Madde 14 -  3984 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Program hizmetinin içeriği ve yeni yayın tekniklerinin kullanımı

Madde 31 -  Radyo ve televizyon kuruluşları, yayınlarında belli oran ve 
saatlerde eğitim, kültür, Türk halk ve Türk sanat müziği programlarına yer 
vermek zorundadırlar. Bu programların tür ve oranlarıyla ilgili esaslar Üst 
Kurul tarafından tespit edilir. Tematik kanallar, bu zorunluluktan muaf tutulur. 
Tematik yayın yapmak isteyen kuruluşlar, başvuru sırasında bu hususu belirtir. 
Bu kanallar, Üst Kurulun izni olmadan yayın türünü değiştiremez. Tematik 
kanallarla ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca belirlenir.
Her türlü teknoloji ile ve her tür iletişim ortamında yapılacak yayın ve 
hizmetlerin usul ve esasları, Haberleşme Yüksek Kurulunun belirleyeceği strateji 
çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberleşme Yüksek Kurulunun onayına 
sunulur. Bu yayın ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu Üst Kurulca denetlenir.


Madde 15 -  3984 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
Seçim dönemlerinde yayınlar

Madde 32 -  Seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar kanunla 
Yüksek Seçim Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından düzenlenir.
Üst Kurul, radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının seçim dönemlerindeki 
yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve 
değerlendirir.
Seçimlerde oy verme gününden önceki yedinci günden itibaren her türlü haber, 
röportaj gibi programlar veya reklamlar yoluyla kamuoyu araştırmaları, anketler, 
tahminler, bilgi iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla 
siyasî bir partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu 
etkileyecek yayınlarda bulunulmasına izin verilemez. Bu yasaklara uymayanlar 
yayın ilkelerini ihlâl etmiş sayılırlar.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A 
maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını müteakip Üst 
Kurulca yerine getirilir.


Madde 16 -  3984 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
Uyarı, para cezası, durdurma ve iptal