından izlenir ve 
değerlendirilir.
b) Üst Kurulun uygun göreceği yerlerdeki yerel ve bölgesel yayınların izlenmesi 
ve kayda alınması İçişleri Bakanlığının görevlendireceği birimlere 
devredilebilir. Bu halde gerekli teknik donanım ve ilgili personelin eğitimi Üst 
Kurulca sağlanır ve masrafları Üst Kurulca karşılanır. Yayın ilkeleri ve bu 
Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırılığından kuşkulanılan yayınların bandı, 
değerlendirilmek üzere Üst Kurula gönderilir. İçişleri Bakanlığı ile Üst Kurul 
arasındaki işbirliği bir protokol ile düzenlenir.
Telekomünikasyon Kurumunun millî monitoring faaliyetleri kapsamında yayınları 
izleme imkânının olması halinde, Üst Kurul ile Telekomünikasyon Kurumu arasında 
imzalanan bir protokol kapsamında bu yayınlar Telekomünikasyon Kurumunca izlenir 
ve değerlendirilmek üzere Üst Kurula iletilir.